105 - Прикладна фізика та наноматеріали

Інженерія радіоелектронних систем (Бакалавр)

«Прикладна фізика та наноматеріали» – це комплекс розділів і напрямів фізики, зокрема радіофізики, що ставлять за мету розв’язання фізичних проблем для практичних застосувань знань, наприклад в галузі наукомістких технологій, систем, наноматеріалів та створення нових приладів, апаратури, обладнання.

 

Основні напрями підготовки: проектування, розробка та обслуговування радіотехнічної і радіофізичної апаратури та різноманітних радарних систем,  комп’ютериз­ова­них систем автоматичного управління, антено-фідерних систем, систем  мобільного зв’язку, супутникових інформаційних та навігаційних систем, бездротових локальних мереж передачі  даних  (Wi-Fi, Bluetooth), дослідження космічного середовища. Освіта, отримана за спеціальністю,  дозволяє легко адаптуватися в будь-якій галузі, пов’язаній з радіофізикою та електронікою. Можливості працевлаштування: підприємства радіоелектронної промисловості; наукові інститути електронного та радіофізичного профілю; інформаційно-обчислювальні центри; підприємства зв’язку (в тому числі стільникового і супутникового); радіостанції та телеканали; торгові корпорації радіоелектронного напрямку; організації з виробництва та продажу комп’ютерної техніки тощо.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 105.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) кафедра «Радіоелектроніка»

м. Харків, вул. Кирпичова, 2, радіофізичний корпус, 2 поверх

тел. 707–62–52

re196@i.ua

http://web.kpi.kharkov.ua/re/ru/

Завідувач кафедри Рогожкін Євген Васильович, д.ф.-м.н., професор, Лауреат премії Ради Міністрів СРСР
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр з прикладної фізики
Основні спеціальні навчальні дисципліни Електромагнітні системи

Електродинаміка

Напівпровідникова та оптична електроніка

Квантова та фізична електроніка

Аналогова електроніка

Цифрова електроніка

Радіотехнічні кола та сигнали

Методи і системи обробки сигналів

Пристрої генерування і формування сигналів

Пристрої прийому сигналів

Антени та пристрої НВЧ

Основи теорії інформації

Комп’ютерне проектування РЕС

Радіофізика геокосмосу

Основи програмування

Електронні бази даних

Комп’ютерне моделювання

Мікропроцесорні системи

Характеристика спеціалізації Випускники спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» є фахівцями широкого профілю, здатними розробляти різноманітну радіоелектронну апаратуру (від приймачів до великих радіотехнічних дослідницьких систем і систем супутникового зв’язку), займатись обробкою складних сигналів, радіофізичним моніторингом довкілля. Основні напрямки підготовки спеціалістів: розробка радіотехнічної і радіофізичної апаратури; обслуговування складних радіотехнічних систем; проектування і обслуговування антено-фідерних систем широкого і спеціального призначення; розробка і обслуговування складних електронних систем, в тому числі комп’ютерних і комп’ютериз­ова­них систем автоматичного управління; розробка і обслуговування електронних систем енергопостачання, дослідження космічної середи. Підготовка фахівців проводиться сумісно з Інститутом іоносфери НАН і МОН України.
Можливості працевлаштування Підприємства радіоелектронної та електротехнічної промисловості; науково-дослідні і проектні інститути електронного та радіофізичного профілю; інформаційно-обчислювальні центри; підприємства зв’язку (в тому числі стільникового і супутникового зв’язку); організації з розробки обладнання для автоматизації, систем і мереж передачі та обробки даних; численні радіостанції та телеканали; підприємства енергопостачання; торгові корпорації радіоелектронного напрямку; підприємства з виробництва та продажу комп’ютерної техніки, тощо.
Медіаконтент: https://www.youtube.com/watch?v=R9r0LuGQOn0

https://www.youtube.com/watch?v=hfjXLV7MJ9Y

https://www.youtube.com/watch?v=Kkjx3bzR0fQ

О специализации «Прикладная физика и наноматериалы» – это комплекс разделов и направлений физики,  в частности радиофизики, которые направлены на решения физических проблем для практических применений знаний, например, в области наукоемких технологий, систем, наноматериалов и создания приборов, аппаратуры, оборудования.
Короткое описание образовательной программы / специализации Основные направления подготовки: проектирование, разработка и обслуживание радиотехнической, радиофизической аппаратуры и различных радарных систем, компьютеризованных систем автоматического управления, антенно-фидерных систем, систем мобильной связи, спутниковых информационных и навигационных систем, беспроводных локальных сетей передачи данных (Wi-Fi, Bluetooth), исследования космической среды. Образование, полученное по специальности, позволяет легко адаптироваться в любой области, связанной с радиофизикой и электроникой. Возможности трудоустройства: предприятия радиоэлектронной промышленности; научные институты электронного и радиофизического профиля; информационно-вычислительные центры; предприятия связи (в том числе сотовой и спутниковой), радиостанции и телеканалы, торговые корпорации радиоэлектронного направления; организации по производству и продаже компьютерной техники.
Название образовательной программы / специализации 105 «Прикладная физика и наноматериалы»

 

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) кафедра «Радиоэлектроника»

г. Харьков, ул. Кирпичёва, 2, радиофизический корпус, 2 этаж

тел. 707–62–52

re196@i.ua

http://web.kpi.kharkov.ua/re/ru/

Заведующий кафедрой Рогожкин Евгений Васильевич, д.ф.-м.н., профессор, Лауреат премии Совета Министров СССР
Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр по прикладной физике
Основные специальные учебные дисциплины Электромагнитные системы

Электродинамика

Полупроводниковая и оптическая электроника

Квантовая и физическая электроника

Аналоговая электроника

Цифровая электроника

Радиотехнические цепи и сигналы

Методы и системы обработки сигналов

Устройства приёма сигналов

Устройства генерирования и формирования сигналов

Антенны и устройства сверхвысокой частоты

Основы теории информации

Компьютерное проектирование радиоэлектронных систем

Радиофизика геокосмоса

Основы программирования

Электронные базы данных

Компьютерное моделирование

Микропроцессорные системы

Характеристика специализации Выпускники специальности 105 «Прикладная физика и наноматериалы» являются специалистами широкого профиля, способными разрабатывать разнообразную радиоэлектронную аппаратуру (от приемников до сложных радиотехнических исследовательских систем и систем спутниковой связи), заниматься обработкой сложных сигналов, радиофизическим мониторингом окружающей среды. Основные направления подготовки специалистов: разработка радиотехнической и радиофизической аппаратуры; обслуживание сложных радиотехнических систем; проектирование и обслуживание антенно-фидерных систем широкого и специального назначения; разработка и обслуживание сложных электронных систем, в том числе компьютерных и компьютеризованных систем автоматического управления; разработка и обслуживание электронных систем энергоснабжения, исследования космической среды. Подготовка специалистов проводится совместно с Институтом ионосферы НАН и МОН Украины.
Возможности трудоустройства Предприятия радиоэлектронной и электротехнической промышленности; научно-исследовательские и проектные  институты электронного и радиофизического профиля; информационно-вычислительные центры;  предприятия связи (в том числе сотовой и спутниковой связи); организации по разработке оборудования для автоматизации, систем и сетей передачи и обработки данных; многочисленные радиостанции и телеканалы; предприятия энергоснабжения; торговые корпорации радиоэлектронного направления; предприятия по производству и продаже компьютерной техники.
Медиаконтент: https://www.youtube.com/watch?v=R9r0LuGQOn0

https://www.youtube.com/watch?v=hfjXLV7MJ9Y

https://www.youtube.com/watch?v=Kkjx3bzR0fQ

Specialization «Applied Physics and Nanomaterials» is a complex of sections and areas of physics, in particular radio physics, aimed at solving physical problems for practical applications of knowledge, for example in the field of high-tech technologies, systems, nanomaterials and the creation of new devices and equipment.
Brief description of the educational program / specialization The main directions of training: design, development and maintenance of radio engineering and radiophysical equipment and various radar systems, computerized systems of automatic control, antenna-feeder systems, mobile communication systems, satellite information and navigation systems, wireless local area networks of data transmission (Wi- Fi, Bluetooth), the study of the space environment. Education, acquired by the specialization, makes it easy to adapt in any field related to radiophysics and electronics. Employment opportunities: enterprises of the electronic industry; scientific institutes of electronic and radiophysical profile; information and computing centers; communication companies (including cellular and satellite); radio stations and TV channels; trade corporations of radio-electronic direction; organizations for the production and sale of computer equipment, etc.

 

Educational program / specialization 105 «Applied Physics and Nanomaterials»
Contacts Department of Radio Electronics

Kharkov, Kirpichova Str., 2, Radiophysical Building, 2nd floor

phone 707–62–52

re196@i.ua

http://web.kpi.kharkov.ua/re/ru/

Head of the department Rogojkin Evgenij Vasiljevich,

doctor of physical and mathematical sciences, Professor,
Laureate of the Prize of the Council of Ministers of the USSR

Educational and qualification levels of graduates Bachelor of Applied Physics
Main special educational disciplines Electromagnetic systems

Electrodynamics

Semiconductor and Optical Electronics

Quantum and physical electronics

Analogue electronics

Digital electronics

Radio circuits and signals

Methods and systems of signal processing

Devices of generation and formation of signals

Signal reception devices

Antennas and microwave devices

Fundamentals of Information Theory

Computer design of RES

Radio physics of geospace

Fundamentals of programming

Electronic databases

Computer simulation

Microprocessor systems

Additional characteristics of specialization Graduates of the specialty 105 «Applied Physics and Nanomaterials» are specialists in a wide range of fields, capable of developing a wide range of electronic equipment (from receivers to large radio engineering research systems and satellite communication systems), processing complex signals, radiophysical monitoring of the environment. Main directions of training of specialists: development of radio engineering and radiophysical equipment; service of complex radio engineering systems; design and maintenance of antenna-feeder systems of wide and special purpose; development and maintenance of complex electronic systems, including computer and computerized systems of automatic control; development and maintenance of electronic power supply systems, space environment research. Training of specialists is carried out jointly with the Institute of the ionosphere of the National Academy of Sciences and the Ministry of Education and Science of Ukraine
Employment Opportunities Enterprises of the radio and electrotechnical industry; research and design institutes of electronic and radiophysical profiles; information and computing centers; communications companies (including cellular and satellite communications); organizations for the development of equipment for automation, systems and networks of transmission and processing of data; numerous radio stations and TV channels; power supply companies; trade corporations of radio-electronic direction; enterprises for the production and sale of computer equipment, etc.
Media: https://www.youtube.com/watch?v=R9r0LuGQOn0

https://www.youtube.com/watch?v=hfjXLV7MJ9Y

https://www.youtube.com/watch?v=Kkjx3bzR0fQ

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

10 Природничі науки

Спеціальність:

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Радіоелектроніка

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Інженерія радіоелектронних систем (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *