073 - Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (Магістр)

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності – це сукупність управлінських навичок, пов’язаних з процесом діяльності вітчизняних компаній на зовнішньому ринку.

 

Підготовка з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності передбачає розвиток здібностей студентів зі збору та обробки інформації щодо іноземних ринків; виконання аналітичних, економічних  та фінансових розрахунків ефективності міжнародних бізнес-процесів; розробку, обґрунтування та прийняття різноманітних управлінських рішень щодо міжнародних операцій підприємства.

Є групи з навчанням англійською мовою та групи з навчанням українською мовою. Іноземним студентам надається можливість навчання російською мовою. Діють договори міжнародної студентської мобільності ERASMUS+ з європейськими університетами-партнерами. Навчальний процес проходить при взаємодії з підприємствами.

Шифр: 073.02М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 073-03 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра МЗЕД та фінансів знаходиться за адресою:

м.Харків, вул. Пушкінська,  79/2,

учбовий корпус У-5, кімнати 205, 207, 208

тел.: (057) 707 61 62, (057) 707 61 61, (057) 707 66 68

email: kafedra.finance.zed@gmail.com

Skype: kafedra_mzed

Завідувач кафедри професор, д.е.н. Міщенко Володимир Акимович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни ·         Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

·         Cучасні проблеми менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

·         Міжнародний маркетинг

·         Міжнародний інвестиційний менеджмент

·         Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

·         Стратегічний контроллінг міжнародного бізнесу

Характеристика спеціалізації Підготовка магістра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності забезпечує:

·         розвиток знань, умінь та навичок щодо організації зовнішньоекономічних зв’язків;

·         достатню підготовку для успішної роботи в зовнішньоторговельних фірмах;

·         розуміння міжнародного бізнес-середовища;

·         вільно володіє діловою іноземною мовою.

Спеціалізована підготовка здійснюється одночасно з поглибленим вивченням менеджменту.

Рівень магістерської підготовки надає здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Можливості працевлаштування Випускники працюють в керівництві підприємств, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, керівниками та співробітниками зовнішньоекономічних відділів або підрозділів експортно–імпортних операцій, менеджерами міжнародних проектів і програм, менеджерами з питань зовнішньоекономічної комерційної, виробничої та інвестиційної діяльності, фахівцями із зовнішньої торгівлі, експертами з зовнішньоекономічних питань, менеджерами з постачання, менеджерами збуту.
Медіаконтент: Facebook groups:

●     Кафедра менеджмента ВЭД и финансов https://www.facebook.com/groups/162188650899494/

●     IBOM.Kharkiv https://www.facebook.com/IBOM.Kharkiv

Веб-сайт освітньої програми:

http://web.kpi.kharkov.ua/mzed

О специализации Менеджмент внешнеэкономической деятельности – это совокупность управленческих навыков, связанных с процессом деятельности отечественных компаний на внешнем рынке.
Короткое описание образовательной программы / специализации Подготовка по менеджменту внешнеэкономической деятельности предусматривает развитие способностей студентов по сбору и обработке информации относительно иностранных рынков; выполнению аналитических, экономических и финансовых расчетов эффективности международных бизнес-процессов; разработке, обоснованию и принятию разных управленческих решений во внешнеэкономической сфере.

Есть группы с обучением на английском языке и группы с обучением на украинском языке. Иностранным студентам предоставляется возможность учиться на русском языке. Действуют договора международной студенческой мобильности ERASMUS+ с европейскими университетами-партнерами. Учебный процесс проходит при взаимодействии с предприятиями.

Название образовательной программы / специализации 073-03 Менеджмент внешнеэкономической деятельности
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра Менеджмента ВЭД и финансов находится по адресу:

г.Харьков, ул. Пушкинская,  79/2,

учебный корпус У-5, комнаты 205, 207, 208

тел.: (057) 707 61 62, (057) 707 61 61, (057) 707 66 68

email: kafedra.finance.zed@gmail.com

Skype: kafedra_mzed

Заведующий кафедрой профессор, д.э.н. Мищенко Владимир Акимович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников магистр
Основные специальные учебные дисциплины ·         Менеджмент внешнеэкономической деятельности

·         Современные проблемы менеджмента внешнеэкономической деятельности

·         Международный маркетинг

·         Международный инвестиционный менеджмент

·         Международные кредитно-расчетные и валютные операции

·         Стратегический контроллинг международного бизнеса

Характеристика специализации Подготовка магистра менеджмента внешнеэкономической деятельности обеспечивает:

·         развитие знаний, умений и навыков организации внешнеэкономических связей,

·         достаточную подготовку для успешной работы во внешнеторговых фирмах,

·         понимание международной бизнес-среды,

·         свободное владение деловым иностранным языком.

Специализированная подготовка осуществляется одновременно с углубленным обучением менеджмента. Уровень магистерской подготовки направлен на формирование способностей решать сложные задачи и проблемы менеджмента внешнеэкономической деятельности, что предусматривает проведение исследований и/или осуществление инноваций и характеризуется неопределенностью условий и требований.

 

Возможности трудоустройства Выпускники работают в руководстве предприятий, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, руководителями и сотрудниками внешнеэкономических отделов или подразделений экспортно–импортных операций, менеджерами международных проектов и программ, менеджерами по вопросам внешнеэкономической коммерческой, производственной и инвестиционной деятельности, специалистами по внешней торговле, экспертами по внешнеэкономическим вопросам, менеджерами по снабжению, менеджерами сбыта.

 

Медиаконтент Facebook groups:

●     Кафедра менеджмента ВЭД и финансов https://www.facebook.com/groups/162188650899494/

●     IBOM.Kharkiv: https://www.facebook.com/IBOM.Kharkiv

Сайт образовательной программы:

http://web.kpi.kharkov.ua/mzed

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

073 Менеджмент

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та фінансів"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *