105 - Прикладна фізика та наноматеріали

Інженерія радіоелектронних систем (Магістр)

«Інженерія радіоелектронних систем» – це галузь науки і техніки, спрямована на створення пристроїв та систем, що ґрунтуються на використанні електромагнітних хвиль як носіїв інформації.

 

Спеціалізація «Інженерія радіоелектронних систем» передбачає експериментальне та теоретичне дослідження процесів генерації, підсилення, обробки, каналізації, поширення, розсіяння електромагнітних хвиль, керування параметрами електромагнітних хвиль, що генеруються радіотехнічними засобами, випромінюються антенними системами різних конструкцій у хвилеводах та резонаторах, у вільному просторі, в геокосмосі, а також інших природних та штучних середовищах. Випускники є спеціалістами з  радіофізики та електроніки, здатні розробляти різноманітну радіоелектронну апаратуру, займатись обробкою складних сигналів, радіофізичним моніторингом довкілля. Фахівці з інженерії радіоелектронних систем можуть працювати за профілем на посадах наукових співробітників і інженерів наукових установ, менеджерами компаній, що спеціалізуються в галузі електроніки та засобів зв’язку, програмістами, системними адміністраторами комп’ютерних мереж тощо.

Шифр: 105.01М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 105.01 «Інженерія радіоелектронних систем»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) кафедра «Радіоелектроніка»

м. Харків, вул. Кирпичова, 2, радіофізичний корпус, 2 поверх

тел. 707–62–52

re196@i.ua

http://web.kpi.kharkov.ua/re/ru/

Завідувач кафедри Рогожкін Євген Васильович, д.ф.-м.н., професор, Лауреат премії Ради Міністрів СРСР
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників магістр з прикладної фізики та наноматеріалів
Основні спеціальні навчальні дисципліни Теорія радіолокаційних вимірювань

Основи надійності і експлуатації радіотехнічних систем

Мікропроцесорна техніка

Квантова радіофізика і нелінійна оптика

Телекомунікаційні системи

Радіофізичні методи дослідження навколоземного космічного простору

Спецкурс з радіофізики

Радіотехнічні системи у радіофізичних дослідженнях

Цифрова обробка сигналів

Прикладне програмне забезпечення

Характеристика спеціалізації Випускники спеціальності 105.01 «Інженерія радіоелектронних систем» здобувають освіту в таких напрямках як розробка і обслуговування складної комп’ютеризованої радіоапаратури, сучасних радіотехнічних систем і систем радіозв’язку, включаючи стільниковий і супутниковий зв’язок. Також випускники спеціальності здатні розв’язувати значне коло завдань, пов’язаних з галузями науки і техніки, які є актуальними сьогодні і перспективні в майбутньому. До них відносяться: робототехніка, захист інформаційного простору, електромагнітна сумісність, комп’ютерне моделювання різних фізичних процесорів на Землі й у Всесвіті, космічні телескопи, наддалекий доступ до Інтернету, вивчення властивостей верхніх шарів атмосфери нашої планети. Фахівці цієї галузі мають попит як у вітчизняних, так і зарубіжних науково-дослідних установах. Підготовка фахівців проводиться спільно з Інститутом іоносфери НАН і МОН України.
Можливості працевлаштування Підприємства радіоелектронної та електротехнічної промисловості; науково-дослідні і проектні інститути електронного та радіофізичного профілю; інформаційно-обчислювальні центри; підприємства зв’язку (в тому числі стільникового і супутникового зв’язку); організації з розробки обладнання для автоматизації, систем і мереж передачі та обробки даних; численні радіостанції та телеканали; підприємства енергопостачання; торгові корпорації радіоелектронного напрямку; підприємства з виробництва та продажу комп’ютерної техніки, тощо.
Медіаконтент:  

 

 

 

 

О специализации «Инженерия радиоэлектронных систем» – это область науки и техники, направленная на создание устройств и систем, основанных на использовании электромагнитных волн как носителей информации.
Короткое описание образовательной программы / специализации Специализация «Инженерия радиоэлектронных систем» предусматривает экспериментальное и теоретическое исследование процессов генерации, усиления, обработки, канализации, распространения, рассеяния электромагнитных волн, управления параметрами электромагнитных волн, генерируемых радиотехническими средствами, излучаемые антенными системами различных конструкций в волноводах и резонаторах, в свободном пространстве, в геокосмосе, а также других природных и искусственных средах. Выпускники являются специалистами по радиофизике и электронике, способными разрабатывать разнообразную радиоэлектронную аппаратуру, заниматься обработкой сложных сигналов, радиофизическим мониторингом окружающей среды. Специалисты по инженерии радиоэлектронных систем могут работать по профилю на должностях научных сотрудников и инженеров научных учреждений, менеджерами компаний, специализирующихся в области электроники и средств связи, программистами, системными администраторами компьютерных сетей и тому подобное.
Название образовательной программы / специализации 105.01 «Инженерия радиоэлектронных систем»

 

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) кафедра «Радиоэлектроника»

г. Харьков, ул. Кирпичёва, 2, радиофизический корпус, 2 этаж

тел. 707–62–52

re196@i.ua

http://web.kpi.kharkov.ua/re/ru/

Заведующий кафедрой Рогожкин Евгений Васильевич, д.ф.-м.н., профессор, Лауреат премии Совета Министров СССР
Образовательно-квалификационные уровни выпускников магистр по прикладной физике и наноматериалов
Основные специальные учебные дисциплины Теория радиолокационных измерений

Основы надежности и эксплуатации радиотехнических систем

Микропроцессорная техника

Квантовая радиофизика и нелинейная оптика

Телекоммуникационные системы

Радиофизические методы исследования околоземного космического пространства

Спецкурс по радиофизике

Радиотехнические системы  в радиофизических исследованиях

Цифровая обработка сигналов

Прикладное компьютерное обеспечение

Характеристика специализации Выпускники  специальности 105.01 «Инженерия радиоэлектронных систем» получают образование в таких направлениях как разработка и обслуживание сложной компьютеризованной радиоаппаратуры, современных радиотехнических систем и систем радиосвязи, включая сотовую и спутниковую связь. Также выпускники специальности способны решать обширнейший круг задач, связанный с отраслями науки и техники, которые актуальны сегодня и перспективны в будущем. К ним относятся: робототехника, защита информационного пространства, электромагнитная совместимость, компьютерное моделирование различных физических процессоров на Земле и во Вселенной, космические телескопы, сверхдальний беспроводный интернет, изучение свойств верхних слоев атмосферы нашей планеты. Специалисты данной области востребованы как в отечественных, так и зарубежных научно-исследовательских учреждениях. Подготовка специалистов проводится совместно с Институтом ионосферы НАН и МОН Украины.
Возможности трудоустройства Предприятия радиоэлектронной и электротехнической промышленности; научно-исследовательские и проектные  институты электронного и радиофизического профиля; информационно-вычислительные центры;  предприятия связи (в том числе сотовой и спутниковой связи); организации по разработке оборудования для автоматизации, систем и сетей передачи и обработки данных; многочисленные радиостанции и телеканалы; предприятия энергоснабжения; торговые корпорации радиоэлектронного направления; предприятия по производству и продаже компьютерной техники и многие другие.
Медиаконтент  

 

 

 

Specialization «Electronics Engineering Systems Engineering» is a science and technology branch aimed at creating devices and systems based on the use of electromagnetic waves as information carriers.
Brief description of the educational program / specialization Specialization “Electronics Systems Engineering” involves experimental and theoretical study of the processes of generation, amplification, processing,  distribution, scattering of electromagnetic waves, control of the parameters of electromagnetic waves generated by radio engineering, emitted by antenna systems of various structures in waveguides and resonators, in free space, in geospace, as well as other natural and artificial environments. Graduates are specialists in radiophysics and electronics, able to develop a variety of radio electronic equipment, deal with the processing of complex signals, radiophysical monitoring of the environment. Specialists in the engineering of electronic systems can work on a profile on the positions of scientific staff and engineers of scientific institutions, managers of companies specializing in the field of electronics and communications, programmers, system administrators of computer networks, etc.
Educational program / specialization 105.01 «Engineering of radio electronic systems»
Contacts Department of Radio Electronics

Kharkov, Kirpichova Str., 2, Radiophysical Building, 2nd floor

phone 707–62–52

re196@i.ua

http://web.kpi.kharkov.ua/re/ru/

Head of the department Rogojkin Evgenij Vasiljevich,

doctor of physical and mathematical sciences, Professor,
Laureate of the Prize of the Council of Ministers of the USSR

Educational and qualification levels of graduates Master of Applied Physics and Nanomaterials
Main special educational disciplines Theory of radar measurements

Fundamentals of reliability and operation of radio engineering systems

Microprocessor technology

Quantum radiophysics and nonlinear optics

Telecommunication systems

Radiophysical methods of studying near-Earth space

Special course in radiophysics

Radio engineering systems in radio physics research

Digital signal processing

Applied software

Additional characteristics of specialization Graduates of the specialty 105.01 «Electronics Engineering Systems» acquire education in such areas as the development and maintenance of complex computerized radio equipment, modern radio engineering systems and radio communication systems, including cellular and satellite communications. Also graduates of the specialty are able to solve a significant range of tasks related to the areas of science and technology, which are relevant today and promising in the future. These include: robotics, information space protection, electromagnetic compatibility, computer simulation of various physical processors on Earth and in the Universe, space telescopes, distant access to the Internet, studying the properties of the upper layers of the atmosphere of our planet. Specialists of this industry have demand both in domestic and foreign research institutions. The training of specialists is carried out in cooperation with the Institute of the ionosphere of the National Academy of Sciences and the Ministry of Education and Science of Ukraine.
Employment Opportunities Enterprises of the radio and electrotechnical industry; research and design institutes of electronic and radiophysical profiles; information and computing centers; communications companies (including cellular and satellite communications); organizations for the development of equipment for automation, systems and networks of transmission and processing of data; numerous radio stations and TV channels; power supply companies; trade corporations of radio-electronic direction; enterprises for the production and sale of computer equipment, etc.
Media: https://www.youtube.com/watch?v=R9r0LuGQOn0

https://www.youtube.com/watch?v=hfjXLV7MJ9Y

https://www.youtube.com/watch?v=Kkjx3bzR0fQ

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

10 Природничі науки

Спеціальність:

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Радіоелектроніка

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Інженерія радіоелектронних систем (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *