141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Мехатроніка та робототехніка (Бакалавр)

Мехатроніка та робототехніка – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Мехатроніка – галузь науки і техніки, що вивчає системне об’єднання вузлів точної механіки, електродвигунів, напівпровідникових перетворювачів електричної енергії, пристроїв вимірювання, управління і автоматики, мікрокомп’ютерів, електронних та інтелектуальних регуляторів. Робототехніка – галузь науки і техніки, що орієнтована на розробку роботів та робототехнічних систем, призначених для заміни участі людини при автоматизації складних технологічних процесів.

 

Спеціалізація «Мехатроніка та робототехніка» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців з проектування, дослідження, монтажу, програмування, налагодження та експлуатації мехатронних та робототехнічних систем в усіх галузях промисловості, енергетиці, житлово-комунальному господарстві, будівництві, електро- і автотранспорті, медицині, аграрному секторі та ін.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 141.10 «Мехатроніка та робототехніка»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Автоматизовані електромеханічні системи».

Адреса: НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002.

Електротехнічний корпус, кімната 125.

Тел.: (057)707-64-45, (057)707-69-74, (068)-425-99-59.

E-mail: alexey@kpi.kharkov.ua

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/aems

Завідувач кафедри Заслужений діяч науки і техніки України, Президент Української асоціації інженерів-електриків, доктор технічних наук, професор Клепіков Володимир Борисович. Тел. (057)707-62-26.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки
Основні спеціальні навчальні дисципліни Обчислювальна техніка та програмування (теоретичні основи, програмування на мовах С, C++, Pascal, Delphi, Lisp, операційні системи, бази даних, електронні таблиці)

Основи мікропроцесорної техніки

Програмування мікропроцесорів

Теоретична та прикладна механіка

Теорія електропривода

Теорія автоматичного керування

Системи керування електроприводами

Нелінійні та дискретні системи автоматичного керування

Моделювання електромеханічних систем

Системи автоматизованого проектування

Електроніка та мікросхемотехніка

Основи мехатроніки та робототехніки

Комп’ютеризовані системи електромобілів

Електропостачання промислових підприємств та енергозбереження

Характеристика спеціалізації За спеціалізацією «Мехатроніка та робототехніка» студенти здобувають поглиблені знання по електрообладнанню та електроприводам мехатронних пристроїв, роботів та маніпуляторів, станків з програмним керуванням, електромобілів. Впродовж навчання студенти беруть участь у розробці та виготовленні мобільних роботів, систем електроприводів електромобілів, їх програмуванні та діагностиці. Випускники кафедри призначаються для роботи на підприємствах з автоматизованими робототехнічними системами, СТО по переобладнанню автомобілів в електромобілі, програмуванню бортових комп’ютерів, діагностиці мехатронних систем електромобілів, їх ремонту та експлуатації.
Можливості працевлаштування ВАТ «Важпромелектропроект», АТЗТ «Важпромавтоматика», Міжнародній консорціум «Енергозбереження», АТ «Констар», ВАТ НВП «Компел», ЗАТ «Струм», ЗАТ «Елакс», корпорація «Харківський електрощитовий завод», ДП завод «Електроважмаш», НДІ «ХЕМЗ», ТОВ ТБ «Електричні машини», концерн УПЕК, ВАТ «ХЕЛЗ Укрелектромаш», ВАТ «Харківліфт», компанія «Філіп Моріс Україна», корпорація ТРІОЛ ТОВ НВО «Вертикаль», станції обслуговування електромобілів та ін. Зарубіжні підприємства: фірма «Siеmens», компанія «Bosch», Fraunhofer Institut, група «FAM», концерн «Volkswagen» та ін.
Медіаконтент: НТУ «ХПІ» кафедра АЕМС – Виставка студентських проектів https://youtu.be/L8xXJiF5zqk

НТУ «ХПІ» кафедра АЕМС – Презентаційний відеоролик https://youtu.be/QGxG76xohm0

НТУ «ХПІ» кафедра АЕМС – Презентація електромобіля https://youtu.be/8YjjxA4AvAc

НТУ «ХПІ» кафедра АЕМС – Розповідь завідувача кафедри https://youtu.be/yazRmtCXDCw

НТУ «ХПІ» кафедра АЕМС – Мобільний робот, створений студентами https://youtu.be/Nb4Fw4q4FFM

О специализации Мехатроника и робототехника – это образовательная программа (специализация) специальности 141 «Электроэнергетика, электротехника и электромеханика». Мехатроника – область науки и техники, изучающая системное объединение узлов точной механики, электродвигателей, полупроводниковых преобразователей электрической энергии, устройств измерения, управления и автоматики, микрокомпьютеров, электронных и интеллектуальных регуляторов. Робототехника – область науки и техники, ориентированная на разработку роботов и робототехнических систем, предназначенных для замены участия человека при автоматизации сложных технологических процессов.
Короткое описание образовательной программы / специализации Специализация «Мехатроника и робототехника» ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов по проектированию, исследованию, монтажу, программированию, отладке и эксплуатации мехатронных и робототехнических систем во всех отраслях промышленности, энергетике, жилищно-коммунальном хозяйстве, строительстве, электро- и автотранспорте, медицине, аграрном секторе и др.
Название образовательной программы / специализации 141.10 «Мехатроника и робототехника»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Автоматизированные электромеханические системы».

Адрес: НТУ «ХПИ», ул. Кирпичева, 2, Харьков, 61002.

Электротехнический корпус, комната 125.

Тел.: (057)707-64-45, (057)707-69-74.

E-mail: alexey@kpi.kharkov.ua

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/aems

Заведующий кафедрой Заслуженный деятель науки и техники Украины, Президент Украинской ассоциации инженеров-электриков, доктор технических наук, профессор Клепиков Владимир Борисович. Тел. (057)707-62-26.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр электроэнергетики, электротехники и электромеханики
Основные специальные учебные дисциплины Вычислительная техника и программирование (теоретические основы, программирование на языках С, C++, Pascal, Delphi, Lisp, операционные системы, базы данных, электронные таблицы)

Основы микропроцессорной техники

Программирование микропроцессоров

Теоретическая и прикладная механика

Теория электропривода

Теория автоматического управления

Системы управления электроприводами

Нелинейные и дискретные системы автоматического управления

Моделирование электромеханических систем

Системы автоматизированного проектирования

Электроника и микросхемотехника

Основы мехатроники и робототехники

Компьютеризированные системы электромобилей

Электроснабжение промышленных предприятий и энергосбережение

Характеристика специализации По специализации «Мехатроника и робототехника» студенты получают углубленные знания по электрооборудованию и электроприводам мехатронных устройств, роботов и манипуляторов, станков с программным управлением, электромобилей. В ходе обучения студенты принимают участие в разработке и изготовлении мобильных роботов, систем электроприводов электромобилей, их программировании и диагностике. Выпускники кафедры назначаются для работы на предприятиях с автоматизированными робототехническими системами, СТО по переоборудованию автомобилей в электромобили, программированию бортовых компьютеров, диагностике мехатронных систем электромобилей, их ремонту и эксплуатации.
Возможности трудоустройства ОАО «Тяжпромэлектропроект», АОЗТ «Тяжпромавтоматика», Международный Консорциум «Энергосбережение», АО «Констар», ОАО «Компэл», ЗАО «Струм», ЗАО «Элакс», корпорация «Харьковский электрощитовой завод», ГП завод «Электротяжмаш», ГП «ХЭМЗ», ООО ТБ «Электрические машины», концерн УПЭК, ПАО «ХЭЛЗ Укрэлектромаш», ООО «Харьковлифт», компания «Филип Моррис Украина», корпорация ТРИОЛ ООО НПО «Вертикаль», станции обслуживания электромобилей и др. Зарубежные предприятия: фирма «Siеmens», компания «Bosch», Fraunhofer Institut, группа «FAM», концерн «Volkswagen» и др.
Медиаконтент: НТУ «ХПИ» кафедра АЭМС – Презентационный видеоролик https://youtu.be/QGxG76xohm0

НТУ «ХПИ» кафедра АЭМС – Презентация электромобиля https://youtu.be/8YjjxA4AvAc

НТУ «ХПИ» кафедра АЭМС – Рассказ заведующего кафедрой https://youtu.be/yazRmtCXDCw

НТУ «ХПИ» кафедра АЭМС – Мобильный робот, созданный студентами https://youtu.be/Nb4Fw4q4FFM

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Автоматизованих електромеханічних систем"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Мехатроніка та робототехніка (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *