073 - Менеджмент

Менеджмент підприємств та організацій (Бакалавр)

Менеджмент підприємств та організацій – це спеціалізація спеціальності 073 «Менеджмент», що входить до галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Спеціалізація 073-07 «Менеджмент підприємств та організацій» орієнтована на отримання поглиблених економічних теоретичних та практичних знань для виконання управлінських, організаційних, консультаційних та інших функцій менеджера.

Подібні знання, вміння та навички випускників спеціалізації «Менеджмент підприємств та організацій» дають можливість отримати перспективну роботу в успішних компаніях

 

Метою бакалаврської освітньої програми «Менеджмент підприємств та організацій» є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з новими поглядами та способом мислення, лідерськими навичками, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі менеджменту організацій та підприємств в умовах нестабільного середовища, швидких темпів розвитку та глобалізації бізнесу.

Бакалаврська освітня програма «Менеджмент підприємств та організацій» підходить для будь-якої амбіційної людини, яка прагне обіймати управлінські посади в організації та на підприємстві. Ступінь бакалавра з менеджменту дає студенту цінні знання щодо теорії та практики менеджменту. Крім того, дає можливість розвивати лідерські та організаційні навички. Ступінь бакалавра з менеджменту ідеально підходить для тих, хто прагне поліпшити становище у своїх організаціях і для людей, які прагнуть розпочати та управляти власним бізнесом. Одночасно вона пропонує прекрасні перспективи для майбутньої зайнятості

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 073.04B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Менеджмент підприємств та організацій
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра організації виробництва і управління персоналом, Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, к. 1001, вул. Кирпичова, 2
м. Харків, Україна, 61002, телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Завідувач кафедри доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Перерва Петро Григорович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Основні спеціальні навчальні дисципліни Інфраструктура товарного ринку, Методи прийняття управлінських рішень, Планування діяльності підприємства, Операційний менеджмент, Логістика підприємства, Управління ресурсами підприємства, Організація підприємницької діяльності, Управління ризиками і страхування діяльності підприємства, Економіка праці й соціально-трудові відносини, Економіко-математичні методи та моделі, Психологія управління персоналом
Характеристика спеціалізації Спеціалізація «Менеджмент підприємств та організацій» розрахована на сміливих, наполегливих, амбіційних молодих людей, які зорієнтовані на створення успішної кар’єри, прагнуть навчитися управляти колективом, підприємствами та бізнесом.

Особливістю програми є комплексний підхід щодо набуття знань у сфері менеджменту сучасних організацій та підприємств, оволодіння ними через теоретичне та практичне навчання, з урахуванням специфічних особливостей функціонування комерційних та некомерційних організацій та підприємств промисловості, сфери послуг

Можливості працевлаштування Спеціалізація «Менеджмент підприємств та організацій» є універсальною, випускник може обіймати робочі місця на підприємствах різних форм власності, виробничої і невиробничої сфери, державного управління
О специализации Менеджмент предприятий и организаций – это специализация специальности 073 «Менеджмент», входящая в область знаний 07 «Управление и администрирование». Специализация 073-07 «Менеджмент предприятий и организаций» ориентирована на получение углубленных экономических теоретических и практических знаний для выполнения управленческих, организационных, консультационных и других функций менеджера.

Подобные знания, умения и навыки выпускников специализации «Менеджмент предприятий и организаций» дают возможность получить перспективную работу в успешных компаниях

Короткое описание образовательной программы / специализации Целью бакалаврской образовательной программы «Менеджмент предприятий и организаций» является подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов с новыми взглядами и образом мышления, лидерскими навыками, способных решать сложные специализированные задачи и практические проблемы в области менеджмента организаций и предприятий в условиях нестабильной среды, быстрых темпов развития и глобализации бизнеса.

Бакалаврская образовательная программа «Менеджмент предприятий и организаций» подходит для любого амбициозного человека, стремящегося занимать управленческие должности в организации и на предприятии. Степень бакалавра по менеджменту дает студенту ценные знания по теории и практике менеджмента. Кроме того, дает возможность развивать лидерские и организационные навыки. Степень бакалавра по менеджменту идеально подходит для тех, кто стремится улучшить положение в своих организациях и для людей, которые стремятся начать и управлять собственным бизнесом. Одновременно она предлагает прекрасные перспективы для будущей занятости

Название образовательной программы / специализации Менеджмент предприятий и организаций
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра организации производства и управления персоналом, Учебно-научный институт экономики, менеджмента и международного бизнеса, НТУ «ХПИ», корпус У-1, 10-й этаж, к. 1001, ул. Кирпичева, 2

г. Харьков, Украина, 61002, телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53

Заведующий кафедрой доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины Перерва Петр Григорьевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников первый (бакалаврский) уровень высшего образования
Основные специальные учебные дисциплины Инфраструктура товарного рынка, Методы принятия управленческих решений, Планирование деятельности предприятия, Операционный менеджмент, Логистика предприятия, Управление ресурсами предприятия, Организация предпринимательской деятельности, Управление рисками и страхование деятельности предприятия, Экономика труда и социально-трудовые отношения, Экономико-математические методы и модели, Психология управления персоналом
Характеристика специализации Специализация «Менеджмент предприятий и организаций» рассчитана на смелых, настойчивых, амбициозных молодых людей, которые ориентированы на создание успешной карьеры, стремятся научиться управлять коллективом, предприятиями и бизнесом.

Особенностью программы является комплексный подход к приобретению знаний в сфере менеджмента современных организаций и предприятий, овладение ими через теоретическое и практическое обучение, с учетом специфических особенностей функционирования коммерческих и некоммерческих организаций и предприятий промышленности, сферы услуг

Возможности трудоустройства Специализация «Менеджмент предприятий и организаций» является универсальной, выпускник может занимать рабочие места на предприятиях различных форм собственности, производственной и непроизводственной сферы, государственного управления
Specialization Management of enterprises and organizations – is a specialization of specialty 073 «Management», included to the knowledge area 07 «Management and administration». Specialization 073-07 «Management of enterprises and organizations» is focused on obtaining extended theoretical and practical knowledge in business and economics, in order to be able to perform organizational, consulting, administration and other managerial functions. Graduates of the «Management of enterprises and organizations» specialization get unique opportunity to be employed in successful companies after obtaining these skills, knowledge and capabilities.

 

Brief description of the educational program / specialization Purpose of Bachelor Degree «Management of enterprises and organizations» is to train highly qualified, competitive specialists with a new way of thinking, mindset and leadership skills. Those specialists, who will be capable to solve complex problems in field of management of organizations and enterprises under the condition of sharp growth and globalization of the business.

Bachelor program «Management of enterprises and organizations» is a perfect choice for ambitious prospective students who aspire to occupy a managerial role in a business environment.  Bachelor Degree in Management provides students with valuable knowledge in theory and practice of management. Furthermore, it gives an opportunity to develop leadership and organizational skills. This degree is right up for those who seek to improve performance at their organizations, or for those who plan to launch their own business. At the same time, it offers excellent prospects for a future employment.

Educational program / specialization Management of enterprises and organizations.
Contacts Department of Facility Management and Human Resources, Educational-scientific Institute of Economics, Management and International Business. NTU «KhPI», building U-1, 10th floor, #1001, st. Kirpicheva, 2

Kharkiv, Ukraine, 61002, phone: +38 (057) 707-68-53, +38 (057) 707-62-53

Head of the department Dr. of Economics, Professor, Member of Academy of Economic Science of Ukraine Pererva Petro Grigorovich.
Educational and qualification levels of graduates First (Bachelor) level of higher education.
Main special educational disciplines Infrastructure of the commodity market, Decision-making managerial methods, Enterprise performance planning, Operational management, Enterprise logistics, Enterprise resource management, Business administration, Risk management and enterprise performance insurance, Labor-economics and social-labor relationships, Economic-mathematical methods and models, Human Resource psychics.
Additional characteristics of specialization Specialization «Management of enterprises ad organizations» is suitable for courageous, persistent, ambitious young people who are focused on building a successful career, strive to learn how to manage a team, firm or business.

A special feature of the program is a comprehensive learning approach, aimed on mastering obtained knowledge through theoretical and practical trainings, considering conditions under which commercial and non-commercial organization and enterprises are functioning.

Employment Opportunities Specialization «Management of enterprises and organizations» is a universal study program. Its graduates can occupy a job at the enterprises of various forms of ownership, government enterprises, production and non-production enterprises.

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

073 Менеджмент

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Географія, Іноземна мова, Математика, Українська мова та література

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Організації виробництва і управління персоналом"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Менеджмент підприємств та організацій (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *