075 - Маркетинг

Маркетинговий менеджмент (Бакалавр)

Маркетинговий менеджмент – це нова унікальна освітня програма, яка передбачає опанування фахівцями-маркетологами сучасними професійними інформаційними технологіями

 

Метою освітньої програми є підготовка фахівців у сфері ефективного управління маркетинговою діяльністю підприємства (підрозділу), що володіють базовими знаннями і практичними навичками з планування, організації, реалізації та контролю маркетингової діяльності на підприємстві щодо розробки і реалізації товарної, цінової, збутової, комунікаційної політики з використанням інформаційного забезпечення на принципах наукового та системного підходів з урахуванням відповідних компетентностей

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 075.04B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Маркетинговий менеджмент
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту

Адреса: вул. Кирпичова, 2, У2, кім. 602

Тел. (057) 707 65 53

eim.ekmm@gmail.com

ekmm.kh.ua

Фейсбук: kafedraEKMM

Завідувач кафедри д.е.н., професор, Заруба Віктор Якович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Рівень бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Оптимізаційні методи та моделі

Економетрика

Державне регулювання економіки

Математичні моделі  в маркетингу та менеджменті

Статистичний аналіз даних

Маркетингове обґрунтування інвестиційних проектів

Планування маркетингових заходів

Маркетинг роздрібної торгівлі

Засоби візуалізації економічної інформації

Прогнозування попиту

Інформаційні системи в маркетингу

Розробка інструментів реклами та PR

Маркетинг інформаційних технологій та послуг

Державне регулювання маркетингу

Діагностика бізнес-процесів

Промисловий маркетинг

Характеристика спеціалізації Маркетинг – це комплекс засобів, інструментів, за допомогою яких підприємство вивчає ситуацію на ринку і впливає на нього. Сучасна практика господарювання свідчить, що маркетингові інструменти (товар, ціна, просування, розповсюдження) необхідно інтегрувати в загальну систему управління підприємством, тобто управляти  підприємством на принципах маркетингу. Випускники освітньої програми набувають знань щодо оцінки місткості та привабливості ринків збуту, управління маркетинговою діяльністю підприємства з використанням інформаційних систем
Можливості працевлаштування Випускники освітньої програми працюють фахівцями-маркетологами, розробниками інтернет-сторінок, спеціалістами з просування бренду, web-сайту, товарів або послуг, спеціалістами з впровадження та використання систем управління інформацією, маркетингу, реклами, зв’язків з громадськістю та інформаційної політики
Медіаконтент: Презентація освітньої програми «Маркетинговий менеджмент»: https://www.slideshare.net/ssuser5964be1/075-88228618

Презентація кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту: https://www.slideshare.net/ssuser5964be1/ss-88228719

Відео про кафедру економічної кібернетики та маркетингового менеджменту: https://www.youtube.com/watch?v=so7rntwQtqA&t=

О специализации Маркетинговый менеджмент – это новая уникальная образовательная программа, которая предусматривает овладение специалистами-маркетологами современными профессиональными информационными технологиями
Короткое описание образовательной программы / специализации Целью образовательной программы является подготовка специалистов в сфере эффективного управления маркетинговой деятельностью предприятия (подразделения), обладающих базовыми знаниями и практическими навыками по планированию, организации, реализации и контролю маркетинговой деятельности на предприятии по разработке и реализации товарной, ценовой, сбытовой, коммуникационной политики с использованием информационного обеспечения на принципах научного и системного подходов с учетом соответствующих компетенций
Название образовательной программы / специализации Маркетинговый менеджмент
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра экономической кибернетики и маркетингового менеджмента

Адрес: ул.  Кирпичева, 2, У2, к.  602

Тел. (057) 707 65 53

eim.ekmm@gmail.com

ekmm.kh.ua

Фейсбук: kafedraEKMM

Заведующий кафедрой д.э.н., профессор, Заруба Виктор Яковлевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Уровень бакалавр
Основные специальные учебные дисциплины Оптимизационные методы и модели

Эконометрика

Государственное регулирование экономики

Математические модели в маркетинге и менеджменте

Статистический анализ данных

Маркетинговое обоснование инвестиционных проектов

Планирование маркетинговых мероприятий

Маркетинг розничной торговли

Средства визуализации экономической информации

Прогнозирование спроса

Информационные системы в маркетинге

Разработка инструментов рекламы и PR

Маркетинг информационных технологий и услуг

Государственное регулирование маркетинга

Диагностика бизнес-процессов

Промышленный маркетинг

Характеристика специализации Маркетинг – это комплекс средств и инструментов, с помощью которых предприятие изучает ситуацию на рынке и влияет на него. Современная практика хозяйствования свидетельствует, что маркетинговые инструменты (товар, цена, продвижение, распространение) необходимо интегрировать в общую систему управления предприятием, то есть управлять предприятием на принципах маркетинга.  Выпускники образовательной программы приобретают знания по оценке емкости и привлекательности рынков сбыта, управления маркетинговой деятельностью предприятия с использованием информационных систем
Возможности трудоустройства Выпускники образовательной программы работают специалистами-маркетологами, разработчиками интернет-страниц, специалистами по продвижению бренда, web-сайта, товаров или услуг, специалистами по внедрению и использованию систем управления информацией, маркетинга, рекламы, связей с общественностью и информационной политики
Медиаконтент: Презентация образовательной программы «Маркетинговый менеджмент»: https://www.slideshare.net/ssuser5964be1/075-88228618

Презентация кафедры экономической кибернетики и маркетингового менеджмента: https://www.slideshare.net/ssuser5964be1/ss-88228719

Видео о кафедре экономической кибернетики и маркетингового менеджмента: https://www.youtube.com/watch?v=so7rntwQtqA&t=

Specialization Marketing management is a new unique educational program, which teaches marketing specialists to employ modern professional information technologies
Brief description of the educational program / specialization The purpose of the educational program is to train specialists in the field of effective marketing management of an enterprise who would possess fundamental knowledge and practical skills in planning, organizing, implementing and monitoring marketing activities of the enterprise, develop and implement its product, pricing, and communication policies on the scientific and systematic basis, taking into account the relevant competences
Educational program / specialization Marketing Management
Contacts Department of Economic Cybernetics and Marketing Management
Address: ul. Kirpicheva, 2, U2, room 602
Tel. (057) 707 65 53eim.ekmm@gmail.comekmm.kh.ua

Facebook: kafedraEKMM

Head of the department D.Sc. (Economics), prof. Zaruba Viktor Yakovlevich
Educational and qualification levels of graduates Bachelor level
Main special educational disciplines Optimization Methods and Models
Econometrics
Government Regulation of the Economy
Mathematical Models in Marketing and Management
Statistical Analysis of Data
Marketing Rationalization of Investment Projects
Planning of Marketing Events
Retail Marketing
Visualization of Economic Information
Demand Forecasting
Information Systems in Marketing
Development of Advertising and PR instruments
Marketing of Information Technologies and Services
Government Regulation of Marketing
Diagnostics of Business Processes
Industrial Marketing
Additional characteristics of specialization Marketing is a complex of means and tools with which the company studies the market situation and influences it. Modern practice of management shows that marketing tools (product, placement, price, promotion) need to be integrated into the overall system of enterprise management, that is, to manage the enterprise on the principles of marketing. Graduates of the educational program learn to assess the capacity and attractiveness of target markets, to manage the marketing activities of an enterprise using modern information systems.
Employment Opportunities Graduates of the educational program work as marketing professionals, developers of Internet pages, specialists in promoting brands, web-sites, goods or services, specialists in the implementation and use of information systems for managing marketing, advertising, public relations and information policies of the enterprise
Media: Presentation of the educational program “Marketing Management”:

https://www.slideshare.net/ssuser5964be1/075-88228618

Presentation of the Department of Economic Cybernetics and Marketing Management:

https://www.slideshare.net/ssuser5964be1/ss-88228719

Video about the Department of Economic Cybernetics and Marketing Management:

https://www.youtube.com/watch?v=so7rntwQtqA&t=

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

075 Маркетинг

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Географія, Іноземна мова, Математика, Українська мова та література

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Маркетинговий менеджмент (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *