133 - Галузеве машинобудування

Мехатронні системи транспортних засобів (Бакалавр)

Мехатронні системи транспортних засобів – це унікальна освітня програма, що поєднує в собі знання та навички в галузі сучасних електронних систем керування, електричних і гідравлічних приводів і класичних механічних виконавчих пристроїв для автомобілів і спеціальної техніки

 

Освітня програма «Мехатронні системи транспортних засобів» побудована на застосуванні сучасних інструментів та інформаційних технологій для конструювання цифрових обчислювальних пристроїв і систем керування, та націлена на формування навичок з підготовки технічної бази для виготовлення, обслуговування і ремонту систем керування, вузлів та агрегатів транспортних засобів з мехатронними пристроями

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 133.09B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 133.07 – Мехатронні системи транспортних засобів
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова.

Адреса: Україна, м. Харків-2, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», Адміністративний корпус, 2 під’їзд, 2 поверх.

Телефон: 707-63-55; email: vdo_khpi@ukr.net; сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/kgm/golovna/

Завідувач кафедри ВОЛОНЦЕВИЧ Дмитро Олегович, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік АН Вищої освіти України
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Обчислювальна техніка та алгоритмічні мови; компоненти мехатронних систем; гідравліка; теоретичні основи електротехніки; технологічні основи машинобудування; теорія транспортних засобів; інформаційні пристрої мехатроних систем; використання ПЕОМ в технічних розрахунках та основи наукових досліджень; засоби розробки мехатронних систем; моделювання мехатронних систем транспортних засобів; конструкції транспортних засобів; технологія виробництва та надійність мікропроцесорних систем; спецпитання теорії транспортних засобів; електрообладнання транспортних засобів; монтаж і налагоджування електротехнічних пристроїв.
Характеристика спеціалізації Освітня програма підготовки бакалавра з спеціалізації 133.07 – Мехатронні системи транспортних засобів (МСТЗ) розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями в сферах розробки, виробництва, продажу, експлуатації, обслуговування і ремонту мехатронних систем керування транспортних засобів, їхніх вузлів і агрегатів.

Випускник за цією освітньою програмою підготовлений для проектно-конструкторської, організаційної, експлуатаційно-ремонтної діяльності в галузі виробництва та експлуатації мехатронних систем транспортних засобів як цивільного, так і військового призначення. Випускник за час навчання одержує: глибоку теоретичну, фундаментальну і прикладну інженерну підготовку; знання і навички в області сучасних спеціалізованих методик розрахунків та проектування систем, вузлів і агрегатів транспортних засобів; знання й навички роботи на сучасній обчислювальній техніці, в застосуванні її для інженерних розрахунків, САПР і в роботі з інформацією.

Можливості працевлаштування Освітня програма «Мехатронні системи транспортних засобів» дозволяє випускникам успішно працювати в сферах розробки, виробництва, продажу, експлуатації та обслуговування і ремонту як окремих електронно-механічних пристроїв та вузлів, так і транспортних засобів на колісному чи на гусеничному ходу, що обладнані мехатронними системами керування. З цією спеціалізацією випускник легко зможе працевлаштуватися і у великих містах і в маленьких населених пунктах.

Одержані знання і кваліфікація бакалавра з галузевого машинобудування дозволяє випускнику: складати технічні завдання і проектувати системи, вузли та агрегати з мехатронним керуванням; виявляти конструктивні дефекти та відхилення від технічних вимог; організовувати грамотну експлуатацію, діагностику і ремонт автомобілів особистого користування, машин народного господарства  та транспортних засобів військового призначення.

О специализации Мехатронные системы транспортных средств – это уникальная образовательно-профессиональная (научная) программа, которая объединяет в себе знания и навыки в области современных электронных систем управления, электрических и гидравлических приводов и классических механических исполнительных устройств для автомобилей и специальной техники.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа «Мехатронные системы транспортных средств» построена на применении современных инструментов и информационных технологий для конструирования цифровых вычислительных устройств и систем управления, и нацелена на формирование навыков по подготовке технической базы для изготовления, обслуживания и ремонта систем управления, узлов и агрегатов транспортных средств с мехатронными устройствами
Название образовательной программы / специализации 133.07 – Мехатронные системы транспортных средств
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра информационных технологий и систем колесных и гусеничных машин им. А.А. Морозова.

Адрес: Украина, г. Харьков-2, ул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПИ», Административный корпус, 2 подъезд, 2 этаж.

Телефон: 707-63-55; email: vdo_khpi@ukr.net; сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/kgm/golovna/

Заведующий кафедрой ВОЛОНЦЕВИЧ Дмитрий Олегович, доктор технических наук, профессор, Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, академик АН Высшего образования Украины
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр
Основные специальные учебные дисциплины Вычислительная техника и алгоритмические языки; компоненты мехатронных систем (МС); гидравлика; теоретические основы электротехники; технологические основы машиностроения; теория транспортных средств (ТС); информационные устройства МС; использование ПЭВМ в технических расчетах и основы научных исследований; средства разработки МС; моделирование МС ТС; конструкции ТС; технология производства и надежность микропроцессорных систем; спецвопросы теории ТС; электрооборудование ТС; монтаж и наладка электротехнических устройств.
Характеристика специализации Образовательная программа подготовки бакалавра по специализации 133.07 – Мехатронные системы транспортных средств разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в сферах разработки, производства, продажи, эксплуатации, обслуживания и ремонта МС управления ТС, их узлов и агрегатов.

Выпускник по этой образовательной программе подготовлен для проектно-конструкторской, организационной, эксплуатационно-ремонтной деятельности в области производства и эксплуатации МС ТС как гражданского, так и военного назначения. Выпускник за время обучения получает: глубокую теоретическую, фундаментальную и прикладную инженерную подготовку; знания и навыки в области современных специализированных методик расчетов и проектирования систем, узлов и агрегатов ТС; знания и навыки работы на современной вычислительной технике, в применении ее для инженерных расчетов, САПР и в работе с информацией.

Возможности трудоустройства Образовательная программа «Мехатронные системы транспортных средств» позволяет выпускникам успешно работать в сферах разработки, производства, продажи, эксплуатации и обслуживания и ремонта как отдельных электронно-механических устройств и узлов, так и ТС на колесном или на гусеничном ходу, оборудованных МС управления. С этой специализацией выпускник легко сможет трудоустроиться и в больших городах и в маленьких населенных пунктах.

Полученные знания и квалификация бакалавра отраслевого машиностроения позволяет выпускнику: составлять технические задания и проектировать системы, узлы и агрегаты с мехатронным управлением; выявлять конструктивные дефекты и отклонения от технических требований; организовывать грамотную эксплуатацию, диагностику и ремонт автомобилей личного пользования, машин народного хозяйства и ТС военного назначения.

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

13 Механічна інженерія

Спеціальність:

133 Галузеве машинобудування

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних систем ім. О.О. Морозова "

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Мехатронні системи транспортних засобів (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *