073 - Менеджмент

Менеджмент інноваційної діяльності (Магістр)

Менеджмент інноваційної діяльності – це самостійний вид професійної діяльності, спрямованої на формування та забезпечення умов інноваційного розвитку будь-якої організації шляхом проектування і впровадження нових технологій, видів продукції (послуг) і бізнес моделей, сучасних механізмів із залучення капіталу та комерціалізації результатів інтелектуальних розробок, оцінки ефективності інноваційних проектів.

 

Сучасний менеджер з інноваційної діяльності –  менеджер-інноватор, що має творчий ініціативний характер та схильності до аналітичної діяльності, є висококваліфікованим фахівцем, який в режимі реального часу в змозі створювати інноваційні бізнес моделі, розробляти стратегії інноваційного розвитку, формувати й впроваджувати механізми та інструменти забезпечення трансферту технологій, оцінювати інноваційний потенціал підприємства, управляти інноваційними проектами.

Шифр: 073.05М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Короткий опис освітньої програми / спеціалізації Магістерська освітня програма «Менеджмент інноваційної діяльності» спрямована на підготовку фахівців, які мають глибокі знання у галузі менеджменту та інновацій, уміють системно, креативно та інноваційно мислити, приймати ефективні управлінські рішення у галузі інноваційного розвитку підприємств та організацій, володіють сучасним інструментарієм менеджменту, управління проектами та комунікаційно-інформаційними технологіями.

Конкурентною перевагою магістерської освітньої програми є формування високого рівня професійних компетенцій, таких як: здатність формувати політику, економіку і управління інноваційною діяльністю підприємства. розробляти стратегії маркетингу інновацій за принципом ефективного використання результатів, управляти процесом комерціалізації відносин інтелектуальної власності в організації та трансфертом технологій, які необхідні для інноваційного розвитку підприємств і організацій в сучасних економічних умовах.

Магістерська освітня програма надає можливість студентам отримати якісну економічну та управлінську підготовку, що дозволяє орієнтуватися у процесах діяльності підприємств та організацій, активно впливати на їх інноваційний розвиток у межах сформованих компетенцій, впроваджуючи високі стандарти інноваційного менеджменту,  організаційної культури та соціальної відповідальності.

Назва освітньої програми / спеціалізації Менеджмент інноваційної діяльності
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра організації виробництва і управління персоналом, Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, к. 1001, вул. Кирпичова, 2
м. Харків, Україна, 61002, телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Завідувач кафедри доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Перерва Петро Григорович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників другий (магістерський) рівень вищої освіти
Основні спеціальні навчальні дисципліни Менеджмент організацій, Управління стратегічними змінами, Інформаційні системи і технології в менеджменті, Управління проектами, Лідерство і управління конфліктами, Маркетинг інновацій, трансферу технологій, інноваційної технології і менеджмент, патентно-кон`юктурні дослідження, Інноваційна політика, Креативний менеджмент.
Характеристика спеціалізації Спеціалізація «Менеджмент інноваційної діяльності» розрахована на цілеспрямованих, креативних, комунікабельних, відповідальних за результат,  працелюбних, здатних ставити та успішно вирішувати складні завдання інноваційного розвитку підприємств та організацій молодих людей, які зорієнтовані на створення успішної кар’єри та прагнуть навчитися управляти підприємствами та організаціями.

Актуальність спеціалізації обумовлюється потребами ринку праці у фахівцях, здатних розробляти та приймати стратегічні і тактичні інноваційні рішення, узгоджувати  традиційну і інноваційну діяльність підприємства на засадах сучасного менеджменту.

Особливістю спеціалізації є формування системи професійних компетентностей з менеджменту інноваційної діяльності, які направлені на впровадження сучасних інноваційних рішень з метою підвищення ефективності оперативної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємств та організацій.

Спеціалізація забезпечує підготовку висококваліфікованих управлінських кадрів з креативним, стратегічним мисленням, які здатні розробити, оцінити ефективність та наслідки інноваційних проектів щодо розвитку підприємницької діяльності, сформувати результативну систему управління проектами на основі сучасних інформаційних технологій для забезпечення успішного функціонування та стратегічного розвитку різних суб’єктів господарювання.

Можливості працевлаштування Спеціалізація «Менеджмент інноваційної діяльності» є новою, самостійною галуззю управлінської науки та професіональної діяльності, випускник якої може працювати керівником підприємства, керівником інноваційних проектів і програм, відділів розвитку,
менеджером по дослідженню ринків і вивченню суспільної думки (PR), менеджер комерційної діяльності, інформаційним аналітиком,
консультантом по діяльності ефективності підприємства.
О специализации Менеджмент инновационной деятельности – это самостоятельный вид профессиональной деятельности, направленной на формирование и обеспечение условий инновационного развития любой организации  путем проектирования и внедрения новых технологий, видов продукции (услуг) и бизнес моделей, современных механизмов по привлечению капитала и коммерциализации результатов интеллектуальных разработок, оценки эффективности инновационных проектов.

Современный менеджер по инновационной деятельности менеджер-инноватор, имеет творческий инициативный характер и склонности к аналитической деятельности, является высококвалифицированным специалистом, который в режиме реального времени в состоянии создавать инновационные бизнес модели, разрабатывать стратегии инновационного развития, формировать и внедрять механизмы и инструменты обеспечения трансферта технологий, оценивать инновационный потенциал предприятия, управлять инновационными проектами.

Короткое описание образовательной программы / специализации Магистерская образовательная программа «Менеджмент инновационной деятельности» направлена ​​на подготовку специалистов, имеющих глубокие знания в области менеджмента и инноваций, умеют системно, креативно и инновационно мыслить, принимать эффективные управленческие решения в области инновационного развития предприятий и организаций, обладающих современным инструментарием менеджмента, управления проектами и коммуникационно-информационными технологиями.

Конкурентным преимуществом магистерской образовательной программы является формирование высокого уровня профессиональных компетенций, таких как: способность формировать политику, экономику и управление инновационной деятельностью предприятия. разрабатывать стратегии маркетинга инноваций по принципу эффективного использования результатов, управлять процессом коммерциализации отношений интеллектуальной собственности в организации и трансфертом технологий, которые необходимы для инновационного развития предприятий и организаций в современных экономических условиях.

Магистерская образовательная программа предоставляет возможность студентам получить качественную экономическую и управленческую подготовку, позволяющую ориентироваться в процессах деятельности предприятий и организаций, активно влиять на их инновационное развитие в рамках сложившихся компетенций, внедряя высокие стандарты инновационного менеджмента, организационной культуры и социальной ответственности.

Название образовательной программы / специализации Менеджмент инновационной деятельности
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра организации производства и управления персоналом, Учебно-научный институт экономики, менеджмента и международного бизнеса, НТУ «ХПИ», корпус У-1, 10-й этаж, к. 1001, ул. Кирпичева, 2

м. Харьков, Украина, 61002, телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53

Заведующий кафедрой доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины Перерва Петр Григорьевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников второй (магистерский) уровень высшего образования
Основные специальные учебные дисциплины Менеджмент организаций, Управление стратегическими изменениями, Информационные системы и технологии в менеджменте, Управление проектами, Лидерство и управление конфликтами, Диагностика деятельности предприятий и организаций, Управление потенциалом предприятия, Современные технологии в менеджменте предприятий и организаций, Инновационный менеджмент, Деловое консультирование, Деловая этика и социальная ответственность бизнеса
Характеристика специализации Специализация «Менеджмент инновационной деятельности» рассчитана на целеустремленных, коммуникабельных, способных ставить и успешно решать сложные задачи инновационного развития молодых людей, которые ответственны за результат внедрения инноваций.

Актуальность специализации определяется потребностями рынка труда в специалистах, способных разрабатывать и принимать стратегические и тактические инновационные решения, согласовывать традиционную и инновационной деятельности предприятия на основе современного менеджмента.

Особенностью специализации является формирование системы профессиональных компетенций менеджмента инновационной деятельности, направленных на внедрение современных инновационных решений с целью повышения эффективности оперативной, финансовой и инвестиционной деятельности предприятий и организаций.

Специализация обеспечивает подготовку высококвалифицированных управленческих кадров с креативным, стратегическим мышлением, которые способны разработать, оценить эффективность и последствия инновационных проектов по развитию предпринимательской деятельности, сформировать результативную систему управления проектами на основе современных информационных технологий для обеспечения успешного функционирования и стратегического развития различных субъектов хозяйствования.

Возможности трудоустройства Специализация «Менеджмент инновационной деятельности» является новой, самостоятельной отраслью управленческой науки и профессиональной деятельности, выпускник которой может работать руководителем предприятия, руководителем инновационных проектов и программ, отделов развития, менеджером по исследованию рынков и изучению общественного мнения (PR), менеджер коммерческой деятельности, информационным аналитиком,

консультантом по деятельности эффективности предприятия.

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

073 Менеджмент

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Організації виробництва і управління персоналом"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Менеджмент інноваційної діяльності (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *