072 - Фінанси, банківська справа та страхування

Податкова справа (Бакалавр)

Податкова справа – це сфера діяльності, пов’язана із  встановленням та утриманням податків у країні, визначенням їхніх розмірів і ставок, об’єктів, що підлягають оподаткуванню, а також порядку сплати податків.

 

Освітня програма «Податкова справа» розрахована на тих, хто хоче стати професіоналом у сфері фінансів і оподаткування на засадах оволодіння системою компетентностей щодо планування та бюджетування податків, організації податкового обліку, вибору системи оподаткування тощо.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 072.02B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Податкова справа
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра менеджменту та оподаткування

Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2, корпус У-5, 4 поверх. кімната 401.

Телефон (057)707-65-39

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/mto/uk/pro-kafedru

Е-mail dvk.khpi@gmail.com

Завідувач кафедри Краснокутська Наталія Станіславівна, д.е.н. проф.

Телефон (057)707-62-22

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Перший (бакалаврський) рівень:

 

Основні спеціальні навчальні дисципліни Податкова система; податковий облік і звітність; основи оподаткування; фінанси, гроші та кредит; страхування; аналіз господарської діяльності та інші.
Характеристика спеціалізації Спеціалізація «Податкова справа» має за мету підготовку фахівців, здатних здійснювати професійну діяльність у сфері оподаткування. Область професійної діяльності бакалавра з оподаткування – організація податкового обліку на підприємстві та забезпечення надійної системи нарахування та сплати податків, зокрема: планування та бюджетування податків, техніко-економічне обґрунтування реальних податків на основі аналізу діяльності підприємства та законодавчо-нормативної бази, формування джерел сплати податків.
Можливості працевлаштування Випускники можуть працювати на первинних посадах фахівців в органах державного фінансового управління і контролю, податкового адміністрування, у банках і кредитних спілках, страхових та інвестиційних компаніях, у сфері грошового посередництва, недержавного пенсійного страхування; у підприємствах різних форм власності, а також започатковувати власний бізнес.
Медіаконтент: Відео для абітурієнтів: https://www.youtube.com/watch?v=BsbhHiS35W0

Сторінка кафедри у Fb: https://www.facebook.com/miontuKHPI

Презентація кафедри англ. мовою:

http://www.kpi.kharkov.ua/eng/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/Department-of-Management-and-Taxation.pdf

О специализации Налоговая дело – это сфера деятельности, связанная с установлением  и удержанием налогов в стране, определением их размеров и ставок, объектов, подлежащих налогообложению, а также порядка уплаты налогов.
Короткое описание образовательной программы / специализации Образовательная программа «Налоговая дело» рассчитана на тех, кто хочет стать профессионалом в сфере финансов и налогообложения на основе овладения системой компетенций по планированию и бюджетированию налогов, организации налогового учета, выбора системы налогообложения и тому подобное.
Название образовательной программы / специализации Налоговое дело
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра менеджмента и налогообложения

Адрес: 61002, г. Харьков, ул. Пушкинская, 79/2, корпус У-5, 4 этаж, комната 401.

Телефон (057)707-65-39

Web-сайт http://web.kpi.kharkov.ua/mto/uk/pro-kafedru

Е-mail dvk.khpi@gmail.com

Заведующий кафедрой Краснокутская Наталья Станиславовна, д.э.н. проф.

Телефон (057)707-62-22

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Первый (бакалаврский) уровень:

 

Основные специальные учебные дисциплины Налоговая система; налоговый учет и отчетность; основы налогообложения; финансы, деньги и кредит; страхование; анализ хозяйственной деятельности и другие.
Характеристика специализации Специализация «Налоговая дело» имеет целью подготовку специалистов, способных осуществлять профессиональную деятельность в сфере налогообложения. Область профессиональной деятельности бакалавра по налогообложению – организация налогового учета на предприятии и обеспечения надежной системы начисления и уплаты налогов, в частности: планирование и бюджетирование налогов, технико-экономическое обоснование реальных налогов на основе анализа деятельности предприятия и нормативно-правовой базы, формирование источников уплаты налогов.
Возможности трудоустройства Выпускники могут работать на первичных должностях специалистов в органах государственного финансового управления и контроля, налогового администрирования, в банках и кредитных союзах, страховых и инвестиционных компаниях, в сфере денежного посредничества, негосударственного пенсионного страхования; на предприятиях различных форм собственности, а также организовать собственный бизнес.
Медиаконтент: Видео для абитуриентов: https://www.youtube.com/watch?v=BsbhHiS35W0

Страница кафедры у Fb: https://www.facebook.com/miontuKHPI

Презентация кафедры англ. языком:

http://www.kpi.kharkov.ua/eng/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/Department-of-Management-and-Taxation.pdf

Specialization Taxation is an activity connected with country’s taxes establishment and withholding; taxes sizes and rates determination; taxes objects and subjects; taxes payment procedure.
Brief description of the educational program / specialization Educational program “Taxation” aimed for individuals who want to be a professional in finance and taxation. It based on acquiring competencies in tax planning and budgeting, tax accounting, taxation system etc.

 

Educational program / specialization Taxation
Contacts Management and Taxation Department

Address: 79/2 Pushkinska str., U5, 4th floor, room 401, Kharkiv, Ukraine, 61002

Phone: +38(057)707-65-39

http://web.kpi.kharkov.ua/mto/uk/pro-kafedru

Е-mail: dvk.khpi@gmail.com

 

Head of the department Natalia Krasnokutskaya, PhD. proff.

Phone: +38(057)707-62-22

Educational and qualification levels of graduates First level(bachelor):

 

Main special educational disciplines Tax system; tax accounting; basis of taxation; finance, money and credit; insurance; economic activity analysis etc.
Additional characteristics of specialization Specialization “Taxation” aimed at training professionals in the field of taxation. Bachelor of Taxation professional activity is tax accounting organization in general, and taxes planning and budgeting at the enterprise in particular.
Employment Opportunities Graduates can work in financial public authorities; tax inspections; banks and credit unions; insurance and investment companies; private pension insurance; public and private enterprises, as well as to organize their own business.
Media: Video: https://www.youtube.com/watch?v=BsbhHiS35W0

Fb: https://www.facebook.com/miontuKHPI

Department presentation (English):

http://www.kpi.kharkov.ua/eng/wp-content/uploads/sites/4/2016/08/Department-of-Management-and-Taxation.pdf

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціальність:

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Географія, Іноземна мова, Математика, Українська мова та література

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Менеджменту та оподаткування"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Податкова справа (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *