101 - Екологія

Інженерна екологія та техніка захисту навколишнього середовища (Бакалавр)

Інженерна екологія та техніка захисту навколишнього середовища – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 101 “Екологія ”. Профілями підготовки ОП “Інженерна екологія та техніка захисту навколишнього середовища ” мінімізація антропогенного впливу, збалансоване природокористування, прогнозування стану навколишнього середовища та розробка ефективного очисного обладнання

 

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих універсальних фахівців – інженерів-екологів та організаторів природокористування,  розвиток компетентностей необхідних для розв’язання проблем організації екологічного моніторингу довкілля, оцінки екологічного ризику, оптимізації управління збалансованим природокористуванням та екологічною безпекою регіону; організація безпечних та безвідходних технологічних процесів, а також створення нових і вдосконалення перспективних технологій, з урахуванням таких актуальних питань як: екологізація виробництва, зелена логістика та інженерія, екологічний менеджмент та екоаудит, використання альтернативних джерел енергії.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 101.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Інженерна екологія та техніка захисту навколишнього середовища
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Підготовку проводить кафедра «Хімічної техніки  та  промислової  екології».

Тел.: (057)707-61-55,

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/abiturientu/, email: kafedrahtpe@i.ua. Кафедра знаходиться в технічному корпусі на першому поверсі (в арці).

Завідувач кафедри Завідуючий кафедрою – доктор техн. наук, професор Шапорев Валерій Павлович. Тел. 707-66-81.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Випускникам надається кваліфікація:

на рівні бакалавра: організатор природокористування;

на рівні магістра: професіонал в галузі екології.

Основні спеціальні навчальні дисципліни Метеорологія і кліматологія; Геологія з основами геоморфології; Агроекологія; Гідрологія, Екологія людини та соціальна екологія; Екологічна експертиза, Екологічний менеджмент, Моделювання та прогнозування стану довкілля; Організація управління в екологічній діяльності, партнерство при вирішенні екологічних проблем; Техноекологія; Комплексне управління відходами; Системи технології та промислова екологія, Обладнання захисту біосфери, Проектування природоохоронних комплексів з використанням САПР.
Характеристика спеціалізації Сьогодні кожне підприємство повинно мати кваліфікованого спеціаліста-еколога, а жоден виробничий проект не може бути втілений в життя без екологічної експертизи.  Нова продукція не може бути виготовлена без дотримання екологічних нормативів та з’явитися у продажі, якщо вона не пройшла екологічну сертифікацію. Поряд з цим, існуючі виробництва вимагають модернізації очисного обладнання для проходження екологічної експертизи.  Наші випускники вільно володіють пакетами 3D моделювання та САПР для проектування та розрахунків екологічного обладнання, мають навички в роботі на сучасній обчислювальній техніці, в застосуванні її для розрахунків та роботи з інформацією. Вміють проводити моніторинг, моделювати та прогнозувати стан довкілля, проектувати природоохоронні комплекси та очисне обладнання, розробляти енергозберігаючі процеси та технології, проводити екологічний аудит та екологічну експертизу підприємств, управляти техногенною та екологічною безпекою, впроваджувати екологічний менеджмент на підприємствах, складати проектну документацію.
Можливості працевлаштування Інженери спеціалізації «Інженерна екологія та техніка захисту навколишнього середовища» високо цінуються у нашій країні та за її межами. Випускники кафедри працюють на промислових підприємствах Харківської області (Екотон, Екомаш, Еко-інвест, Екополімерпром, SolariS, ВАТ “Турбоатом», ВАТ «Зелені технології» та ін.), у відділах екології, науково-дослідних та проектних інститутах, в екологічній інспекції. Після безкоштовного стажування у Польщі студенти отримують запрошення на роботу Уу країнах ЕС
Медіаконтент: Відео о спеціальності 

 

День еколога в ХПІ

 

О специализации Инженерная экология и техника защиты окружающей среды – это образовательная программа (специализация) специальности 101 “Экология”. Профилям подготовки ОП “Инженерная экология и техника защиты окружающей среды” являються минимизация антропогенного воздействия, сбалансированное природопользование, прогнозирования состояния окружающей среды и разработка эффективного очистного оборудования
Короткое описание образовательной программы / специализации Целью образовательной программы является подготовка высококвалифицированных универсальных специалистов – инженеров-экологов и организаторов природопользования, развитие компетенций необходимых для решения проблем организации экологического мониторинга окружающей среды, оценки экологического риска, оптимизации управления сбалансированным природопользованием и экологической безопасностью региона; разработка  безотходных технологических процессов, а также создание новых и совершенствование перспективных технологий с учетом таких актуальных вопросов, как: экологизация производства, зеленая логистика и инженерия, экологический менеджмент и экоаудит, использование альтернативных источников энергии.
Название образовательной программы / специализации Инженерная экология и техника защиты окружающей среды
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Подготовку проводит кафедра «Химической техники и промышленной экологии».

Тел .: (057) 707-61-55,

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/abiturientu/, email: kafedrahtpe@i.ua.

Кафедра находится в техническом корпусе на первом этаже (в арке).

Заведующий кафедрой Заведующий кафедрой – доктор техн. наук, профессор Шапорев Валерий Павлович. Тел. 707-66-81.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Выпускникам присваивается квалификация:

на уровне бакалавра: организатор природопользования;

на уровне магистра: профессионал в области экологии.

Основные специальные учебные дисциплины Метеорология и климатология; Геология с основами геоморфологии; Агроэкология; Гидрология, Экология человека и социальная экология; Экологическая экспертиза, экологический менеджмент, Моделирование и прогнозирование состояния окружающей среды; Организация управления в экологической деятельности, партнерство при решении экологических проблем; Техноэкология; Комплексное управление отходами; Системы технологии и промышленная экология, Оборудование защиты биосферы, Проектирование природоохранных комплексов с использованием САПР.
Характеристика специализации Сегодня каждое предприятие должно иметь квалифицированного специалиста-эколога, а ни один производственный проект не может быть воплощен в жизнь без экологической экспертизы. Новая продукция не может быть изготовлена без соблюдения экологических нормативов и появиться в продаже, если она не прошла экологическую сертификацию. Наряду с этим, существующие производства требуют модернизации очистного оборудования для прохождения экологической экспертизы. Наши выпускники свободно владеют пакетами 3D моделирование и САПР для проектирования и расчетов экологического оборудования, имеют навыки в работе на современной вычислительной технике, в применении ее для расчетов и работы с информацией. Умеют проводить мониторинг, моделировать и прогнозировать состояние окружающей среды, проектировать природоохранные комплексы и очистное оборудование, разрабатывать энергосберегающие процессы и технологии, проводить экологический аудит и экологическую экспертизу предприятий, управлять техногенной и экологической безопасностью, внедрять экологический менеджмент на предприятиях, составлять проектную документацию.
Возможности трудоустройства Инженеры специализации «Инженерная экология и техника защиты окружающей среды» высоко ценятся в нашей стране и за ее пределами. Выпускники кафедры работают на промышленных предприятиях Харьковской области (Экотон, Екомаш Эко-Инвест, Екополимерпром, SolariS, ОАО “Турбоатом”, ОАО “Зеленые технологии» и др.), в отделах экологии, научно-исследовательских и проектных институтах, в экологической инспекции . После бесплатной стажировки в Польше студенты получают приглашение на работу в странах ЕС.
Медиаконтент Видео о специальности

 

День эколога в ХПИ

 

Specialization Engineering ecology and environmental protection technology is an educational program (specialization) of specialty 101 “Ecology”.  Training profiles of EP “Engineering Ecology and Environmental Protection Techniques” are minimization of anthropogenic impact, balanced use of natural resources, forecasting the environment state and effective purification equipment designing
Brief description of the educational program / specialization Aim of the educational program is  highly qualified universal specialists training – environmental engineers and environmental managers, competencies development that are necessary solving problems of organizing environmental monitoring, environmental risks estimation, optimizing the management of balanced environmental using and environmental safety of the region; development of wasteless technological processes, as well as the creation of new and improvement of perspective technologies, taking into account such trends as: green production, green logistics and engineering, environmental management and eco-audit, using of alternative energy sources.
Educational program / specialization Engineering ecology and environmental protection technology

 

Contacts Training provided by department of “Chemical Engineering and environmental protection “.

Tel: (057) 707-61-55,

web-site: http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/abiturientu/, email: kafedrahtpe@i.ua.

The department is located in the technical building on the first floor (in the arch).

Head of the department The head of the department is  doctor of technical sciences, Professor Shaporev Valery Pavlovich. Tel. 707-66-81.
Educational and qualification levels of graduates Graduates are given the following qualifications:

at the bachelor’s level:  organizer of nature management;

at the master’s level:  professional in  ecology area .

Main special educational disciplines Meteorology and climatology; Geology with the bases of geomorphology; Agroecology; Hydrology, Human Ecology and Social Ecology; Environmental expertise, environmental management, Modeling and forecasting of environment state; Organization of management in environmental activities, partnership in solving environmental problems; Technoecology; Integrated waste management; Systems of technology and industrial ecology, Biosphere protection equipment, Design of environmental protection systems using CAD.
Additional characteristics of specialization Today every enterprise must have a qualified environmental specialist, and no production project can be implemented without environmental expertise. New products can not be manufactured without compliance with environmental standards and appear on the market if it has not passed environmental certification. Also existing production facilities require modernization of the purification equipment for  environmental expertise passage. Our graduates have a working knowledge in 3D modeling and CAD packages for designing and calculation of environmental equipment, have the skills to work with modern computer technology, apply it for calculations and work with information. They are able to monitor, model and predict the environment state, design environmental protection complexes and treatment equipment, design energy-saving processes and technologies, carry out environmental audit and environmental expertise of enterprises, manage technogenic and environmental safety, implement environmental management in enterprises and execute project documentation.
Employment Opportunities Engineers specializing in “Engineering ecology and environmental protection technology” are highly valued all over the world. Graduates of the department work at industrial enterprises who produce number of various goods, in the departments of ecology, research and design institutes, in environmental inspection. After a free internship in Poland, students receive an invitation to work in the EU countries.
Media https://www.youtube.com/watch?v=u0msd-WgCOQ&t=61s

https://www.youtube.com/watch?v=xiFY5q3RnSg

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

10 Природничі науки

Спеціальність:

101 Екологія

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Біологія, Географія, Українська мова та література, Хімія

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Хімічна техніка та промислова екологiя

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Інженерна екологія та техніка захисту навколишнього середовища (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *