133 - Галузеве машинобудування

Машини і механізми нафтогазових промислів (Бакалавр)

Машини і механізми нафтогазових промислів – це спеціалізація, в рамках спеціальності «Галузеве машинобудування». Спеціалізація «Машини і механізми нафтогазових промислів» передбачає поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням у студента наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів тощо.

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в машинобудуванні, системах гідропневмоприводів, об’ємних гідромашин, металообробних та машинобудівних системах. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 133.03B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Спеціальність – Галузеве машинобудування.

Спеціалізація – Машини і механізми нафтогазових промислів

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) НТУ «ХПІ», кафедра «Гідравлічні машини», м. Харків, 61002, вул. Кирпичова,2.

тел. (057)707-63-49

e-mail gmntukhpi@gmail.com

web-site http://sites.kpi.kharkov.ua/gdm/

Завідувач кафедри д.т.н. проф. Черкашенко Михайло Володимирович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр, магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Гідравліка, гідро- та пневмоприводи; Гідропневмоавтоматика; Машини та обладнання для буріння нафтових та газових свердловин; Машини та обладнання для видобутку нафти та інших видів вуглеводневої сировини; Експлуатація та ремонт нафтогазового обладнання.
Характеристика спеціалізації Перед нафтогазовою галуззю у зв’язку з суттєвими енергетичними проблемами в Україні виникли великі задачі розвідки та видобутку власних родовищ нафти та газу, розробка ефективного насосного і компресорного обладнання, машин та механізмів для буріння нафтових і газових свердловин. Враховуючи перспективи розвитку нафтогазової галузі в Україні, в НТУ «ХПІ» була відкрита спеціалізація «Машини і механізми нафтогазових промислів». Випускник кафедри за фахом є фахівцем широкого профілю й може займатися розробкою конструкцій різного виду бурового й нафтопромислового устаткування, їх дослідженням і випробуванням і експлуатацією. У процесі навчання він одержить теоретичні знання й практичні навички, достатні для використання комплексу устаткування в будь-яких технологічних процесах нафтогазової галузі. Студенти мають можливість ознайомитись з діючими буровими, нафтогазовим промислом, компресорними станціями, ремонтними майстернями
Можливості працевлаштування ОП Корпорація «Гідроелєкс»; Промгідропривод; ІПМаш НАН України; УкрНДІГаз; САРС «Лікво», ГПУ ШебелинкаГазВидобування; Завод НГО та ін.
О специализации Машины и механизмы нефтегазовых промыслов – это специализация, в рамках специальности «Отраслевое машиностроение». Специализация «Машины и механизмы нефтегазовых промыслов» предусматривает сочетание высокого уровня профессиональной подготовки с формированием у студента научного мировоззрения и предоставления широкого кругозора в социальной, гуманитарной, фундаментальной и профессиональной сфере. Достижение указанной цели основывается на принципах преемственности и индивидуализации обучения, фундаментальности и целостности предоставления знаний, практической направленности и осознание места полученных компетентностей, симбиоза научного и системного подходов и тому подобное.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки бакалавра разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в области инженерной и научной деятельности в машиностроении, системах гидропневмоприводов, объемных гидромашин, металлообрабатывающих и машиностроительных системах. Главным преимуществом программы подготовки бакалавра является ориентация на формирование максимально широкого научно-технического мировоззрения будущего профессионала. Программа сбалансированна по социально-гуманитарной и фундаментальной подготовки и содержит достаточное выборочную компонентную по специальности. Это дает возможность получить базовые знания по фундаментальным и естественно-научных дисциплин, дисциплин общепрофессиональной и специальной подготовки.
Название образовательной программы / специализации Специальность – Отраслевое машиностроение.

Специализация – Машины и механизмы нефтегазовых промыслов

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) НТУ «ХПИ», кафедра «Гидравлические машины»,

г. Харьков, 61002, ул. Кирпичева, 2.

тел. (057) 707-63-49

e-mailgmntukhpi@gmail.com

web-site http://sites.kpi.kharkov.ua/gdm/

Заведующий кафедрой д.т.н. проф. Черкашенко Михаил Владимирович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр, магистр
Основные специальные учебные дисциплины Гидравлика, гидро- и пневмоприводы; Гидропневмоавтоматика; Машины и оборудование для бурения нефтяных и газовых скважин; Машины и оборудование для добычи нефти и других видов углеводородного сырья; Эксплуатация и ремонт нефтегазового оборудования.
Характеристика специализации Перед нефтегазовой отраслью в связи с существенными энергетическими проблемами в Украине возникли большие задачи разведки и добычи собственных месторождений нефти и газа, разработка эффективного насосного и компрессорного оборудования, машин и механизмов для бурения нефтяных и газовых скважин. Учитывая перспективы развития нефтегазовой отрасли в Украине, в НТУ «ХПИ» была открыта специализация «Машины и механизмы нефтегазовых промыслов». Выпускник кафедры по специальности является специалистом широкого профиля и может заниматься разработкой конструкций различного вида бурового и нефтепромыслового оборудования, их исследованием и испытанием и эксплуатацией. В процессе обучения он получит теоретические знания и практические навыки, достаточные для использования комплекса оборудования в любых технологических процессах нефтегазовой отрасли.
Возможности трудоустройства ОП Корпорация «Гидроэлекс»; Промгидропривод; ИПМаш НАН Украины; УкрНИИгаз; САРС «Ликво», ГПУ Шебелинкагаздобыча; Завод НГО и др.

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

13 Механічна інженерія

Спеціальність:

133 Галузеве машинобудування

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра гідравлічних машини

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Машини і механізми нафтогазових промислів (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *