133 - Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (Бакалавр)

Підйомно-транспортні машини – це спеціалізація, яка дозволить вам стати фахівцями у сфері розрахунків, проектування, діагностики, сертифікації, експлуатації та обслуговування кранів, дорожніх машин, конвеєрів, ліфтів та іншого підйомно-транспортного обладнання. Підйомно-транспортні машини є невід’ємною частиною промисловості, сільського господарства, будівництва, транспортних систем, житлово-комунального господарства

 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра спрямована на студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності в галузі підйомно-транспортних машин. Головною перевагою програми підготовки бакалавра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього фахівця. Програма збалансована щодо соціально-гуманітарної і фундаментальної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну базу за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з фундаментальних та природничо-наукових дисциплін, дисциплін загальнопрофесійної та спеціальної підготовки.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 133.04B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Підйомно-транспортні машини і обладнання», 61002, м. Харків, вул. Кирпичова 2, тел. 70-76-581, 70-76-582, 70-76-881; kafedra.ptm@kpi.kharkov.ua; liftingandtransportmachines@gmail.com
Завідувач кафедри Коваленко Валентин Олександрович, професор НТУ «ХПІ», доцент,  кандидат технічних наук, науковий керівник Науково-дослідного центра «Промислова безпека та технічний аудит» МІПО НТУ «ХПІ»
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Комп’ютерні технології в машинобудуванні, Операційні системи в кранобудуванні, Автоматизація підйомно-транспортних машин, Системи автоматизованного проектування підйомно-транспортних машин, Автоматизований гідропривод підйомно-транспортних та будівельних машин

Металеві конструкції підйомно-транспортних машин, Вантажопідйомні машини, Будівельні, дорожні та меліоративні машини, Основи логістики, Технологія кранобудівного виробництва, Підйомники, Машини для земляних робіт, Експлуатація та обслуговування машин, Науково-дослідна робота

Характеристика спеціалізації Спеціалізація “Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання” має на меті фахову підготовку, яка відноситься до пріоритетних напрямків розвитку техніки і дозволяє виконувати інженерну, конструкторську, технологічну роботу в галузі розробки, випробовування і експлуатації, сертифікації та впровадження нового транспортного устаткування, підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних та інших транспортних систем і обладнання.
Можливості працевлаштування Фахівці цього напрямку працюють у вітчизняних та закордонних організаціях, де проектують чи експлуатують: крани, будівельні машини, дорожні і меліоративні машини, навантажувачі, ескалатори, рольганги, ліфти, транспортери та інше сучасне обладнання технологічної логістики.
Медіаконтент:  

Самый мощный кран-манипулятор в мире "Hidrokon". Все оси крана поворотные и могут работать независимо. Способен поднять практически любую тяжёлую технику выше своей массы. Один из самых компактных манипуляторов в мире учитывая его грузоподъёмность. Область применения ориентирована на работу с тяжёлыми грузами как внутри помещений, где невозможно использовать никакую другую технику, так и снаружи. Более эффективен по сравнению с традиционными методами работы в закрытых помещениях, так как позволяет сэкономить время и сократить затраты в десятки раз.

Опубліковано Марьяною Стрижак 14 січня 2018 р.

 

 

Второй самый большой в мире автокран. Задача – удалить 33-метровые 25-тонные подвесные алюминиевые леса в трех частях от северной башни Кёльнского кафедрального собора (г. Кельн, Германия). Этот гигакран LTM 1750-9.1 производства фирмы Liebherr (грузоподъемность 750 тонн) был собран 22 июля 2013 года. Эксплуатационная масса мобильного крана 108 тонн, балласт (противовес) 204 тонны. Michael Weber born in Cologne – Camera-Editor-Producer Blueline Studio Cologne https://www.youtube.com/watch?v=2gYHFahhB8A

Опубліковано Марьяною Стрижак 10 січня 2018 р.

 

Новогодний кабельный кран на кафедре "Подъемно-транспортные машины и оборудование"#merry christmas and happy new year

Опубліковано Марьяною Стрижак 17 грудня 2017 р.

 

Экскурсия для студентов ХПИ по складу в Омега в Харькове

Компания Омега-Автопоставка всегда с радостью принимает подрастающее поколение специалистов. Мы готовы показывать, рассказывать и пополнять ряды сотрудников целеустремленной молодежью.В этот раз к нам в гости приехали студенты харьковского НТУ ХПИ. Приятно видеть проактивную молодежь, которой действительно интересно получать новые знания и приобретать новый опыт!

Опубліковано ООО ТПК "Омега-Автопоставка" 20 жовтня 2017 р.

 

О специализации Подъёмно-транспортные машины – это специализация, которая позволит вам стать специалистами в сфере расчётов, проектирования, диагностики, сертификации, эксплуатации и обслуживания кранов, дорожных машин, конвейеров, лифтов и другого подъёмно-транспортного оборудования. Подъёмно-транспортные машины являются неотъёмлемой частью промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспортных систем, жилищно-коммунального хозяйства
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки бакалавра направлена на студентов, которые стремятся стать специалистами в сфере инженерной и научной деятельности отрасли подъёмно-транспортных машин. Главным преимуществом программы подготовки бакалавра является ориентация на формирование максимально широкого научно-технического мировоззрения будущего специалиста. Программа сбалансирована относительно социально-гуманитарной и фундаментальной подготовки и содержит достаточную выборочную компонентную базу по специализации. Это даёт возможность получить базовые знания по фундаментальным и естественнонаучным дисциплинам, дисциплинам общей профессиональной и специальной подготовки.
Название образовательной программы / специализации Подъёмно-транспортные, дорожные, строительные, мелиоративные машины и оборудование
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Подъёмно-транспортные машины и оборудование», 61002, г. Харьков, ул. Кирпичёва 2, тел. 70-76-581, 70-76-582, 70-76-881; kafedra.ptm@kpi.kharkov.ua; liftingandtransportmachines@gmail.com
Заведующий кафедрой Коваленко Валентин Александрович, профессор НТУ «ХПИ», доцент,  кандидат технических наук, научный руководитель Научно-исследовательского центра «Промышленная безопасность и технический аудит» МИПО НТУ «ХПИ»
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр
Основные специальные учебные дисциплины Компьютерные технологии в машиностроении, Операционные системы в краностроении, Автоматизация подъёмно-транспортных машин, Системы автоматизированного проектирования подъёмно-транспортных машин, Автоматизированный гидропривод подъёмно-транспортных и строительных машин

Металлические конструкции подъёмно-транспортных машин, Грузоподъёмные машины, Строительные, дорожные и мелиоративные машины, Основы логистики, Технология краностроительного производства, Подъёмники, Машины для земляных работ, Эксплуатация и обслуживание машин, Научно-исследовательская работа

Характеристика специализации Специализация “Подъёмно-транспортные, дорожные, строительные, мелиоративные машины и оборудование” нацелена на специализированную подготовку, которая относится к приоритетным направлениям развития техники и позволяет выполнять инженерную, конструкторскую, технологическую работу в области разработки, испытаний и эксплуатации, сертификации и внедрения нового транспортного оборудования, подъёмно-транспортных, строительных, дорожных, мелиоративных и других транспортных систем.
Возможности трудоустройства Специалисты этого направления работают в отечественных и заграничных организациях, где проектируют или эксплуатируют: краны, строительные машины, дорожные и мелиоративные машины, погрузчики, эскалаторы, рольганги, лифты, транспортёры и другое современное оборудование технологической логистики.
Медиаконтент  

Самый мощный кран-манипулятор в мире "Hidrokon". Все оси крана поворотные и могут работать независимо. Способен поднять практически любую тяжёлую технику выше своей массы. Один из самых компактных манипуляторов в мире учитывая его грузоподъёмность. Область применения ориентирована на работу с тяжёлыми грузами как внутри помещений, где невозможно использовать никакую другую технику, так и снаружи. Более эффективен по сравнению с традиционными методами работы в закрытых помещениях, так как позволяет сэкономить время и сократить затраты в десятки раз.

Опубліковано Марьяною Стрижак 14 січня 2018 р.

 

 

Второй самый большой в мире автокран. Задача – удалить 33-метровые 25-тонные подвесные алюминиевые леса в трех частях от северной башни Кёльнского кафедрального собора (г. Кельн, Германия). Этот гигакран LTM 1750-9.1 производства фирмы Liebherr (грузоподъемность 750 тонн) был собран 22 июля 2013 года. Эксплуатационная масса мобильного крана 108 тонн, балласт (противовес) 204 тонны. Michael Weber born in Cologne – Camera-Editor-Producer Blueline Studio Cologne https://www.youtube.com/watch?v=2gYHFahhB8A

Опубліковано Марьяною Стрижак 10 січня 2018 р.

 

Новогодний кабельный кран на кафедре "Подъемно-транспортные машины и оборудование"#merry christmas and happy new year

Опубліковано Марьяною Стрижак 17 грудня 2017 р.

 

Экскурсия для студентов ХПИ по складу в Омега в Харькове

Компания Омега-Автопоставка всегда с радостью принимает подрастающее поколение специалистов. Мы готовы показывать, рассказывать и пополнять ряды сотрудников целеустремленной молодежью.В этот раз к нам в гости приехали студенты харьковского НТУ ХПИ. Приятно видеть проактивную молодежь, которой действительно интересно получать новые знания и приобретать новый опыт!

Опубліковано ООО ТПК "Омега-Автопоставка" 20 жовтня 2017 р.

 

Specialization Lifting and Transport Machines is a specialization that will allow you to become specialist in the field of calculation, diagnostics, certification, operation and maintenance of cranes, road-building machines, conveyors, elevators and other handling equipment. Lifting and Transport Machines is an integral part of industry , construction, transport systems, housing and communal services.
Brief description of the educational program / specialization The educational and professional program of bachelor’s training is aimed at students who aspire to become specialist in the field of engineering and scientific activity of the branch of lifting and transport machines. The main advantage of the bachelor’s program is the formation of the widest possible scientific and technical view of the future specialist. The program is balanced according to socio-humanitarian and fundamental training and contains a sufficient selective component base for specialization. The program gives an opportunity to obtain basic knowledge in fundamental and natural science disciplines, disciplines of general professional and special training.
Educational program / specialization Lifting and Transport, Road-building, Construction, Land reclamation Machines and Equipment
Contacts Lifting and Transport Machines and Equipment department, 61002, Kharkiv, 2, Kyrpychova str., tel. 70-76-581, 70-76-582, 70-76-881; kafedra.ptm@kpi.kharkov.ua; liftingandtransportmachines@gmail.com
Head of the department Kovalenko Valentyn Oleksandrovych, NTU «KhPI» Professor, Docent, Candidate of Technical Sciences, head of “Industrial security and technical audit” research сenter of MIPO NTU “KhPI”
Educational and qualification levels of graduates Bachelor
Main special educational disciplines Computer technologies in mechanical engineering, Operational systems in crane-building, Automation of lifting and transport machines, Computer-aided design of lifting and transport machines, Automated hydraulic drive of lifting and transport and construction machines, Metal constructions of lifting and transport machines, Handling machines, Construction, road-building and land-reclamation machines, Fundamentals of logistics, Crane-building production technology, Hoists, Earth-moving machines, Machine operation and maintenance, Scientific research work
Additional characteristics of specialization Lifting and Transport, Road-building, Construction, Land reclamation Machines and Equipment is aimed at specialized training, which belongs to the priority areas of technology development and allows to carry out engineering, design, technological work in the field of development, testing and operation, certification and implementation of new transport equipment, lifting and transport, construction, road-building, land-reclamation and other transport systems.
Employment Opportunities Our specialists work in domestic and foreign organizations, where they design and operate cranes, construction machines, road-building and land-reclamation machines, loaders, escalators, roller tables, elevators, conveyors and other modern equipment for technological logistics.
Media: https://www.facebook.com/100017278393446/videos/188825658370046/

https://www.facebook.com/100017278393446/videos/187650708487541/

https://www.facebook.com/100017278393446/videos/180564445862834/

https://www.facebook.com/OmegaTPC/videos/1902315143422487/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

13 Механічна інженерія

Спеціальність:

133 Галузеве машинобудування

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Підйомно-транспортні машини і обладнання"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *