075 - Маркетинг

Маркетинговий менеджмент (Магістр)

Маркетинговий менеджмент – це унікальна освітня програма, яка дозволяє студентам опанувати професію маркетолога, та стати фахівцями в галузі PR-технологій, брендингу, планування маркетингових заходів

 

Метою освітньої програми є підготовка фахівців у сфері ефективного стратегічного управління маркетинговою діяльністю підприємства на основі наукових досліджень щодо обґрунтування вибору напрямків діяльності підприємства в конкурентному ринковому середовищі з використанням економіко-математичних моделей і методів аналізу та прогнозування ринкових можливостей підприємства, стратегічного планування діяльності підприємства

Шифр: 075.04М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Маркетинговий менеджмент
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджменту

Адреса: вул. Кирпичова, 2, У2, кім. 602

Тел. (057) 707 65 53

eim.ekmm@gmail.com

ekmm.kh.ua

Фейсбук: kafedraEKMM

Завідувач кафедри д.е.н., професор, Заруба Віктор Якович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Рівень магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Стратегічне управління

Зовнішньоекономічна маркетингова діяльність

Планування рекламних кампаній

Брендинг

Соціально-відповідальний маркетинг

Характеристика спеціалізації Сучасні підприємства розглядають маркетинг як філософію бізнесу, що дозволяє впроваджувати систему управління підприємством на принципах маркетингу. Інтеграція маркетингу і менеджменту приводить до виникнення маркетингового менеджменту як концепції управління підприємством, що забезпечує цілеспрямовану взаємодію всіх функціональних підрозділів підприємства на засадах маркетингу для швидкого реагування на зміни у зовнішньому середовищі й отримання соціально-економічного ефекту.
Можливості працевлаштування Випускники освітньої програми працюють директорами з маркетингу, розробниками інтернет-сторінок, спеціалістами з просування бренду, web-сайту, товарів або послуг, спеціалістами з впровадження та використання систем управління інформацією, маркетингу, реклами, зв’язків з громадськістю та інформаційної політики
Медіаконтент: Презентація освітньої програми «Маркетинговий менеджмент»: https://www.slideshare.net/ssuser5964be1/075-88228618

Презентація кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту: https://www.slideshare.net/ssuser5964be1/ss-88228719

Відео про кафедру економічної кібернетики та маркетингового менеджменту:

https://www.youtube.com/watch?v=so7rntwQtqA&t=

О специализации Маркетинговый менеджмент – это уникальная образовательная программа, которая позволяет студентам овладеть профессией маркетолога, и стать специалистами в области PR-технологий, брэндинга, планирования маркетинговых мероприятий
Короткое описание образовательной программы / специализации Целью образовательной программы является подготовка специалистов в сфере эффективного стратегического управления маркетинговой деятельностью предприятия на основе научных исследований по обоснованию выбора направлений деятельности предприятия в конкурентной рыночной среде с использованием экономико-математических моделей, методов анализа и прогнозирования рыночных возможностей предприятия, стратегического планирования деятельности предприятия
Название образовательной программы / специализации Маркетинговый менеджмент
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра экономической кибернетики и маркетингового менеджмента

Адрес: ул.  Кирпичева, 2, У2, к.  602

Тел. (057) 707 65 53

eim.ekmm@gmail.com

ekmm.kh.ua

Фейсбук: kafedraEKMM

Заведующий кафедрой д.э.н., профессор, Заруба Виктор Яковлевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Уровень магистр
Основные специальные учебные дисциплины Стратегическое управление

Внешнеэкономическая маркетинговая деятельность

Планирование рекламных кампаний

Брэндинг

Социально-ответственный маркетинг

Характеристика специализации Современные предприятия рассматривают маркетинг как философию бизнеса, которая позволяет внедрять систему управления предприятием на принципах маркетинга. Интеграция маркетинга и менеджмента приводит к возникновению маркетингового менеджмента как концепции управления предприятием, обеспечивающей целенаправленное взаимодействие всех функциональных подразделений предприятия на принципах маркетинга для быстрого реагирования на изменения во внешней среде и получения социально-экономического эффекта.
Возможности трудоустройства Выпускники образовательной программы работают директорами по маркетингу, разработчиками интернет-страниц, специалистами по продвижению бренда, web-сайта, товаров или услуг, специалистами по внедрению и использованию систем управления информацией, маркетинга, рекламы, связей с общественностью и информационной политики
Медиаконтент: Презентация образовательной программы «Маркетинговый менеджмент»: https://www.slideshare.net/ssuser5964be1/075-88228618

Презентация кафедры экономической кибернетики и маркетингового менеджмента: https://www.slideshare.net/ssuser5964be1/ss-88228719

Видео о кафедре экономической кибернетики и маркетингового менеджмента: https://www.youtube.com/watch?v=so7rntwQtqA&t=

Specialization Marketing management is a new unique educational program, which allows students to become marketing professionals and specialists in the areas of branding, PR technologies, planning of marketing events
Brief description of the educational program / specialization The purpose of the educational program is to train specialists in the field of effective strategic management of the company’s marketing activities on the basis of scientific research to justify the choice of the company’s activities in a competitive market environment using economic and mathematical models, methods for analyzing and forecasting the company’s market opportunities, strategic planning
Educational program / specialization Marketing Management
Contacts Department of Economic Cybernetics and Marketing Management
Address: ul. Kirpicheva, 2, U2, room 602
Tel. (057) 707 65 53

eim.ekmm@gmail.com

ekmm.kh.ua

Facebook: kafedraEKMM

Head of the department D.Sc. (Economics), prof. Zaruba Viktor Yakovlevich
Educational and qualification levels of graduates Master Level
Main special educational disciplines Strategic Management
International Marketing
Planning of Advertising Campaigns
Branding
Socially Responsible Marketing
Additional characteristics of specialization Modern enterprises consider marketing as a business philosophy, which allows implementing an enterprise management system based on marketing principles. Integration of marketing and management leads to the emergence of marketing management as the concept of enterprise management, ensuring a focused interaction of all functional departments of the enterprise on the principles of marketing for a quick response to changes in the external environment and to obtain a socio-economic effect.
Employment Opportunities Graduates of the educational program work as marketing directors, web developers, specialists in promoting brands, web-sites, goods or services, specialists in the implementation and use of information systems for managing marketing, advertising, public relations and information policies of the enterprise
Media: Presentation of the educational program “Marketing Management”:

https://www.slideshare.net/ssuser5964be1/075-88228618

Presentation of the Department of Economic Cybernetics and Marketing Management:

https://www.slideshare.net/ssuser5964be1/ss-88228719

Video about the Department of Economic Cybernetics and Marketing Management:

https://www.youtube.com/watch?v=GHm2KQMH_XE

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

075 Маркетинг

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Економічної кібернетики та маркетингового менеджменту"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Маркетинговий менеджмент (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *