133 - Галузеве машинобудування

Обладнання переробних і харчових виробництв (Магістр)

Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв – це освітня програма (спеціалізація) спеціальності 133 “Галузеве машинобудування ”. Профілями підготовки ОП “ Обладнання харчових та переробних виробництв ” є  оптимізації технологічних схем різних харчових та переробних виробництв; інноваційні технологічні схеми різноманітних харчових та переробних виробництв; процеси та технології основних виробництв харчової та переробної промисловості.

 

метою освітньої програми є розвиток загальних і фахових компетентностей для забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі машинобудування, які здатні розв’язувати комплексні проблеми професійних завдань у галузі харчових та переробних виробничих процесів, застосовувати аналіз та синтез технічної, фахової та загальнонаукової інформації; здатність використовувати знання в галузі  машинобудування та хімічній технології проведення хіміко-технологічних процесів

Шифр: 133.07M Галузь знань, Спеціальність: , Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Обладнання харчових та переробних виробництв
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Підготовку проводить кафедра «Хімічної техніки  та  промислової  екології».

Тел.: (057)707-61-55,

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/abiturientu/, email: kafedrahtpe@i.ua. Кафедра знаходиться в технічному корпусі на першому поверсі (в арці).

Завідувач кафедри Завідуючий кафедрою – доктор техн. наук, професор Шапорев Валерій Павлович. Тел. 707-66-81.
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, магістр.

Випускникам надається кваліфікація:

на рівні бакалавра: бакалавр з машинобудування;

на рівні магістра: професіонал в галузі машинобудування.

Основні спеціальні навчальні дисципліни Методи дослідження, діагностика, моніторинг технічного стану машин та апаратів переробних і харчових виробництв, , Методи забезпечення надійного функціонування машин та апаратів переробних і харчових виробництв, Холодильна техніка та технології зберігання продукції, Автоматизація виробничих процесів, Розрахунок харчового  та переробного обладнання на електронно-обчислювальних машинах, Біохімічні та мікробіологічні основи харчової і бродильної технології, Обладнання газо-, водоочистки та утилізації відходів переробних і харчових виробництв, Спеціальне обладнання переробних виробництв сільськогосподарської продукції, Основи наукових досліджень
Характеристика спеціалізації У світі щороку зростають вимоги до якості харчових продуктів, в тому числі на основі нових видів сировини. До того ж підвищуються вимоги до обладнання, яке повинно бути надійним, енергоефективним, швидкісним та екологічно безпечним. Конструювання та проектування нового обладнання для харчової та переробної промисловості здатні ефективно здійснювати тільки професіонали, які мають фундаментальну підготовку в проектній сфері, а саме наші магістри – професіонали в галузі машинобудування, які  володіють методами проектно-конструкторських робіт, знають передові методи освоєння нової техніки та технології в харчовому та переробному виробництві; мають сучасні уявлення про загальні вимоги з проектування, монтажу, експлуатації та основні методи забезпечення надійного функціонування машин та апаратів харчової та переробної галузі; володіють основними методами моделювання і оптимізації технологічних схем різних харчових та переробних виробництв; мають розуміння про методи управління організацією та проектування технологічного обладнання різних технологічних процесів харчової галузі; знають основні методи та прийоми конструювання ефективного технологічного обладнання для прийняття інноваційних рішень в харчовій і переробній галузях.
Можливості працевлаштування Інженери спеціалізації «Обладнання харчових та переробних виробництв» високо цінуються у нашій країні та за кордоном. Випускники можуть працювати в проектно-конструкторських організаціях, навчальних закладах та науково-дослідних інститутах (проектувати підприємства, конструювати технологічне обладнання; розробляти і організовувати технологічні процеси оброблення деталей; аналізувати умови і режими експлуатації обладнання; складати технічні завдання на проектування технологічних ліній, цехів, заводів; безпосередньо керувати процесами монтажу, налагодження, експлуатації і ремонту технологічного обладнання галузей харчової та переробної промисловості).
О специализации Оборудование пищевых, перерабатывающих и химических производств – это образовательная программа (специализация) специальности 133 “Отраслевое машиностроение”. Профилем подготовки ОП “Оборудование пищевых и перерабатывающих производств” является оптимизация технологических схем различных пищевых и перерабатывающих производств; инновационные технологические схемы разнообразных пищевых и перерабатывающих производств; процессы и технологии основных производств пищевой и перерабатывающей промышленности.
Короткое описание образовательной программы / специализации целью образовательной программы является развитие общих и профессиональных компетенций для обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов в области машиностроения, которые способны решать комплексные проблемы профессиональных задач в области пищевых и перерабатывающих производственных процессов, применять анализ и синтез технической, профессиональной и общенаучной информации; способность использовать знания в области машиностроения и химической технологии проведения химико-технологических процессов
Название образовательной программы / специализации Оборудование пищевых и перерабатывающих производств
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Подготовку проводит кафедра «Химической техники и промышленной экологии».

Тел .: (057) 707-61-55,

web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/abiturientu/, email: kafedrahtpe@i.ua.

Кафедра находится в техническом корпусе на первом этаже (в арке).

Заведующий кафедрой Заведующий кафедрой – доктор техн. наук, профессор Шапорев Валерий Павлович. Тел. 707-66-81.
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Образовательно-квалификационные уровни выпускников: бакалавр, магистр.

Выпускникам присваивается квалификация:

на уровне бакалавра: бакалавр машиностроения;

на уровне магистра: профессионал в области машиностроения.

Основные специальные учебные дисциплины Методы исследования, диагностика, мониторинг технического состояния машин и аппаратов перерабатывающих и пищевых производств, методы обеспечения надежного функционирования машин и аппаратов перерабатывающих и пищевых производств, Холодильная техника и технологии хранения продукции, Автоматизация производственных процессов, расчет пищевого и перерабатывающего оборудования на электронно-вычислительных машинах , Биохимические и микробиологические основы пищевой и бродильной технологии, Оборудование газ, водоочистки и утилизации отходов перерабатывающих и пищевых вы производств, Специальное оборудование перерабатывающих производств сельскохозяйственной продукции, Основы научных исследований
Характеристика специализации В мире ежегодно растут требования к качеству пищевых продуктов, в том числе на основе новых видов сырья. К тому же повышаются требования к оборудованию, которое должно быть надежным, энергоэффективным, скоростным и экологически безопасным. Конструирование и проектирование нового оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности способны эффективно осуществлять только профессионалы, имеющие фундаментальную подготовку в проектной сфере, а именно наши магистры – профессионал в области машиностроения, владеющие методами проектно-конструкторских работ, которые знают передовые методы освоения новой техники и технологии в пищевом и перерабатывающем производстве; имеют современные представления об общих требованиях по проектированию, монтажу, эксплуатации и основные методы обеспечения надежного функционирования машин и аппаратов пищевой и перерабатывающей отрасли; владеют основными методами моделирования и оптимизации технологических схем различных пищевых и перерабатывающих производств; имеют понимание о методах управления организацией и проектирование технологического оборудования различных технологических процессов пищевой отрасли; знают основные методы и приемы конструирования эффективного технологического оборудования для принятия инновационных решений в пищевой и перерабатывающей отраслях.
Возможности трудоустройства Инженеры специализации «Оборудование пищевых и перерабатывающих производств» высоко ценятся в нашей стране и за рубежом. Выпускники могут работать в проектно-конструкторских организациях, учебных заведениях и научно-исследовательских институтах (проектировать предприятия, конструировать технологическое оборудование, разрабатывать и организовывать технологические процессы обработки деталей; анализировать условия и режимы эксплуатации оборудования; составлять технические задания на проектирование технологических линий, цехов, заводов ; непосредственно управлять процессами монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта технологического оборудования отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности).
Specialization Equipment for Processing and Food Industry is an educational program (specialization) of specialty 133 “Branch mechanical engineering”. Training profile of the EP “ Equipment for Processing and Food Industry ” are  optimization of technological schemes of various food and processing industries; innovative technological schemes of various food and processing industries; processes and technologies of the main food and processing industries.
Brief description of the educational program / specialization Aim of the educational program is  development of general and professional competencies for providing  highly qualified specialists training in the area of mechanical engineering that can solve complex problems of professional tasks in the area of food and processing production processes, apply analysis and the synthesis of technical, professional and general scientific information; the ability to use knowledge in the area  of engineering and food technology for carrying chemical-technological processes
Educational program / specialization Equipment for Processing and Food Industry
Contacts Training provided by department of “Chemical Engineering and environmental protection “.

Tel: (057) 707-61-55,

web-site: http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/abiturientu/, email: kafedrahtpe@i.ua.

The department is located in the technical building on the first floor (in the arch).

Head of the department The head of the department is  doctor of technical sciences, Professor Shaporev Valery Pavlovich. Tel. 707-66-81.
Educational and qualification levels of graduates Educational and qualification levels of graduates: bachelor, master.

Graduates are given the following qualifications:

at the bachelor’s level: bachelor of engineering;

at the master’s level: a professional in the area of mechanical engineering.

Main special educational disciplines Methods of research, diagnostics, monitoring of technical condition of machines and devices for processing and food production, methods for ensuring reliable operation of machines and devices for processing and food industries, Refrigeration and storage technology, Automation of production processes, calculation of food and processing equipment on electronic computers, Biochemical and microbiological basis of food and fermentation technology, gas equipment, water treatment and disposal strokes and food processing industries, special equipment processing agricultural production, Basic of Research
Additional characteristics of specialization In the world, the requirements to the quality of food products are growing every year, including  the basis of new types of raw materials. In addition, the requirements for equipment are increasing, which should be reliable, energy efficient, high-speed and environmentally friendly. Designing  new equipment for the food and processing industry can be effectively carried out only by professionals with fundamental training in the project area, namely our masters – a professional in the area of mechanical engineering, who know the methods of design work, advanced methods of mastering new technology and technology in food and processing industry; have modern ideas about the general requirements for design, installation, operation and basic methods for ensuring the reliable functioning of machines and devices of the food and processing industry; own basic methods of modeling and optimization of technological schemes of various food and processing industries; have an understanding of managing the organization and the design of technological equipment methods for various technological processes in the food industry; know the basic methods and techniques of designing effective technological equipment for making innovative decisions in the food and processing industries.
Employment Opportunities Masters specializing in “ Equipment for Processing and Food Industry ” are highly valued all over the world. Graduates

can work in design organizations, educational institutions and research institutes (design enterprises, design technological equipment, develop and organize technological processes for processing parts, analyze the conditions and modes of operation of equipment, draw up technical tasks for the design of technological lines, workshops, factories , directly manage the processes of installation, adjustment, operation and repair of technological equipment food processing and processing industry).

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Хімічної техніки та промислової екології"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Обладнання переробних і харчових виробництв (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *