122 - Комп’ютерні науки

Комп’ютерна механіка (Магістр)

«Комп’ютерна механіка» – це спеціальність, що сполучає в собі класичну фундаментальну і сучасну освіту з прикладної математики, механіки та комп’ютерних наук. Це дає можливість отримати поглибленні знання, потрібні для проведення наукових досліджень при створенні нових зразків наукоємної продукції.

 

Освітня програма підготовки магістрів базується на сучасних наукових досягненнях в галузі математичної науки, яка має справу з розробкою і використанням математичних методів, алгоритмів і програмних засобів, котрі знаходять застосування в науці, техніці, економіці, бізнесі, інформатиці і промисловості. Освітня програма забезпечує професійну підготовку розробників програмного забезпечення з урахуванням вимог до його якості, надійності, виробничих характеристик. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування у студентів необхідних компетенцій, заснованих на науковому світогляді та професійних знаннях, та здатності до подальшого самостійного навчання у сфері механіки та інформаційних технологій, зокрема, в контексті проведення дослідницької роботи. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову складову за спеціалізацією

Шифр: 122.12М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації  

Комп’ютерна  механіка

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра динаміки та міцності машин (ДММ)

м. Харків, вул. Кирпичова, 2,

Фізичний корпус, 1-й поверх

+38 (057) 707-63-43) (завідувач)

+38 (057) 707-68-79 (кафедра)

lvovgi@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри Завідувач кафедри ДММ, проф., д.т.н., академік Академії наук вищої школи України.

Scholar / Scopus / Scholar кафедри

ID – 0000-0002-9723-254X

lvovgi@kpi.kharkov.ua

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників  

Перший  рівень – Бакалавр

Другий  рівень – Магістр

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни Інтегровані комп’ютерні системи проектування та аналізу механічних систем

Сучасні чисельні методи

Моделювання нелінійних динамічних процесів у механіці

Чисельні методи нелінійної механіки твердого деформованого тіла

Контактна механіка та чисельне моделювання удару

Комп’ютерний аналіз динаміки та міцності машин

Механіка композиційних елементів конструкцій

Характеристика спеціалізації Загальна освіта в таких областях: математичне моделювання, розробка алгоритмів, проектування, розробка та експлуатація комп’ютерних програмних засобів.

В процесі навчання студенти освоюють математичні методи аналізу, дослідження та моделювання процесів та систем, сучасні програмні системи та технології проектування програмних засобів реалізації моделей процесів та систем. Фахівці володіють засобами прикладного програмування: розробки систем управління базами даних, комп’ютерної графіки, адміністрування комп’ютерних мереж, методів захисту інформації, здатні проектувати та розробляти сучасні Web-сайти та портали.

Можливості працевлаштування Студенти старших курсів і випускники можуть працювати у Аутсорсингових ІТ компаніях («Телесенс», «Softinway», «Plarium», «NIXSOLUTIONS»), ALTEXSOFT, Актуальна Механіка, провідних міжнародних компаніях: німецька компанія «Siemens AG», американська корпорація «General Electric», представництво американської аерокосмічної компанії «Boeing» «PROGRESSTECH-UKRAINE», представництво компанії «BIIR» (Данія), а також наукових та проектних організаціях, комерційних та банківських установах, в установах усіх міністерств та відомств на посадах, яки потребують використання професійно-профільованих знань й практичних навичок з комп’ютерних; природничих та соціально-економічних дисциплін.
Медіаконтент: http://web.kpi.kharkov.ua/dpm/uk/

https://www.facebook.com/dpm.khpi/

О специализации «Компьютерная механика» – это специальность, сочетающая в себе классическое фундаментальное и современное образование по прикладной математике, механике и компьютерным наукам. Это дает возможность получить углубленные знания, необходимые для проведения научных исследований при создании новых образцов наукоемкой продукции.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа подготовки магистров базируется на современных научных достижениях в области математической науки, которая имеет дело с разработкой и использованием математических методов, алгоритмов и программных средств, которые находят применение в науке, технике, экономике, бизнесе, информатике и промышленности. Образовательная программа обеспечивает профессиональную подготовку разработчиков программного обеспечения с учетом требований к его качеству, надежности, производственным характеристикам. Главным преимуществом программы подготовки магистра является ориентация на формирование у студентов необходимых компетенций, основанных на научном мировоззрении и профессиональных знаниях, и способности к дальнейшему самостоятельному обучению в области механики и информационных технологий, в частности, в контексте проведения исследовательской работы. Программа сбалансирована по социально-гуманитарной и фундаментальной подготовкt и содержит достаточную выборочную составляющую по специализации
Название образовательной программы / специализации  

Компьютерная  механика

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра динамики и прочности машин (ДПМ)

м. Харьков, ул. Кирпичева, 2,

Физический корпус, 1-й этаж

+38 (057) 707-63-43) (заведующий)

+38 (057) 707-68-79 (кафедра)

lvovgi@kpi.kharkov.ua

Заведующий кафедрой Заведующий кафедры ДПМ, проф., д.т.н., академик Академии наук высшей школы Украини.

Scholar / Scopus / Scholar кафедри

ID – 0000-0002-9723-254X

lvovgi@kpi.kharkov.ua

Образовательно-квалификационные уровни выпускников  

Первый  уровень – Бакалавр

Второй  уровень – Магистр

 

Основные специальные учебные дисциплины Интегрированные компьютерные системы проектирования и анализа механических систем

Современные численные методы

Моделирование нелинейных динамических процессов в механике

Численные методы нелинейной механики твердого деформируемого тела

Контактная механика и численное моделирование удара

Компьютерный анализ динамики и прочности машин

Механика композиционных элементов конструкций

Характеристика специализации Общее образование в следующих областях: математическое моделирование, разработка алгоритмов, проектирование, разработка и эксплуатация программных средств.
В процессе обучения студенты осваивают математические методы анализа, исследования и моделирование процессов и систем, современные программные системы и технологии проектирования программных средств реализации моделей, процессов и систем. Специалисты обладают средствами прикладного программирования: разработки систем управления базами данных, компьютерной графики, администрирование компьютерных сетей, методов защиты информации, способны проектировать и разрабатывать современные Web-сайты и порталы.
Возможности трудоустройства Студенты старших курсов и выпускники могут работать в аутсорсинговых ІТ компаниях («Телесенс», «Softinway», «Plarium», «NIXSOLUTIONS»), ALTEXSOFT, Актуальная Механика, ведущих международных компаниях: немецкая компания «Siemens AG», американская корпорация «General Electric», представительство американской аэрокосмической компании «Boeing» «PROGRESSTECH-UKRAINE», представительство компании «BIIR» (Дания), а также научных и проектных организациях, коммерческих и банковских учреждениях, в учреждениях всех министерств и ведомств на должностях,  которые требуют использования профессионально профилированных знаний и практических навыков по компьютерным, естественным и социально-экономическим дисциплинам.
Медиаконтент: http://web.kpi.kharkov.ua/dpm/ru/

https://www.facebook.com/dpm.khpi/

Specialization “Computer mechanics” is a specialty combining classical fundamental and modern applied education in applied mathematics, mechanics and computer sciences. This makes it possible to obtain in-depth knowledge necessary for conducting scientific research in the creation of new samples of science-intensive products.
Brief description of the educational program / specialization The educational program of master’s education is based on modern scientific achievements in the field of mathematical science, which deals with the development and use of mathematical methods, algorithms and software that find application in science, technology, economics, business, computer science and industry. The educational program provides professional training for software developers, taking into account the requirements for its quality, reliability, production characteristics. The main advantage of the master’s degree program is the orientation toward the formation of the necessary competences based on the scientific worldview and professional knowledge, and the ability to further independent study in the field of mechanics and information technologies, in particular in the context of research work. The program is balanced in terms of socio-humanitarian and fundamental training and contains a sufficient sample component for specialization.
Educational program / specialization  

Computer mechanics

Contacts Department “Dynamics and Strength of Machines” (DSM)

2, Kyrpychova str., Kharkiv, Ukraine

Physical building, 1-st floor

+38 (057) 707-63-43 (Head)

+38 (057) 707-68-79 (Department)

lvovgi@kpi.kharkov.ua

Head of the department Head of the department DSM, Prof., Dr.Tech.Sci. academician of the Academy of Sciences of the Higher School of Ukraine. Gennadiy I. Lvov

Email address: lvovgi@kpi.kharkov.ua

Scholar / Scopus / Scholar Department

ID – 0000-0002-9723-254X

Educational and qualification levels of graduates First level – Bachelor

Second level – Master

Main special educational disciplines Integrated computer systems for the design and analysis of mechanical systems

Modern numerical methods

Modeling of non-linear dynamic processes in mechanics

Numerical methods of nonlinear mechanics of a solid deformable body

Contact mechanics and numerical simulation of impact

Computer analysis of dynamics and strength of machines

Mechanics of composite structural elements

Additional characteristics of specialization General education in the following areas: mathematical modeling, development of algorithms, design, development and operation of software.

In the process of learning, students master mathematical methods of analysis, research and modeling of processes and systems, modern software systems and technologies for designing software tools for implementing models, processes and systems. Specialists have the means of application programming: the development of database management systems, computer graphics, the administration of computer networks, information protection methods, are able to design and develop modern Web sites and portals.

Employment Opportunities Senior students and graduates can work in outsourcing IT companies («Telesens», «Softinway», «Plarium», «NIXSOLUTIONS»), ALTEXSOFT, Topical Mechanics, leading international companies: German company «Siemens AG», American corporation «General Electric» Representation of the American aerospace company «Boeing» “PROGRESSTECH-UKRAINE», the representation of «BIIR» (Denmark), as well as scientific and design organizations, commercial and banking institutions, in institutions of all ministries and departments in posts that require the use of professors professionally profiled knowledge and practical skills in computer, natural and socio-economic disciplines.
Media: http://web.kpi.kharkov.ua/dpm/en/

https://www.facebook.com/dpm.khpi/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

122 Комп’ютерні науки

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра динаміки та міцності машин

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Комп’ютерна механіка (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *