151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування (Бакалавр)

Комп’ютерно-інтегровані технології або виробництва – це управління технологічними процесами або виробництвами на базі комп’ютерної та мікропроцесорної техніки.

Прикладне програмування – це створення програмного забезпечення, яке реалізує управляючі алгоритми та моделі об’єктів управління для промислових контролерів, що входять до комп’ютерно-інтегрованих систем управління.

 

Освітня програма передбачає підготовку інженерних кадрів з проектування, розробки та експлуатації комп’ютерно-інтегрованих систем управління для різноманітних галузей промисловості. В процесі підготовки фахівці отримують комплекс теоретичних знань технічних засобів автоматизації та практичних навичок з розробки та впровадження програмного та прикладного програмного забезпечення з використанням:

– сучасних мов програмування високого рівня ( С++, С♯, Java, Python, ASP);

– середовищ прикладного програмування (CoDeSys, WinPLC, FsT);

– програмних систем для рішення технічних задач (MATLAB, Mathcad);

– систем автоматизованого проектування (AutoCad, SolidWorks);

– систем управління базами даних (MS ACCESS)

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 151.02B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Освітня програма – Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування.

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Підготовку проводить кафедра Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу (АТС та ЕМ).

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2

Телефони (057) 70-76-687, (057) 70-76-676. Факс/тел.: (057) 70-76-272

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/acem; e-mail axts_ekm@ukr.net

Кафедра знаходиться у Технічному корпусі, під’їзд 2, поверх 3, кімната 37

Завідувач кафедри Доктор технічних наук, професор ПОДУСТОВ Михайло Олексійович, тел. 067-57-765-57, 057-70-76-272
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Інформатика (мови програмування), інформаційні технології та програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, системи автоматизованого проектування (пакети прикладних програм для виконання креслень), технологічні вимірювання і прилади, теорія автоматичного керування, проектування систем автоматизації, комп’ютерне моделювання процесів та систем, інформаційні системи і комплекси, технічні засоби автоматизації, комп’ютерно-інтегровані технології, програмне забезпечення мікропроцесорних систем.
Характеристика спеціалізації Спеціалізація “Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування” передбачає підготовку сучасних фахівців з розробки та обслуговування комп’ютерно-інтегрованих систем управління та їх програмного забезпечення. Вона орієнтована на сучасні технології, здійснення яких неможливо без інтегрального застосування мікропроцесорної і комп’ютерної техніки, що забезпечує розв’язання задач координації функціонування окремих підсистем, використання інтелектуальних підсистем прийняття рішень на основі баз даних і знань із застосуванням сучасного програмного забезпечення.

Для надбання студентами навичок практичної роботи кафедра має в достатній кількості сучасне  комп’ютерне і мережне обладнання та промислові контролери виробництва ОВЕН, VIPA, ABB, SIEMENS та FESTO, що забезпечує індивідуальну роботу кожного студента. Виробнича практика проводиться в провідних науко-дослідних установах, на підприємствах з розробки систем управління та програмного забезпечення, промислових підприємствах різних галузей м. Харкова та України.

Студентам, що навчаються за такою сучасною та затребуваною спеціалізацією, як комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування, набувають широке коло знань та навичок.

Завдяки цьому фахівці даної спеціалізації знаходять широке поле діяльності в багатьох сферах виробництва.

Можливості працевлаштування Наші випускники – фахівці з комп’ютерно-інтегрованих технологій працюють: програмістами, веб-мейкерами, QА-інженерами, проектувальниками систем автоматизації, інженерами та керівниками відділів КВП і А, АСУТП, КІСУ.

Серед постійних “замовників” наших випускників такі промислові підприємства, як: Запорізька АЕС, Харківська ТЕЦ-5, Зміївська ГРЕС, “Шебелінкагазовидобування”, ТОВ “Богодухівський молзавод”, ПАО “Харківський тракторний завод”, завод ім. Малишева, ВАТ “Турбоатом”; науково-дослідні, науково-виробничі, проектні установи: ПАТ “Манометр-Харків”, ТОВ “ВО ОВЕН”, ДП “ГИПРОКОКС”, ДНПП “Об’єднання Комунар”, ДП УКРНТЦ “Енергосталь”, фірм “Nix Solution”, ТОВ “Системи автоматизації сервіс” та інш.

Кафедра є базою підготовки кадрів для ТОВ “ВО ОВЕН”, яка є розробником засобів та систем управління, промислових контролерів та програмного забезпечення.

Кафедрою створена технічна лабораторія на базі промислових контролерів виробництва ОВЕН, VIPA, ABB, SIEMENS та FESTO, де проходять навчання, як студенти, так і співробітники відділів КВП і А та АСУТП фірм та підприємств України.

Медіаконтент: https://youtu.be/8zE7-CtZ1-A
О специализации Компьютерно-интегрированные технологии или производства – это управление технологическими процессами или производствами на базе компьютерной и микропроцессорной техники.
Прикладное программирование – это создание программного обеспечения, которое реализует управляющие алгоритмы и модели объектов управления для промышленных контроллеров, входящих в компьютерно-интегрированные системы управления.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа предусматривает подготовку инженерных кадров по проектированию, разработке и эксплуатации компьютерно-интегрированных систем управления для различных отраслей промышленности. В процессе подготовки специалисты получают комплекс теоретических знаний технических средств автоматизации и практических навыков по разработке и внедрению программного и прикладного программного обеспечения с использованием:
– современных языков программирования высокого уровня (С ++, С♯, Java, Python, ASP)
– сред прикладного программирования (CoDeSys, WinPLC, FsT)
– программных систем для решения технических задач (MATLAB, Mathcad)
– систем автоматизированного проектирования (AutoCad, SolidWorks)
– систем управления базами данных ( MS ACCESS)
Название образовательной программы / специализации Специальность 151 – Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии.
Образовательная программа – компьютерно-интегрированные производства и прикладное программирование.
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Подготовку проводит кафедра Автоматизации технологических систем и экологического мониторинга (АТС и ЭМ).

Адрес: 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2
Телефоны (057) 70-76-687, (057) 70-76-676.

Факс / тел .: (057) 70-76-272.
Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/acem; e-mail: axts_ekm@ukr.net
Кафедра находится в Техническом корпусе, подъезд 2, этаж 3, комната 37

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, профессор подустов Михаил Алексеевич, тел. 067-57-765-57, 057-70-76-272
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр
Основные специальные учебные дисциплины Информатика (языки программирования), информационные технологии и программирование, объектно-ориентированное программирование, системы автоматизированного проектирования (пакеты прикладных программ для выполнения чертежей), технологические измерения и приборы, теория автоматического управления, проектирование систем автоматизации, компьютерное моделирование процессов и систем , информационные системы и комплексы, технические средства автоматизации, компьютерно-интегрированные технологии, программное обеспечение микропроцессорных систем.
Характеристика специализации Специализация “Компьютерно-интегрированные производства и прикладное программирование” предусматривает подготовку современных специалистов по разработке и обслуживанию компьютерно-интегрированных систем управления и их программного обеспечения. Она ориентирована на современные технологии, осуществление которых невозможно без интегрального применения микропроцессорной и компьютерной техники, обеспечивающей решение задач координации функционирования отдельных подсистем, использование интеллектуальных подсистем принятия решений на основе баз данных и знаний с применением современного программного обеспечения.

Для приобретения студентами навыков практической работы кафедра имеет в достаточном количестве современное компьютерное и сетевое оборудование и промышленные контроллеры производства ОВЕН, VIPA, ABB, SIEMENS та FESTO, что обеспечивает индивидуальную работу каждого студента. Производственная практика проводится в ведущих научно-исследовательских учреждениях, на предприятиях по разработке систем управления и программного обеспечения, промышленных предприятиях различных отраслей г. Харькова и Украины.

Студенты, обучающиеся по такой современной и востребованной специализации, как компьютерно-интегрированные производства и прикладное программирование, приобретают широкий круг знаний и навыков.
Благодаря этому специалисты данной специализации находят широкое поле деятельности во многих сферах производства.

Возможности трудоустройства Наши выпускники – специалисты по компьютерно-интегрированных технологиям работают: программистами, веб-мейкерами, QА-инженерами, проектировщиками систем автоматизации, инженерами и руководителями отделов КИП и А, АСУТП, КИСУ.

Среди постоянных “клиентов” наших выпускников такие промышленные предприятия, как Запорожская АЭС, Харьковская ТЭЦ-5, Змиевская ГРЭС, “Шебелинкагазовидобування”, ООО “Богодуховский молокозавод”, ПАО “Харьковский тракторный завод”, завод им. Малышева, ОАО “Турбоатом”; научно-исследовательские, научно-производственные, проектные учреждения: ПАО “Манометр-Харьков”, ООО “ПО ОВЕН”, ГП “ГИПРОКОКС”, ГНПП “Объединение Коммунар”, ГП УкрНТЦ “Энергосталь”, фирм “Nix Solution”, ООО “Системы автоматизации сервис” и др.

Кафедра является базой подготовки кадров для ООО “ПО ОВЕН”, которая является разработчиком средств и систем управления, промышленных контроллеров и программного обеспечения.

Кафедрой создана техническая лаборатория на базе промышленных контроллеров производства ОВЕН, VIPA, ABB, SIEMENS и FESTO, где проходят обучение, как студенты, так и сотрудники отделов КИП и А, АСУТП, фирм и предприятий Украины.

Медиаконтент: https://youtu.be/8zE7-CtZ1-A
Specialization Computer-integrated technologies or manufacturing are the control of technological processes or industries based on computer and microprocessor technology.
Applied Programming is the creation of software that implements control algorithms and models of control objects for industrial controllers that are part of computer-integrated control systems.
Brief description of the educational program / specialization The educational program provides training of engineering personnel in the designing, development and operation of computer-integrated control systems for various industries. In the process of preparation, specialists receive a complex of theoretical knowledge of technical means of automation and practical skills in the development and implementation of software and application software using:

– modern high-level programming languages (С ++, С♯, Java, Python, ASP)
– application programming environments (CoDeSys, WinPLC, FsT)
– software systems for solving technical issues (MATLAB, Mathcad)
– CAD systems (AutoCad, SolidWorks)
– Database control systems ( MS ACCESS)

 

 

Educational program / specialization Speciality 151 – Automation and computer integrated technologies.

The educational program – Computer Integrated Manufacturing and Applied Programming.

Contacts The Department of Automation of technological systems and environmental monitoring lead the preparation (ATS and EM).

Address: 61002, Kharkov, Kyrpychova St, 2
Telephones (057) 70-76-687, (057) 70-76-676.

Fax / telephone: (057) 70-76-272.
Web site: http://web.kpi.kharkov.ua/acem;

e-mail axts_ekm@ukr.net

Department is situated in Technical building, entrance 2, floor 3, room 37

Head of the department Doctor of Technical Sciences, Professor PODUSTOV Mykhaylo, tel. 067-57-765-57, 057-70-76-272
Educational and qualification levels of graduates Bachelor
Main special educational disciplines Informatics (programming languages), information technologies and programming object-oriented programming, CAD systems (application software packages for drawing), technological measurements and instruments, the theory of automatic control, the design of automation systems, computer modeling of processes and systems, information systems and complexes, automation equipment, computer- integrated technologies, software for microprocessor systems.
Additional characteristics of specialization Specialization “Computer Integrated Manufacturing and Applied Programming” provides training for modern specialists in the development and maintenance of computer-integrated control systems and their software. It is oriented to modern technologies, the implementation of which is impossible without the integrated application of microprocessor and computer equipment that provides the solution of issues of coordination of the operation of individual subsystems, the use of intelligent decision-making subsystems based on databases and knowledge using modern software.

The department has a sufficient number of modern computer and network equipment and industrial controllers produced by OWEN, VIPA, ABB, SIEMENS and FESTO, which ensures the individual work of each student. Leading research institutions conduct training at production facilities, at enterprises for the development of control systems and software, industrial enterprises of various industries in Kharkov and Ukraine. Students, who study such a modern and demanded specialization, such as computer-integrated manufacturing and applied programming, get a wide range of knowledge and skills. Specialists of this specialization find a wide field of activity in many spheres of manufacturing.

Employment Opportunities Our graduates are specialists in computer-integrated technologies work as programmers, web-makers, QA-engineers, designers of automation systems, engineers and administrators of the departments of instrumentation and automation, automated process control system, KISU.

Among the permanent “customers” of our graduates are industrial enterprises such as Zaporizhzhya NPP, Kharkiv TPP-5, Zmievskaya GRES, Shebelinkagazovidobuvannya, Bogodukhovskiy Dairy Plant, PJSC Kharkov Tractor Plant, Malysheva, OJSC “Turboatom”; scientific-research, research-and-production, design institutions: PJSC “Manometr-Kharkov”, LLC “PO OWEN”, GP “GIPROKOKS”, SNPU “Association Kommunar”, SE UkrNTTs “Energostal”, firms “Nix Solution”, LLC “Systems” automation of service “, etc. The department is the training base for LLC “PO OWEN”, which is a developer of means and control systems, industrial controllers and software.

The department created a technical laboratory based on industrial controllers manufactured by OVEN, VIPA, ABB, SIEMENS and FESTO, where students, as well as employees of firms and enterprises of Ukraine are training.

Media: https://youtu.be/8zE7-CtZ1-A

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність:

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *