123 - Комп'ютерна інженерія

Мультимедійні інформаційні технології і системи (Магістр)

Мультимедійні інформаційні технології і системи – це поєднання технологій, які дозволяють інтегрувати різні види та способи надання та використання символьної, звукової та відеоінформації, і сучасних інформаційних систем, що відрізняються великою різноманітністю форматів і апаратних пристроїв для вводу, обробки, відображення та зберігання мультимедійної інформації.

Мультимедійні інформаційні технології і системи активно проникають в усі сфери прикладної та професійної діяльності людини, стають невід’ємним атрибутом професійної придатності в сучасному суспільстві. Вони мають високий попит у сфері виробництва товарів для систем масової інформації та комунікації; візуалізації об’єктів глобального інформаційного простору; розвитку електронної демократії, електронних послуг, інформаційних ринків; зростання інформаційного обміну за допомогою електронних соціальних мереж.

 

Програмою передбачено підготовку фахівців, які володіють технологіями і системами мультимедіа в сфері:

– комп’ютерної обробки, аналізу та відтворення цифрових зображень;

– створення високоякісних двомірних і тривимірних об’єктів комп’ютерної анімації та мультиплікації;

– розробки комп’ютерних ігор і пост-продакшн;

– розробки технологій для цифрових мультимедійних систем;

– створення інтерактивних мультимедійних середовищ, зберігання та  передачі мультимедійного контенту;

– інтеграції мультимедійних технологій в охорону здоров’я, «інтелектуальні простори», «інтелектуальні міста»;

– 3D моделювання приміщень для дослідження акустичних властивостей, акустичної експертизи театрів, концертних залів, кінотеатрів, клубів і студійних комплексів;

– синтезування та обробки звукового контенту будь-якої складності.

Шифр: 123.05М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Мультимедійні інформаційні технології і системи
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Мультимедійні інформаційні технології і системи»

Адреса: Україна, м. Харків, вул. Пушкінська 85, корпус У4,

2-й поверх, кімн. №32;

Телефони: +38 (057) 707-66-61; +38 (057) 707-69-97;

Email: mits.ntukhpi@gmail.com

Завідувач кафедри Порошин Сергій Михайлович – доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Рівень вищої освіти: другий.

Спеціалізація: «Мультимедійні інформаційні технології і системи».

Тип програми: освітньо-професійна.

Обсяг: 90 кредитів ЄКТС.

Термін навчання: 1 рік 4 місяці.

Основні спеціальні навчальні дисципліни Технології цифрової обробки та монтажу зображень; Віртуальні технології в телерадіомовленні; Технології та системи прикладного телебачення; Системи доступу до графічних та текстових сервісів; Акустика студій звукового та телевізійного мовлення; Основи звукорежисури.
Характеристика спеціалізації Спеціалізація дозволяє отримати компетенції в сферах, які найбільш інтенсивно розвиваються:

– в науці – створення віртуальних імітаційних моделей досліджуваних об’єктів, формування бази знань (мультимедійні бібліотеки та каталоги, банки даних і знань, системи пошуку інформації), системи подання інформації (презентації та ін.);

– в освіті – розробка навчальних програм (у тому числі інтелектуальні та ділові ігри; програми, що імітують конкретні умови діяльності у віртуальному режимі); системи відображення інформації в навчальному процесі; системи контролю знань; електронні навчальні посібники;

– у візуальному мистецтві та культурі (естетичне сприйняття) – графіка, дизайн, театральні постанови, інтерактивні музеї;

– в індустрії розваг – інтерактивне телебачення, комп’ютерні ігри;

– в засобах масової комунікації – інтернет-технології, реклама, створення саундтреків, трейлерів;

– в економіці – оформлення та подання ідей, досліджень, проектів.

Можливості працевлаштування Випускники мають можливість працювати в будь-якій сфері, що пов’язана з радіо та телебаченням, в тому числі на підприємствах і в організаціях, що займаються розробкою апаратури для запису та відтворення мультимедійної продукції.
Медіаконтент: Web-сайт: http://mits-khpi.kharkov.ua

YouTube: канал МІТС

https://www.youtube.com/channel/UC_-ixb2GsDtIoeL8rF8S95g

О специализации Мультимедийные информационные технологии и системы – это сочетание технологий, позволяющих интегрировать различные виды и способы представления и использования символьной, звуковой и видеоинформации, и современных информационных систем, отличающихся большим разнообразием форматов и аппаратных устройств для ввода, обработки, отображения и хранения мультимедийной информации.

Мультимедийные информационные технологии и системы активно проникают во все области прикладной и профессиональной деятельности человека, становятся неотъемлемым атрибутом профессиональной пригодности в современном обществе. Они пользуются высоким спросом в области производства товаров для систем массовой информации и коммуникации; визуализации объектов глобального информационного пространства; развития электронной демократии, электронных услуг, информационных рынков; роста информационного обмена с помощью электронных социальных сетей.

Короткое описание образовательной программы / специализации Программой предусмотрена подготовка специалистов, владеющих технологиями и системами мультимедиа в области:
– компьютерной обработки, анализа и воспроизведения цифровых изображений;

– создания высококачественных двумерных и трехмерных объектов компьютерной анимации и мультипликации;

– разработки компьютерных игр и пост-продакшн;

– разработки технологий для цифровых мультимедийных систем;

– создания интерактивных мультимедийных сред, хранения и передачи мультимедийного контента;

– интеграции мультимедийных технологий в здравоохранение, «интеллектуальные пространства», «интеллектуальные города»;

– 3D моделирования помещений для исследования акустических свойств, акустической экспертизы театров, концертных залов, кинотеатров, клубов и студийных комплексов;

– синтезирования и обработки звукового контента любой сложности.

Название образовательной программы / специализации Мультимедийные информационные технологии и системы
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Мультимедийные информационные технологии и системы»

Адрес: Украина, г. Харьков, ул. Пушкинская 85, Корпус У4,

2-й этаж, комн. №32;

Телефоны: +38 (057) 707-66-61; +38 (057) 707-69-97;

Email: mits.ntukhpi@gmail.com

Заведующий кафедрой Порошин Сергей Михайлович – доктор технических наук, профессор, Заслуженный работник образования Украины, академик Академии наук прикладной радиоэлектроники
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Уровень высшего образования: второй.

Специализация: «Мультимедийные информационные технологии и системы».

Тип программы: образовательно-профессиональная.

Объем: 90 кредитов ЕКТС.

Срок обучения: 1 год 4 месяца.

Основные специальные учебные дисциплины Технологии цифровой обработки и монтажа изображений; Виртуальные технологии в телерадиовещании; Технологии и системы прикладного телевидения; Системы доступа к графическим и текстовым сервисам; Акустика студий звукового и телевизионного вещания; Основы звукорежиссуры.
Характеристика специализации Специализация позволяет получить компетенции в наиболее интенсивно развивающихся областях:

– в науке – создание виртуальных имитационных моделей изучаемых объектов, формирование базы знаний (мультимедийные библиотеки и каталоги, банки данных и знаний, системы поиска информации), системы представления информации (презентации и др.);

– в образовании – разработка учебных программ (в том числе интеллектуальные и деловые игры; программы, имитирующие конкретные условия деятельности в виртуальном режиме); системы отображения информации в учебном процессе; системы контроля знаний; электронные учебные пособия;

– в визуальном искусстве и культуре (эстетическое восприятие) – графика, дизайн, театральные постановки, интерактивные музеи;

– в индустрии развлечений – интерактивное телевидение, компьютерные игры;

– в средствах массовой коммуникации – интернет-технологии, реклама, создание саундтреков, трейлеров;

– в экономике – оформление и представление идей, исследований, проектов.

Возможности трудоустройства Выпускники имеют возможность работать в любой области, связанной с радио и телевидением, в том числе на предприятиях  и в организациях, занимающихся  разработкой аппаратуры для записи и воспроизведения мультимедийной продукции.
Медиаконтент: Web-сайт: http://mits-khpi.kharkov.ua

YouTube: канал МИТС

https://www.youtube.com/channel/UC_-ixb2GsDtIoeL8rF8S95g

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

123 Комп’ютерна інженерія

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Мультимедійні інформаційні технології і системи"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Мультимедійні інформаційні технології і системи (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *