131 - Прикладна механіка

Металорізальні верстати та системи (Магістр)

Машинобудування є основою науково-технічного прогресу в різних галузях народного господарства. Безперервне вдосконалення і розвиток машинобудування пов’язане з прогресом верстатобудування, оскільки металорізальні верстати разом з деякими іншими видами технологічних машин забезпечують виготовлення будь-яких нових видів устаткування. Металорізальні верстати є основним видом технологічного устаткування машинобудівного виробництва, саме на них здійснюється остаточна обробка деталей з необхідною якістю, яка має бути досягнута для забезпечення здатності машин виконувати свої службові функції. Сучасний верстат органічно з’єднав технологічну машину для розмірної обробки з обчислювальною машиною, що управляє. Верстати з ЧПУ і оброблювальні центри складають основу сучасних високоорганізованих виробництв.

 

Спеціалізація відноситься до галузі науки і техніки, що включає сукупність засобів, прийомів, способів і методів людської діяльності, спрямованої на виготовлення конкурентоспроможної продукції машинобудування та містить: застосування сучасних методів проектування, математичного, фізичного та комп’ютерного моделювання; використання засобів інформатики для конструкторсько-технологічної підготовки виробництва та автоматизованого проектування металорізальних верстатів та систем; створення управляючих та інших технологічно орієнтованих систем; сервіс і технічна експлуатація технологічного обладнання; проведення маркетингових досліджень в галузі верстатобудування. Нині і в осяжному майбутньому знадобиться створення нових моделей верстатів, верстатних модулів, гнучких виробничих систем, тому майбутні фахівці-верстатобудування повинні володіти основами конструювання верстатів і їх найважливіших вузлів.

Шифр: 131.04M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Завідувач кафедри Металорізальні верстати та системи
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Кафедра «Технологія машинобудування та металорізальні верстати», Головний аудиторний корпус, ауд. 102,  вул.. Кирпичова, 2, Харків, 707-66-25

prihodko.o.u@gmail.com

perm_a@i.ua

Основні спеціальні навчальні дисципліни Проф., д.т.н.  Пермяков Олександр Анатолійович
Характеристика спеціалізації Другий (магістерський) рівень

Кваліфікація – магістр з прикладної механіки

Можливості працевлаштування Основи наукових досліджень

Сучасні технології в прикладній механіці

Робочі  процеси сучасних виробництв

Моделювання та дизайн процесів, виробів, оснащення

Сертифікація та метрологічне забезпечення якості

Надійність та екологічність верстатних систем

Динаміка та комп’ютерне моделювання металорізального обладнання

Діагностика та експлуатація технологічного обладнання

Мехатроніка та компонетика технологічного обладнання

Системи керування верстатами та верстатними комплексами

Комп’ютерне проектування та дизайн технологічного обладнання

Системи автоматизованого програмування верстатів з ЧПК

Медіаконтент: Випускники за спеціалізацією «Металорізальні верстати та системи» отримують знання, що дозволяють їм проводити роботу з організації виробництва, проектування верстатного обладнання та технологічного оснащення, управління якістю, випуску, сертифікації, ліцензуванню і реалізації машинобудівної продукції на внутрішньому і міжнародному ринку, можуть працювати на підприємствах будь-якої форми власності та напрямків діяльності, що мають металообробне та інше технологічне обладнання. Сфера діяльності випускника: комп’ютерне проектування та організація експлуатації металообробного обладнання; забезпечення комплексної механізації та автоматизації об`єктів машинобудівного виробництва. Посади, які можуть займати випускники: інженер-конструктор; інженер з експлуатації та ремонту технологічного обладнання; інженер-технолог, керівник виробництва, підприємства, організації.
Назва освітньої програми / спеціалізації Щільні науково-виробничі стосунки кафедри з ведучими промисловими підприємствами Харкова, України та зарубіжними підприємствами гарантують вигідне працевлаштування, а високий рівень освіти – швидкий та надійний кар’єрний зріст. Місця працевлаштування:

1)  Державне підприємство  Український науково-технічний центр  «Енергосталь»

2) Товариство з обмеженою відповідальністю  «Технополіс Машинобудування»

3)Українсько-американське товариство з обмеженою відповідальністю  Фірма «КОДА»

4) Державне підприємство  «Завод ім. В.О.Малишева»

5) Державне підприємство  Харківський машинобудівний завод  «ФЭД»

6) Публічне акціонерне товариство Турбоатом

7) Державне підприємство  «Електроважмаш»

8) Акціонерне товариство  «ХАРП»

9)Публічне акціонерне товариство «Харківський тракторний завод»

Обдаровані студенти мають можливість подальшого навчання в аспірантурі університету.

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) https://www.facebook.com/groups/299396823902378

https://www.youtube.com/channel/UCGrv0xaXObktLgPxXdllgMw/featured

О специализации Машиностроение является основой научно-технического прогресса в различных отраслях народного хозяйства. Непрерывное совершенствование и развитие машиностроения связано с прогрессом станкостроения, поскольку металлорежущие станки вместе с некоторыми другими видами технологических машин обеспечивают изготовление любых новых видов оборудования. Металлорежущие станки являются основным видом технологического оборудования машиностроительного производства, именно на них осуществляется окончательная обработка деталей с требуемым качеством, которая должна быть достигнута для обеспечения способности машин выполнять свои служебные функции. Современный станок органично соединил технологическую машину для размерной обработки с вычислительной управляющей машиной. Станки с ЧПУ и обрабатывающие центры составляют основу современных высокоорганизованных производств.
Короткое описание образовательной программы / специализации Специализация относится к области науки и техники, которая включает совокупность средств, приемов, способов и методов человеческой деятельности, направленной на изготовление конкурентоспособной продукции машиностроения и содержит: применение современных методов проектирования, математического, физического и компьютерного моделирования; использование средств информатики для конструкторско-технологической подготовки производства и автоматизированного проектирования металлорежущих станков и систем; создание управляющих и других технологически ориентированных систем; сервис и техническая эксплуатация технологического оборудования; проведение маркетинговых исследований в области станкостроения. Сейчас и в обозримом будущем потребуется создание новых моделей станков, станочных модулей, гибких производственных систем, поэтому будущие специалисты станкостроения должны владеть основами конструирования станков и их важнейших узлов.
Название образовательной программы / специализации Металлорежущие станки и системы
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Технология машиностроения и металлорежущие станки», Главный аудиторный корпус, ауд. 102,  ул.. Кирпичева, 2, Харьков, 707-66-25

prihodko.o.u@gmail.com

perm_a@i.ua

Заведующий кафедрой Проф., д.т.н.  Пермяков Александр Анатольевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Второй (магистерский) уровень

Квалификация – магистр прикладной механики

Основные специальные учебные дисциплины Основы научных исследований

Современные технологии в прикладной механике

Рабочие процессы современных производств

Моделирование и дизайн процессов, изделий, оснащения

Сертификация и метрологическое обеспечение качества

Надежность и экологичность станочных систем

Динамика и компьютерное моделирование металлорежущего оборудования

Диагностика и эксплуатация технологического оборудования

Мехатроника и компонетика технологического оборудования

Системы управления станками и станочными комплексами

Компьютерное проектирование и дизайн технологического оборудования

Системы автоматизированного программирования станков с ЧПУ

Характеристика специализации Выпускники по специальности «Металлорежущие станки и системы» получают знания, позволяющие им проводить работу по организации производства, проектирование станочного оборудования и технологической оснастки, управление качеством, выпуск, сертификация, лицензирование и реализация машиностроительной продукции на внутреннем и международном рынке, могут работать на предприятиях любой формы собственности и направлений деятельности, имеющих металлообрабатывающее и другое технологическое оборудование. Сфера деятельности выпускника: компьютерное проектирование и организация эксплуатации металлообрабатывающего оборудования; обеспечение комплексной механизации и автоматизации объектов машиностроительного производства. Должности, которые могут занимать выпускники: инженер-конструктор; инженер по эксплуатации и ремонту технологического оборудования; инженер-технолог, руководитель производства, предприятия, организации.
Возможности трудоустройства Плотные научно-производственные отношения кафедры с ведущими промышленными предприятиями Харькова, Украины и зарубежными предприятиями гарантируют выгодное трудоустройство, а высокий уровень образования – быстрый и надежный карьерный рост. Места трудоустройства:1) Государственное предприятие Украинский научно-технический центр «Энергосталь»2) Общество с ограниченной ответственностью «Технополис Машиностроения»3) Украинско-американское общество с ограниченной ответственностью Фирма «КОДА»

4) Государственное предприятие «Завод им. В.А.Малышева»

5)Государственное предприятие Харьковский машиностроительный завод «ФЭД»

6) Публичное акционерное общество Турбоатом

7) Государственное предприятие «Электротяжмаш»

8) Акционерное общество «ХАРП»

9) Публичное акционерное общество «Харьковский тракторный завод»

Одаренные студенты имеют возможность дальнейшего обучения в аспирантуре университета.

 

 

 

 

 

Медиаконтент: https://www.facebook.com/groups/299396823902378

https://www.youtube.com/channel/UCGrv0xaXObktLgPxXdllgMw/featured

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Технологія машинобудування та металорізальні верстати"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Металорізальні верстати та системи (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *