133 - Галузеве машинобудування

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (Магістр)

Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 133 “Галузеве машинобудування ”. Профілями підготовки ОП “ Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів” є знання в галузі машинобудування та хімічній технології, проведення хіміко-технологічних явищ і процесів; здатність використовувати поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, досвід їх використання для вирішення проблемних професійних завдань у галузі хімічного машинобудування.

 

метою освітньої програми є розвиток загальних і фахових компетентностей для забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі машинобудування, які здатні складати завдання на проектування, монтаж і експлуатацію обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів; формулювати задачу оптимізації технологічних схем різних хімічних виробництв; формулювати і вирішувати задачі моделювання і оптимізації технологічних схем, проводити діагностику та моніторинг технічного стану машин та апаратів різних виробництв.

Шифр: 133.06M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Підготовку проводить кафедра «Хімічної техніки  та  промислової  екології».

Тел.: (057)707-61-55,

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/abiturientu/, email: kafedrahtpe@i.ua. Кафедра знаходиться в технічному корпусі на першому поверсі (в арці).

Завідувач кафедри Завідуючий кафедрою – доктор техн. наук, професор Шапорев Валерій Павлович. Тел. 707-66-81.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, магістр.

Випускникам надається кваліфікація:

на рівні бакалавра: бакалавр з машинобудування;

на рівні магістра: професіонал в галузі машинобудування.

Основні спеціальні навчальні дисципліни Машини та апарати хімічних підприємств, Розрахунок хімічного обладнання на електронно-обчислювальних машинах, Технологічні комплекси підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, Спеціальне обладнання та процеси органічної та неорганічної хімії, Методи дослідження, діагностика, моніторинг технічного стану машин та апаратів хімічних виробництв, Стандартизація та сертифікація обладнання хімічних виробництв, Методи забезпечення надійного функціонування машин та апаратів хімічних виробництв, Утилізація та рекуперація відходів хімічних виробництв, Основи наукових досліджень
Характеристика спеціалізації Майбутній фахівець-машинобудівник отримує фундаментальні знання в області  методів проектно-конструкторських робіт, передових методів освоєння нової техніки та технології у виробництві; має сучасні уявлення про загальні вимоги з проектування, монтажу, експлуатації та основні методи забезпечення надійного функціонування машин та апаратів хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів ; володіє основними методами моделювання і оптимізації технологічних схем різних хімічних виробництв; має розуміння про методи управління організацією та проектування технологічного обладнання різних технологічних процесів; знає основні методи та прийоми конструювання ефективного технологічного обладнання для прийняття інноваційних рішень.
Можливості працевлаштування Випускники спеціалізації «Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів» високо цінуються у нашій країні та за кордоном. Випускники кафедри працюють в науково-дослідних інститутах, в конструкторських бюро і науково-проектних інститутах, діяльність яких пов’язана з машинобудуванням (проектувати підприємства, конструювати технологічне обладнання; розробляти і організовувати технологічні процеси, застосовувати сучасні комп’ютерні CAD, CAE системи для проектування та дизайну технічних виробів, здійснювати технічний аудит виробничих процесів), на промислових підприємствах хімічного та будівельного профілю у Харківській, Сумській, Дніпропетровській і інших областях України інженерами-механіками, начальниками цехів, завідувачами відділами та ін.
О специализации Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов – это образовательная программа (специализация) специальности 133 “Отраслевое машиностроение”. Профилям подготовки ОП “Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов” являются знания в области машиностроения и химической технологии, проведения химико-технологических явлений и процессов; способность использовать углубленные специальные умения и знания инновационного характера, опыт их использования для решения проблемных профессиональных задач в области химического машиностроения .
Короткое описание образовательной программы / специализации Целью образовательной программы является развитие общих и профессиональных компетенций для обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов в области машиностроения, которые способны составлять задания на проектирование, монтаж и эксплуатацию оборудования химических производств и предприятий строительных материалов; формулировать задачу оптимизации технологических схем различных химических производств; формулировать и решать задачи моделирования и оптимизации технологических схем, проводить диагностику и мониторинг технического состояния машин и аппаратов различных производств.
Название образовательной программы / специализации Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Подготовку проводит кафедра «Химической техники и промышленной экологии».

Тел .: (057) 707-61-55,

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/abiturientu/, email: kafedrahtpe@i.ua.

Кафедра находится в техническом корпусе на первом этаже (в арке).

Заведующий кафедрой Заведующий кафедрой – доктор техн. наук, профессор Шапорев Валерий Павлович. Тел. 707-66-81.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Образовательно-квалификационные уровни выпускников: бакалавр, магистр.

Выпускникам присваивается квалификация:

на уровне бакалавра: бакалавр машиностроения;

на уровне магистра: профессионал в области машиностроения.

Основные специальные учебные дисциплины Машины и аппараты химических предприятий, Расчет химического оборудования на электронно-вычислительных машинах, Технологические комплексы предприятий строительных материалов, изделий и конструкций, Специальное оборудование и процессы органической и неорганической химии, Методы исследования, диагностика, мониторинг технического состояния машин и аппаратов химических производств, Стандартизация и сертификация оборудования химических производств, Методы обеспечения надежного функционирования машин и аппаратов химических производств, Утилизация и рекуперация идходив химических производств, Основы научных исследований
Характеристика специализации Будущий специалист-машиностроитель получает фундаментальные знания в области методов проектно-конструкторских работ, передовых методов освоения новой техники и технологии в производстве; имеет современные представления об общих требованиях по проектированию, монтажу, эксплуатации и основные методы обеспечения надежного функционирования машин и аппаратов химических производств и предприятий строительных материалов; владеет основными методами моделирования и оптимизации технологических схем различных химических производств; есть понимание о методах управления организацией и проектирование технологического оборудования различных технологических процессов; знает основные методы и приемы конструирования эффективного технологического оборудования для принятия инновационных решений.
Возможности трудоустройства Выпускники специализации «Оборудование химических производств и предприятий строительных материалов» высоко ценятся в нашей стране и за рубежом. Выпускники кафедры работают в научно-исследовательских институтах, в конструкторских бюро и научно-проектных институтах, деятельность которых связана с машиностроением (проектировать предприятия, конструировать технологическое оборудование, разрабатывать и организовывать технологические процессы, применять современные компьютерные CAD, CAE системы для проектирования и дизайна технических изделий, осуществлять технический аудит производственных процессов), на промышленных предприятиях химического и строительного профиля в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и других областях Украины инженерами-механиками, начальниками цехов, заведующими отделами и др.
Specialization Equipment for Chemical Industry and Construction Material Production is an educational program (specialization) of specialty 133 “Branch mechanical engineering”. Training profiles of the EP ” Equipment for Chemical Industry and Construction Material Production ” are knowledge in the area of engineering and chemical technology, carrying out chemical-technological phenomena and processes; the ability to use advanced special skills and knowledge of an innovative nature, the experience of using them to solve the problematic professional tasks in the field of chemical engineering.
Brief description of the educational program / specialization Aim of the educational program is the development of general and professional competencies to ensure highly qualified  training specialists in the area of mechanical engineering, who are able to make assignments for the design, installation and operation of chemical production equipment and building materials enterprises; formulate the task of optimizing technological schemes of various chemical industries; formulate and solve problems of modeling and optimization of technological schemes, carry out diagnostics and monitoring of the technical condition of machines and devices of various industries.
Educational program / specialization Equipment for Chemical Industry and Construction Material Production
Contacts Training provided by  department of “Chemical Engineering and environmental protection “.

Tel: (057) 707-61-55,

web-site: http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/abiturientu/, email: kafedrahtpe@i.ua.

The department is located in the technical building on the first floor (in the arch).

Head of the department The head of the department is  doctor of technical sciences, Professor Shaporev Valery Pavlovich. Tel. 707-66-81.
Educational and qualification levels of graduates Educational and qualification levels of graduates: bachelor, master.

Graduates are given the following qualifications:

at the bachelor’s level: bachelor of engineering;

at the master’s level: a professional in the area of mechanical engineering.

Main special educational disciplines Machines and devices of chemical enterprises, Calculation of chemical equipment on electronic computers, Technological complexes of enterprises of building materials, products and structures, Special equipment and processes of organic and inorganic chemistry, Methods of research, diagnostics, monitoring of technical condition of machines and devices of chemical production, Standardization and certification of  equipment of chemical manufactures, Recycling and recovery of chemical products, Basic of  research
Additional characteristics of specialization Future specialist-machine builder gets fundamental knowledge in the area of  design methods and construction works, advanced methods of mastering new technology and technology in production; has modern ideas about the general requirements for design, installation, operation and basic methods for ensuring the reliable functioning of machines and devices of chemical industries and construction material production; owns the basic methods of modeling and optimization of technological schemes for various chemical productions; knows the basic methods and techniques of designing effective technological equipment for making innovative decisions.
Employment Opportunities Graduates of the specialization ” Equipment for Chemical Industry and Construction Material Production ” are highly valued all over the world. Graduates of our department work in research institutes, in design bureaus and scientific and design institutes, whose activities are related to engineering (design enterprises, design technological equipment, develop and organize technological processes, apply modern computer CAD, CAE systems for the design and design of technical products , carry out technical audit of production processes), at industrial enterprises of chemical and construction profile by mechanical engineers, shop managers, department heads, etc.

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Хімічної техніки та промислової екології"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *