122 - Комп’ютерні науки

Комп’ютерне моделювання теплових та механічних процесів (Магістр)

Комп’ютерне моделювання є одним з ефективних методів вивчення складних систем та процесів.  Комп’ютерне моделювання полягає в проведенні серії обчислювальних експериментів на ЕОМ, метою яких є аналіз, інтерпретація та співставлення результатів моделювання з реальною поведінкою об’єкта та, при необхідності, наступне удосконалення моделі.

Для розвитку багатьох галузей промисловості, підвищення їхньої ефективності та конкурентоздатності необхідно велику увагу приділяти удосконаленню складних гідроаеродинамічних процесів та методів їх дослідження. Тому комп’ютерне моделювання теплових та механічних процесів є актуальним та затребуваним напрямком.

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в галузях енергетики, теплофізики, інформаційних технологій для створення аерокосмічної техніки. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала. Програма спрямована на глибоку спеціальну підготовку викладачів, науковців, аналітиків, фахівців з інформаційних технологій, ініціативних та здатних до фундаментального аналізу сучасних проблем механіки суцільного середовища та теплофізики; враховує сучасні вимоги щодо зв’язку теорії з практикою.

Шифр: 122.13М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Спеціалізація «Комп’ютерне моделювання теплових та механічних процесів».
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) 61002, г. Харків-2, вул.Кирпичова, 2,

НТУ «ХПІ» Інженерний корпус, 1 поверх,

кафедра «Механіки суцільних середовищ та опору матеріалів»

Телефон –707-61-78.

сайт кафедри:  http://web.kpi.kharkov.ua/gt/

e-mail: vkhavin@kpi.kharkov.ua

Завідувач кафедри Хавін Валерій Львович кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри «Механіки суцільних середовищ та опору матеріалів», завідувач кафедрою
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр з комп’ютерних наук – другий рівень вищої освіти (1,4 або 1,9 років за денною формою навчання).
Основні спеціальні навчальні дисципліни Студенти вивчають спеціальні розділи математики, гідроаеромеханіки та тепломасообміну, чисельні та експериментальні методи розв’язання  прикладних задач гідроаеромеханіки та тепломасообміну за допомогою сучасних комп’ютерних технологій, іноземну мову за фахом, навчаються роботі в комп’ютерних мережах.
Характеристика спеціалізації Програма спрямована на формування наступних спеціальних знань та вмінь. Це – здатність розробляти програмні засоби для проектування енергетичного устаткування різного призначення та розраховувати режими їх роботи; працювати в сфері інформаційних технологій в машинобудуванні.

Здатність застосовувати методи дослідження процесів в турбомашинах, аналізувати результати вимірів та робити відповідні висновки, використовувати методи і засоби вібраційної діагностики енергетичних машин; складати і оформлювати технічну документацію. Здатність розраховувати та здійснювати оперативні зміни схем та режимів роботи об’єктів.

Можливості працевлаштування Випускник може працювати на посадах: молодший науковий співробітник (комп’ютерне моделювання фізико-механічних процесів), механік-дослідник, інженер (у науково-дослідницьких установах, дослідницьких лабораторіях, лабораторіях промислових підприємств), фахівець з спеціалізованого програмного забезпечення в ІТ компаніях. Студент, який пройшов підготовку за даною навчальною програмою и отримав диплом магістра, може продовжити навчання у ВНЗ України та за кордоном для отримання вченого ступеню доктор філософії.
О специализации Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов изучения сложных систем и процессов. Компьютерное моделирование заключается в проведении серии вычислительных экспериментов на ЭВМ, целью которых является анализ, интерпретация и сопоставление результатов моделирования с реальным поведением изучаемого объекта и, при необходимости, последующее уточнение модели.

Для развития большинства отраслей промышленности, повышения их эффективности и конкурентоспособности необходимо уделять большое внимание совершенствованию сложных гидроаэродинамических процессов и методов их исследования. Поэтому компьютерное моделирование тепловых и механических процессов является актуальным и востребованным направлением.

Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки магистров разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в сфере инженерной и научной деятельности в отраслях энергетики, теплофизики, информационных технологий для создания аэрокосмической техники. Главным преимуществом программы подготовки магистра является ориентация на формирование максимально широкого научно- технического кругозора будущего профессионала. Программа направлена на глубокую специальную подготовку преподавателей, ученых, аналитиков, специалистов информационных технологий, инициативных и способных к фундаментальному анализу современных проблем механики сплошных сред и теплофизики, учитывает современные требования к связи теории и практики.
Название образовательной программы / специализации Специализация «Компьютерное моделирование тепловых и механических процессов»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) 61002, г. Харьков-2, ул. Кирпичева, 2,

НТУ «ХПИ» Инженерный корпус, 1 этаж,

кафедра «Механики сплошных сред и сопротивления материалов»

Телефон –707-61-78.

сайт кафедры:  http://web.kpi.kharkov.ua/gt/

e-mail: vkhavin@kpi.kharkov.ua

Заведующий кафедрой Хавин Валерий Львович кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры «Механики сплошных сред и сопротивления материалов», заведующий кафедрой
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр компьютерных наук – второй уровень высшего образования (1,4 или 1,9 лет очной формы обучения)
Основные специальные учебные дисциплины Студенты изучают специальные разделы математики, гидроаэромеханики и тепломассообмена, численные и экспериментальные методы решения прикладних задач гидроаэромеханики и тепломассобомена при помощи современных компьютерных технологий, иностранный язык по специальности, учатся работе в компьютерных сетях.
Характеристика специализации Программа направлена на формирование следующих специальных знаний и умений. Это – способность разрабатывать программные продукты для проектирования энергетических установок разного назначения и рассчитывать режимы их работы; работать в сфере информационных технологий в машиностроении.

Способность применять методы исследования процессов в турбомашинах, анализировать результаты измерений и делать соответствующие выводы, применять методы и способы вибрационной диагностики энергетических машин, составлять и оформлять техническую документацию. Способность рассчитывать и производить оперативные изменения схем и режимов работы объектов.

Возможности трудоустройства Выпускник может работать на должностях: младший научный сотрудник (компьютерное моделирование физико-механических процессов), механик – исследователь, инженер (в научно-исследовательских организациях, исследовательских лабораториях, лабораториях промышленных предприятий), специалист по специальному программному обеспечению в ІТ компаниях. Студент, прошедший подготовку по очной учебной программе и получивший диплом магистра, может продолжать обучение в ВУЗах Украины и за рубежом для получения ученой степени доктора философии.

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

122 Комп’ютерні науки

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Механіка суцільних середовищ та опору матеріалів"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Комп’ютерне моделювання теплових та механічних процесів (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *