273 - Залізничний транспорт

Локомотиви та локомотивне господарство (Магістр)

Локомотиви та локомотивне господарство – це назва спеціалізації спеціальності 273 – Залізничний транспорт, в галузі  знань       27 – Транспорт

 

За спеціалізацією «Локомотиви и локомотивне господарство» фахівців готує кафедра електричного транспорту и тепловозобудування. Вона має глибокі історичні коріння – заснована у 1892 р.  Творчий потенціал та інтелектуальна потужність університету формують фахівців з глибокими та різноманітними знаннями фундаментальних і інженерних дисциплін, а також інформатики та комп’ютерних технологій.

Наші випускники працюють не тільки на залізницях (локомотиво- и вагонобудівні, ремонтні заводи та депо), але й в промисловості (енергетичне, автомобільне, сільськогосподарське машинобудування, промисловий та міський транспорт).

Шифр: 273.01M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації  Локомотиви та локомотивне господарство
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра “Електричний транспорт та тепловозобудування”. Тел. (057) 707-63-67, 707-65-30. Web-сайт: http://www.kpi.kharkiv.edu/ett/, e-mail: etts-khpi@ukr.net. Кафедра знаходиться у головному аудиторному корпусі, к.316.
Завідувач кафедри ОМЕЛЬЯНЕНКО Віктор Іванович професор, доктор технічних наук
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр, магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни «Розрахунки та конструкція рухомого складу залізничного транспорту», «Сучасні інформаційні технології на залізничному транспорті», «Проблеми, технології та перспективи розвитку галузі», «Системи автоматичного керування рухомим складом», «Сучасні комп’ютерні системи конструкторсько-технологічного проектування залізничного транспорту»
Характеристика спеціалізації Здійснюється підготовка спеціалістів, які вміють використовувати сучасні інтелектуальні технології для створення локомотивів, дизель-поїздів, вагонів та спеціальних засобів рухомого складу, включаючи їх механічну а також енергетичну частини з системами активного регулювання руху і використанням комп’ютерних технологій управління та діагностики. Випускники забезпечується певний рівень навиків  науково-дослідницької роботи для подальшого формування наукової кар’єри та освоєння програм наступних рівнів (доктора філософії).
Можливості працевлаштування Випускники кафедри можуть працювати на підприємствах з розробки, виробництва та експлуатації залізничної техніки – науково-дослідницьких закладах, локомотиво- та вагонобудівних заводах, депо, а також в енергетичному, автомобільному, сільськогосподарському машинобудуванню та промисловому і міському транспорті.
Медіаконтент: https://youtu.be/hQegx576mlQ

web.kpi.kharkov.ua/ett

О специализации Локомотивы и локомотивное хозяйство – это название специализации специальности 273 – Железнодорожный транспорт, в области  знаний       27 – Транспорт
Короткое описание образовательной программы / специализации По специализации Локомотивы и локомотивное хозяйство готовит специалистов кафедра электрического транспорта и тепловозостроения. Она имеет глубокие исторические корни – основана в 1892 г. Наш творческий потенциал и интеллектуальная мощь университета формируют специалистов с глубокими и обширными знаниями фундаментальных и инженерных дисциплин, а также информатики и компьютерных технологий.

Наши выпускники работают не только на ЖД транспорте (локомотиво- и вагоностроительные, ремонтные заводы и депо), но и в промышленности (энергетическое, автомобильное, сельскохозяйственное машиностроение, промышленный и городской транспорт).

Название образовательной программы / специализации  Локомотивы и локомотивное хозяйство
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра “Электрический транспорт и тепловозостроение”. Тел. (057) 707-63-67, 707-65-30. Web-сайт: http://www.kpi.kharkiv.edu/ett/, e-mail: etts-khpi@ukr.net. Кафедра находится в главном аудиторном корпусе, к.316.
Заведующий кафедрой ОМЕЛЬЯНЕНКО Виктор Иванович профессор, доктор технических наук
Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр, магистр
Основные специальные учебные дисциплины «Расчет и конструкция подвижного состава железнодорожного транспорта», «Современные информационные технологи на железнодорожном транспорте», «Проблемы, технологи и перспективы развития», «Системы автоматического управления подвижным составом», «Современные компьютерные системы конструкторско-технологического проектирования железнодорожного транспорта»
Характеристика специализации Осуществляется подготовка специалистов, которые могут пользоваться современными интеллектуальными технологиями для создания локомотивов, дизель-поездов, вагонов и специального подвижного состава, включая их механическую, а также энергетическую части с системами активного регулирования движения и применением компьютерных технологий управления и диагностики. Выпускникам обеспечивается достаточный уровень навыков научно-исследовательской работы для дальнейшей научной карьеры и освоения программ следующих уровней (доктора философии).
Возможности трудоустройства Выпускники кафедры востребованы на предприятиях по разработке, созданию и эксплуатации железнодорожной техники –  локомотиво- вагоностроительных и ремонтных заводах, в депо, а также на предприятиях энергетического, автомобильного, сельскохозяйственного машиностроения, промышленного и городского транспорта.
Медиаконтент https://youtu.be/hQegx576mlQ

web.kpi.kharkov.ua/ett

Specialization Locomotives and locomotive economy is the name of  specialization of specialty 273 – Railway transport in the field of knowledge 27 – Transport
Brief description of the educational program / specialization Department of Electric Transport and Diesel Locomotive Engineering prepares specialists by specialisation “Locomotives and Locomotive economy”. It has deep historical roots as it was founded in 1892. Our creativity and intellectual power of the university form specialists with deep and extensive knowledge of fundamental and engineering disciplines as well as computer science and computer technologies.

Our graduates work not only on railway transport (locomotive and car building, repair plants and depots), but also in the industry (energy, automotive, agricultural machinery, industrial and municipal transport).

Educational program / specialization  Locomotives and locomotive economy
Contacts Department “Electric transport and diesel locomotive engineering”. Ph. n.: (057) 707-63-67, 707-65-30. Web-site: http://www.kpi.kharkiv.edu/ett/, e-mail: etts-khpi@ukr.net. Address: Main auditorium building, room 316.
Head of the department OMELYANENKO Viktor Ivanovych professor, Doctor of Engineering
Educational and qualification levels of graduates Bachelor, Master
Main special educational disciplines “Calculation and Design of Rolling Stock of Railway Transport”, “Modern Information Technologies in Railway Transport”, “Problems, Technologies and Development Prospects”, “Automatic Rolling Stock Control Systems”, “Modern Computer Systems for Engineering and Technological Design of Railway Transport”
Additional characteristics of specialization We carry out training of specialists that can apply modern intellectual technologies for the creation of locomotives, diesel-trains, wagons and special rolling stock, including their mechanical, as well as power parts with systems of active traffic control and use of computer control and diagnostic technologies. Graduates are provided with a sufficient level of research and development skills for further scientific career and mastering the programs of the following levels (Doctor of Philosophy).
Employment Opportunities Graduates of the department are in demand at the enterprises for the development, creation and operation of railway equipment – locomotive-, wagon-building and repair plants, depots, as well as enterprises of energy, automotive, agricultural machinery, industrial and municipal transport.
Media: https://youtu.be/hQegx576mlQ

web.kpi.kharkov.ua/ett

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Електричний транспорт та тепловозобудування"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Локомотиви та локомотивне господарство (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *