133 - Галузеве машинобудування

Мехатронні системи транспортних засобів (Магістр)

Мехатронні системи транспортних засобів – це унікальна освітньо-професійна (наукова) програма, що поєднує в собі знання та навички в галузі сучасних електронних систем керування, електричних і гідравлічних приводів і класичних механічних виконавчих пристроїв для автомобілів і спеціальної техніки

 

Освітньо-професійна (наукова) програма «Мехатронні системи транспортних засобів» побудована на застосуванні сучасних інструментів та інформаційних технологій для конструювання цифрових обчислювальних пристроїв і систем керування, та націлена на формування професіональних знань та навичок для роботи в науковій сфері, вищій школі, на підприємствах з дослідження, виготовлення, обслуговування і ремонту систем керування, вузлів та агрегатів транспортних засобів з мехатронними пристроями

Шифр: 133.09M Галузь знань, Спеціальність: , Вступ:

Найважливіше про освітню програму (конкурсну пропозицію)

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних систем ім. О.О. Морозова "

Детальніше про освітню програму (конкурсну пропозицію)

Назва освітньої програми / спеціалізації 133.07 – Мехатронні системи транспортних засобів
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова.

Адреса: Україна, м. Харків-2, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ», Адміністративний корпус, 2 під’їзд, 2 поверх.

Телефон: 707-63-55; email: vdo_khpi@ukr.net; сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/kgm/golovna/

Завідувач кафедри ВОЛОНЦЕВИЧ Дмитро Олегович, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік АН Вищої освіти України
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Конструювання мехатронних систем (МС) транспортних засобів (ТЗ); САПР МС ТЗ; Конструювання і розрахунок ТЗ; Теорія автоматичного керування; Ергономіка та обитаємість ТЗ; Моніторинг та телеметрія МС.
Характеристика спеціалізації Освітньо-професійна (наукова) програма підготовки магістра з спеціалізації 133.07 – Мехатронні системи транспортних засобів розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями в сферах досліджень, розробки, виробництва, продажу, експлуатації, обслуговування і ремонту МС керування ТЗ, їхніх вузлів і агрегатів.

Випускник за цією освітньо-професійною (науковою) програмою підготовлений для проектно-конструкторської, організаційної, експлуатаційно-ремонтної діяльності в галузі виробництва та експлуатації МС ТЗ як цивільного, так і військового призначення. Випускник за час навчання одержує: глибоку теоретичну, фундаментальну і прикладну інженерну підготовку; знання і навички в області сучасних спеціалізованих методик розрахунків та проектування систем, вузлів і агрегатів МС ТЗ; знання й навички роботи на сучасній обчислювальній техніці, в застосуванні її для інженерних розрахунків, САПР і в роботі з інформацією.

Можливості працевлаштування Освітньо-професійна (наукова) програма «Мехатронні системи транспортних засобів» дозволяє випускникам успішно працювати в сферах розробки, виробництва, продажу, експлуатації та обслуговування і ремонту як окремих електронно-механічних пристроїв та вузлів, так і ТЗ на колісному чи на гусеничному ходу, що обладнані МС керування. З цією спеціалізацією випускник легко зможе працевлаштуватися і у великих містах і в маленьких населених пунктах.

Одержані знання і кваліфікація магістра з галузевого машинобудування дозволяє випускнику: працювати в науково-дослідних організаціях, структурах вищої школи,  складати технічні завдання і проектувати системи, вузли та агрегати з мехатронним керуванням; виявляти конструктивні дефекти та відхилення від технічних вимог; організовувати грамотну експлуатацію, діагностику і ремонт автомобілів особистого користування, машин народного господарства та транспортних засобів військового призначення.

О специализации Мехатронные системы транспортных средств – это уникальная образовательно-профессиональная (научная) программа, которая объединяет в себе знания и навыки в области современных электронных систем управления, электрических и гидравлических приводов и классических механических исполнительных устройств для автомобилей и специальной техники.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная (научная) программа «Мехатронные системы транспортных средств» построена на применении современных инструментов и информационных технологий для проектирования цифровых вычислительных устройств и систем управления, и нацелена на формирование профессиональных знаний и навыков для работы в научной сфере, высшей школе, на предприятиях по исследованию, изготовлению, обслуживанию и ремонту систем управления, узлов и агрегатов транспортных средств с мехатронными устройствами.
Название образовательной программы / специализации 133.07 – Мехатронные системы транспортных средств
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра информационных технологий и систем колесных и гусеничных машин им. А.А. Морозова.

Адрес: Украина, г. Харьков-2, ул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПИ», Административный корпус, 2 подъезд, 2 этаж.

Телефон: 707-63-55; email: vdo_khpi@ukr.net; сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/kgm/golovna/

Заведующий кафедрой ВОЛОНЦЕВИЧ Дмитрий Олегович, доктор технических наук, профессор, Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, академик АН Высшего образования Украины
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр
Основные специальные учебные дисциплины Конструирование мехатронных систем (МС) транспортных средств (ТС); САПР МС ТС; Конструирование и расчет ТС; Теория автоматического управления; Эргономика и обитаемость ТС; Мониторинг и телеметрия МС.
Характеристика специализации Образовательно-профессиональная (научная) программа подготовки магистра по специализации 133.07 – Мехатронные системы транспортных средств разработана для студентов, которые стремятся стать специалистами в сферах исследований, разработки, производства, продажи, эксплуатации, обслуживания и ремонта МС управления ТС, их узлов и агрегатов.

Выпускник по этой образовательно-профессиональной (научной) программе подготовлен для проектно-конструкторской, организационной, эксплуатационно-ремонтной деятельности в области производства и эксплуатации МС ТС как гражданского, так и военного назначения. Выпускник за время обучения получает: глубокую теоретическую, фундаментальную и прикладную инженерную подготовку; знания и навыки в области современных специализированных методик расчетов и проектирования систем, узлов и агрегатов МС ТС; знания и навыки работы на современной вычислительной технике, в применении ее для инженерных расчетов, САПР и в работе с информацией.

Возможности трудоустройства Образовательно-профессиональная (научная) программа «Мехатронные системы транспортных средств» позволяет выпускникам успешно работать в сферах разработки, производства, продажи, эксплуатации и обслуживания и ремонта как отдельных электронно-механических устройств и узлов, так и ТС на колесном или на гусеничном ходу, оборудованных МС управления. С этой специализацией выпускник легко сможет трудоустроиться и в больших городах и в маленьких населенных пунктах.

Полученные знания и квалификация магистра отраслевого машиностроения позволяет выпускнику: работать в научно-исследовательских организациях, структурах высшей школы, составлять технические задания и проектировать системы, узлы и агрегаты с мехатронным управлением; выявлять конструктивные дефекты и отклонения от технических требований; организовывать грамотную эксплуатацию, диагностику и ремонт как автомобилей личного пользования, так и машин народного хозяйства и транспортных средств военного назначения.

 

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Мехатронні системи транспортних засобів (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *