131 - Прикладна механіка

Обладнання та технології ливарного виробництва (Бакалавр)

“Обладнання та технології ливарного виробництва”- це спеціалізація спеціальності 131 “Прикладна механіка”, що входить до галузі знань 13Механічна інженерія».

 

Спеціалізація “Обладнання та технології ливарного виробництва” готує кадри для роботи на підприємствах ливарного виробництва в галузі машинобудування, на ювелірних підприємствах в якості технологів по виготовленню виливків промислового та художнього призначення, конструкторів ливарного оснащення та обладнання, механіків з обслуговування обладнання, фахівців з автоматизації, з впровадження нової техніки та технології, а також для роботи в науково-дослідних, проектних, навчальних установах та в службах управління якістю виливків.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 131.09B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми/ спеціалізації 131.9 “Обладнання та технології ливарного виробництва”
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Ливарне виробництво»,

Адреса: НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002.

Телефон: 057-707-68-54

E-mail: litvo11@kpi.kharkov.ua

web-сайт:http://www.kpi.kharkіv.edu/lv/

Завідувач кафедри Доктор технічних наук, професор Акімов Олег Вікторович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр, Магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Ливарні сплави та ресурсо- і енергозберігаючітехнології плавки; Сучасне обладнання ливарного виробництва Ресурсозберігаючі технології в ливарному виробництві; Енергозберігаючі печі ливарних цехів; Сучасні технології в прикладній механіці: Проектування ливарних цехів; Автоматизація ливарного виробництва; Сплави для художнього та ювелірного литва; Технологія художнього та ювелірного литва; Моделювання та дизайн процесів, виробів, оснащення;

 

Характеристика спеціалізації Підготовка кадрів для роботи на підприємствах

ливарного виробництва в галузі машинобудування, на ювелірних підприємствах в якості технологів по виготовленню виливків промислового та художнього призначення, конструкторів ливарного оснащення та обладнання, механіків з обслуговування обладнання, фахівців з автоматизації, з впровадження нової техніки та технології, а також для роботи в науково-дослідних, проектних, навчальних установах та в службах управління якістю виливків.

Можливості працевлаштування Випускники кафедри працюють на заводах “Світло шахтаря”, ДП “Електроважмаш”, ООО “Українська ливарна компанія” (індустріальна група УПЕК), Полтавський турбомеханічний завод, ювелірних підприємствах на посадах інженерів- технологів, конструкторів, головних металургів, начальників цехів, науково-дослідних відділів, конструкторських бюро.

 

Медіаконтент: web-сайт:http://www.kpi.kharkіv.edu/lv/
О специализации «Оборудование и технологии литейного производства» – это специализация специальности 131 «Прикладная механика», которая входит в область знаний 13 «Механическая инженерия»

 

Короткое описание образовательной программы/ специализации Специализация «Оборудование и технологии литейного производства» готовит кадри для работы на предприятиях литейного производства в отрасли машиностроения, на ювелирных предприятиях технологами по изготовлению отливок промышленного и художественного  назначения, конструкторами литейной оснастки и оборудования механиками по обслуживанию оборудования, специалистами по автоматизации, по внедрению новой техники и технологий, а также для работы в научно-исследовательских, проектных, учебных заведениях и в службах управления качеством отливок.

 

Название образовательной программы/ специализации 151.9 «Оборудование и технологии литейного производства»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Литейное производство»,

Адрес: НТУ «ХПИ», ул. Кирпичова, 2, Харьков, 61002.

Телефон: 057-707-68-54

E-mail: litvo11@kpi.kharkov.ua

web-сайт:http://www.kpi.kharkіv.edu/lv/

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, профессор Акимов Олег Викторович
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр, Магистр
Основные специальные учебные дисциплины Литейные сплавы и ресурсо- и энергозберегающие технологии плавки, Современное оборудование литейного производства, Ресурсосберегающие технологии в литейном производстве, Энергосберигающие печи литейных цехов, Современные технологии в прикладной механике, Проектирование литейных цехов,Автоматизация литейного производства, Сплавы для художественного и ювелирного литья, Моделирование и дизайн проыессов, изделий, оборудования.

 

Характеристика специализации Подготовка кадров для работи на предприятиях литейного производства в отрасли машиностроения, на ювелирных предприятиях в должностях технологов по изготовлению отливок промышленного ы художественного назначения, конструкторов литейной остастки и оборудования, механиков по обслуживанию оборудования, специалистов по автоматизации, по внедрению новой техники и технологии, а также для работы в научно-исследовательских, проектных, учебных заведениях,и в службах управления качеством отливок.

 

Возможности трудоустройства Випускники кафедри работают на заводах «Свет Шахтера», ГП «Электротяжмаш», ООО «Украинская литейная компания» (индустриальная группа УПЭК), Полтавский турбомеханический завод, ювелирные предприятия на должностях ынженеров-технологов, конструкторов, главных металлургов, начальников цехов, научно-исследовательских оттедлв, конструкторских бюро.

 

Медиаконтент: web-сайт:http://www.kpi.kharkіv.edu/lv/
Specialization «Оборудование и технологии литейного производства» – это специализация специальности 131 «Прикладная механика», которая входит в область знаний 13 «Механическая инженерия».

 

Brief description of the educational program / specialization Специализация «Оборудование и технологии литейного производства» готовит кадры для работы на предприятиях литейного производства в отрасли машиностроения, на ювелирных предприятиях технологами по изготовлению отливок промышленного и художественного  назначения, конструкторами литейной оснастки и оборудования механиками по обслуживанию оборудования, специалистами по автоматизации, по внедрению новой техники и технологий, а также для работы в научно-исследовательских, проектных, учебных заведениях и в службах управления качеством отливок.

 

 

Educational program / specialization 151.9 Equipment and technology of foundry production”

 

Contacts Department “Foundry”. Tel: (057)707-68-54,

NTU “KhPI”,  2, Kyrpychova str., 61002, Kharkiv Ukraine

phone: (057)-707-68-54

E-mail: litvo11@kpi.kharkov.ua

web-сайт:http://www.kpi.kharkіv.edu/lv/

Head of the department doctor of technical Sciences, Professor AKIMOV Oleg Viktorovich, phone: (057)707-68-54.

 

Educational and qualification levels of graduates bachelor, master
Main special educational disciplines Cast alloys and resource – saving smelting technology; advanced equipment foundry; resource-Saving technologies in the foundry; energy-efficient furnace foundries; Computer integrated technologies in foundries; Design foundries; automation in foundry; Alloys for artistic and jewelry casting; Technology of artistic and jewelry casting; Basics of artistic design and computer design.

 

 

Литейные сплавы и ресурсо- и энергозберегающие технологии плавки, Современное оборудование литейного производства, Ресурсосберегающие технологии в литейном производстве, Энергосберигающие печи литейных цехов, Современные технологии в прикладной механике, Проектирование литейных цехов,Автоматизация литейного производства, Сплавы для художественного и ювелирного литья, Моделирование и дизайн процессов, изделий, оборудования.

 

Additional characteristics of specialization Подготовка кадров для работи на предприятиях литейного производства в отрасли машиностроения, на ювелирных предприятиях в должностях технологов по изготовлению отливок промышленного ы художественного назначения, конструкторов литейной остастки и оборудования, механиков по обслуживанию оборудования, специалистов по автоматизации, по внедрению новой техники и технологии, а также для работы в научно-исследовательских, проектных, учебных заведениях,и в службах управления качеством отливок.

 

Employment Opportunities Graduates of the Department work in the factories “Light miner”, SE “Electrotyazhmash”, JSC “Ukrainian casting company” (industr. group UPEC), Poltava Turbomechanical plant and jewelry enterprises on the positions of engineers, designers, chief metallurgists, heads of departments, research departments, design Bureau.

 

Випускники кафедри работают на заводах «Свет Шахтера», ГП «Электротяжмаш», ООО «Украинская литейная компания» (индустриальная группа УПЭК), Полтавский турбомеханический завод, ювелирные предприятия на должностях ынженеров-технологов, конструкторов, главных металлургов, начальников цехов, научно-исследовательских оттедлв, конструкторских бюро.

 

Media: web-сайт:http://www.kpi.kharkіv.edu/lv/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

13 Механічна інженерія

Спеціальність:

131 Прикладна механіка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Ливарне виробництво"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Обладнання та технології ливарного виробництва (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *