131 - Прикладна механіка

Металорізальні верстати та системи (Бакалавр)

 

Машинобудування є основою науково-технічного прогресу в різних галузях народного господарства. Безперервне вдосконалення і розвиток машинобудування пов’язане з прогресом верстатобудування, оскільки металорізальні верстати разом з деякими іншими видами технологічних машин забезпечують виготовлення будь-яких нових видів устаткування. Металорізальні верстати є основним видом технологічного устаткування машинобудівного виробництва, саме на них здійснюється остаточна обробка деталей з необхідною якістю, яка має бути досягнута для забезпечення здатності машин виконувати свої службові функції. Сучасний верстат органічно з’єднав технологічну машину для розмірної обробки з обчислювальною машиною, що управляє. Верстати з ЧПУ і оброблювальні центри складають основу сучасних високоорганізованих виробництв.

 

Спеціалізація відноситься до галузі науки і техніки, що включає сукупність засобів, прийомів, способів і методів людської діяльності, спрямованої на виготовлення конкурентоспроможної продукції машинобудування та містить: застосування сучасних методів проектування, математичного, фізичного та комп’ютерного моделювання; використання засобів інформатики для конструкторсько-технологічної підготовки виробництва та автоматизованого проектування металорізальних верстатів та систем; створення управляючих та інших технологічно орієнтованих систем; сервіс і технічна експлуатація технологічного обладнання; проведення маркетингових досліджень в галузі верстатобудування. Нині і в осяжному майбутньому знадобиться створення нових моделей верстатів, верстатних модулів, гнучких виробничих систем, тому майбутні фахівці-верстатобудування повинні володіти основами конструювання верстатів і їх найважливіших вузлів.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 131.04B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Металорізальні верстати та системи
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Технологія машинобудування та металорізальні верстати», Головний аудиторний корпус, ауд. 102,  вул.. Кирпичова, 2, Харків, 707-66-25

prihodko.o.u@gmail.com

perm_a@i.ua

Завідувач кафедри Проф., д.т.н.  Пермяков Олександр Анатолійович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Перший (бакалаврський) рівень

Кваліфікація – бакалавр з прикладної механіки

Основні спеціальні навчальні дисципліни Інформатика

Гідравлика, гідро- та пневмоприводи

Інформаційні технології та комп’ютерна графіка в машинобудуванні

Виконуючи механізми та кінематика верстатів

Проектування металорізальних верстатів

Технологічні основи машинобудування

Технологія машинобудування

Теорія автоматичного керування

Проектування та дизайн технологічної оснастки

Основи інженерної творчості та дизайн технологічного обладнання

Автоматизовані верстатні системи та гнучкі виробничі системи

Технологія верстатобудування, ремонт та модернизацiя верстатів

Експлуатація та обслуговування металорізального обладнання, механоскладальні дільниці та цехи

Основи систем автоматизованого проектування технологічного обладнання

Програмування верстатiв з ЧПК

Автоматизація виробничих процесів

Характеристика спеціалізації Випускники за спеціалізацією «Металорізальні верстати та системи» отримують знання, що дозволяють їм проводити роботу з організації виробництва, проектування верстатного обладнання та технологічного оснащення, управління якістю, випуску, сертифікації, ліцензуванню і реалізації машинобудівної продукції на внутрішньому і міжнародному ринку, можуть працювати на підприємствах будь-якої форми власності та напрямків діяльності, що мають металообробне та інше технологічне обладнання. Сфера діяльності випускника: комп’ютерне проектування та організація експлуатації металообробного обладнання; забезпечення комплексної механізації та автоматизації об`єктів машинобудівного виробництва. Посади, які можуть займати випускники: інженер-конструктор; інженер з експлуатації та ремонту технологічного обладнання; інженер-технолог.
Можливості працевлаштування Щільні науково-виробничі стосунки кафедри з ведучими промисловими підприємствами Харкова, України та зарубіжними підприємствами гарантують вигідне працевлаштування, а високий рівень освіти – швидкий та надійний кар’єрний зріст. Місця працевлаштування:

1)  Державне підприємство  Український науково-технічний центр  «Енергосталь»

2) Товариство з обмеженою відповідальністю  «Технополіс Машинобудування»

3)Українсько-американське товариство з обмеженою відповідальністю  Фірма «КОДА»

4) Державне підприємство  «Завод ім. В.О.Малишева»

5) Державне підприємство  Харківський машинобудівний завод  «ФЭД»

6) Публічне акціонерне товариство Турбоатом

7) Державне підприємство  «Електроважмаш»

8) Акціонерне товариство  «ХАРП»

9)Публічне акціонерне товариство «Харківський тракторний завод»

Медіаконтент: https://www.facebook.com/groups/299396823902378

https://www.youtube.com/channel/UCGrv0xaXObktLgPxXdllgMw/featured

О специализации Машиностроение является основой научно-технического прогресса в различных отраслях народного хозяйства. Непрерывное совершенствование и развитие машиностроения связано с прогрессом станкостроения, поскольку металлорежущие станки вместе с некоторыми другими видами технологических машин обеспечивают изготовление любых новых видов оборудования. Металлорежущие станки являются основным видом технологического оборудования машиностроительного производства, именно на них осуществляется окончательная обработка деталей с требуемым качеством, которая должна быть достигнута для обеспечения способности машин выполнять свои служебные функции. Современный станок органично соединил технологическую машину для размерной обработки с вычислительной управляющей машиной. Станки с ЧПУ и обрабатывающие центры составляют основу современных высокоорганизованных производств.
Короткое описание образовательной программы / специализации Специализация относится к области науки и техники, которая включает совокупность средств, приемов, способов и методов человеческой деятельности, направленной на изготовление конкурентоспособной продукции машиностроения и содержит: применение современных методов проектирования, математического, физического и компьютерного моделирования; использование средств информатики для конструкторско-технологической подготовки производства и автоматизированного проектирования металлорежущих станков и систем; создание управляющих и других технологически ориентированных систем; сервис и техническая эксплуатация технологического оборудования; проведение маркетинговых исследований в области станкостроения. Сейчас и в обозримом будущем потребуется создание новых моделей станков, станочных модулей, гибких производственных систем, поэтому будущие специалисты станкостроения должны владеть основами конструирования станков и их важнейших узлов.
Название образовательной программы / специализации Металлорежущие станки и системы
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Технология машиностроения и металлорежущие станки», Главный аудиторный корпус, ауд. 102,  ул.. Кирпичева, 2, Харьков, 707-66-25

prihodko.o.u@gmail.com

perm_a@i.ua

Заведующий кафедрой Проф., д.т.н.  Пермяков Александр Анатольевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Первый (бакалаврский) уровеньКвалификация – бакалавр прикладной механики
Основные специальные учебные дисциплины Информатика

Гидравлика, гидро- и пневмоприводы

Информационные технологии и компьютерная графика в машиностроении

Исполняющие механизмы и кинематика станков

Проектирование металлорежущих станков

Технологические основы машиностроения

Технология машиностроения

Теория автоматического управления

Проектирование и дизайн технологической оснастки

Основы инженерного творчества и дизайн технологического оборудования

Автоматизированные станочные системы и гибкие производственные системы

Технология станкостроения, ремонт и модернизация станков

Эксплуатация и обслуживание металлорежущего оборудования, механосборочные участки и цеха

Основы систем автоматизированного проектирования технологического оборудования

Программирование станков с ЧПУ

Автоматизация производственных процессов

Характеристика специализации Выпускники по специальности «Металлорежущие станки и системы» получают знания, позволяющие им проводить работу по организации производства, проектирование станочного оборудования и технологической оснастки, управление качеством, выпуск, сертификация, лицензирование и реализация машиностроительной продукции на внутреннем и международном рынке, могут работать на предприятиях любой формы собственности и направлений деятельности, имеющих металлообрабатывающее и другое технологическое оборудование. Сфера деятельности выпускника: компьютерное проектирование и организация эксплуатации металлообрабатывающего оборудования; обеспечение комплексной механизации и автоматизации объектов машиностроительного производства. Должности, которые могут занимать выпускники: инженер-конструктор; инженер по эксплуатации и ремонту технологического оборудования; инженер-технолог.
Возможности трудоустройства Плотные научно-производственные отношения кафедры с ведущими промышленными предприятиями Харькова, Украины и зарубежными предприятиями гарантируют выгодное трудоустройство, а высокий уровень образования – быстрый и надежный карьерный рост. Места трудоустройства:1) Государственное предприятие Украинский научно-технический центр «Энергосталь»2) Общество с ограниченной ответственностью «Технополис Машиностроения»3) Украинско-американское общество с ограниченной ответственностью Фирма «КОДА»

4) Государственное предприятие «Завод им. В.А.Малышева»

5)Государственное предприятие Харьковский машиностроительный завод «ФЭД»

6) Публичное акционерное общество Турбоатом

7) Государственное предприятие «Электротяжмаш»

8) Акционерное общество «ХАРП»

9) Публичное акционерное общество «Харьковский тракторный завод»

Медиаконтент: https://www.facebook.com/groups/299396823902378

https://www.youtube.com/channel/UCGrv0xaXObktLgPxXdllgMw/featured

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

13 Механічна інженерія

Спеціальність:

131 Прикладна механіка

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма)

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Технологія машинобудування та металорізальні верстати"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Металорізальні верстати та системи (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *