142 - Енергетичне машинобудування

Комп’ютерна інженерія турбомашин (Бакалавр)

Комп’ютерна інженерія турбомашин це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» з підготовки сучасних інженерів-енергетиків з найширшим використанням комп’ютерних технологій при проектуванні, конструюванні і виробництві турбомашин різного призначення.

ОП «Комп’ютерна інженерія турбомашин» надає знання щодо конструкцій і основ проектування турбомашин, які використовуються в енергетиці, авіації, морському транспорті, металургії, газотранспорті, комунальному господарстві.

Метою освітньої програми є підготовка фахівців-інженерів для енергетичної галузі. Отримані комп’ютерні навички дозволяють професійно володіти сучасними програмами: AutoCAD, MathCAD, КОМПАС, SolidWorks, AxStream, TurboOptProject та програмувати на мовах FORTRAN і C++ в середовищі VisualStudio і QT. Виконання лабораторних робіт проходить в лабораторії з державним статусом «Національне надбання України».

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 142.02B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Комп’ютерна інженерія турбомашин
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра турбінобудування  ім. В.М.Маковського,

61002, м. Харків , вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ»

+38-057-707-63-11, +38-057-707-63-14, +38-050-915-25-19

Email: alpus@ukr.net , turbine_ntu_khpi@ukr.net

https://sites.kpi.kharkov.ua/turbine/

 

Завідувач кафедри Доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Усатий Олександр Павлович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Перший (бакалаврський) рівень

Кваліфікація: бакалавр з енергетичного машинобудування

Основні спеціальні навчальні дисципліни Основи програмування інженерних задач в енергетиці, Тепломасообмін, Газодинаміка турбомашин, Комп’ютерні технології в проектуванні, Теорія парових і газових турбін, Конструкції парових та газових турбін, Газотурбінні установки, Теорія компресорів,  Технологія турбінобудування, Змінні режими парових турбін, Змінні режими газотурбінних установок, Математичні методи і моделі в енергетиці, Теплові та атомні електричні станції.
Характеристика спеціалізації Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціалізацією «Комп’ютерна інженерія турбомашин» розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в електричній інженерії та вивчати процеси, що відбуваються в енергетичних установках, зокрема в парових і газових турбінах, компресорах і ін.

В процесі навчання студентам надають фундаментальні знання з математики, фізики, термодинаміки, тепломасообміну, газодинаміки, математичного моделювання.

Спеціалізація «Комп’ютерна інженерія турбомашин» передбачає поглиблену комп’ютерну підготовку, вивчення мов програмування високого рівня, спеціалізованих прикладних програм для моделювання процесів в  проточних частинах турбомашин та турбоустановках.

Можливості працевлаштування Випускники, як фахівці енергетичного профілю можуть працевлаштуватися на підприємствах України і в іноземних компаніях, що займаються проектуванням і виробництвом турбомашин:             ПАТ «Турбоатом», м. Харків, ДП НПКГ “Зоря”-“Машпроект”, м. Миколаїв, ПАТ «Турбогаз», м. Харків, електростанціях, підприємствах металургійної, хімічної, цукрової, целюлозно-паперової, газодобувної та газотранспортної галузі, тепло і газопостачальних підприємств комунального господарства та ін.

Є можливість продовження освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Медіаконтент: https://www.facebook.com/turbine2018/

https://www.youtube.com/watch?v=epJvdh0Ilgs

О специализации Компьютерная инженерия турбомашин – это образовательная программа (специализация) специальности 142 «Энергетическое машиностроение» по подготовке современных инженеров-энергетиков с широким использованием компьютерных технологий при проектировании, конструировании и производстве турбомашин различного назначения. ОП «Компьютерная инженерия турбомашин» предоставляет знания оконструкций и основ проектирования турбомашин, используемых в энергетике, авиации, морском транспорте, металлургии, газотранспорта, коммунальном хозяйстве.
Короткое описание образовательной программы / специализации Целью образовательной программы является подготовка специалистов-инженеров для энергетической отрасли. Полученные компьютерные навыки позволяют профессионально владеть современными программами: AutoCAD, MathCAD, КОМПАС, SolidWorks, AxStream, TurboOptProject и программировать на языках FORTRAN и C ++ в среде Visual Studio и QT. Выполнение лабораторных работ проходит в лаборатории с государственным статусом «Национальное достояние Украины».
Название образовательной программы / специализации Компьютерная инженерия турбомашин
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра турбиностроения им. В.М.Маковского,

61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, НТУ «ХПИ»

+ 38-057-707-63-11, + 38-057-707-63-14, + 38-050-915-25-19

Email: alpus@ukr.net , turbine_ntu_khpi@ukr.net

https://sites.kpi.kharkov.ua/turbine/

 

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, старший научный сотрудник

Усатый Александр Павлович

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Первый (бакалаврский) уровень
Квалификация: бакалавр энергетического машиностроения
Основные специальные учебные дисциплины Основы программирования инженерных задач в энергетике, Тепломассообмен, Газодинамика турбомашин, Компьютерные технологии в проектировании, Теория паровых и газовых турбин, Конструкции паровых и газовых турбин, Газотурбинные установки, Теория компрессоров, Технология турбиностроения, Переменные режимы паровых турбин, Переменные режимы газотурбинных установок, Математические методы и модели в энергетике, Тепловые и атомные электрические станции.
Характеристика специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки бакалавра по специальности «Компьютерная инженерия турбомашин» разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в области инженерной и научной деятельности в электрической инженерии и изучать процессы, происходящие в энергетических установках, в частности в паровых и газовых турбинах, компрессорах и др.

В процессе обучения студентам предоставляют фундаментальные знания по математике, физике, термодинамике, тепломассообмене, газодинамики, математического моделирования.

Специализация «Компьютерная инженерия турбомашин» предусматривает углубленную компьютерную подготовку, изучение языков программирования высокого уровня, специализированных прикладных программ для моделирования процессов в проточных частях турбомашин и турбоустановок.

Возможности трудоустройства Выпускники, как специалисты энергетического профиля могут трудоустроиться на предприятиях Украины и в иностранных компаниях, занимающихся проектированием и производством турбомашин: ОАО «Турбоатом», г.. Харьков, ГП НПКГ “Заря” – “Машпроект”, г.. Николаев, ОАО «Турбогаз»., г. Харьков, электростанциях, предприятиях металлургической, химической, сахарной, целлюлозно-бумажной, газодобывающей и газотранспортной отрасли, тепло и газоснабжающих предприятий коммунального хозяйства и др.

Есть возможность продолжения образования по второму (магистерскому) уровню высшего образования.

Медиаконтент https://www.facebook.com/turbine2018/
Specialization “Computer engineering of turbomachines” is an educational program (specialization) of specialty 142 “Power Mechanical Engineering” for the training of modern power engineers with extensive use of computer technologies in designing, designing and manufacturing turbomachines for various purposes. Educational program “Computer engineering of turbomachines” provides knowledge of the design and basis for the design of turbo machines used in energy, aviation, maritime transport, metallurgy, gas transport, and municipal services.
Brief description of the educational program / specialization The purpose of the educational program is the training of specialists-engineers for the energy industry. The obtained computer skills allow students to professionally master modern programs: AutoCAD, MathCAD, COMPASS, SolidWorks, AxStream, TurboOptProject and programming in FORTRAN and C ++ languages in Visual Studio and QT. The training is performed in the laboratory with the state status “National property of Ukraine”.
Educational program / specialization Computer engineering of turbomachines
Contacts Turbomachinery  Department named after V.Makovsky,

61002, Kharkiv,  Kirpicheva st., 2, NTU “KhPI”

+ 38-057-707-63-11, + 38-057-707-63-14, + 38-050-915-25-19

Email: alpus@ukr.net , turbine_ntu_khpi@ukr.net

https://sites.kpi.kharkov.ua/turbine/

 

Head of the department Doctor of Technical Sciences, Senior Researcher

Alexander Usaty

Educational and qualification levels of graduates First (bachelor) level

Qualification: Bachelor of Power Mechanical Engineering

Main special educational disciplines Fundamentals of programming engineering problems in power engineering, Heat and mass transfer, Gas dynamics of turbomachines, Computer technologies in designing, Theory of steam and gas turbines, Steam and gas turbine designs, Gas turbine plants, Compressor theory, Turbine engineering, Variable modes of steam turbines, Variable modes of gas turbine, Mathematical methods and models in power engineering, Thermal and nuclear power plants.
Additional characteristics of specialization The educational and professional program for the training of a bachelor’s degree in computer engineering of turbomachines is designed for students who aspire to become specialists in the field of engineering and scientific activity in electrical engineering and study the processes taking place in power plants, particularly in steam and gas turbines, compressors, etc.

Students are given fundamental knowledge in mathematics, physics, thermodynamics, heat and mass transfer, gas dynamics, mathematical modeling.

Specialization “Computer engineering of turbomachines” provides in-depth computer training, the study of high-level programming languages, specialized application programs for modeling processes in flowing parts of turbomachines and turbines.

Employment Opportunities Graduates, as specialists in the energy profile, can find employment in Ukrainian enterprises and in foreign companies engaged in designing and manufacturing turbomachinery: OJSC “Turboatom”, Kharkov, SE“Zorya – Mashproekt”, Nikolaev, OJSC “Turbogaz” “, Kharkov, power stations, metallurgical, chemical, sugar, pulp and paper, gas and gas transportation enterprises, heat and gas supply utilities, etc.

There is a possibility of continuing education on the second (master) level of higher education.

Media: https://www.facebook.com/turbine2018/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

142 Енергетичне машинобудування

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Турбінобудування"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Комп’ютерна інженерія турбомашин (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *