061 - Журналістика

Медіа-комунікації (Магістр)

Медіакомунікації – один з найперспективніших напрямів знання сучасного інформаційного суспільства, тому що медіакомунікативні практики застосовуються в усіх соціальних сферах – органах державної влади, комерційних структурах, на підприємствах, у професійних, партійних та громадських організаціях тощо.
Освітня програма 061-01 «Медіакомунікації» спрямована на фахівців, що відрізняються фундаментальною підготовкою в галузі медіакомунікацій з посиленою лінгвістичною складовою, знанням іноземних мов, володінням ІТ-, PR-технологіями, спрямованими на застосування отриманих знань та вмінь на практиці.

 

Шифр: 061.01M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 061-01 «Медіакомунікації»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Міжкультурна комунікація та іноземна мова»,

Адреса: НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002.

Телефон: 057-7076970

E-mail: cafedramkia.ntuhpi@gmail.com

Інтернет-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/mkia/99-2/

Завідувач кафедри Доктор соціологічних наук, професор Горошко Олена Ігорівна. https://scholar.google.com.ua/citations?user=id4jgpcAAAAJ&hl=ru
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Нові медіа і комунікативні стратегії інформаційного суспільства

Основи теорії комунікації

Історія і теорія медіа

Мова і соціальні медіа

PR- та рекламна комунікація

Інформаційне право у медіасфері

Інтернет-маркетинг

Основи діяльності прес-служби

Іноземна мова

Характеристика спеціалізації Спеціалізація 061-01 «Медіакомунікації» орієнтована на формування і розвиток критичної і творчої незалежності медіафахівця, гнучкість і рефлексивність в індивідуальній та груповій роботі. Студенти отримують як теоретичні й практичні знання, необхідні для роботи у медіа, так і навички володіння основним інструментарієм медіа. Залучення до освітнього процесу провідних медіафахівців надає глибокі знання у предметній сфері і розвиває критичний підхід до регіональної, національної та світової медіасфери.

Підготовка фахівців з медіакомунікацій спрямована на високий рівень лінгвістичної компетенції випускника та знання новітніх технологій. Освітня програма зорієнована на новітній комунікативно-інформаційний простір, що пред’являє випускникам специфічні вимоги за фахом.

Можливості працевлаштування Список підприємств та установ, на яких працюють випускники кафедри http://web.kpi.kharkov.ua/mkia/nashi-vypuskniki/
Медіаконтент: http://web.kpi.kharkov.ua/mkia/99-2/ http://web.kpi.kharkov.ua/mkia/magistratura/
О специализации Медиакоммуникации – одно из самых перспективных направлений знания современного информационного общества, поскольку медиакоммуникативные практики применяются во всех социальных сферах – органах государственной власти, коммерческих структурах, на предприятиях, в профессиональных, партийных и общественных организациях и т.д..
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа

061-01 «Медиакоммуникации» предназначена для подготовки специалистов, которые отличаются фундаментальными знаниями и компетенциями в области медиакоммуникаций с усиленной лингвистической составляющей, знанием иностранных языков, владением ІТ-, PR-технологиями, направленными на применение полученных знаний и умений на практике.

Название образовательной программы / специализации 061-01 «Медиакоммуникации»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра межкультурной коммуникации и иностранного языка,

Адрес: НТУ «ХПИ», ул. Кирпичева, 2, Харьков, 61002.

Телефон: 057-7076970

E-mail: cafedramkia.ntuhpi@gmail.com

Интернет-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/mkia/

Заведующий кафедрой Доктор социологических наук, профессор Горошко Елена Игоревна. https://scholar.google.com.ua/citations?user=id4jgpcAAAAJ&hl=ru
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр
Основные специальные учебные дисциплины Новые медиа и коммуникативные стратегии информационного общества

Основы теории коммуникации

История и теория медиа

Язык и социальные медиа

PR- и рекламная коммуникация

Информационное право в медиасфере

Интернет-маркетинг

Основы деятельности пресс-службы

Иностранный язык

Характеристика специализации Специализация 061-01 «Медиакоммуникации» ориентирована на формирование и развитие критической и творческой независимости медиа специалиста, гибкости и рефлексивности в индивидуальной и групповой работе. Студенты получают как теоретические и практические знания, необходимые для работы в медиа, так и навыки владения основным медиа инструментарием. Привлечение к образовательному процессу ведущих медиаспециалистов дает возможность получить глубокие знания в предметной сфере и развивает критический подход к региональной, национальной и мировой медиасфере.

Подготовка специалистов по медиакоммуникациям направлена на высокий уровень лингвистической компетенции выпускника и знания новейших технологий. Образовательная программа ориентируется на новейшее коммуникативно-информационное пространство, которое предъявляет выпускникам специфические требования по специальности.

Возможности трудоустройства Список предприятий и учреждений, на которых работают выпускники кафедры http://web.kpi.kharkov.ua/mkia/nashi-vypuskniki/
Медиаконтент: http://web.kpi.kharkov.ua/mkia/   http://web.kpi.kharkov.ua/mkia/magistratura/
Specialization Media Communications is one of the most perspective trends of knowledge in modern information society, because media communicative practices are used in all social spheres – public authorities, business corporations, at enterprises, in professional, political and public organizations, etc.
Brief description of the educational program / specialization The educational program 061-01 «Media Communications» is aimed at training specialists, who possess fundamental background in the field of media communications with the advanced linguistic constituent, knowledge of foreign languages, mastering ІТ-, PR-technologies and skills for implementing the gained knowledge into practice.
Educational program / specialization 061-01 “Media Communications”
Contacts Department «Cross-cultural communication and foreign language»

Address:

NTU “KhPI”, 2, Kyrpychova str., 61002, Kharkiv.

Теl.: 057-707594

E-mail: cafedramkia.ntuhpi@gmail.com

Official site: http://web.kpi.kharkov.ua/mkia/

Head of the department Doctor of Sociology, Professor Goroshko Olena Igorivna  https://scholar.google.com.ua/citations?user=id4jgpcAAAAJ&hl=ru
Educational and qualification levels of graduates Master
Main special educational disciplines New Media and Communication Strategies of Information Society

Theory of Communication

History and Theory of Media

Language and Social Media

PR – and Advertising Communication

Information Law in Media

Internet-marketing

Principles of Press Service

English

Additional characteristics of specialization Specialization 061-01 «Media Ccommunications» is aimed at forming and developing critical and creative independence of a media specialist, flexibility and reflection in individual and teamwork. Students receive both theoretical and practical knowledge necessary for working in media and skills of mastering basic media tools. Involving leading media specialists in the educational process gives an opportunity to get knowledge in the subject and develop critical approaches to regional, national and world media sphere.

The systematic and open curriculum is focused on the high level of graduates’ linguistic competence and mastering cutting-edge technologies. The syllabi are oriented on the most modern communication and information area where our graduates will have to meet specific requirements and respond challenges.

Employment Opportunities List of enterprises and organizations our graduates work at: http://web.kpi.kharkov.ua/mkia/nashi-vypuskniki/
Media: http://web.kpi.kharkov.ua/mkia/   http://web.kpi.kharkov.ua/mkia/magistratura/

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

06 Журналістика

Спеціальність:

061 Журналістика

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Міжкультурної комунікації та іноземної мови

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Медіа-комунікації (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *