076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво і комерційна діяльність (Магістр)

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це творча організаційно-господарська діяльність, спрямована на досягнення успіху у сфері бізнесу та торгівлі в умовах ринкової конкуренції шляхом стратегічного планування та управління якістю товарів і послуг для оптимізації процесу їх просування від виробника до споживача.

 

Місія освітньої програми – готувати фахівців високого професійного рівня, здатних ефективно реалізовувати набуті теоретичні знання та практичні навички в управлінні бізнес-процесами організацій, забезпечуючи зростання ринкової вартості їх активів у динамічному ринковому середовищі.

Шифр: 076.01М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,

Спеціалізація «Товарознавство і торговельне підприємництво»

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Адреса: кабінет 4 (3-й поверх), математичний корпус, НТУ «ХПІ», вулиця Кирпичова 2, місто Харків, 61002, Україна.

Телефон: +38 (057) 707-60-45

Електронна пошта: ktpd343@gmail.com

Сайт кафедри: https://web.kpi.kharkov.ua/business

Завідувач кафедри Доктор технічних наук, професор Шапран Євген Миколайович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Навчання у магістратурі здобувачів вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спрямоване на підготовку фахівців з управління власним бізнесом, створення та розвитку стартапів, ведення ефективної підприємницької діяльності у різних сферах економіки, зокрема в галузі торгівлі та біржової діяльності, використовуючи традиційні та інноваційні методи (інтернет-трейдинг, електронна комерція,тощо), а також оволодіння практичними навичками роботи на платформах фондових, валютних і товарних бірж. Магістри вивчають комплекс дисциплін з питань організації та управління бізнесом, торговельної та комерційної діяльності.

Також є можливість навчатися у групах, де викладання всіх навчальних дисциплін ведеться англійською мовою. Випускники отримують теоретичні знання та практичні навички організації та ефективного провадження власної справи і бізнес-проектів. Випускники магістратури – конкурентоспроможні фахівці у багатьох сферах, адже дана спеціальність має широкий спектр застосування: від матеріального виробництва – до сфери послуг, від приватного бізнесу – до транснаціональних корпорацій.

 

Профіль діяльності експерта:

–  у сфері підприємництва – це розробка бізнес-планів та створення ефективних бізнес-моделей, організація та здійснення комерційної діяльності, керівництво підприємствами різних бізнес-профілів;

у сфері торгівлі – вивчення ринку, прогнозування його кон’юнктури, розробка стратегії і тактики маркетингу, управління якістю товарів, оптимізація товаропросування, зберігання товарів;

у сфері біржової діяльності –  аналіз фінансових ринків, уміння працювати з біржовими інструментами, прогнозування тенденцій та запобігання ризиків на ринку, прийняття та реалізація результативних стратегічних рішень.

Характеристика спеціалізації Засвоєння знань, які передбачено магістерською навчальною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», формує у студентів систему теоретичних знань, прикладних умінь та навичок з використання основ прикладної економіки, методів організації продуктивної економічної діяльності, управління якістю товарів та послуг на рівні організації чи підприємства, спрямованих на досягнення успіху у розв’язанні конкретних економічних завдань, враховуючи виклики сучасного етапу розвитку економіки.

Перевагами фахівців зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є:

·         можливість заснувати та компетентно розвивати власний бізнес у сфері виробництва та торгівлі, надавати якісні послуги та здійснювати операції на товарних біржах.

·         можливість реалізації загальних функцій управління підприємством;

·         органічне поєднання вивчення економіки і права, підприємництва, менеджменту й інформаційно-комп’ютерних технологій, а також низку «соціальних» дисциплін, які охоплюють теорію і практику соціально-економічних відносин і ділового спілкування;

·         прийняття оперативних рішень у межах своєї компетенції;

·         функціональна та інформаційна підготовка проектів рішень;

·         оперативне управління первинними підрозділами – лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність), а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарата управління.

Випускники магістратури отримують право на навчання у аспірантурі на конкурсній основі (бюджет та контракт).

Можливості працевлаштування Професійні компетентності випускника магістратури дозволяють обирати та обіймати провідні керівні посади, створювати власний бізнес та реалізувати себе у багатьох напрямах, гармонійно поєднуючи кар’єрне та особисте зростання.

Посади пов’язані з підприємництвом:

·         директор малого підприємства за видами економічної діяльності

·         керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;

·         керівник підприємства сфери послуг;

·         керівник компанії з надання послуг (консалтингових, страхових, рекламних тощо);

·         директор приватного підприємства у сфері охорони здоров’я, освіти, туризму, культури.

Посади, що пов’язані з торгівлею:

·         директор торговельної фірми;

·         керуючий або менеджер магазину;

·         приватний підприємець;

·         менеджер торговельного залу;

·         менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі;

·         менеджер у сфері послуг.

Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю:

·         фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;

·         фахівець із біржових операцій;

·         аукціоніст (ліцитатор);

·         торговельний брокер (маклер).

О специализации Предпринимательство и коммерческая деятельность – это творческая организационно-хозяйственная деятельность, направленная на достижение успеха в сфере бизнеса и торговли в условиях рыночной конкуренции путем стратегического планирования и управления качеством товаров и услуг для оптимизации процесса их продвижения от производителя к потребителю.
Короткое описание образовательной программы / специализации Миссия образовательной программы – готовить специалистов высокого профессионального уровня, способных эффективно реализовывать полученные теоретические знания и практические навыки в управлении бизнес-процессами организаций, обеспечивая увеличение рыночной стоимости их активов в динамической рыночной среде.
Название образовательной программы / специализации Специальность 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность»,

Специализация «Товароведение и торговое предпринимательство»

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Адрес: кабинет 4 (3-й этаж), математический корпус, НТУ «ХПИ», улица Кирпичева 2, город Харьков, 61002, Украина.

Телефон: +38 (057) 707-60-45

Электронная почта: ktpd343@gmail.com

Сайт кафедры: https://web.kpi.kharkov.ua/business/

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, профессор Шапран Евгений Николаевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр
Основные специальные учебные дисциплины Обучение в магистратуре соискателей высшего образования по специальности 076 «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» направлено на подготовку специалистов по управлению собственным бизнесом, созданию и развитию стартапов, ведения эффективной предпринимательской деятельности в разных сферах экономики, особенно в области торговли и биржевой деятельности, используя традиционные и инновационные методы (интернет-торговля, электронная коммерция и так далее), а так же овладение практическими навыками работы на платформах фондовых, валютных и товарных бирж. Магистры изучают комплекс дисциплин в области организации и управления бизнесом, торговой и коммерческой деятельности.

Так же есть возможность обучаться в группах, где преподавание всех учебных дисциплин ведется на английском языке. Выпускники получают теоретические знания и практические навыки организации и эффективного управления собственным бизнесом и бизнес-проектами. Выпускники магистратуры – конкурентоспособные специалисты во многих сферах, так как данная специальность имеет широкий спектр применения: от материального производства – до сферы услуг, от частного бизнеса – до транснациональных корпораций.

Профиль деятельности эксперта:

– в сфере предпринимательства – это разработка бизнес-планов и создание эффективных бизнес-моделей, организация и осуществление коммерческой деятельности, руководство предприятиями разных бизнес-профилей;

– в сфере торговли – изучение рынка, прогнозирование его конъюнктуры, разработка стратегии и тактики маркетинга, управление качеством товаров, оптимизация товаропродвижения, хранения товаров.

– в сфере биржевой деятельности – анализ финансовых рынков, умение работать с биржевыми инструментами, прогнозировать тенденции и предотвращать возникновение рыночных рисков, принятие и реализация результативных стратегических решений.

Характеристика специализации Усвоение знаний, которые предусмотрены учебной программой магистратуры по специальности «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность», формирует у студентов систему теоретических знаний, прикладных умений и навыков по использованию основ прикладной экономики, методов организации продуктивной экономической деятельности, управления качеством товаров и услуг на уровне организации или предприятия, направленных на достижение успеха в разрешении конкретных экономических заданий, учитывая вызовы современного этапа развития экономики.

Преимуществами специалистов специальности «Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» являются:

·  возможность основать и комплексно развивать собственный бизнес в сфере производства и торговли, предоставлять качественные услуги и совершать операции на товарных биржах;

·  возможность реализации общих функций управления предприятием;

·  органичное сочетание изучения экономики и права, предпринимательства, менеджмента и информационно-компьютерных технологий, а так же ряда «социальных» дисциплин, которые охватывают теорию и практику социально-экономических отношений и делового общения;

·  принятие оперативных решений в рамках своей компетенции;

·  функциональная и информационная подготовка проектов решений;

·  оперативное управление первичными подразделениями – линейными (основная деятельность) или функциональными (подготовительная и вспомогательная деятельность), а так же самостоятельными организациями, которые преимущественно не имеют аппарата управления.

Все это содействует подготовке высококвалифицированных экспертов, способных конкурировать на региональном и международном рынках труда.

Выпускники магистратуры получают право на обучение в аспирантуре на конкурсной основе (бюджет или контракт).

Возможности трудоустройства Профессиональные компетентности выпускника магистратуры позволяют выбирать и занимать ведущие руководящие должности, создавать собственный бизнес и реализовывать себя в различных направлениях, гармонично соединяя карьерный  и личностный рост.

Должности, связанные с предпринимательством:

·   директор малого предприятия по видам экономической деятельности,

·   руководитель агентства: страхового, недвижимости, рекламного, и т.д.,

·   руководитель предприятия сферы услуг,

·   менеджер компании по предоставлению услуг (консалтинговых, страховых, рекламных, и так далее),

·   директор частного предприятия в сфере охраны здоровья, образования, туризма, культуры.

Должности, связанные с торговлей:

·         директор торгового предприятия;

·         управляющий или менеджер магазина;

·         частный предприниматель;

·         менеджер торгового зала;

·         менеджер в розничной и оптовой торговле;

·         менеджер в сфере услуг.

Должности, связанные с биржевой деятельностью:

·         специалист по биржевой торговле, брокер, диллер;

·         специалист по биржевым операциям

·         аукционист (лицитатор);

·         торговый брокер (маклер).

Specialization Entrepreneurship and commercial activities is creative managerial-administrative activity aimed on gaining success in area of business and trade in conditions of market competitiveness by means of strategic planning and goods & services quality management for optimization the process of their distribution from manufacturer to customer.
Brief description of the educational program / specialization Mission of educational program – training of high professional level specialists, who have ability to effectively realize obtained theoretical knowledge and practical skills in organizational business-processes management for assurance growth of their assets market value in dynamic market environment.
Educational program / specialization Specialty 076 «Entrepreneurship, trade and exchange activity»,

Specialization «Сommodity research and trade entrepreneurship».

Contacts Address: office # 4 (3rd floor), Mathematical building, NTU «KhPI», 2 Kirpichova Street, Kharkiv city, 61002, Ukraine.

Tel.: +38 (057) 707-60-45

E-mail: ktpd343@gmail.com

Web-site of department: https://web.kpi.kharkov.ua/business/

Head of the department Doctor of Engineering, professor Shapran Evgen Nikolayevich
Educational and qualification levels of graduates  

Master

 

Main special educational disciplines Training on Master’s level of competitors for higher education on specialty «Entrepreneurship, trade and exchange activity» is focused on preparation experts in private business administration, founding and development of start-ups, performing effective entrepreneurship activity in different spheres of economics especially in area of trading and exchange activity by using traditional and innovative methods (internet-trading, e-commerce and etc.), and also getting practical skills of work in platforms of stock exchanges, monetary and goods exchanges. Masters lean complex of courses related with organization and administration of business, trade and commercial activity.

Also is provided ability to study in groups where all disciplines are taught in English.

Graduate students have got theoretical and practical competences in organization and effective their implementation in own business and different business projects. Graduates with Master degree competitive experts in different spheres because of this specialty has vide specter of application: from material manufacturing to service sphere, from private business to transnational corporations.

 

Profile of expert’s activity:

In the sphere of entrepreneurship activity – development of business plans and creation of effective business models, organizing and performance of commercial activity, administration of companies with different business-profiles;

In the sphere of trade – market research, forecasting its conjecture, development of its marketing strategy and tactics, goods quality management, optimization of goods promotion, goods storage.

In the sphere of exchange activity – analyzing of financial markets, skills of work with exchange tools, forecasting tendencies and market risks prevention, making and realizing of result-oriented strategic decisions.

 

Additional characteristics of specialization Successful learning of subjects on Master’s educational program on specialty «Entrepreneurship, trade and exchange activity» forms in students a system of theoretical knowledge, applied skills and competences on practical implementation of basics of applied economics, methods of effective economic activity organizing, goods & services quality management in level of organization or enterprise, focused on success gaining in solution of specific economic tasks, concerning on challenges of contemporary economics phase.

Among main advantages of experts on specialty «Entrepreneurship, trade and exchange activity» are:

·   Ability to found and develop skillfully own business in sphere of manufacturing and trade, to provide high quality services and deal in stock exchanges.

·  Ability to perform common functions in sphere of enterprise management;

·  Organic combination in learning of law and economics, entrepreneurship, management and IT technologies, as like as some social disciplines those concerns on theory and practice of socio-economic relations and business communication.

·  Operative decision making in frameworks of expert’s competences.

·  Functional and informational preparation of project decisions.

·   Operating control of basic departments – line (main activity) or functional (preparatory or assistant activity), and also independent organizations those don’t have administrative apparatus in general.

Graduate Master students have right to start their PhD on common concurs basis (budget or contract studying).

Employment Opportunities Master of entrepreneurship, trade and exchange activity is able to choose and work on key leading administrative positions, to create own business and to realize themselves in various areas and harmoniously combining career building with development of personality.

Positions, related with entrepreneurship activity:

·   Head of small-scale enterprise on sectors of economic activity;

·   Head of agency: insurance, estate property, PR and etc.

·   Head of service providing company;

·   Manager of service providing company (consulting, insurance, PR and etc.);

·   Head of private company specialized on health-care, education, tourism, culture.

Positions, related with trade:

·         Head of trade company;

·         Administrator or head of supermarket;

·         Private entrepreneur;

·         Sales area manager;

·         Manager in retail and bulk trade

·         Manager in service industries.

Positions, related with exchange activity:

·         Specialist on exchange trade, broker, diller;

·         Specialist on operations on the stock exchange;

·         Auctioneer;

·         Trade broker (stock broker).

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Підприємництво і комерційна діяльність (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *