151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування (Магістр)

Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування  – це управління технологічними процесами або виробництвами на базі комп’ютерної та мікропроцесорної техніки з широким використанням прикладного програмного забезпечення

 

Освітня програма передбачає підготовку інженерних та наукових кадрів для проектування, розробки та експлуатації комп’ютерно-інтегрованих систем управління для різноманітних галузей промисловості. В процесі підготовки фахівці отримують знання з проектування комп’ютерно-інтегрованих систем, теоретичних основ складних систем управління, розробки промислових комп’ютерних мереж, розподілених систем управління, систем людино-машинного інтерфейса (в SCADA-системах ZenOn,   Мастер-Скада, Trace Mode) , розробки та супроводу баз даних (MySQL,  PostgreSQL), у тому числі реального часу, прикладного програмного забезпечення промислових контролерів (Control Buelder F, TIA Portal), супровід і розробку сучасного технічного і програмного забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем

Шифр: 151.02М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Спеціальність 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Освітня програма  – Комп’ютерно-інтегровані технології та прикладне програмування

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Підготовку проводить кафедра Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу (АТС та ЕМ).

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2.

Телефони (057) 70-76-687, (057) 70-76-676. Факс/тел.: (057) 70-76-272.

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/acem; e-mail: axts_ekm@ukr.net

Кафедра знаходиться у Технічному корпусі, під’їзд 2, поверх 3, кімната 37

Завідувач кафедри Доктор технічних наук, професор ПОДУСТОВ Михайло Олексійович, тел. 067-57-765-57
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем, моделювання та оптимізація систем управління, теоретичні основи складних систем управління, розподіленні системи управління, людино-машинний інтерфейс, комп’ютерні мережі, організація баз даних, програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих систем
Характеристика спеціалізації Спеціалізація – Комп’ютерно-інтегровані технології та прикладне програмування – передбачає підготовку сучасних фахівців з проектування, розробки та експлуатації комп’ютерно-інтегрованих систем управління та їх програмного забезпечення

Здійснення сучасних інформаційних технологій управління неможливо без застосування мікропроцесорної та комп’ютерної техніки. Глибокі знання в цьому напрямку дозволяють випускникам розробляти та впроваджувати комп’ютерно-інтегровані системи управління та засоби людино-машинного інтерфейсу для різних галузей промисловості, а також застосовувати сучасні мережні технології для збору та оброблення технологічної інформації, з прийняття рішень щодо керуючих впливів на технологічні комплекси. Під час вирішення цих завдань використовуються системи управління базами даних і середовища для прикладного програмування, які засновані на міжнародних стандартах.

Для надбання студентами навичок практичної роботи кафедра має в достатній кількості сучасне  комп’ютернe і мережне обладнання та промислові контролери виробництва ОВЕН, VIPA, ABB, SIEMENS та FESTO, що забезпечує індивідуальну роботу кожного студента. Виробнича практика проводиться в провідних науко-дослідних установах, на підприємствах з розробки систем управління та програмного забезпечення, промислових підприємствах різних галузей м. Харкова та України.

 

Можливості працевлаштування Наші випускники – фахівці з комп’ютерно-інтегрованих технологій працюють: програмістами, веб-мейкерами, QА-інженерами, проектувальниками комп’ютерно-інтегрованих систем, інженерами та керівниками відділів КВП і А, АСУТП, КІСУ, системними адміністраторами, проектувальниками баз даних і знань та ін.

Серед постійних “замовників” наших випускників такі промислові підприємства та фірми з програмування, як: Запорізька АЕС, Харківська ТЕЦ-5, Зміївська ГРЕС, “Шебелінкагазовидобування”, ТОВ “Богодухівський молзавод”, ПАО “Харківський тракторний завод”, завод ім. Малишева, ВАТ “Турбоатом”; науково-дослідні, науково-виробничі, проектні установи: ПАТ “Манометр-Харків”, ТОВ “ВО ОВЕН”, ДП “ГИПРОКОКС”, ДНПП “Об’єднання Комунар”, ДП УКРНТЦ “Енергосталь”, фірм “Nix Solution”, ТОВ “Системи автоматизації сервіс”  та інш.

Кафедра є базою підготовки кадрів для ТОВ “ВО ОВЕН”, яка є розробником засобів та систем управління, промислових контролерів та програмного забезпечення.

Кафедрою створена технічна лабораторія на базі промислових контролерів ОВЕН, VIPA, ABB, SIEMENS та FESTO, де проходять навчання, як студенти, так і співробітники відділів КВП і А та АСУТП фірм та підприємств України.

Медіаконтент: https://youtu.be/8zE7-CtZ1-A
О специализации Компьютерно-интегрированные производства и прикладное программирование – это управление технологическими процессами или производствами на базе компьютерной и микропроцессорной техники с широким использованием прикладного программного обеспечения
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа предусматривает подготовку инженерных и научных кадров для проектирования, разработки и эксплуатации компьютерно-интегрированных систем управления для различных отраслей промышленности. В процессе подготовки специалисты получают знания по проектированию компьютерно-интегрированных систем, теоретическим основам сложных систем управления, разработке промышленных компьютерных сетей, распределенных систем управления, систем человеко-машинного интерфейса (в SCADA-системах ZenOn, Мастер-Скада, Trace Mode), разработке и сопровождению баз данных (MySQL, PostgreSQL), в том числе реального времени, прикладного программного обеспечения промышленных контроллеров (Control Buelder F, TIA Portal), сопровождению и разработке современного технического и программного обеспечения компьютерно-интегрированных систем
Название образовательной программы / специализации Специальность 151 – Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии

Образовательная программа – Компьютерно-интегрированные технологии и прикладное программирование

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Подготовку проводит кафедра Автоматизации технологических систем и экологического мониторинга (АТС и ЭМ).

Адрес: 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2.

Телефоны (057) 70-76-687, (057) 70-76-676. Факс / тел .:

(057) 70-76-272.

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/acem; e-mail: axts_ekm@ukr.net

Кафедра находится в Техническом корпусе, подъезд 2, этаж 3, комната 37

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, профессор ПОДУСТОВ Михаил Алексиевич, тел. 067-57-765-57, 057-70-76-272
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр
Основные специальные учебные дисциплины Проектирование компьютерно-интегрированных систем, моделирование и оптимизация систем управления, теоретические основы сложных систем управления, распределенные системы управления, человеко-машинный интерфейс, компьютерные сети, организация баз данных, программное обеспечение компьютерно-интегрированных систем
Характеристика специализации Специализация – компьютерно-интегрированные технологии и прикладное программирование – предусматривает подготовку современных специалистов по проектированию, разработке и эксплуатации компьютерно-интегрированных систем управления и их программного обеспечения.

Осуществление современных информационных технологий управления невозможно без применения микропроцессорной и компьютерной техники. Глубокие знания в этом направлении позволяют выпускникам разрабатывать и внедрять компьютерно-интегрированные системы управления и средства человеко-машинного интерфейса для различных отраслей промышленности, а также применять современные сетевые технологии для сбора и обработки технологической информации, принятию решений по управляющим воздействиям на технологические комплексы. При решении этих задач используются системы управления базами данных и сред для прикладного программирования, основанные на международных стандартах.

Для приобретения студентами навыков практической работы кафедра имеет в достаточном количестве современное компьютерное и сетевое оборудование и промышленные контроллеры производства ОВЕН, VIPA, ABB, SIEMENS и FESTO, что обеспечивает индивидуальную работу каждого студента.

Производственная практика проводится в ведущих научно-исследовательских учреждениях, на предприятиях по разработке систем управления и программного обеспечения, промышленных предприятиях различных отраслей. Г. Харькова и Украины.

Возможности трудоустройства Наши выпускники – специалисты по компьютерно-интегрированным технологиям работают: программистами, веб-мейкерами, QА-инженерами, проектировщиками компьютерно-интегрированных систем, инженерами и руководителями отделов КИП и А, АСУТП, КИСУ, системными администраторами, проектировщиками баз данных и знаний и др.

Среди постоянных “клиентов” наших выпускников такие промышленные предприятия и фирмы по программированию, как Запорожская АЭС, Харьковская ТЭЦ-5, Змиевская ГРЭС, “Шебелинкагазовидобування”, ООО “Богодуховский молокозавод”, ПАО “Харьковский тракторный завод”, завод им. Малышева, ОАО “Турбоатом”; научно-исследовательские, научно- производственные, проектные учреждения: ПАО “Манометр-Харьков”, ООО “ПО ОВЕН”, ГП “ГИПРОКОКС”, ГНПП “Объединение Коммунар”, ГП УкрНТЦ “Энергосталь”, “Nix Solution”, ООО “Системы автоматизации сервис” и др.

Кафедра является базой подготовки кадров для ООО “ПО ОВЕН”, которая является разработчиком средств и систем управления, промышленных контроллеров и программного обеспечения.

Кафедрой создана техническая лаборатория на базе промышленных контроллеров ОВЕН, VIPA, ABB, SIEMENS и FESTO, где проходят обучение, как студенты, так и сотрудники отделов КИП и А, АСУТП, фирм и предприятий Украины.

Медиаконтент: https://youtu.be/8zE7-CtZ1-A
Specialization Computer integrated technologies or manufacturing are the control of technological processes or industries based on computer and microprocessor technology.
Applied Programming is the creation of software that implements control algorithms and models of control objects for industrial controllers that are part of computer integrated control systems.
Brief description of the educational program / specialization The educational program provides training of engineering personnel in the designing, development and exploitation of computer integrated control systems for various industries. In the process of preparation, specialists receive knowledge on the design of computer-integrated systems, the theoretical foundations of complex control systems, the development of industrial computer networks, distributed control systems, systems of the human-machine interface (in SCADA-systems ZenOn, Master-Scada, Trace Mode), development and maintenance of databases (MySQL, PostgreSQL), including real-time, application software of industrial controllers (Control Buelder F, TIA Portal) , maintenance and development of modern hardware and software for computer-integrated systems
Educational program / specialization Speciality 151 – Automation and computer integrated technologies.

The educational program – Computer Integrated Manufacturing and Applied Programming.

Contacts The Department of Automation of technological systems and environmental monitoring lead the preparation (ATS and EM).

Address: 61002, Kharkov, Kyrpychova St, 2
Telephones (057) 70-76-687, (057) 70-76-676.

Fax / telephone: (057) 70-76-272.
Web site: http://web.kpi.kharkov.ua/acem;

e-mail axts_ekm@ukr.net

Department is situated in Technical building, entrance 2, floor 3, room 37

Head of the department Doctor of Technical Sciences, Professor PODUSTOV Mykhaylo, tel. 067-57-765-57, 057-70-76-272
Educational and qualification levels of graduates Master
Main special educational disciplines Design of computer-integrated systems, modeling and optimization of control systems, theoretical bases of complex control systems, distributed control systems, human-machine interface, computer networks, database organization, software of computer-integrated systems
Additional characteristics of specialization Specialization “Computer Integrated Manufacturing and Applied Programming” provides training for modern specialists in the development and operation of computer-integrated control systems and their software.

Implementation of modern information management technologies is impossible without the integrated application of microprocessor and computer equipment. Deep knowledge in this direction allows graduates to develop and implement computer-integrated control systems and human-machine interface tools for various industries, as well as to apply modern network technologies for collecting and processing technological information, making decisions on control actions on technological complexes. In solving these problems, database management systems and environments for application programming based on international standards are used.

The department has a sufficient number of modern computer and network equipment and industrial controllers produced by OWEN, VIPA, ABB, SIEMENS and FESTO, which ensures the individual work of each student.

Leading research institutions conduct training at production facilities, at enterprises for the development of control systems and software, industrial enterprises of various industries in Kharkov and Ukraine.

Employment Opportunities Our graduates are specialists in computer-integrated technologies work as programmers, web-makers, QA-engineers, designers of automation systems, engineers and administrators of the departments of instrumentation and automation, automated process control system, KISU, system administrators, database designers, etc.

Among the permanent “customers” of our graduates are industrial enterprises such as Zaporizhzhya NPP, Kharkiv TPP-5, Zmievskaya GRES, Shebelinkagazovidobuvannya, Bogodukhovskiy Dairy Plant, PJSC Kharkov Tractor Plant, Malysheva, OJSC “Turboatom”; scientific-research, research-and-production, design institutions: PJSC “Manometr-Kharkov”, LLC “PO OWEN”, GP “GIPROKOKS”, SNPU “Association Kommunar”, SE UkrNTTs “Energostal”, firms “Nix Solution”, LLC “Systems” automation of service “, etc.

The department created a technical laboratory based on industrial controllers manufactured by OVEN, VIPA, ABB, SIEMENS and FESTO, where students, as well as employees of firms and enterprises of Ukraine are training.

Media: https://youtu.be/8zE7-CtZ1-A

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність:

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Комп’ютерно-інтегровані виробництва та прикладне програмування (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *