071 - Облік і оподаткування

Облік і аудит в міжнародному бізнесі (Бакалавр)

 

Міжнародний бізнес ­- сфера практичної реалізації міжнародних економічних відносин, здійснення глобальних виробничих, будівельних, торговельних, сервісних програм та іншої діяльності компаніями двох або більше країн з метою взаємовигідної співпраці для отримання економічного прибутку та досягнення міцних позицій на ринку

 

Освітня програма призначена для підготовки фахівців, здатних з високим рівнем кваліфікації: виконувати роботи з трансформації фінансових звітів за вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності, аналізу їх складових, здійснювати консолідацію фінансових звітів дочірніх підприємств, обліковувати експортно-імпортні, міжнародні валютно-фінансові та інвестиційні операції, приймати участь у проведенні аудиту міжнародної економічної діяльності

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 071.03B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Спеціалізація «Облік і аудит в міжнародному бізнесі»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра економічного аналізу та обліку

61002, м. Харків, вул.Кирпичова, 2, корп.У1, 9 поверх, ауд. 901

057-707-62-74 – викладацька
057-707-60-74 – завідувач кафедри

ekon.analiz@gmail.com

Завідувач кафедри Доктор економічних наук, професор Давидюк Тетяна Вікторівна
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
Основні спеціальні навчальні дисципліни Інформаційно-комунікаційне забезпечення управління підприємством

Гроші і кредит

Оптимізаційні методи та моделі

Міжнародний менеджмент

Облік і звітність в оподаткуванні

Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності

Основи бізнес-аналізу

Облік у зарубіжних країнах

Облік у фінансово-кредитних установах

Міжнародне економічне право

Соціально-трудові відносини в організації облікової діяльності

Облік комерційної та виробничої діяльності на міжнародних підприємствах

Інвестиційний аналіз

Аудит оподаткування суб’єктів господарювання

Облік зовнішньоєкономічної діяльності підприємства

Розрахунки і платежі в міжнародному бізнесі

Характеристика спеціалізації Підготовка фахівців, що володіють знаннями щодо основних вимог національного та міжнародного регулювання режиму здійснення зовнішньоекономічної діяльності, навичками із застосування міжнародних стандартів для організації процедури складання та трансформації фінансової звітності, а також аналізу та інтерпретації її показників, вміннями організовувати облік відповідних об’єктів підприємств – суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та проводити аналіз їх ефективності, застосувати необхідні процедури для планування заходів контролю за фактами, господарськими процесами та ресурсами суб’єктів міжнародного ринку
Можливості працевлаштування Випускники можуть працювати у міжнародних та національних аудиторських компаніях, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, комерційних банках, дочірніх та асоційованих підприємствах всесвітньовідомих транснаціональних компаній, обіймаючи при цьому посади від бухгалтерів, які здійснюють облік первинних операцій та помічників аудитора до керівників середньої ланки
Медіаконтент: https://www.facebook.com/groups/1508429959465296/

https://www.youtube.com/channel/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

О специализации Международный бизнес – сфера практической реализации международных экономических отношений, осуществления глобальных производственных, строительных, торговых, сервисных программ и другой деятельности компаниями двух или более стран с целью взаимовыгодного сотрудничества для получения экономической прибыли и достижения прочных позиций на рынке
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа предназначена для подготовки специалистов, способных с высоким уровнем квалификации выполнять работы по трансформации финансовой отчетности по требованиям Международных стандартов финансовой отчетности, анализа их составляющих, осуществлять консолидацию финансовых отчетов дочерних предприятий, учитывать экспортно-импортные, международные валютно-финансовые и инвестиционные операции, принимать участие в проведении аудита международной экономической деятельности
Название образовательной программы / специализации Специализация «Учет и аудит в международном бизнес»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра экономического анализа и учета

61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2, корп.У1, 9 этаж, ауд. 901

057-707-62-74 – преподавательская
057-707-60-74 – заведующий кафедрой

ekon.analiz@gmail.com

Заведующий кафедрой Доктор экономических наук, профессор Давидюк Татьяна Викторовна
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Первый (бакалаврский) уровень высшего образования
Основные специальные учебные дисциплины Информационно-коммуникационное обеспечение управления предприятием

Деньги и кредит

Оптимизационные методы и модели

Международный менеджмент

Учет и отчетность в налогообложении

Бухгалтерский учет по видам экономической деятельности

Основы бизнес-анализа

Учет в зарубежных странах

Учет в финансово-кредитных учреждениях

Международное экономическое право

Социально-трудовые отношения в организации учетной деятельности

Учет коммерческой и производственной деятельности на международных предприятиях

Инвестиционный анализ

Аудит налогообложения субъектов хозяйствования

Учет внешнеэкономической деятельности предприятия

Расчеты и платежи в международном бизнесе

Характеристика специализации Подготовка специалистов, обладающих знаниями по основным требованиям национального и международного регулирования режима осуществления внешнеэкономической деятельности, навыками применения международных стандартов для организации процедуры составления и трансформации финансовой отчетности, а также анализа и интерпретации ее показателей, умениями организовывать учет соответствующих объектов предприятий – объектов внешнеэкономической деятельности и проводить анализ их эффективности, применить необходимые процедуры для планирования мероприятий по контролю по фактам, хозяйственными процессами и ресурсами субъектов международного рынка
Возможности трудоустройства Выпускники могут работать в международных и национальных аудиторских компаниях, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, коммерческих банках, дочерних и ассоциированных предприятиях всемирно транснациональных компаний, занимая при этом должности от бухгалтеров, осуществляющих учет первичных операций и помощников аудитора к руководителям среднего звена
Медиаконтент https://www.facebook.com/groups/1508429959465296/

https://www.youtube.com/chttpsl/UC6KLoQi6Ns86nGuN9tkpzFw

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

071 Облік і оподаткування

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Історія України, Математика, Українська мова та література

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра економічного аналізу і обліку

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Облік і аудит в міжнародному бізнесі (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *