141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії (Магістр)

Відновлювальні джерела енергії – це: обладнання, що використовує природні ресурси, які мають невичерпні запаси енергії, а саме – енергію Сонця (фотоелектричні перетворювачі, геліоконцентратори та геліоустановки); енергію вітру (вітроенергетичні установки), енергію біомаси (біопаливо, біогаз); геотермальну енергію (теплові насоси), а також інші перспективні сучасні екологічно чисті енергетичні технології.

 

Освітня програма спрямована на оволодіння студентами  навичками науково-дослідної роботи за фахом, проектуванню енергетичних комплексів та удосконаленню традиційних енергетичних систем за рахунок нових технологій.

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

 

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра інженерної електрофізики

61002, м. Харків, вул. Кірпічова, 2

НТУ «ХПІ», (математичний корпус, 2-й під’їзд, 3 поверх).

(097)89-230-88, (050)134-43-63, (057)70-76-052

Email: iefkafedra@gmail.com

Web site: http://web.kpi.kharkov.ua/ief

https://www.facebook.com/groups/1831919860386127

 

Завідувач кафедри Резинкін Олег Лук’янович, проф., д.т.н.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки,

магістр електроенергетики, електротехніки та електромеханіки,

доктор філософії (ph.d)

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни Основи наукових досліджень

Моделювання електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв

Проектування електроенергетичних і електромеханічних систем та пристроїв

Технології, проблеми та перспективи розвитку галузі

Надійність та діагностика

Воднева енергетика та нанотехнології

Фотоелектричні перетворювачі

Техніка та планування експерименту

Основи термоелектрики та її застосування

Екологічні аспекти енергетики

Експериментальні дослідження електрофізичних процесів

 

Характеристика спеціалізації Випускники кафедри за спеціалізації «Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії» є висококваліфікованими різнобічними фахівцями, яких зажадають для роботи в науково-дослідних інститутах, конструкторських бюро, проектних організаціях, підприємствах Мінпаливенерго (електростанції і підстанції, переважно на поновлюваних джерелах енергії), електро– лабораторія заводів, житлово-експлуатаційних підприємств, приватних фірм і структур різних форм власності. Актуальність спеціальності обумовлена високими темпами скорочення запасів традиційних джерел енергії і реальною перспективою їх зникнення, а також погіршенням екології в зв’язку з високими темпами їх використання. Студенти вивчають джерела таких видів відновлюваної енергії, як вітрова, сонячна, біоенергія, геотермальна, припливів і відливів, воднева і інші; можливість як їх прямого використання, так і методи і засоби їх перетворення в електричну енергію. До навчального процесу залучаються також викладачі інших спеціальних кафедр університету, щоі спеціалізуються за конкретними видами енергії: теплової, механічної, хімічної. У сфері інтересів спеціальності питання дослідження і розробки обладнання для отримання, акумулювання і перетворення енергії поновлюваних і нетрадиційних джерел енергії в інші види енергії, перш за все – в електричну, можливості передачі її на відстань, дослідження і отримання нових енергоносіїв з частковим використанням електричної енергії, створення комбінованих систем енергопостачання на основі відновлюваних джерел енергії, експлуатація нетрадиційних джерел енергії. Дослідження, що проводяться на кафедрі в області розробки ефективних альтернативних і поновлюваних джерел енергії, перш за все орієнтовані на природно – кліматичні умови, а також характерні ресурсні особливості України і, зокрема, Харківської області. Крім напрямків, які отримали у всьому світі вже досить широке поширення (перетворення енергії вітру, сонячної та водневої енергетики) актуальними розробками, реалізованими на кафедрі, є отримання біогазу і проектування теплових насосів.
Можливості працевлаштування Компанія «БУРЕНЕРГО», інжинірингова компанія «Золотий переріз», ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», ПАТ«Завод «Південкабель», Державне підприємство Науково-дослідний інститут високих напруг, Інститут імпульсних процесів і технологій  НАН України, Акційне товариство  «Львівський ізоляційний завод», Державна установа «Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України», ООО «Харківенергоприлад», Національний науковий центр «Інститут метрології», Корпорація Триол, ООО «Бост-теплосервіс», ООО «Спецтехніка-Україна», Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.И. Веркіна 
Національної академії наук України.

 

Медіаконтент: https://www.facebook.com/groups/183191986038612
О специализации Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии – это: оборудование, использующее природные ресурсы, которые имеют неисчерпаемые запасы энергии, а именно – энергию Солнца (фотоэлектрические преобразователи, гелиоконцентраторы и гелиоустановки) энергию ветра (ветроэнергетические установки), энергию биомассы (биотопливо, биогаз), геотермальную энергию (тепловые насосы), а также другие перспективные современные экологически чистые энергетические технологии.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа направлена на овладение студентами навыками научно-исследовательской работы по специальности, проектированию энергетических комплексов и совершенствованию традиционных энергетических систем за счет новых технологий.
Название образовательной программы / специализации Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра инженерной электрофизики

61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2

НТУ «ХПИ», (математический корпус, 2-й подъезд, 3 этаж). (097)89-230-88, (050)134-43-63, (057)70-76-052

Email: iefkafedra@gmail.com

Web site: http://web.kpi.kharkov.ua/ief

https://www.facebook.com/groups/1831919860386127

 

Заведующий кафедрой Резинкин Олег Лукьянович, проф., д.т.н.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр электроэнергетики, электротехники и электромеханики,

магистр электроэнергетики, электротехники и электромеханики,

доктор философии (Ph.D)

Основные специальные учебные дисциплины Основы научных исследований;

Моделирование электроэнергетических и электромеханических систем и устройств;

Проектирование электроэнергетических и электромеханических систем и устройств;

Технологии, проблемы и перспективы развития отрасли;

Надежность и диагностика оборудования нетрадиционной и возобновляемой энергетики;

Водородная энергетика и нанотехнологии;

фотоэлектрические преобразователи;

Техника и планирования эксперимента;

Основы термоэлектричества и ее применение;

Экологические аспекты энергетики;

Экспериментальные исследования электрофизических процессов.

Характеристика специализации Выпускники кафедры по специализации «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» являются высококвалифицированными разносторонними специалистами, которые могут работать в научно-исследовательских институтах, конструкторских бюро, проектных организациях, предприятиях Минтопэнерго (электростанции и подстанции, преимущественно на возобновляемых источниках энергии), электро- лабораториях заводов, жилищно-эксплуатационных предприятий, частных фирмах и структурах различных форм собственности. Актуальность специальности обусловлена ​​высокими темпами сокращения запасов традиционных источников энергии и реальной перспективой их исчезновения, а также ухудшением экологии в связи с высокими темпами их использования. Студенты изучают источники таких видов возобновляемой энергии, как ветровая, солнечная, биоэнергия, геотермальная, приливов и отливов, водородная и другие; возможности, как их прямого использования, так и методы и средства их преобразования в электрическую энергию. К учебному процессу привлекаются также преподаватели других специальных кафедр университета, которые специализируются по конкретным видах энергии: тепловой, механической, химической. В сфере интересов специальности вопросы исследования и разработки оборудования для получения, накопления и преобразования возобновляемых и нетрадиционных источников энергии в другие виды энергии, прежде всего – в электрическую, возможности передачи ее на расстояние, исследования и получения новых энергоносителей с частичным использованием электрической энергии, создание комбинированных систем энергоснабжения на основе возобновляемых источников энергии, эксплуатация нетрадиционных источников энергии. Исследования, проводимые на кафедре в области разработки эффективных альтернативных и возобновляемых источников энергии, прежде всего, ориентированы на природно-климатические условия, а также характерные ресурсные особенности Украины и, в частности, Харьковской области. Кроме направлений, получивших во всем мире уже достаточно широкое распространение (преобразование энергии ветра, солнечной и водородной энергетики) актуальными разработками, реализованными на кафедре, является получение биогаза и проектирование тепловых насосов.
Возможности трудоустройства Перечень мест трудоустройства является широким и ежегодно дополняется. Сейчас в него входят, например: Компания «БУРЕНЕРГО», инжиниринговая компания «Золотое сечение», ННЦ «Харьковский физико-технический институт», НИПКИ «Молния» НТУ «ХПИ», ОАО «Завод «Южкабель», Государственное предприятие Научно-исследовательский институт высоких напряжений, Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины, Акционерное общество «Львовский изоляционный завод», Государственное учреждение «Институт технических проблем магнетизма Национальной академии наук Украины», ООО «Харьковэнергоприбор», Национальный научный центр «Институт метрологии », Корпорация Триол, ООО« Бост-теплосервис », ООО« Спецтехника-Украина », Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина Национальной академии наук Украины.
Медиаконтент https://www.facebook.com/groups/1831919860386127

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Інженерна електрофізика"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *