133 - Галузеве машинобудування

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (Магістр)

Підйомно-транспортні машини – це спеціалізація, яка дозволить вам стати професіоналами у сфері науково-технічної діяльності за спеціалізацією «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання».

 

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів орієнтована на студентів, які прагнуть стати професіоналами у сфері інженерної та наукової діяльності галузі підйомно-транспортних машин. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування максимально широкого науково-дослідницького світогляду майбутнього професіонала. Програма збалансована щодо загальної та професійної підготовки та містить достатню вибіркову компонентну базу за спеціалізацією. Це дає можливість отримати базові знання з спеціальних наукових дисциплін.

Шифр: 133.04M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Підйомно-транспортні машини і обладнання», 61002, м. Харків, вул. Кирпичова 2, тел. 70-76-581, 70-76-582, 70-76-881; kafedra.ptm@kpi.kharkov.ua; liftingandtransportmachines@gmail.com
Завідувач кафедри Коваленко Валентин Олександрович, професор НТУ «ХПІ», доцент,  кандидат технічних наук, науковий керівник Науково-дослідного центра «Промислова безпека та технічний аудит» МІПО НТУ «ХПІ»
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Основи наукових досліджень, Теорія технічних систем, Проектування технічних об’єктів та обладнання,

Моделювання процесів в галузевому машинобудуванні, Сучасні наукові школи кафедри, Будівельні, дорожні та меліоративні машини, Спеціальні крани, Динаміка вантажопідйомних машин, Машини безперервного транспорту, Кабельні крани і канатні дороги, Ліфти і ескалатори, Інноваційні технології в машинобудуванні

Характеристика спеціалізації Спеціалізація “Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання” має на меті фахову науково-дослідну підготовку, яка відноситься до пріоритетних напрямків розвитку техніки і дозволяє виконувати науково-дослідну, інженерну, технологічну, контрольну, освітню роботу в галузі розробки, випробовування і експлуатації, сертифікації та впровадження нового транспортного устаткування, підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних та інших транспортних систем і обладнання.
Можливості працевлаштування Фахівці цього напрямку працюють у вітчизняних та закордонних науково-дослідних та проектних організаціях, де проектують чи експлуатують: крани, будівельні машини, дорожні і меліоративні машини, навантажувачі, ескалатори, рольганги, ліфти, транспортери та інше сучасне обладнання технологічної логістики.
Медіаконтент:  

Современный кабельный симулятор, позволяющий имитировать не только изображение, но и трехмерное движение в пространстве

Опубліковано Марьяною Стрижак 23 січня 2018 р.

 

Второй самый большой в мире автокран. Задача – удалить 33-метровые 25-тонные подвесные алюминиевые леса в трех частях от северной башни Кёльнского кафедрального собора (г. Кельн, Германия). Этот гигакран LTM 1750-9.1 производства фирмы Liebherr (грузоподъемность 750 тонн) был собран 22 июля 2013 года. Эксплуатационная масса мобильного крана 108 тонн, балласт (противовес) 204 тонны. Michael Weber born in Cologne – Camera-Editor-Producer Blueline Studio Cologne https://www.youtube.com/watch?v=2gYHFahhB8A

Опубліковано Марьяною Стрижак 10 січня 2018 р.

 

 

О специализации Подъёмно-транспортные машины – это специализация, которая позволит вам стать профессионалами в сфере научно-технической деятельности по специализации «Подъёмно-транспортные, дорожные, строительные, мелиоративные машины и оборудование».
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательно-профессиональная программа подготовки магистров ориентирована на студентов, которые стремятся стать профессионалами в сфере инженерной и научной деятельности отрасли подъёмно-транспортных машин. Главным преимуществом программы подготовки магистра является ориентация на формирование максимально широкого научно-исследовательского технического мировоззрения будущего профессионала. Программа сбалансирована относительно общей и профессиональной подготовки и содержит достаточную выборочную компонентную базу по специализации. Это даёт возможность получить базовые знания по специальным научным дисциплинам.
Название образовательной программы / специализации Подъёмно-транспортные, дорожные, строительные, мелиоративные машины и оборудование
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Подъёмно-транспортные машины и оборудование», 61002, г. Харьков, ул. Кирпичёва 2, тел. 70-76-581, 70-76-582, 70-76-881; kafedra.ptm@kpi.kharkov.ua; liftingandtransportmachines@gmail.com
Заведующий кафедрой Коваленко Валентин Александрович, профессор НТУ «ХПИ», доцент,  кандидат технических наук, научный руководитель Научно-исследовательского центра «Промышленная безопасность и технический аудит» МИПО НТУ «ХПИ»
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр
Основные специальные учебные дисциплины Основы научных исследований, Теория технических систем, Проектирование технических объектов и оборудования,

Моделирование процессов в отраслевом машиностроении, Современные научные школы кафедры, Строительные, дорожные и мелиоративные машины, Специальные краны, Динамика грузоподъёмных машин, Машины непрерывного транспорта, Кабельные краны и канатные дороги, Лифты и эскалаторы, Инновационные технологии в машиностроении

Характеристика специализации Специализация “Подъёмно-транспортные, дорожные, строительные, мелиоративные машины и оборудование” нацелена на специализированную научно-исследовательскую подготовку, которая относится к приоритетным направлениям развития техники и позволяет выполнять научно-исследовательскую, инженерную, технологическую, контролирующую, образовательную работу в области разработки, испытания и эксплуатации, сертификации и внедрения нового транспортного оборудования, подъёмно-транспортных, строительных, дорожных, мелиоративных и других транспортных систем.
Возможности трудоустройства Специалисты этого направления работают в отечественных и заграничных научно-исследовательских и проектных организациях, где проектируют или эксплуатируют: краны, строительные машины, дорожные и мелиоративные машины, погрузчики, эскалаторы, рольганги, лифты, транспортёры и другое современное оборудование технологической логистики.
Медиаконтент  

Современный кабельный симулятор, позволяющий имитировать не только изображение, но и трехмерное движение в пространстве

Опубліковано Марьяною Стрижак 23 січня 2018 р.

 

Второй самый большой в мире автокран. Задача – удалить 33-метровые 25-тонные подвесные алюминиевые леса в трех частях от северной башни Кёльнского кафедрального собора (г. Кельн, Германия). Этот гигакран LTM 1750-9.1 производства фирмы Liebherr (грузоподъемность 750 тонн) был собран 22 июля 2013 года. Эксплуатационная масса мобильного крана 108 тонн, балласт (противовес) 204 тонны. Michael Weber born in Cologne – Camera-Editor-Producer Blueline Studio Cologne https://www.youtube.com/watch?v=2gYHFahhB8A

Опубліковано Марьяною Стрижак 10 січня 2018 р.

 

 

Specialization Lifting and Transport Machines is a specialization that will allow you to become professional in the field of scientific and technical activities in the field of «Lifting and Transport, Road-building, Construction, Land reclamation Machines and Equipment».
Brief description of the educational program / specialization The educational and professional program of master’s training is aimed at students who aspire to become professional in the field of engineering and scientific activity of the branch of lifting and transport machines. The main advantage of the master’s program is the formation of the widest possible scientific and technical view of the future professional. The program is balanced according to fundamental and professional training and contains a sufficient selective component base for specialization. The program gives an opportunity to obtain basic knowledge in disciplines of special science training.
Educational program / specialization Lifting and Transport, Road-building, Construction, Land reclamation Machines and Equipment
Contacts Lifting and Transport Machines and Equipment department, 61002, Kharkiv, 2, Kyrpychova str., tel. 70-76-581, 70-76-582, 70-76-881; kafedra.ptm@kpi.kharkov.ua; liftingandtransportmachines@gmail.com
Head of the department Kovalenko Valentyn Oleksandrovych, NTU «KhPI» Professor, Docent, Candidate of Technical Sciences, head of “Industrial security and technical audit” research сenter of MIPO NTU “KhPI”
Educational and qualification levels of graduates Master
Main special educational disciplines Fundamentals of scientific research, Theory of technical systems, Design of technical objects and equipment, Modeling of processes in industrial engineering, Modern scientific schools of the department, Construction, road-building and land-reclamation machines, Special cranes, Dynamics of handling machines, Continuous transport machines, Cable cranes and cableways, Elevators and escalators, Innovative technologies in mechanical engineering
Additional characteristics of specialization Lifting and Transport, Road-building, Construction, Land reclamation Machines and Equipment is aimed at specialized scientific research training, which belongs to the priority areas of technology development and allows to carry out scientific research, engineering, technological, administrative and training work in the field of development, testing and operation, certification and implementation of new transport equipment, lifting and transport, construction, road-building, land-reclamation and other transport systems.
Employment Opportunities Our specialists work in domestic and foreign organizations, where they design and operate cranes, construction machines, road-building and land-reclamation machines, loaders, escalators, roller tables, elevators, conveyors and other modern equipment for technological logistics.
Media: https://www.facebook.com/100017278393446/videos/191688984750380/

https://www.facebook.com/100017278393446/videos/187650708487541/

https://www.youtube.com/watch?v=pAk64Lgqbvo

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Підйомно-транспортні машини і обладнання"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *