122 - Комп’ютерні науки

Комп’ютерне моделювання процесів та систем (Магістр)

Комп’ютерне моделювання процесів та систем – це освітня програма, що призначена для підготовки професіоналів, які спроможні розробляти методи, алгоритми та програмне забезпечення, придатне до математичного опису складних процесів та технічних систем. Зміст освіти – навчитись розробляти та використовувати програмно-математичне забезпечення для роботи сучасних систем управління, робототехнічних систем, програмних комплексів інженерного аналізу.

 

Навчання побудовано на органічному поєднанні поглибленої математичної підготовки з засвоєнням комп‘ютерних наук та інженерних дисциплін. Освітня програма надає можливість випускнику створювати складні інтелектуальні системи, системи керування роботами та безпілотними літальними апаратами, розробляти нові програмні продукти для науково-технічної галузі.

Шифр: 122.11М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Комп’ютерне моделювання процесів та систем
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Комп’ютерне моделювання процесів та систем

Харків, вул. Кирпичова, 2, математичний корпус, 1 й поверх. Т. 057-7076454, 057-7076436, e-mail: cmpskhpi@gmail.com, brdm@kpi.kharkov.ua

web.kpi.kharkov.ua/cmps

fb.com/official.cmps

instagram.com/official_cmps

Завідувач кафедри Доктор технічних наук, професор Д.В. Бреславський
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр з комп’ютерних наук
Основні спеціальні навчальні дисципліни Наш навчальний план будується таким чином, щоб за проведені за навчанням 2 роки студент набув необхідних знань, вмінь та навичок, для того, щоб він міг повністю  виправдати очікування роботодавця. Серед основних навчальних дисциплін можна виділити : сучасні комп’ютерні технології, інтелектуальний аналіз даних, системи та методи прийняття рішень, мови програмування С++, Java, Python та ін.; розробка додатків за допомогою.NET, методи штучного інтелекту, програмування 3D графіки, сучасні Web-технології, програмування мобільних пристроїв,  тестування програмних систем.
Характеристика спеціалізації Випускник володіє знаннями, вміннями і навичками, які необхідні для формулювання завдань моделювання процесів та явищ, розробки математичних методів та алгоритмів, створення математичного та програмного забезпечення для моделювання складних фізичних процесів та технічних систем, планування обчислювального експерименту, розроблення систем автоматичного управління, у тому числі для аерокосмічної техніки, та експертних систем.

Знає сучасні технології програмування, мови різних рівнів та їхні переваги для розв’язання прикладних задач, методи розроблення програмного забезпечення комп’ютеризованих систем управління з використанням сучасних інформаційних технологій.

Випускники магістратури отримують здатність виконувати узагальнення в ході аналізу процесів та явищ для створення адекватних моделей, розрахункових алгоритмів та програм для систем управління із застосуванням сучасних інформаційних технологій

Науково-прикладні дослідження кафедри зосереджені на розробках в області застосування розробки програмних комплексів інженерного аналізу, безпілотних наземних роботів і літальних апаратів. Студенти кафедри приймають участь в стартапах, проходять  стажування у європейських університетах.

Можливості працевлаштування Випускники кафедри проходять практику на старших курсах та працюють після випуску: в  IT-компаніях, таких як: «Intetics», «DataArt», «Nix Solutions», «Qualium Systems», «CHI Software», «Global logic», «EPAM Systems», «Miratech» та багатьох інших; науково-дослідних підрозділах фірм та підприємств, таких, як спільне українсько-американське підприємство ВЕСТРОН, НВП ХАРТРОН-АРКОС , Електроважмаш та інших.
Медіаконтент: https://www.facebook.com/official.cmps/videos/448856325529362/
О специализации Компьютерное моделирование процессов и систем – это образовательная программа, предназначенная для подготовки профессионалов, способных разрабатывать методы, алгоритмы и программное обеспечение, необходимое для математического описания сложных процессов и технических систем. Содержание образования – научиться разрабатывать и использовать программно-математическое обеспечение для работы современных систем управления, робототехнических систем, программных комплексов инженерного анализа.
Короткое описание образовательной программы / специализации Обучение построено на органическом сочетании углубленной математической подготовки с усвоением компьютерных наук и инженерных дисциплин. Образовательная программа предоставляет возможность выпускнику создавать сложные интеллектуальные системы, системы управления работами и беспилотными летательными аппаратами, разрабатывать новые программные продукты для научно-технической отрасли.
Название образовательной программы / специализации Компьютерное моделирование процессов и систем

 

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Компьютерное моделирование процессов и систем

Харьков, ул. Кирпичева, 2, математический корпус, 1 й этаж. Т. 057-7076454, 057-7076436, e-mail: cmpskhpi@gmail.com, brdm@kpi.kharkov.ua

web.kpi.kharkov.ua/cmps

fb.com/official.cmps

instagram.com/official_cmps

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, профессор Д.В. Бреславский
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр компьютерных наук
Основные специальные учебные дисциплины Наш учебный план построен таким образом, чтобы за 2 года учебы студент приобрел необходимые знания, умения и навыки, для того, чтобы он мог полностью оправдать ожидания работодателя. Среди основных учебных дисциплин можно выделить: современные компьютерные технологии, интеллектуальный анализ данных, системы и методы принятия решений, языки программирования С++, Java, Python и др.; разработка приложений с помощью .NET, методы искусственного интеллекта, программирования 3d графики, современные Web- технологии, программирование мобильных устройств, тестирование программных систем.
Характеристика специализации Выпускник владеет знаниями, умениями и навыками,  необходимыми для формулировки задач моделирования процессов и явлений, разработки математических методов и алгоритмов, создания математического и программного обеспечения для моделирования сложных физических процессов и технических систем, планирования вычислительного эксперимента, разработки  систем автоматического управления, в том числе для аэрокосмической техники, и экспертных систем. Знает современные технологии программирования, языки разных уровней и их преимущества для решения прикладных задач, методы разработки программного обеспечения компьютеризованных систем управления с использованием современных информационных технологий. Выпускники магистратуры получают способности к обобщению в ходе анализа процессов и явлений для создания адекватных моделей, расчетных алгоритмов и программ для систем управления с применением современных информационных технологий. Научно-прикладные исследования кафедры сосредоточены на разработках в области применения создания программных комплексов инженерного анализа, беспилотных наземных роботов и летательных аппаратов. Студенты кафедры принимают участие в стартапах, проходят стажировки в европейских университетах.
Возможности трудоустройства Выпускники кафедры проходят практику на старших курсах и работают после выпуска: в  IT-компаниях, таких как: «Intetics», «DataArt», «Nix Solutions», «Qualium Systems», «CHI Software», «Global logic», «EPAM Systems», «Miratech» и многих других; научно-исследовательских подразделениях фирм и предприятий, таких как общее украинско-американское предприятие   ВЕСТРОН, НВП ХАРТРОН-АРКОС , Электротяжмаш и других.
Медиаконтент: https://www.facebook.com/official.cmps/videos/448856325529362/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

122 Комп’ютерні науки

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Комп’ютерне моделювання процесів та систем"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Комп’ютерне моделювання процесів та систем (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *