133 - Галузеве машинобудування

Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв (Бакалавр)

Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 133 “Галузеве машинобудування ”. Профілями підготовки ОП “ Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв” є проектування технологічного обладнання різних технологічних процесів хімічних, харчових та переробних виробництв, поліпшення функціонування машин та апаратів, методи моделювання і оптимізації технологічних схем, автоматизація виробництва

 

Метою освітньої програми є підготовка висококваліфікованих фахівців до практичної, управлінської та науково-дослідної діяльності у сфері галузевого машинобудування харчових, переробних та хімічних виробництв, що спирається на теоретичні та практичні знання інноваційного характеру, досвід їх використання для вирішення проблемних професійних завдань у галузі хімічного та харчового машинобудування, а також проектування технологічного обладнання різних технологічних процесів. Сформовані компетенції у студентів дозволяють їм швидко адаптуватися до вимог будь якого виробництва, а навички роботи з САПР моментально пристосовуватися до будь-якого програмного забезпечення

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 133.05B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Підготовку проводить кафедра «Хімічної техніки  та  промислової  екології».

Тел.: (057)707-61-55,

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/abiturientu/, email: kafedrahtpe@i.ua. Кафедра знаходиться в технічному корпусі на першому поверсі (в арці).

Завідувач кафедри Завідуючий кафедрою – доктор техн. наук, професор Шапорев Валерій Павлович. Тел. 707-66-81.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, магістр.

Випускникам надається кваліфікація:

на рівні бакалавра: бакалавр з машинобудування;

на рівні магістра: професіонал в галузі машинобудування.

Основні спеціальні навчальні дисципліни Основи проектування та експлуатації в харчовому машино- та апаратобудуванні з використанням САПР ; Технологічні основи машинобудування; Процеси та апарати переробних та харчових  виробництв; Експлуатація та обслуговування машин; Загальна технологія харчових виробництв; Технологія харчових виробництв малих підприємств;; Технологія переробки та зберігання сільськогосподарської продукції
Характеристика спеціалізації Майбутній бакалавр з машинобудування отримує фундаментальні знання щодо об’єктів машинобудування, поглиблені вміння здійснювати аналіз та проектувати  машини, механізми та обладнання різного призначення, розробляти сучасні технології їх виробництва та керування ними, забезпечувати якісну експлуатацію. У процесі навчання студенти одержують глибоку загальнотеоретичну фундаментальну і прикладну інженерну підготовку, сучасні знання та практичні навички, достатні для використання у будь-якій діяльності за фахом. Також вони отримують поглиблену підготовку з соціальних та економічних дисциплін. Наші випускники вільно володіють пакетами 3D моделювання та САПР, сучасними методиками інженерних розрахунків та проектування обладнання для хімічної, харчової та переробної  галузі; мають навички в застосуванні сучасних прикладних програм для ЕОМ  та роботи з інформацією.
Можливості працевлаштування Інженери спеціалізації «Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв» високо цінуються у нашій країні та за кордоном. Випускники кафедри працюють в науково-дослідних інститутах  та на промислових і харчових підприємствах у Харківській, Сумській, Дніпропетровській і інших областях України інженерами-механіками, начальниками цехів, завідувачами відділами та ін.
О специализации Оборудование пищевых, перерабатывающих и химических производств – это образовательная программа (специализация) специальности 133 “Отраслевое машиностроение”. Профилям подготовки ОП “Оборудование пищевых, перерабатывающих и химических производств” является проектирование технологического оборудования различных технологических процессов химических, пищевых и перерабатывающих производств, улучшение функционирования машин и аппаратов, методы моделирования и оптимизации технологических схем, автоматизация производства
Короткое описание образовательной программы / специализации Целью образовательной программы является подготовка высококвалифицированных специалистов к практической, управленческой и научно-исследовательской деятельности в сфере отраслевого машиностроения пищевых, перерабатывающих и химических производств, опирается на теоретические и практические знания инновационного характера, опыт их использования для решения проблемных профессиональных задач в области химического и пищевого машиностроения, а также проектирование технологического оборудования различных технологических процессов. Сформированы компетенции у студентов позволяют им быстро адаптироваться к требованиям любого производства, а навыки работы с САПР моментально приспосабливаться к любому програмному  обеспечению
Название образовательной программы / специализации Оборудование пищевых, перерабатывающих и химических производств
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Подготовку проводит кафедра «Химической техники и промышленной экологии».

Тел .: (057) 707-61-55,

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/abiturientu/, email: kafedrahtpe@i.ua.

Кафедра находится в техническом корпусе на первом этаже (в арке).

Заведующий кафедрой Заведующий кафедрой – доктор техн. наук, профессор Шапорев Валерий Павлович. Тел. 707-66-81.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Образовательно-квалификационные уровни выпускников: бакалавр, магистр.

Выпускникам присваивается квалификация:

на уровне бакалавра: бакалавр машиностроения;

на уровне магистра: профессионал в области машиностроения.

Основные специальные учебные дисциплины Основы проектирования и эксплуатации в пищевом машино- и аппаратостроении с использованием САПР; Технологические основы машиностроения; Процессы и аппараты перерабатывающих и пищевых производств; Эксплуатация и обслуживание машин; Общая технология пищевых производств; Технология пищевых производств малых предприятий;; Технология переработки и хранения сельскохозяйственной продукции
Характеристика специализации Будущий бакалавр машиностроения получает фундаментальные знания по объектам машиностроения, углубленные умение осуществлять анализ и проектировать машины, механизмы и оборудование различного назначения, разрабатывать современные технологии их производства и управления ими, обеспечивать качественную эксплуатацию. В процессе обучения студенты получают глубокую общетеоретические фундаментальную и прикладную инженерную подготовку, современные знания и практические навыки, достаточные для использования в любой деятельности по специальности. Также они получают углубленную подготовку по социальным и экономическим дисциплинам. Наши выпускники свободно владеют пакетами 3D моделирование и САПР, современными методиками инженерных расчетов и проектирования оборудования для химической, пищевой и перерабатывающей отрасли; имеют навыки в применении современных прикладных программ для ЭВМ и работы с информацией.
Возможности трудоустройства Инженеры специализации «Оборудование пищевых, перерабатывающих и химических производств» высоко ценятся в нашей стране и за рубежом. Выпускники кафедры работают в научно-исследовательских институтах и на промышленных и пищевых предприятиях в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и других областях Украины инженерами-механиками, начальниками цехов, заведующими отделами и др.
Specialization Equipment of food, processing and chemical productions is an educational program (specialization) of specialty 133 “Branch mechanical engineering”. Training profiles of EP “Equipment for food, processing and chemical industries” are the technological equipment designing for various technological processes of chemical, food and processing industries, improving the functioning of machines and apparatus, methods for modeling and optimizing technological schemes.
Brief description of the educational program / specialization Aim of the educational program is highly qualified specialists training for practical, managerial and research activities in the area of industrial engineering of food, processing and chemical industries, relies on theoretical and practical knowledge of an innovative nature, the experience of using them for solving problem professional tasks in the area of chemical and food engineering , as well as the design of process equipment of various technological processes.  Students competencies allows them to adapt for the requirements of any enterprises undertime , and skills in working with CAD immediately adapt to any software
Educational program / specialization Equipment for food, processing and chemical industries

 

Contacts Training provided by  department of “Chemical Engineering and environmental protection “.

Tel: (057) 707-61-55,

web-site: http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/abiturientu/, email: kafedrahtpe@i.ua.

The department is located in the technical building on the first floor (in the arch).

Head of the department The head of the department is  doctor of technical sciences, Professor Shaporev Valery Pavlovich. Tel. 707-66-81.
Educational and qualification levels of graduates Educational and qualification levels of graduates: bachelor, master.

Graduates are given the following qualifications:

at the bachelor’s level: bachelor of engineering;

at the master’s level: a professional in mechanical engineering area.

Main special educational disciplines Bases of design and operation in food machine and equipment construction using CAD; Technological bases of mechanical engineering; Processes and apparatuses of processing and food industries; Operation and maintenance of machines; General technology of food production; Technology of food production of small enterprises; Technology of processing and storage of agricultural products
Additional characteristics of specialization The future bachelor of mechanical engineering receives fundamental knowledge on the objects of mechanical engineering, in-depth ability to analyze and design machines, mechanisms and equipment for various purposes, design modern technologies for their production and management, and ensure high-quality operation. In the process of training students receive deep general theoretical fundamental and applied engineering training, modern knowledge and practical skills sufficient for use in any specialty activity. They also receive in-depth training in social and economic disciplines. Our graduates have a working knowledge in 3D modeling and CAD packages, modern methods of engineering calculations and equipment  designing for  chemical, food and processing industries; have skills in using modern computer applications and working with information.
Employment Opportunities Engineers specializing in “Equipment for food, processing and chemical industries” are highly valued all ovr the world. Graduates of the department work in scientific research institutes and in industrial and food enterprises in many countries as chief engineers, chief constructors and etc.

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

13 Механічна інженерія

Спеціальність:

133 Галузеве машинобудування

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *