122 - Комп’ютерні науки

Комп’ютерна механіка (Бакалавр)

«Комп’ютерна механіка» – це спеціальність, що сполучає в собі класичну фундаментальну освіту і сучасну підготовку з комп’ютерних наук. Це дає можливість отримати базові знання, потрібні для аналізу та оптимізації конкурентоспроможних конструкцій, мехатронних та робото технічних систем.

 

Освітня програма підготовки бакалавра забезпечує професійну підготовку студентів, здатних:

–  формулювати, розв’язувати й узагальнювати практичні задачі у своїй професійній діяльності з використанням фундаментальних та спеціальних прикладних методів математичних і комп’ютерних наук;

–  розробляти математичні моделі, алгоритми, створювати та експлуатувати програмне забезпечення.

Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування у студентів необхідних компетенцій, заснованих на науковому світогляді та професійних знаннях, та здатності до подальшого самостійного навчання у сфері механіки та інформаційних технологій.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 122.12B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації  

Комп’ютерна  механіка

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра динаміки та міцності машин (ДММ)

м. Харків, вул. Кирпичова, 2,

Фізичний корпус, 1-й поверх

+38 (057) 707-63-43) (завідувач)

+38 (057) 707-68-79 (кафедра)

lvovgi@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри Завідувач кафедри ДММ, проф., д.т.н., академік Академії наук вищої школи України.

Scholar / Scopus / Scholar кафедри

ID – 0000-0002-9723-254X

lvovgi@kpi.kharkov.ua

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників  

Перший  рівень – Бакалавр

Другий  рівень – Магістр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни Програмування (С++, C#, Java, Python)

Об’єктно-орієнтоване програмування

Крос-платформене програмування

Теорія ймовірностей

Моделювання в CAD системах

Бази даних

Теорія пружності

Теорія коливань

Теорія пластин і оболонок

Експериментальна механіка твердого деформованого тіла

Коливання континуальних систем

Моделювання об’єктів і процесів в комп’ютерних системах

Метод скінченних елементів

Статистична механіка і теорія надійності

Динаміка машин

Механіка композиційних матеріалів

Характеристика спеціалізації Загальна освіта в таких областях: математичне моделювання, розробка алгоритмів, проектування, розробка та експлуатація комп’ютерних програмних засобів.

В процесі навчання студенти освоюють математичні методи аналізу, дослідження та моделювання процесів та систем, сучасні програмні системи та технології проектування програмних засобів реалізації моделей процесів та систем. Фахівці володіють засобами прикладного програмування: розробки систем управління базами даних, комп’ютерної графіки, адміністрування комп’ютерних мереж, методів захисту інформації, здатні проектувати та розробляти сучасні Web-сайти та портали.

Можливості працевлаштування Студенти старших курсів і випускники можуть працювати у Аутсорсингових ІТ компаніях («Телесенс», «Softinway», «Plarium», «NIXSOLUTIONS»), ALTEXSOFT, Актуальна Механіка, провідних міжнародних компаніях: німецька компанія «Siemens AG», американська корпорація «General Electric», представництво американської аерокосмічної компанії «Boeing» «PROGRESSTECH-UKRAINE», представництво компанії «BIIR» (Данія), а також наукових та проектних організаціях, комерційних та банківських установах, в установах усіх міністерств та відомств на посадах, яки потребують використання професійно-профільованих знань й практичних навичок з комп’ютерних; природничих та соціально-економічних дисциплін.
Медіаконтент: http://web.kpi.kharkov.ua/dpm/uk/

https://www.facebook.com/dpm.khpi/

О специализации «Компьютерная механика» – это специальность, сочетающая в себе классическое фундаментальное образование и современную подготовку по компьютерным наукам. Это дает возможность получить базовые знания, необходимые для анализа и оптимизации конкурентоспособных конструкций, мехатронных и робототехнических систем.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа подготовки бакалавра обеспечивает профессиональную подготовку студентов, способных:

– формулировать, решать и обобщать практические задачи в своей профессиональной деятельности с использованием фундаментальных и специальных прикладных методов математических и компьютерных наук;

– разрабатывать математические модели, алгоритмы, создавать и эксплуатировать программное обеспечение.
Главным преимуществом программы подготовки бакалавра является ориентация на формирование у студентов необходимых компетенций, основанных на научном мировоззрении и профессиональных знаниях, и способности к дальнейшему самостоятельному обучению в области механики и информационных технологий.

Название образовательной программы / специализации  

Компьютерная  механика

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра динамики и прочности машин (ДПМ)

м. Харьков, ул. Кирпичева, 2,

Физический корпус, 1-й этаж

+38 (057) 707-63-43) (заведующий)

+38 (057) 707-68-79 (кафедра)

lvovgi@kpi.kharkov.ua

Заведующий кафедрой Заведующий кафедры ДПМ, проф., д.т.н., академик Академии наук высшей школы Украини.

Scholar / Scopus / Scholar кафедри

ID – 0000-0002-9723-254X

lvovgi@kpi.kharkov.ua

Образовательно-квалификационные уровни выпускников  

Первый  уровень – Бакалавр

Второй  уровень – Магистр

 

Основные специальные учебные дисциплины Программирование (С ++, C #, Java, Python)

Объектно-ориентированное программирование

Кросс-платформенное программирования

Tеория вероятностей

Моделирование в CAD системах

Базы данных

Теория упругости

Теория колебаний

Теория пластин и оболочек

Экспериментального механика твердого деформируемого тела

Колебания континуальных систем

Моделирование объектов и процессов в компьютерных системах

Метод конечных элементов

Статистическая механика и теория надежности динамика машин

Механика композиционных материалов

Характеристика специализации Общее образование в следующих областях: математическое моделирование, разработка алгоритмов, проектирование, разработка и эксплуатация программных средств. В процессе обучения студенты осваивают математические методы анализа, исследование и моделирование процессов и систем, современные программные системы и технологии проектирования программных средств реализации моделей, процессов и систем. Специалисты обладают средствами прикладного программирования: разработки систем управления базами данных, компьютерной графики, администрирование компьютерных сетей, методов защиты информации, способны проектировать и разрабатывать современные Web-сайты и порталы.
Возможности трудоустройства Студенты старших курсов и выпускники могут работать в аутсорсинговых ІТ компаниях («Телесенс», «Softinway», «Plarium», «NIXSOLUTIONS»), ALTEXSOFT, Актуальная Механика, ведущих международных компаниях: немецкая компания «Siemens AG», американская корпорация «General Electric», представительство американской аэрокосмической компании «Boeing» «PROGRESSTECH-UKRAINE», представительство компании «BIIR» (Дания), а также научных и проектных организациях, коммерческих и банковских учреждениях, в учреждениях всех министерств и ведомств на должностях,  которые требуют использования профессионально профилированных знаний и практических навыков по компьютерным, естественным и социально-экономическим дисциплинам.
Медиаконтент: http://web.kpi.kharkov.ua/dpm/ru/

https://www.facebook.com/dpm.khpi/

Specialization “Computer mechanics” is a specialty combining classical fundamental education and modern training in computer science. This makes it possible to obtain the basic knowledge necessary for the analysis and optimization of competitive designs, mechatronic and robotic systems.
Brief description of the educational program / specialization The educational program of the bachelor’s training provides professional training for students who are able to:

– formulate, solve and generalize practical problems in their professional activity using fundamental and special applied methods of mathematical and computer science;

– develop mathematical models, algorithms, create and operate software.

The main advantage of the Bachelor’s degree program is the orientation towards the formation of the necessary competences based on the scientific worldview and professional knowledge, and the ability to further independent learning in the field of mechanics and information technologies.

Educational program / specialization  

Computer mechanics

Contacts Department “Dynamics and Strength of Machines” (DSM)

2, Kyrpychova str., Kharkiv, Ukraine

Physical building, 1-st floor

+38 (057) 707-63-43 (Head)

+38 (057) 707-68-79 (Department)

lvovgi@kpi.kharkov.ua

Head of the department Head of the department DSM, Prof., Dr.Tech.Sci. academician of the Academy of Sciences of the Higher School of Ukraine. Gennadiy I. Lvov

Email address: lvovgi@kpi.kharkov.ua

Scholar / Scopus / Scholar Department

ID – 0000-0002-9723-254X

Educational and qualification levels of graduates First level – Bachelor

Second level – Master

Main special educational disciplines Programming (C ++, C #, Java, Python)

Object-oriented programming

Cross-platform programming

Probability Theory

Modeling in CAD systems

Database

Theory of elasticity

Theory of oscillations

The theory of plates and shells

Experimental mechanics of a solid deformable body

Fluctuations in continuum systems

Modeling of objects and processes in computer systems

Finite Element Method

Statistical mechanics and the theory of reliability

Mechanics of composite materials

Additional characteristics of specialization General education in the following areas: mathematical modeling, development of algorithms, design, development and operation of software. In the process of learning, students master mathematical methods of analysis, research and modeling of processes and systems, modern software systems and technologies for designing software tools for implementing models, processes and systems. Specialists have the means of application programming: the development of database management systems, computer graphics, the administration of computer networks, information protection methods, are able to design and develop modern Web sites and portals.
Employment Opportunities Senior students and graduates can work in outsourcing IT companies («Telesens», «Softinway», «Plarium», «NIXSOLUTIONS»), ALTEXSOFT, Topical Mechanics, leading international companies: German company «Siemens AG», American corporation «General Electric» Representation of the American aerospace company «Boeing» “PROGRESSTECH-UKRAINE», the representation of «BIIR» (Denmark), as well as scientific and design organizations, commercial and banking institutions, in institutions of all ministries and departments in posts that require the use of professors professionally profiled knowledge and practical skills in computer, natural and socio-economic disciplines.
Media: http://web.kpi.kharkov.ua/dpm/en/

https://www.facebook.com/dpm.khpi/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

122 Комп’ютерні науки

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра динаміки та міцності машин

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Комп’ютерна механіка (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *