161 - Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (Магістр)

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів – це випробуваний часом та постійно актуальний матеріалознавчий напрямок з необмеженими можливостями для інновацій і подальшого розвитку. Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів – це прогресивні технології виробництва традиційних, новітніх та унікальних видів кераміки, скла, емалей, цементів, вогнетривких і композиційних матеріалів для сучасних потреб науки, промисловості, та життєзабезпечення суспільства

 

Фокус спеціалізації – це композиційні керамічні, вогнетривкі та в’яжучі матеріали для металургії, будівельної індустрії, машинобудування, ядерної енергетики, космосу, авіації; наноматеріали й монокристали для високих технологій; біокераміка і біоскло (імплантати для стоматології та ортопедії); склоемалеві покриття для побутової та нагрівальної техніки, світловоди для кабельної техніки

Шифр: 161.04M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Україна, Харків, 61002, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», технічний корпус, кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей

+38(057) 707-63-92, 707-68-12; ceramkaf@gmail.comhttp://web.kpi.kharkov.ua/ceramic/

Завідувач кафедри Доктор технічних наук, професор Рищенко Михайло Іванович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр з хімічних технологій та інженерії, строк навчання 1 рік 4 місяці та 1 рік 9 місяців
Основні спеціальні навчальні дисципліни Теоретичні основи технологій галузі; Стандартизація та сертифікація продукції в галузі; Основи наукових досліджень; Матеріали та речовини для сучасних технологій; Сучасні технології в галузі; Природоохоронні технології в галузі; Перспективні напрямки наукових досліджень; Рециклінг та ресурсозбереження в галузі; Хімічна технологія емалей та захисних покриттів; Виробництво в’яжучих матеріалів; Хімічна технологія спеціальних стекол та біостекол; Хімічна технологія в’яжучих матеріалів загального та спеціального призначення; Хімічна технологія тонкої і технічної кераміки; Хімічна технологія вогнетривів і теплоізоляційних матеріалів
Характеристика спеціалізації Спеціалізація забезпечує всебічну підготовку магістра – дослідника, спроможного фахово проектувати та впроваджувати сучасний науковий експеримент як сукупність фундаментальних наукових і технологічних знань та творчих науково-дослідницьких здібностей керівника проекту.   Якнайширша автоматизація експерименту та проектування, подальше залучення методів встановлення адекватності моделей об’єктам, що вивчаються, і кінетики процесів на макро- і мікрорівнях, а також методів системного керування, що зумовлює зростання ефективності виробництва – характерна риса розвитку сучасних технологій тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів. Задачі збільшення ефективності методів дослідження і підвищення якості експерименту в цілому не можуть бути успішно вирішеними без правильного визначення різноманітних параметрів процесів за допомогою комп’ютерних методів. Магістр з хімічної технології та інженерії здатний використовувати на професійному рівні методи теоретичного та експериментального дослідження тугоплавких неметалевих i силікатних матеріалів; проводити дослідницьку роботу з одержання нових видів кераміки, вогнетривів, скла, емалей, в’яжучих матеріалів; моделювати реальні процеси та знаходити їх оптимальне розв’язання математичними методами; вести технiчну документацiю; проводити дослiдження з оптимiзацiї технологiчних процесiв та властивостей матерiалiв з використанням сучасної обчислювальної технiки; проектувати й органiзовувати новi схеми технологiчних процесiв; контролювати технологiчнi процеси виробництва керамiки, вогнетривiв, скла та емалей iз застосуванням засобiв автоматики. Як менеджер, магістр має впливати на економiчну ефективнiсть технологiчних рiшень i забезпечивати одержання продукцiї з заданими фiзико-хiмiчними та експлуатацiйними властивостями. Як сформованому науковцю, магістру до снаги здійснювати патентний пошук i використовувати науково-технiчну iнформацiю; визначати предмет винаходу, написати наукову статтю, виступити з науковою доповіддю; використовувати іноземну мову для вирішення конкретних практичних  і наукових завдань у сфері своєї професійної діяльності.
Можливості працевлаштування Випускники кафедри мають нагоду стати керівниками провідних підприємств галузі та науково – дослідницьких закладів, вченими, менеджерами та консультантами консалтингових і торгівельних компаній, експертами митного контролю та екологічного моніторингу, фахівцями з сертифікації продукції. Кафедра успішно співпрацює щодо працевлаштування випускників з багатьма підприємствами та науково – дослідними закладами:

· НТЦ «Інститут монокристалів» АН України

·   ПАТ «Український НДІ вогнетривів ім. А.С. Бережного»

· Українсько – польське підприємство «Cersanit Invest»

· ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут»

· ПАТ «Харківський плитковий завод»

· ПАТ «Полтавський завод медичного скла»

· ПАТ «Біомедскло»

· АТ «Стома»

· ПАТ «Південьцемент» групи  Dyckerhoff

·  ПАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ» та інші.

Докладніше про можливості працевлаштування:

http://web.kpi.kharkov.ua/ceramic/ru/trudoustrojstvo/

Медіаконтент:  http://web.kpi.kharkov.ua/ceramic/uk/vydeoteka-kafedry-2/
О специализации Химические технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов – это проверенное временем и постоянно актуальное материаловедческое направление с неограниченными возможностями для инноваций и дальнейшего развития. Химические технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов – это прогрессивные технологии производства традиционных, новейших и уникальных видов керамики, стекла, эмалей, цементов, огнеупорных и композиционных материалов для современных нужд науки, промышленности и жизнеобеспечения общества
Короткое описание образовательной программы / специализации Фокус специализации – это композиционные керамические, огнеупорные и вяжущие материалы для металлургии, строительной индустрии, машиностроения, ядерной энергетики, космоса, авиации; наноматериалы и монокристаллы для высоких технологий; биокерамика и биостекло (имплантаты для стоматологии и ортопедии); стеклоэмалевые покрытия для бытовой и нагревательной техники, световоды для кабельной техники
Название образовательной программы / специализации Химические технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Украина, Харьков, 61002, ул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІИ, технический корпус, кафедра технологии керамики, огнеупоров, стекла и эмалей

+38(057) 707-63-92, 707-68-12; ceramkaf@gmail.comhttp://web.kpi.kharkov.ua/ceramic/

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, профессор Рыщенко Михаил Иванович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр по химическим технологиям и инженерии, срок обучения 1 года 4 месяца и 1 год 9 месяцев
Основные специальные учебные дисциплины Теоретические основы технологии отрасли; Стандартизация и сертификация продукции в отрасли; Основы научных исследований; Материалы и вещества для современных технологий; Современные технологии в отрасли; Природоохранные технологии в отрасли; Перспективные направления научных исследований; Рециклинг и ресурсосбережение в отрасли; Химическая технология эмалей и защитных покрытий; Химическая технология специальных стекол и биостекол; Химическая технология вяжущих материалов общего и специального назначения; Химическая технология тонкой и технической керамики; Химическая технология огнеупоров и теплоизоляционных материалов
Характеристика специализации Специализация обеспечивает всестороннюю подготовку магистра – исследователя, который способен профессионально проектировать и осуществлять современный научный эксперимент как совокупность фундаментальных научных и технологических знаний и творческих научно-исследовательских способностей руководителя проекта. Характерная черта развития современных технологий тугоплавких неметаллических и силикатных материалов – широкомасштабная автоматизация эксперимента и проектирования, дальнейшее привлечение методов установления адекватности моделей исследуемым объектам, и кинетике процессов на макро- и микроуровнях, а также методов системного управления, обуславливающих повышение эффективности производства. Задачи повышения эффективности методов исследования и качества эксперимента в целом не могут быть успешно решены без правильного определения разнообразных параметров процессов с помощью компьютерных методов. Магистр по химической технологии и инженерии спообен использовать на профессиональном уровне методы теоретического и экпериментального исследования тугоплавких неметаллических и силикатных материалов; проводить исследовательскую работу по получению новых видов керамики, огнеупоров, стекла, эмалей, вяжущих материалов; моделировать реальные процессы и находить их оптимальное решение математическими методами; вести техническую документацию; проводить исследования по оптимизации технологических процессов и свойств материалов с использованием современной вычислительной техники; проектировать и организовывать новые схемы технологических процессов; контролировать технологические процессы производства керамики, огнеупоров, стекла и эмалей с использованием средств автоматизации. Как менеджер, магистр должен оказывать влияние на экономическую эффективность технологических решений и обеспечивать получение продукции с заданными физико-химическими и эксплуатационными свойствами. Как сформировавшемуся ученому, магистру по силам проводить патентный поиск и пользоваться научно-технической информацией; определять предмет открытия, написать научную статью, выступить с научным докладом; пользоваться иностранными языками для решения конкретных практических и научных задач в сфере своей профессиональной деятельности.
Возможности трудоустройства Выпускники кафедры имеют возможность стать руководителями ведущих предприятий отрасли и научно – исследовательских организаций, учеными, менеджерами и консультантами консалтинговых и торговых компаний, экспертами таможенного контроля и экологического мониторинга, специалистами по сертификации продукции. Кафедра успешно сотрудничает с многими предприятиями и научно – исследовательскими организациями по вопросу трудоустройства выпускников:

· НТЦ «Институт монокристаллов» АН Украины

·   ЧАО «Украинский НИИ огнеупоров им. А.С. Бережного»

· Украинско – польское предприятие «Cersanit Invest»

· ННЦ «Харьковский физико-технический институт»

· ЧАО «Харьковский плиточный завод»

· ЧАО «Полтавский завод медицинского стекла»

· ЧАО «Биомедстекло»

· АО «Стома»

· ЧАО «Югцемент» группы  Dyckerhoff

·  ЧАО «ЕВРОЦЕМЕНТ» и др.

Подробнее о возможностях трудоустройства:

http://web.kpi.kharkov.ua/ceramic/ru/trudoustrojstvo/

Медиаконтент  http://web.kpi.kharkov.ua/ceramic/uk/vydeoteka-kafedry-2/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність:

161 Хімічні технології та інженерія

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *