133 - Галузеве машинобудування

Машини і механізми нафтогазових промислів (Магістр)

Машини і механізми нафтогазових промислів – це спеціалізація, в рамках спеціальності «Галузеве машинобудування». Спеціалізація «Машини і механізми нафтогазових промислів» передбачає поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням у студента наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Досягнення означеної мети ґрунтується на принципах наступності та індивідуалізації навчання, фундаментальності та цілісності надання знань, практичної спрямованості та усвідомлення місця отриманих компетентностей, симбіозу наукового та системного підходів тощо.

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в галузевому машинобудуванні нафтогазової промисловості. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована щодо гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової і професійно-практичної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.

Шифр: 133.03M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Спеціальність – Галузеве машинобудування.

Спеціалізація – Машини і механізми нафтогазових промислів

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) НТУ «ХПІ», кафедра «Гідравлічні машини», м. Харків, 61002, вул. Кирпичова,2.

тел. (057)707-63-49

e-mail gmntukhpi@gmail.com

web-site http://sites.kpi.kharkov.ua/gdm/

Завідувач кафедри д.т.н. проф. Черкашенко Михайло Володимирович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр, магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Гідропневмоавтоматика нафтогазового обладнання; Техніка і технологія ремонту свердловин; Методи комп’ютерного моделювання нафтогазового обладнання; Розрахунки на міцність обладнання нафтогазової промисловості.
Характеристика спеціалізації Перед нафтогазовою галуззю у зв’язку з суттєвими енергетичними проблемами в Україні виникли великі задачі розвідки та видобутку власних родовищ нафти та газу, розробка ефективного насосного і компресорного обладнання, машин та механізмів для буріння нафтових і газових свердловин. Враховуючи перспективи розвитку нафтогазової галузі в Україні, в НТУ «ХПІ» була відкрита спеціалізація «Машини і механізми нафтогазових промислів». Випускник кафедри за фахом є фахівцем широкого профілю й може займатися розробкою конструкцій різного виду бурового й нафтопромислового устаткування, їх дослідженням і випробуванням і експлуатацією. У процесі навчання він одержить теоретичні знання й практичні навички, достатні для використання комплексу устаткування в будь-яких технологічних процесах нафтогазової галузі. Студенти мають можливість ознайомитись з діючими буровими, нафтогазовим промислом, компресорними станціями, ремонтними майстернями
Можливості працевлаштування ОП Корпорація «Гідроелєкс»; Промгідропривод; ІПМаш НАН України; УкрНДІГаз; САРС «Лікво», ГПУ ШебелинкаГазВидобування; Завод НГО та ін.
О специализации Машины и механизмы нефтегазовых промыслов – это специализация, в рамках специальности «Отраслевое машиностроение». Специализация «Машины и механизмы нефтегазовых промыслов» предусматривает сочетание высокого уровня профессиональной подготовки с формированием у студента научного мировоззрения и предоставления широкого кругозора в социальной, гуманитарной, фундаментальной и профессиональной сфере. Достижение указанной цели основывается на принципах преемственности и индивидуализации обучения, фундаментальности и целостности предоставления знаний, практической направленности и осознание места полученных компетентностей, симбиоза научного и системного подходов и тому подобное.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки магистра разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в области инженерной и научной деятельности в отраслевом машиностроении нефтегазовой промышленности. Главным преимуществом программы подготовки магистра является ориентация на формирование максимально широкого научно-технического мировоззрения будущего профессионала. Программа сбалансирована по гуманитарной и социально-экономической, естественнонаучной и профессионально-практической подготовки и содержит достаточное выборочную компонентную по специальности. Это дает возможность получить базовые знания по фундаментальным и естественно-научных дисциплин, дисциплин общепрофессиональной и специальной подготовки.
Название образовательной программы / специализации Специальность – Отраслевое машиностроение.

Специализация – Машины и механизмы нефтегазовых промыслов

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) НТУ «ХПИ», кафедра «Гидравлические машины»,

г. Харьков, 61002, ул. Кирпичева, 2.

тел. (057) 707-63-49

e-mailgmntukhpi@gmail.com

web-site http://sites.kpi.kharkov.ua/gdm/

Заведующий кафедрой д.т.н. проф. Черкашенко Михаил Владимирович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр, магистр
Основные специальные учебные дисциплины Гидропневмоавтоматика нефтегазового оборудования; Техника и технология ремонта скважин; Методы компьютерного моделирования нефтегазового оборудования; Расчеты на прочность оборудования нефтегазовой промышленности.
Характеристика специализации Перед нефтегазовой отраслью в связи с существенными энергетическими проблемами в Украине возникли большие задачи разведки и добычи собственных месторождений нефти и газа, разработка эффективного насосного и компрессорного оборудования, машин и механизмов для бурения нефтяных и газовых скважин. Учитывая перспективы развития нефтегазовой отрасли в Украине, в НТУ «ХПИ» была открыта специализация «Машины и механизмы нефтегазовых промыслов». Выпускник кафедры по специальности является специалистом широкого профиля и может заниматься разработкой конструкций различного вида бурового и нефтепромыслового оборудования, их исследованием и испытанием и эксплуатацией. В процессе обучения он получит теоретические знания и практические навыки, достаточные для использования комплекса оборудования в любых технологических процессах нефтегазовой отрасли.
Возможности трудоустройства ОП Корпорация «Гидроэлекс»; Промгидропривод; ИПМаш НАН Украины; УкрНИИгаз; САРС «Ликво», ГПУ Шебелинкагаздобыча; Завод НГО и др.

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра гідравлічних машини

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Машини і механізми нафтогазових промислів (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *