075 - Маркетинг

Маркетингові дослідження (Бакалавр)

Маркетингові дослідження – це вид діяльності, який пов’язує маркетолога зі споживачами, покупцями і суспільством через інформацію, яка використовується для виявлення та визначення маркетингових можливостей і проблем, що супроводжує прийняття маркетингових рішень. Маркетинговим дослідженням піддаються ринок, конкуренти, споживачі, ціни, внутрішній потенціал підприємства і т.ін.

Спеціальність маркетинг (спеціалізація “Маркетингові дослідження”) забезпечує формування системи професійних знань і практичних навичок, необхідних для вирішення управлінських завдань, здійснення маркетингової діяльності на підприємствах. Основними завданнями фахівця з маркетингу є дослідження ринку, його кон’юнктури, потреб та попиту, формування товарної (асортиментної), цінової, збутової та комунікаційної політики підприємства на засадах маркетингу.

Особливості програми підготовки – наявність професійно-орієнтованих дисциплін для роботи у сфері маркетингу.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 075.03B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Спеціальність 075 – «Маркетинг»

Спеціалізація 075-03 – «Маркетингові дослідження»

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра економіки та маркетингу, ауд.901, корпус У1

Тел. 057 707 65 26;    057 707 62 68

kpikafeim@gmail.com

http://web.kpi.kharkov.ua/keim/uk/sklad-kafedri/

Завідувач кафедри д.е.н., проф. Яковлєв Анатолій Іванович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Блок обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки (29,17%); блок обов’язкових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (35,41%); блок вибіркових дисциплін циклу професійної та практичної підготовки за спеціалізацією (25,41%); блок дисциплін вільного вибору студента (5%); практика, дипломне проектування та атестація (5%).

Основні предмети: «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Маркетингова товарна політика», «Маркетингове ціноутворення», «Маркетингові комунікації», «Маркетингова політика розподілу»,  «Поведінка споживача», «Маркетингове планування», «Логістика», «Маркетинг послуг», «Зв’язки з громадськістю», «Товарознавство», «Медіапланування», «Міжнародний маркетинг», «Інформаційні системи в маркетингу», «Маркетинговий аудит», «Мерчандайзинг», «Організація збуту та управління маркетингом, «Маркетинг промислового підприємства», «Маркетинг закупівель», «Інфраструктура товарного ринку».

Характеристика спеціалізації Програма професійна прикладна.

Структура програми передбачає оволодіння базовими знаннями щодо прийняття управлінських рішень у різних сферах маркетингу, обґрунтування рекомендацій щодо формування комплексу маркетингу.

Після її засвоєння студент набуває навичок:

  • уміння збору і обробки первинної та вторинної інформації, прогнозування і моделювання; володіння технологіями і методами проведення маркетингових досліджень; навичками сегментації і позиціонування. Здатність формувати та управляти товарним асортиментом підприємства, впроваджувати оптимальну цінову політику.
  • володіння навичками проектування і проведення рекламних кампаній, організації, планування й оцінки результатів у рекламі, стимулюванні збуту.
  • проведення аналізу ринкової ситуації, оцінки споживчої поведінки для вибору оптимальних систем збуту та каналів збуту. Застосування маркетингових інструментів на промисловому, міжнародному ринку, ринку послуг.
  • уміння оцінити результати маркетингової діяльності підприємства за допомогою інструментів маркетингового контролю та аудиту.

Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сучасного стану економіки, орієнтує на актуальні досягнення маркетингу, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра (теоретична та прикладна).

Програма реалізує підвищення рівня знань та навичок з управління маркетинговою діяльністю організації та підприємств. Орієнтована на спеціальну підготовку маркетологів, відповідно до вимог ринку праці, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до сучасного бізнес-середовища. Враховує сучасні вимоги до вирішення практичних питань шляхом використання тренінгових методів навчання.

Формує маркетологів з новим перспективним способом мислення, здатних застосовувати інноваційні стратегічні рішення щодо вимог ринку, які швидко змінюються в сучасній економіці.

Виконується в активному дослідницькому середовищі.

Можливості працевлаштування Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких випускники працюють як керівники або виконавці маркетингових служб; органи державного та муніципального управління; структури, у яких випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу; науково-дослідницькі організації, пов’язані з науковими обґрунтуваннями подальшого розвитку теорії та практики маркетингу.

Бакалавр з маркетингу може працювати як у сфері традиційного маркетингу, так і в галузі електронної комерції: інтернет-маркетингу, інтернет-біржах, інтернет-магазинах та ін.

Випускник спеціалізації «Маркетингові дослідження» може працювати на посадах: маркетолога, маркетолога-аналітика,  менеджера зі збуту, менеджера з реклами, PR- менеджера, директора з маркетингу, аналітика у відділі маркетингу та збуту; специаліста з маркетингу, збуту, комерційної діяльності; маркетолога-прогнозист; маркетолога-дослідник, керівника відділу маркетингу підприємства.

Медіаконтент:
О специализации Маркетинговые исследования – это вид деятельности, который связывает маркетолога с потребителями, покупателями и обществом через информацию, которая используется для обнаружения и определения маркетинговых возможностей и проблем, сопровождает принятие маркетинговых решений. Маркетинговым исследованиям подвергаются рынок, конкуренты, потребители, цены, внутренний потенциал предприятия и т.д.
Короткое описание образовательной программы / специализации Специальность маркетинг (специализация “Маркетинговые исследования”) обеспечивает формирование системы профессиональных знаний и практических навыков, необходимых для решения управленческих задач, осуществления маркетинговой деятельности на предприятиях. Основными задачами специалиста по маркетингу является исследование рынка, его конъюнктуры, потребностей и спроса, формирование товарной (ассортиментной), ценовой, сбытовой и коммуникационной политики предприятия на принципах маркетинга.

Особенности программы подготовки – наличие профессионально-ориентированных дисциплин для работы в сфере маркетинга.

Название образовательной программы / специализации Специальность 075 – «Маркетинг»

Специализация 075-03 – «Маркетинговые исследования»

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра экономиіки и маркетинга, ауд.901, корпус У1

Тел. 057 707 65 26;    057 707 62 68

kpikafeim@gmail.com

http://web.kpi.kharkov.ua/keim/uk/sklad-kafedri/

Заведующий кафедрой д.э.н., проф. Яковлев Анатолий Иванович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр
Основные специальные учебные дисциплины Блок обязательных дисциплин цикла общей подготовки (29,17%); блок обязательных дисциплин цикла профессиональной и практической подготовки (35,41%); блок выборочных дисциплин цикла профессиональной и практической подготовки по специализации (25,41%); блок дисциплин свободного выбора студента (5%); практика, дипломное проектирование и аттестация (5%).

Основные предметы: «Маркетинг», «Маркетинговые исследования», «Маркетинговая товарная политика», «Маркетинговое ценообразование», «Маркетинговые коммуникации», «Маркетинговая политика распределения», «Поведение потребителя», «Маркетинговое планирование», «Логистика», «Маркетинг услуг», «Связи с общественностью», «Товароведение», «Медиапланирование», «Международный маркетинг», «Информационные системы в маркетинге», «Маркетинговый аудит», «Мерчандайзинг», «Организация сбыта и управления маркетингом», «Маркетинг промышленного предприятия», «Маркетинг закупок», «Инфраструктура товарного рынка».

Характеристика специализации Программа профессиональная прикладная.

Структура программы предполагает овладение базовыми знаниями по принятию управленческих решений в различных сферах маркетинга, обоснование рекомендаций по формированию комплекса маркетинга.

После ее усвоения студент приобретает навыки:

– умение сбора и обработки первичной и вторичной информации, прогнозирования и моделирования; владение технологиями и методами проведения маркетинговых исследований; навыками сегментации и позиционирования. Способность формировать и управлять товарным ассортиментом предприятия, внедрять оптимальную ценовую политику.

– владение навыками проектирования и проведения рекламных кампаний, организации, планирования и оценки результатов в рекламе, стимулировании сбыта.

– проведение анализа рыночной ситуации, оценки потребительского поведения для выбора оптимальных систем сбыта и каналов сбыта. Применение маркетинговых инструментов на промышленном, международном рынке, рынке услуг.

– умение оценить результаты маркетинговой деятельности предприятия с помощью инструментов маркетингового контроля и аудита.

Программа базируется на общеизвестных научных результатах с учетом современного состояния экономики, ориентирует на актуальные достижения маркетинга, в рамках которых возможна дальнейшая профессиональная и научная карьера (теоретическая и прикладная).

Программа реализует повышение уровня знаний и навыков по управлению маркетинговой деятельностью организации и предприятий. Ориентированная на специальную подготовку маркетологов, в соответствии с требованиями рынка труда, инициативных и способных к быстрой адаптации к современной бизнес-среды. Учитывает современные требования к решению практических вопросов путем использования тренинговых методов обучения.

Формирует маркетологов с новым перспективным способом мышления, способных применять инновационные стратегические решения относительно требований рынка, быстро меняются в современной экономике.

Выполняется в активном исследовательском среде.

Возможности трудоустройства Трудоустройство на предприятиях любой организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники работают как руководители или исполнители маркетинговых служб; органы государственного и муниципального управления; структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело; научно-исследовательские организации, связанные с научными обоснованиями дальнейшего развития теории и практики маркетинга.

Бакалавр по маркетингу может работать как в сфере традиционного маркетинга, так и в области электронной коммерции: интернет-маркетинга, интернет-биржах, интернет-магазинах и др.

Выпускник специализации «Маркетинговые исследования» может работать на должностях маркетолога, маркетолога-аналитика, менеджера по продажам, менеджера по рекламе, PR- менеджера, директора по маркетингу, аналитика в отделе маркетинга и сбыта; спецыалиста по маркетингу, сбыту, коммерческой деятельности; маркетолога-прогнозист; маркетолога-исследователь, руководителя отдела маркетинга предприятия.

Медиаконтент

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

075 Маркетинг

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Географія, Іноземна мова, Математика, Українська мова та література

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Маркетингові дослідження (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *