292 - Міжнародні економічні відносини

Міжнародні бізнес-структури (Бакалавр)

Міжнародні бізнес-структури  – міжнародні компанії (транснаціональні корпорації) двох або більше країн, що здійснюють глобальні виробничі, будівельні, торговельні програми з метою взаємовигідної співпраці для отримання економічного прибутку та досягнення міцних позицій на ринку.

 

Профіль підготовки  – міжнародні економічні відносини, міжнародний бізнес, вивчення двох  іноземних мов та перекладу.

Основні напрями діяльності: міжнародні економічні відносини, міжнародний бізнес, корпоративний менеджмент у міжнародних компаніях, міжнародний ризик-менеджмент, маркетингова та конкурентна стратегія компаній на зовнішніх ринках, організація зовнішньоекономічних зв’язків, дипломатичні зв’язки.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 292.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 292-1 «Міжнародні бізнес-структури»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра Організації виробництва і управління персоналом, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, висотний корп. У1, ауд. 1001, 1002; тел.: (096) 5250384 (керівник освітньої програми Посохов Ігор Михайлович), (057) 707-62-53, (057) 707-68-53. Телефон приймальної комісії: (057) 707-68-56. Email: kaf.opup@gmail.com
Завідувач кафедри Завідувач кафедри організації виробництва та управлін-ня персоналом: д.е.н., проф. Перерва Петро Григорович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Освітня кваліфікація: економіст – міжнародник.

Кваліфікація в дипломі: Бакалавр з міжнародних економічних відносин, спеціалізація 292-1 «Міжнародні бізнес-структури».

Основні спеціальні навчальні дисципліни Цикл професійної підготовки за спеціалізацією 292-1 «Міжнародні бізнес-структури» містить дисципліни:

«Міжнародний бізнес», «Економічна дипломатія, дипломатичний, протокол та етикет», «Механізм функціонування світової організації торгівлі», «Міжнародна електронна торгівля», «Планування світових товарних ринків», «Світова інноваційна політика та нанотехнології», «Оптимізаційні методи і моделі міжнародного бізнесу», «Митне регулювання», «Міжнародні менеджмент та маркетинг», «Друга іноземна мова (французька або німецька)».

Характеристика спеціалізації Спеціалізація «Міжнародні бізнес-структури»  дозволяє отримати відповідні знання та вміння у сфері міжнародних бізнес-процесів на корпоративному рівні.
Можливості працевлаштування Види майбутньої діяльності випускників – робота на керівних посадах:

–       в органах Міністерства закордонних справ на посадах у дипломатичних представництвах (віце-консул, аташе, референт, дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, секретар дипломатичного агентства).

–       в транснаціональних корпораціях (менеджер міжнародного бізнесу, фахівець з корпоративного менеджменту у міжнародних компаніях; фахівець з ризик-менеджменту в міжнародному бізнесі; фахівець з міжнародної торгівлі та митного регулювання).

–       в органах державної влади і управління та міжнародних організаціях (керівники підрозділів зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності; персонал міжнародних відділів, департаментів і зарубіжних представництв;  менеджери банківської та біржової системи; персонал митниці; експерти, молодші наукові співробітники).

О специализации Международные бизнес-структуры – международные компании (транснациональные корпорации) двух или более стран, осуществляющие глобальные производственные, строительные, торговые программы и другую деятельность с целью взаимовыгодного сотрудничества для получения экономической прибыли и достижения прочных позиций на рынке.
Короткое описание образовательной программы / специализации Профиль подготовки  – международные экономические отношения, международный бизнес, изучение двух иностранных языков и перевода.

Основные направления деятельности: международные экономические отношения, международный бизнес, корпоративный менеджмент в международных компаниях, международный риск-менеджмент, маркетинговая и конкурентная стратегия компаний на внешних рынках, организация внешнеэкономических связей, дипломатические связи.

Название образовательной программы / специализации 292-1 «Международные бизнес-структуры»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра Организации производства и управления персоналом, г. Харьков, ул. Кирпичева 2, высотный корпус У1, ауд. 1001, тел. (096) 5250384 (руководитель специализации Посохов Игорь Михайлович), (057) 707-62-53, (057) 707-68-53. Телефон приемной комиссии: (057) 707-68-56. Email: kaf.opup@gmail.com
Заведующий кафедрой Заведующий кафедрой организации производства и управления персоналом: д.э.н., проф. Перерва Петр Григорьевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Образовательная квалификация: экономист – международник.

Квалификация в дипломе: Бакалавр по международным экономическим отношениям, специализация 292-1 «Международные бизнес-структуры».

Основные специальные учебные дисциплины Цикл профессиональной подготовки по специальности 292-1 «Международные бизнес-структуры» включает дисциплины: «Международный бизнес», «Экономи-ческая дипломатия, дипломатический протокол и этикет», «Механизм функционирования Всемирной торговой организации», «Международная электронная торговля», «Планирование мировых товарных рынков», «Международная инновационная политика и нанотех-нологии», «Оптимизационные методы и модели между-народного бизнеса», «Таможенное регулирование», «Международные менеджмент и маркетинг», «Второй иностранный язык (французский или немецкий)».
Характеристика специализации Специализация «Международные бизнес-структуры» позволяет получить соответствующие знания и умения в сфере международных бизнес-процессов на корпоративном уровне.
Возможности трудоустройства Виды будущей деятельности выпускников – работа на руководящих должностях: в органах Министерства иностранных дел на должностях в дипломатических представительствах (вице-консул, атташе, референт, дипломатический агент, дипломатический курьер, секретарь дипломатического агентства);

– в транснациональных корпорациях (менеджер по международному бизнесу, специалист по корпоратив-ному менеджменту в международных компаниях, специалист по риск-менеджменту в международном бизнесе, специалист по международной торговле и таможенному регулированию);

– в органах государственной власти, управления и международных организациях (руководители подраз-делений внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности; персонал международных отделов, менеджеры банковской и биржевой системы, персонал таможни; эксперты, младшие научные сотрудники).

Specialization International business structures – international companies (multinational corporations) of two or more countries that carry out global production, construction, trading programs for the purpose of mutually beneficial cooperation for obtaining economic profit and achieving a strong position in the market.
Brief description of the educational program / specialization Profile of training – international economic relations, international business, study of two foreign languages and translation.

Main directions of activity: international economic relations, international business, corporate management in international companies, international risk-management, marketing and competitive strategy of companies in foreign markets, organization of foreign economic relations, diplomatic relations.

Educational program / specialization 292-1 “International Business Structure”
Contacts Department of Production and Personnel Management, Educational and Scientific Institute of Economics, Management and International Business, NTU “KhPI”, st. Brick, 2, high-rise building. U1, Aud. 1001, Kharkov, Ukraine, 61002; tel .: (096) 5250384 (head of the educational program Ihor M. Posokhov), (057) 707-62-53, (057) 707-68-53. Email: kaf.opup@gmail.com
Head of the department Head of the department of production organization and personnel management: doctor of economic sciences, prof. Pererva Peter Hryhorovych
Educational and qualification levels of graduates Educational qualification: economist – international.

Qualification in Diploma: Bachelor of International Economic Relations, specialization 292-1 “International Business Structure”.

Main special educational disciplines The cycle of professional training in specialization 292-1 “International business structures” includes disciplines:

«International business», «Economic diplomacy, diplomatic, protocol and etiquette», «The mechanism of functioning of the world trade organization», «International e-commerce», «Planning of world commodity markets», «World innovative policy and nanotechnology», «Optimization methods and models International Business, Customs Regulation, International Management and Marketing, Second Foreign Language (French or German).

Additional characteristics of specialization The specialization “International business structures” allows obtaining relevant knowledge and skills in the field of international business processes at the corporate level.
Employment Opportunities Types of future graduates activity – work in managerial positions:

– in the bodies of the Ministry of Foreign Affairs for positions in diplomatic missions (vice-consul, attache, referent, diplomatic agent, diplomatic courier, secretary of a diplomatic agency).

– in multinational corporations (manager of international business, specialist in corporate management in international companies, specialist in risk management in international business, specialist in international trade and customs regulation).

–        in the bodies of state power and administration and international organizations (heads of foreign and foreign economic activities, staff of international departments, departments and foreign missions, managers of the banking and exchange system, customs personnel, experts, junior researchers).

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

29 Міжнародні відносини

Спеціальність:

292 Міжнародні економічні відносини

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Географія, Іноземна мова, Математика, Українська мова та література

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Організації виробництва і управління персоналом"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Міжнародні бізнес-структури (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *