073 - Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (Бакалавр)

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності – це сукупність управлінських навичок, пов’язаних з процесом діяльності вітчизняних компаній на зовнішньому ринку.

 

Підготовка з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності передбачає розвиток здібностей студентів зі збору та обробки інформації щодо іноземних ринків; виконання аналітичних, економічних  та фінансових розрахунків ефективності міжнародних бізнес-операцій; розробки, обґрунтування та прийняття різноманітних управлінських рішень в зовнішньоекономічній сфері.

Є групи з навчанням англійською мовою та групи з навчанням українською мовою. Є групи з навчанням англійською мовою та групи з навчанням українською мовою. Іноземним студентам надається можливість навчання російською мовою. Діють договори з подвійних дипломів та міжнародної студентської мобільності ERASMUS+ з європейськими університетами-партнерами. Навчальний процес проходить при взаємодії з підприємствами.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 073.02B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 073-03 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра МЗЕД та фінансів знаходиться за адресою:

м.Харків, вул. Пушкінська,  79/2,

учбовий корпус У-5, кімнати 205, 207, 208

тел.: (057) 707 61 62, (057) 707 61 61, (057) 707 66 68

email: kafedra.finance.zed@gmail.com

Skype: kafedra_mzed

Завідувач кафедри професор, д.е.н. Міщенко Володимир Акимович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни ·         Управлінські навички в міжнародному бізнесі

·         Ринок цінних паперів

·         Митна справа, регулювання і право

·         Спільне підприємництво

·         Математичне моделювання в менеджменті ЗЕД

·         Міжнародна логістика

·         Міжнародна інвестиційна діяльність і страхування

·         Контролінг

·         Інноваційна діяльність в міжнародному бізнесі

·         Міжнародна економічна інтеграція і міжнародні організації

·         Фінансова звітність за міжнародними стандартами

·         Управління міжнародними комунікаціями

 

Характеристика спеціалізації Підготовка бакалавра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності забезпечує:

·         розвиток знань, умінь та навичок щодо організації зовнішньоекономічних зв’язків;

·         достатню підготовку для успішної роботи в зовнішньоторговельних фірмах;

·         розуміння міжнародного бізнес-середовища;

·         вільно володіє діловою іноземною мовою.

Спеціалізованій підготовці передує блок відповідних загальноосвітних дисциплін, а також фундаментальне навчання з економіки та менеджменту.

Рівень бакалаврської підготовки надає базові компетенцій з міжнародного бізнесу, які дозволяють обіймати менеджерські позиції в компаніях, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

Можливості працевлаштування Випускники працюють помічниками керівників підприємств, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, співробітниками зовнішньоекономічних відділів або підрозділів експортно–імпортних операцій, менеджерами міжнародних проектів і програм, менеджерами з питань зовнішньоекономічної комерційної, виробничої та інвестиційної діяльності, фахівцями із зовнішньої торгівлі, експертами з зовнішньоекономічних питань, менеджерами з постачання, менеджерами збуту.
Медіаконтент: Facebook groups:

·         Кафедра менеджмента ВЭД и финансов https://www.facebook.com/groups/162188650899494/

·         IBOM.Kharkiv https://www.facebook.com/IBOM.Kharkiv

Веб-сайт освітньої програми:

http://web.kpi.kharkov.ua/mzed

О специализации Менеджмент внешнеэкономической деятельности – это совокупность управленческих навыков, связанных с процессом деятельности отечественных компаний на внешнем рынке.
Короткое описание образовательной программы / специализации Подготовка по менеджменту внешнеэкономической деятельности предусматривает развитие способностей студентов к сбору и обработке информации относительно иностранных рынков; выполнению аналитических, экономических  и финансовых расчетов эффективности международных бизнес-процессов; разработке, обоснованию и принятию различных управленческих решений во внешнеэкономической сфере.

Есть группы с обучением на английском языке и группы с обучением на украинском языке. Иностранным студентам предоставляется возможность учиться на русском языке. Действуют договора о двойных дипломах и международной студенческой мобильности ERASMUS+ с европейскими университетами-партнерами. Учебный процесс проходит при взаимодействии с предприятиями.

Название образовательной программы / специализации 073-03 Менеджмент внешнеэкономической деятельности
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра Менеджмента ВЭД и финансов находится по адресу:

г.Харьков, ул. Пушкинская,  79/2,

учебный корпус У-5, комнаты 205, 207, 208

тел.: (057) 707 61 62, (057) 707 61 61, (057) 707 66 68

email: kafedra.finance.zed@gmail.com

Skype: kafedra_mzed

Заведующий кафедрой профессор, д.э.н. Мищенко Владимир Акимович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр
Основные специальные учебные дисциплины ●     Управленческие навыки в международном бизнесе

●     Рынок ценных бумаг

●     Таможенное дело, регулирование и право

●     Совместное предпринимательство

●     Математическое моделирование в менеджменте ВЭД

●     Международная логистика

●     Международная инвестиционная деятельность и страхование

●     Контроллинг

●     Инновационная деятельность в международном бизнесе

●     Международная экономическая интеграция и международные организации

●     Финансовая отчетность по международным стандартам

●     Управление международными коммуникациями

Характеристика специализации Подготовка бакалавра менеджмента внешнеэкономической деятельности обеспечивает:

·         развитие знаний, умений и навыков организации внешнеэкономических связей,

·         достаточную подготовку для успешной работы во внешнеторговых фирмах,

·         понимание международной бизнес-среды,

·         свободное владение деловым иностранным языком.

Специализированной подготовке предшествует блок соответствующих общеобразовательных дисциплин, а также фундаментальное изучение экономики и менеджмента.

Уровень бакалаврской подготовки формирует базовые компетенции в сфере внешнеэкономической деятельности, которые позволяют занимать менеджерские позиции на предприятиях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность

Возможности трудоустройства Выпускники работают помощниками руководителей предприятий, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, сотрудниками внешнеэкономических отделов или подразделений экспортно–импортных операций, менеджерами международных проектов и программ, менеджерами по вопросам внешнеэкономической коммерческой, производственной и инвестиционной деятельности, специалистами во внешней торговле, экспертами по внешнеэкономическим вопросам, менеджерами по снабжению, менеджерами сбыта.
Медиаконтент Facebook groups:

●     Кафедра менеджмента ВЭД и финансов https://www.facebook.com/groups/162188650899494/

●     IBOM.Kharkiv https://www.facebook.com/IBOM.Kharkiv

Сайт образовательной программы:

http://web.kpi.kharkov.ua/mzed

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

073 Менеджмент

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Географія, Іноземна мова, Математика, Українська мова та література

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *