161 - Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології неорганічних речовин (Бакалавр)

Хімічна технологія це наука про найбільш економічні і екологічно обґрунтовані методи хімічної переробки сирих природних матеріалів в предмети споживання і засоби виробництва.

 

Неорганічна хімічна технологія включає отримання кислот, лугів, мінеральних добрив, переробку мінеральної сировини та промислових відходів, засновану на складних за своєю природою хімічних і фізико-хімічних процесів.

Предметом вивчення хімічної технології є промислові хімічні процеси, але ці процеси мають місце не тільки в хімічній промисловості; вони можуть лежати в основі і інших галузей промисловості: металургії, видобутку нафти і газу, фармацевтика, ювелірна справа, нафтопереробки, виробництво будівельних матеріалів.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 161.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації “Хімічні технології неорганічних речовин”
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) кафедра “Хімічної технології неорганічних речовин, каталізу та екології”. Тел. (057) 707 66 97; (057) 707 62 56; 063)969-56-58; web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/xtnv; е mail: xtnr.k.e@gmail.com Кафедра знахо-диться на 2 поверсі технічного корпусу
Завідувач кафедри професор, доктор техн. наук ЛОБОЙКО Олексій Якович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр з хімічної технології та інженерії
Основні спеціальні навчальні дисципліни “Хімічні технології неорганічних речовин”, “Технологія мінеральних добрив та солей”, “Основи каталізу та каталітичні реактори”, “Технологія зв’язаного азоту та мінеральних кислот”, “Технологія питної води та водопідготовка у виробництвах неорганічних речовин “, “Технологія соди, лугів та глинозему”, “Очищення та утилізація газових викидів”, “Наноматеріали та нанотехнології”, “Утилізація та очищення рідких та твердих відходів”
Характеристика спеціалізації Підготовка фахівців здійснюється за такими профілями, як: виробництво технологічних, інертних та благородних газів; виробництво каталізаторів і адсорбентів; технології підготовки промислової та питної води; очищення від шкідливих речовин і утилізація газових, рідких та твердих промислових відходів; воднева енергетика та матеріали сонячних елементів; виробництва аміаку, мінеральних кислот, азотних, калійних, фосфоровмісних, комплексних мінеральних добрив, солей, соди, лугів, харчових консервантів, метилового спирту і основних продуктів його переробки; хімічна переробка вуглеводневої сировини, вугілля, деревини, продукції агрокомплексу на аміак, метанол, ацетилен, азотні добрива, в інші продукти; фізико-хімічні методи інтенсифікації видобутку та первинної переробки продукції газових, газоконденсатних та нафтових родовищ.
Можливості працевлаштування НДІ “Екологічних проблем”, ПАТ «Куп’янський молочноконсервний комбінат», НТК “Інститут монокристалів” НАН України, Національний науковий центр Харківський фізико-технічний інститут НАН України, КП “Харківкомуночиствод”, ПАТ “Сумихімпром”, ПрАТ “Севєродонецьке об’єднання Азот”, ТОВ “SUD-CHEME” м. Севєродонецьк, ПрАТ “Дніпродзержинський  Азот”, ПрАТ ЧеркасАзот”, Фармацевтична компанія «Здоров’я» та інші підприємства.
Медіаконтент: https://web.kpi.kharkov.ua/xtnv/uk/

https://youtu.be/ASUNvvNVsGs

О специализации Хими́ческая технология это наука о наиболее экономичных и экологически обоснованных методах химической переработки сырых природных материалов в предметы потребления и средства производства.
Короткое описание образовательной программы / специализации Неорганическая химическая технология включает получение кислот, щелочей, минеральных удобрений, переработку минерального сырья и промышденных отходов основанную на сложных по своей природе химических и физико-химических процессах.

Предметом изучения химической технологии являются промышленные химические процессы, но эти процессы имеют место не только в химической промышленности; они могут лежать в основе и других отраслей промышленности: металлургии, добычи нефти и газа, фармацевтика, ювелирное дело, нефтепереработки, производство строительных материалов.

Название образовательной программы / специализации “Химические технологии неорганических веществ”
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) кафедра “Химической технологии неорганических веществ, катализ и экологии”. Тел. (057) 707 66 97; (057) 707 62 56; (063)969-56-58; web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/xtnv; е mail: xtnr.k.e@gmail.com Кафедра находится на 2 этаже технического корпуса
Заведующий кафедрой профессор, доктор техн. наук ЛОБОЙКО Алексей Якович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр химической технологии и инженерии
Основные специальные учебные дисциплины “Химическая технология неорганических веществ”, “Технология минеральных удобрений и солей”, “Основы катализа и каталитических реакторов”, “Технология связанного азота и минеральных кислот”, “Технология питьевой воды и водоподготовка в производствах неорганических веществ”, “Технология соды, щелочей и глинозема “,”Очистка и утилизация газовых выбросов”, Наноматериалы и нанотехнологии”,” Утилизация и очистка жидких и твердых отходов”
Характеристика специализации Подготовка специалистов осуществляется по следующим профилям, как: производство технологических, инертных и благородных газов; производство катализаторов и адсорбентов; технологии подготовки промышленной и питьевой воды; очистки от вредных веществ и утилизация газовых, жидких и твердых промышленных отходов; водородная энергетика и материалы солнечных элементов; производства аммиака, минеральных кислот, азотных, калийных, фосфорсодержащих, комплексных минеральных удобрений, солей, соды, щелочей, пищевых консервантов, метилового спирта и основных продуктов его переработки; химическая переработка углеводородного сырья, угля, древесины, продукции агрокомплекса на аммиак, метанол, ацетилен, азотные удобрения, в другие продукты; физико-химические методы интенсификации добычи и первичной переработки продукции газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений.
Возможности трудоустройства НИИ “Екологических проблем”, ЧАО «Купянский молочноконсервний комбинат», НТК “Институт монокристаллов” НАН України, Национальний науучный центр Харьковский физико-технический інститут НАН Украини, КП “Харьковкомуночиствод”, ЧАО “Сумихимпром”, ПАО “Северодонецкое объединение Азот”, ООО “SUD-CHEME” г. Северодонецк, ПрАО “Днепродзержинский Азот”, ПрАО ЧеркасАзот”, Фармацевтическая компания «Здоровье» г. Харьков и другие предприятия.
Медиаконтент: https://web.kpi.kharkov.ua/xtnv/uk/

https://youtu.be/ASUNvvNVsGs

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність:

161 Хімічні технології та інженерія

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Біологія, Математика, Українська мова та література, Хімія

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра технології неорганічних речовин

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Хімічні технології неорганічних речовин (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *