161 - Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (Бакалавр)

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів – це випробуваний часом та постійно актуальний матеріалознавчий напрямок з необмеженими можливостями для інновацій і подальшого розвитку. Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів – це прогресивні технології виробництва традиційних, новітніх та унікальних видів кераміки, скла, емалей, цементів, вогнетривких і композиційних матеріалів для сучасних потреб науки, промисловості та життєзабезпечення суспільства

 

Опис спеціалізації – це композиційні керамічні, вогнетривкі та в’яжучі матеріали для металургії, будівельної індустрії, машинобудування, ядерної енергетики, космосу, авіації; наноматеріали й монокристали для високих технологій; біокераміка і біоскло (імплантати для стоматології та ортопедії); склоемалеві покриття для побутової та нагрівальної техніки, світловоди для кабельної техніки

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Україна, Харків, 61002, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», технічний корпус, кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей

+38(057) 707-63-92, 707-68-12; ceramkaf@gmail.comhttp://web.kpi.kharkov.ua/ceramic/

Завідувач кафедри Доктор технічних наук, професор Рищенко Михайло Іванович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр хімічних технологій та інженерії, строк навчання 4 роки
Основні спеціальні навчальні дисципліни Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів; Кристалографія та мінералогія; Фізична хімія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів; Теплові процеси в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів; Механічне обладнання підприємств; Теплотехнічне обладнання підприємств; Ресурсо- та енергозбереження в технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів; Виробництво скла, емалей, захисних покриттів; Виробництво в’яжучих матеріалів; Виробництво кераміки та вогнетривів; Інформаційні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Характеристика спеціалізації Спеціалізація передбачає вивчення фундаментальних та професійно – орієнтованих дисциплін для спрямування майбутньої діяльності фахівця. Бакалавр хімічної технології та інженерії, підготовлений до участі в проектній, технологічній, експлуатаційній діяльності, володіє основами інженерних знань, питань з економіки та управління, безпеки життєдіяльності та охорони довкілля; здатний використовувати набуті знання на створення ресурсо- та енергозберігаючих, екологічно чистих технологій тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів; аналізувати технологічний процес; обирати і використовувати обладнання, інструменти та методи для реалізації та контролю виробництв; користуватись методами контролю якості продукції; реалізовувати принципи побудови сучасних автоматизованих систем управління виробництвом тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, контролювати їх технічне, інформаційне і програмне забезпечення; має потребу у подальшому підвищенні свого професійного рівня.
Можливості працевлаштування Випускники кафедри мають нагоду стати керівниками провідних підприємств галузі та науково – дослідницьких закладів, вченими, менеджерами та консультантами консалтингових і торгівельних компаній, експертами митного контролю та екологічного моніторингу, фахівцями з сертифікації продукції. Кафедра успішно співпрацює щодо працевлаштування випускників з багатьма підприємствами та науково – дослідними закладами:

· НТЦ «Інститут монокристалів» АН України

·   ПАТ «Український НДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного»

· Українсько – польське підприємство «Cersanit Invest»

· ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»

· ПАТ «Харківський плитковий завод»

· ПАТ «Полтавський завод медичного скла»

· ПАТ «Біомедскло»

· АТ «Стома»

· ПАТ «Південьцемент» групи  Dyckerhoff

·  ПАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ» та інші.

Докладніше про можливості працевлаштування:

http://web.kpi.kharkov.ua/ceramic/ru/trudoustrojstvo/

Медіаконтент:  http://web.kpi.kharkov.ua/ceramic/uk/vydeoteka-kafedry-2/
О специализации Химические технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов – это проверенное временем и постоянно актуальное материаловедческое направление с неограниченными возможностями для инноваций и дальнейшего развития. Химические технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов – это прогрессивные технологии производства традиционных, новейших и уникальных видов керамики, стекла, эмалей, цементов, огнеупорных и композиционных материалов для современных нужд науки, промышленности и жизнеобеспечения общества
Короткое описание образовательной программы / специализации Фокус специализации – это композиционные керамические, огнеупорные и вяжущие материалы для металлургии, строительной индустрии, машиностроения, ядерной энергетики, космоса, авиации; наноматериалы и монокристаллы для высоких технологий; биокерамика и биостекло (имплантаты для стоматологии и ортопедии); стеклоэмалевые покрытия для бытовой и нагревательной техники, световоды для кабельной техники
Название образовательной программы / специализации Химические технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Украина, Харьков, 61002, ул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІИ, технический корпус, кафедра технологии керамики, огнеупоров, стекла и эмалей

+38(057) 707-63-92, 707-68-12; ceramkaf@gmail.comhttp://web.kpi.kharkov.ua/ceramic/

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, профессор Рыщенко Михаил Иванович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр химических технологий и инженерии, срок обучения 4 года
Основные специальные учебные дисциплины Основы технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов; Кристаллография и минералогия; Физическая химия тугоплавких неметаллических и силикатных материалов; Тепловые процессы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов; Механическое оборудование предприятий; Теплотехническое оборудование предприятий; Ресурсо- и энергосбережение в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов; Производство стекла, эмалей, защитных покрытий; Производство вяжущих материалов; Производство керамики и огнеупоров; Информационные технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов
Характеристика специализации Специализация предусматривает изучение фундаментальных и профессионально – ориентированных дисциплин для определения будущей деятельности специалиста. Бакалавр химических технологий и инженерии подготовлен для участия в проектной, технологической, эксплуатационной деятельности; владеет основами инженерных знаний, вопросами экономики и управления, безопасности жизнедеятельности и охраны окружающей среды; способен использовать приобретенные знания для создания ресурсо- и энергосберегающих, экологически чистых технологий тугоплавких неметаллических и силикатных материалов; анализировать технологический процесс;   выбирать и использовать оборудование, инструменты и методы для реализации и контроля производств; пользоваться  методами контроля качества продукции; реализовывать принципы построения современных автоматизированных систем управления производством тугоплавких неметаллических и силикатных материалов, контролировать их техническое, информационное и программное обеспечение; имеет необходимость постоянно повышать свой профессиональный уровень.
Возможности трудоустройства Выпускники кафедры имеют возможность стать руководителями ведущих предприятий отрасли и научно – исследовательских организаций, учеными, менеджерами и консультантами консалтинговых и торговых компаний, экспертами таможенного контроля и экологического мониторинга, специалистами по сертификации продукции. Кафедра успешно сотрудничает с многими предприятиями и научно – исследовательскими организациями по вопросу трудоустройства выпускников:

· НТЦ «Институт монокристаллов» АН Украины

·   ЧАО «Украинский НИИ огнеупоров им. А.С. Бережного»

· Украинско – польское предприятие «Cersanit Invest»

· ННЦ «Харьковский физико-технический институт»

· ЧАО «Харьковский плиточный завод»

· ЧАО «Полтавский завод медицинского стекла»

· ЧАО «Биомедстекло»

· АО «Стома»

· ЧАО «Югцемент» группы  Dyckerhoff

·  ЧАО «ЕВРОЦЕМЕНТ» и др.

Подробнее о возможностях трудоустройства:

http://web.kpi.kharkov.ua/ceramic/ru/trudoustrojstvo/

Медиаконтент  http://web.kpi.kharkov.ua/ceramic/uk/vydeoteka-kafedry-2/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність:

161 Хімічні технології та інженерія

Сертифікати ЗНО:

Біологія, Математика, Українська мова та література, Хімія

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *