073 - Менеджмент

Менеджмент підприємств та організацій (Магістр)

Менеджмент підприємств та організацій – це самостійний вид професійної діяльності, спрямованої на досягнення намічених цілей підприємств та організацій різних галузей в ході їх господарської діяльності в ринкових умовах шляхом раціонального використання матеріальних, виробничих, фінансових, трудових та інформаційних ресурсів із застосуванням принципів, функцій та методів менеджменту.

Сучасний менеджер – це креативний лідер, системний організатор, висококваліфікований фахівець з гнучким економічним мисленням, який володіє підприємницькими якостями та новітніми інформаційними технологіями, вміє професійно здійснювати всебічний аналіз діяльності організації, планувати її розвиток, приймати обґрунтовані управлінські рішення та контролювати їх виконання, здатний створити працездатний колектив та сформувати організаційну культуру, впроваджувати інновації та побудувати вигідні ділові партнерські відносини й ефективні міжособистісні комунікації

 

Магістерська освітня програма «Менеджмент підприємств та організацій» спрямована на підготовку фахівців з менеджменту, які мають глибокі знання, уміють системно та інноваційно мислити, приймати ефективні управлінські рішення, володіють сучасним інструментарієм менеджменту та комунікаційно-інформаційними технологіями.

Конкурентною перевагою магістерської освітньої програми є формування високого рівня професійних компетентностей, які необхідні для реалізації загальних функцій управління підприємствами та організаціями в сучасних економічних умовах.

Магістерська освітня програма надає можливість студентам отримати якісну економічну та управлінську підготовку, що дозволяє орієнтуватися у процесах діяльності підприємств та організацій, активно впливати на них у межах сформованих компетенцій, впроваджуючи високі стандарти менеджменту, організаційної культури та соціальної відповідальності

Шифр: 073.04М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Менеджмент підприємств та організацій
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра організації виробництва і управління персоналом, Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу, НТУ «ХПІ», корпус У-1, 10-й поверх, к. 1001, вул. Кирпичова, 2
м. Харків, Україна, 61002, телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53
Завідувач кафедри доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України Перерва Петро Григорович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників другий (магістерський) рівень вищої освіти
Основні спеціальні навчальні дисципліни Менеджмент організацій, Управління стратегічними змінами, Інформаційні системи і технології в менеджменті, Управління проектами, Лідерство та управління конфліктами, Діагностика діяльності підприємств та організацій, Управління потенціалом підприємства, Сучасні технології в менеджменті підприємств та організацій, Інноваційний менеджмент, Ділове консультування, Ділова етика та соціальна відповідальність бізнесу
Характеристика спеціалізації Спеціалізація «Менеджмент підприємств та організацій» розрахована на цілеспрямованих, працелюбних, здатних ставити та успішно вирішувати складні завдання молодих людей, які зорієнтовані на створення успішної кар’єри та прагнуть навчитися управляти підприємствами та організаціями.

Актуальність спеціалізації обумовлюється потребами ринку праці у фахівцях, здатних здійснювати планування, організацію, регулювання та координацію різноманітних видів діяльності підприємств та організацій на засадах сучасного менеджменту.

Особливістю спеціалізації є формування системи професійних компетентностей з менеджменту підприємств та організацій, що охоплюють організаційно-управлінську, інформаційно-аналітичну, проектно-консультативну та адміністративно-господарську діяльність.

Спеціалізація забезпечує підготовку висококваліфікованих управлінських кадрів з гнучким економічним мисленням, які здатні оптимізувати систему взаємозв’язків і процеси діяльності підприємств та організацій, сформувати ефективну систему управління ними на основі сучасних інформаційних технологій, управляти  проектами і організаційною культурою, а також впроваджувати інновації для забезпечення успішного функціонування та стратегічного розвитку різних суб’єктів господарювання

Можливості працевлаштування Спеціалізація «Менеджмент підприємств та організацій» є універсальною,  випускник може працювати менеджером на підприємствах і в організаціях будь-якої галузі, організаційно-правової форми та форми власності, обіймати посади на усіх рівнях управління
О специализации Менеджмент предприятий и организаций – это самостоятельный вид профессиональной деятельности, направленной на достижение намеченных целей предприятий и организаций различных отраслей в ходе их хозяйственной деятельности в рыночных условиях путем рационального использования материальных, производственных, финансовых, трудовых и информационных ресурсов с применением принципов, функций и методов менеджмента.

Современный менеджер – это креативный лидер, системный организатор, высококвалифицированный специалист с гибким экономическим мышлением, владеющий предпринимательскими качествами и новейшими информационными технологиями, умеющий профессионально осуществлять всесторонний анализ деятельности организации, планировать ее развитие, принимать обоснованные управленческие решения и контролировать их выполнение, способный создать работоспособный коллектив и сформировать организационную культуру, внедрять инновации и построить выгодные деловые партнерские отношения и эффективные межличностные коммуникации

Короткое описание образовательной программы / специализации Магистерская образовательная программа «Менеджмент предприятий и организаций» направлена ​​на подготовку специалистов по менеджменту, которые имеют глубокие знания, умеют системно и инновационно мыслить, принимать эффективные управленческие решения, владеют современным инструментарием менеджмента и коммуникационно-информационными технологиями.

Конкурентным преимуществом магистерской образовательной программы является формирование высокого уровня профессиональных компетенций, которые необходимы для реализации общих функций управления предприятиями и организациями в современных экономических условиях.

Магистерская образовательная программа предоставляет возможность студентам получить качественную экономическую и управленческую подготовку, позволяющую ориентироваться в процессах деятельности предприятий и организаций, активно влиять на них в пределах сформированных компетенций, внедряя высокие стандарты менеджмента, организационной культуры и социальной ответственности

Название образовательной программы / специализации Менеджмент предприятий и организаций
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра организации производства и управления персоналом, Учебно-научный институт экономики, менеджмента и международного бизнеса, НТУ «ХПИ», корпус У-1, 10-й этаж, к. 1001, ул. Кирпичева, 2

м. Харьков, Украина, 61002, телефон: (057) 707-68-53, (057) 707-62-53

Заведующий кафедрой доктор экономических наук, профессор, академик Академии экономических наук Украины Перерва Петр Григорьевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников второй (магистерский) уровень высшего образования
Основные специальные учебные дисциплины Менеджмент организаций, Управление стратегическими изменениями, Информационные системы и технологии в менеджменте, Управление проектами, Лидерство и управление конфликтами, Диагностика деятельности предприятий и организаций, Управление потенциалом предприятия, Современные технологии в менеджменте предприятий и организаций, Инновационный менеджмент, Деловое консультирование, Деловая этика и социальная ответственность бизнеса
Характеристика специализации Специализация «Менеджмент предприятий и организаций» рассчитана на целеустремленных, трудолюбивых, способных ставить и успешно решать сложные задачи молодых людей, которые ориентированы на создание успешной карьеры и стремятся научиться управлять предприятиями и организациями.

Актуальность специализации определяется потребностями рынка труда в специалистах, способных осуществлять планирование, организацию, регулирование и координацию различных видов деятельности предприятий и организаций на основе современного менеджмента.

Особенностью специализации является формирование системы профессиональных компетенций менеджмента предприятий и организаций, охватывающих организационно-управленческую, информационно-аналитическую, проектно-консультативную и административно-хозяйственную деятельность.

Специализация обеспечивает подготовку высококвалифицированных управленческих кадров с гибким экономическим мышлением, которые способны оптимизировать систему взаимосвязей и процессы деятельности предприятий и организаций, сформировать эффективную систему управления ими на основе современных информационных технологий, управлять проектами и организационной культурой, а также внедрять инновации для обеспечения успешного функционирования и стратегического развития различных субъектов хозяйствования

Возможности трудоустройства Специализация «Менеджмент предприятий и организаций» является универсальной, выпускник может работать менеджером на предприятиях и в организациях любой отрасли, организационно-правовой формы и формы собственности, занимать должности на всех уровнях управления

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

073 Менеджмент

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Організації виробництва і управління персоналом"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Менеджмент підприємств та організацій (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *