152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та вимірювальна техніка (Магістр)

Метрологія – це наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення єдності і необхідної точності вимірювань. Вимірювання – це експериментальне визначення фізичної величини за допомогою спеціальних технічних засобів дослідним шляхом. Метрологія є пов’язана також із стандартизацією та сертифікацією продукції, що випускається.

 

Освітньо-професійна програма магістрів спрямована на підготовку фахівців з технічного та наукового забезпечення метрології, вимірювальної техніки. Програма підготовки магістрів включає науково-технічні дисципліни, які формують світогляд студента в сфері метрології та вимірювальної техніки та суміжних сферах, наприклад, керування технологічними процесами та програмування обчислювальних засобів. В програмі передбачено поглиблене вивчення технологій програмування та комп’ютерного моделювання вимірювальних приладів, а також технічного регулювання, основ стандартизації та встановлення відповідності. Програма дає можливість поглибити знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін спеціальної підготовки. Доповнюють програму соціально-гуманітарні дисципліни, які обираються студентом самостійно із запропонованих.

Шифр: 152.01М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 152-01 «Метрологія та вимірювальна техніка»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Підготовку проводить кафедра «Інформаційно-вимірювальні технології і системи». Кафедра знаходиться в электротехнічному корпусі, кімната 106.

Телефон: (057) 707-60-15,

web-сайт: http://web.kpi .kharkov.ua/iits/,

e-mail: kafedra.iits@gmail.com.

Завідувач кафедри Доктор технічних наук, професор, академік Української технологічної академії (м. Київ) та Академії метрологів України (м. Київ), Кондрашов Сергій Іванович. Тел. (057)-707-61-80, (098)-269-08-64
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
Основні спеціальні навчальні дисципліни Основи розробки та тестування програмного забезпечення. Менеджмент якості. Безпечність продукції. Комп’ютеризовані вимірювальні засоби.
Характеристика спеціалізації Фахівець зі спеціалізації «метрологія та вимірювальна техніка» здатний виконувати завдання з експлуатації та обслуговування контрольно-вимірювальних приладів, метрологічного забезпечення виробництва, створення систем випробувань і систем забезпечення якості продукції, розробки комп’ютеризованих засобів контролю і діагностики, контролю продукції із застосуванням комп’ютерної техніки та спеціального програмного забезпечення, проводити сертифікацію і атестацію продукції та контроль технічного обладнання, розробляти і створювати системи якості.
Можливості працевлаштування Наші випускники працюють на таких посадах: інженер з експлуатації інформаційно-вимірювальних систем, інженер контрольно-вимірювальних приладів, інженер-метролог, інженер-конструктор засобів вимірювальної техніки, та інших посадах, пов’язаних з розробкою, виробництвом, експлуатацією, повіркою, калібруванням, ремонтом та налаштуванням засобів вимірювальної техніки в підрозділах профільних підприємств, в наукових організаціях, та інших організаціях, де використовують засоби вимірювальної техніки.

Випускникам, які мають схильність до науково-дослідницької діяльності і успішно закінчили навчання за фахом, надається можливість навчання в аспірантурі кафедри.

Медіаконтент: www.facebook.com/metrologi.khpi/videos/1636985819671327/
О специализации Метрология – это наука об измерениях, методах и средствах обеспечения единства и требуемой точности измерений. Измерение – это экспериментальное определение значения физической величины с помощью специальных технических средств опытным путем. Метрология связана также со стандартизацией и сертификацией выпускаемой продукции.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа магистров направлена на подготовку специалистов по техническому и научному обеспечению метрологии, измерительной техники. Программа подготовки магистров включает научно-технические дисциплины, которые формируют мировоззрение студента в сфере метрологии и измерительной техники и смежных областях, например, управления технологическими процессами и программирования вычислительных средств. В программе предусмотрено углубленное изучение технологий программирования и компьютерного моделирования измерительных приборов, а также технического регулирования, основ стандартизации и подтверждения соответствия. Программа дает возможность углубить знания фундаментальных и естественнонаучных дисциплин специальной подготовки. Дополняют программу социально-гуманитарные дисциплины, которые студент выбирает самостоятельно из предложенных.
Название образовательной программы / специализации 152-01 «Метрология и измерительная техника»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Подготовку проводит кафедра «Информационно-измерительные технологии и системы». Кафедра находится в электротехнических корпусе, комната 106.

Телефон: (057) 707-60-15,

web-сайт: http: //web.kpi .kharkov.ua / iits /,

e-mail: kafedra.iits@gmail.com.

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, профессор, академик Украинской технологической академии (г. Киев) и Академии метрологов Украины (г. Киев), Кондрашов Сергей Иванович. Тел. (057) -707-61-80, (098) -269-08-64
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр метрологии и информационно-измерительной техники
Основные специальные учебные дисциплины Основы разработки и тестирования программного обеспечения. Менеджмент качества. Безопасность продукции. Компьютеризированные измерительные средства.
Характеристика специализации Дипломированный специалист по специализации «Метрология и измерительная техника» способен выполнять задачи по эксплуатации и обслуживанию контрольно-измерительных приборов, метрологического обеспечения производства, создание систем испытаний и систем обеспечения качества разработки компьютеризированных средств контроля и диагностики, контроля продукции с применением компьютерной техники и специального программного обеспечения, проводить сертификацию и аттестацию продукции и контроль технического оборудования, разрабатывать и создавать системы качества.
Возможности трудоустройства Наши выпускники работают на таких должностях: инженер по эксплуатации информационно-измерительных систем, инженер контрольно-измерительных приборов, инженер-метролог, инженер-конструктор средств измерительной техники и других должностях, связанных с разработкой, производством, эксплуатацией, поверкой, калибровкой, ремонтом и настройкой средств измерительной техники в подразделениях профильных предприятий, в научных организациях и других организациях, где используют средства измерительной техники.

Выпускникам, которые интересуются научно-исследовательской деятельностью и успешно закончили обучение по специальности, предоставляется возможность обучения в аспирантуре кафедры.

Медиаконтент: www.facebook.com/metrologi.khpi/videos/1636985819671327/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

15 Автоматизація та приладобудування

Спеціальність:

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Інформаційно-вимірювальні технології і системи"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Метрологія та вимірювальна техніка (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *