122 - Комп’ютерні науки

Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем (Магістр)

Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем – це освітня програма, що призначена для підготовки професіоналів, які проектують та створюють нове програмне забезпечення. Зміст освіти – навчитись проектувати й розробляти нові програмні комплекси та досліджувати властивості складних програмних cистем.

 

Проектування програмного забезпечення та складних комп’ютерних систем, що використовуються у бізнесі та техніці, є складним творчим процесом. Його методи, підходи та етапи разом з основними методологіями та технологіями створення програмного забезпечення складають основу освітнього процесу спеціалізації. Застосування спеціальних математичних дисциплін надає можливість надати вміння та навички для комплексного аналізу програмних систем та продуктів.

Шифр: 122.06М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Комп’ютерне моделювання процесів та систем

Харків, вул. Кирпичова, 2, математичний корпус, 1 й поверх. Т. 057-7076454, 057-7076436, e-mail: cmpskhpi@gmail.com, brdm@kpi.kharkov.ua

web.kpi.kharkov.ua/cmps

fb.com/official.cmps

instagram.com/official_cmps

Завідувач кафедри Доктор технічних наук, професор Д.В. Бреславський
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Магістр з комп’ютерних наук
Основні спеціальні навчальні дисципліни Наш навчальний план будується таким чином, щоб за проведені за навчанням 2 роки студент набув необхідних знань, вмінь та навичок, для того, щоб він міг повністю  виправдати очікування роботодавця. Серед основних навчальних дисциплін можна виділити: сучасні комп’ютерні технології, візуалізація даних, мови програмування С++, С#, Java, Python та ін.; розробка додатків за допомогою.NET, паралельне та розподілене програмування, програмування 3D графіки, сучасні Web-технології, програмування мобільних пристроїв, проектування програмних систем, тестування програмних систем

 

Характеристика спеціалізації Випускник магістратури володіє сучасними знаннями, вміннями і навичками, які необхідні для проектування, розробки, впровадження і супроводження систем обробки інформації алгоритмічними методами з використанням комп’ютерної техніки, математичних методів і алгоритмів у різних галузях науки і народного господарства.

Знає теорію програмування, мови програмування різних рівнів та їхні переваги для розв’язання конкретних задач, сучасні методи розробки програмного забезпечення комп’ютеризованих систем управління реального часу з використанням сучасних інформаційних технологій.

Має сучасні уявлення про теоретичні основи організації та функціонування апаратних засобів сучасних комп’ютеризованих систем та мереж, їх основні характеристики, можливості і застосування в різних предметних областях.

Має розуміння загальних принципів функціонування та архітектури комп’ютерних систем та операційних систем реального часу.

Має навички проектувати, налагоджувати, тестувати та обслуговувати системне програмне забезпечення та операційні системи, встановлені у сучасних установах, підприємствах та фірмах

Науково-прикладні дослідження кафедри, в яких приймають участь й студенти спеціалізації, зосереджені на розробках  спеціалізованого високотехнологічного програмного забезпечення. Студенти кафедри приймають участь в стартапах, проходять  стажування у європейських університетах.

 

Можливості працевлаштування Випускники кафедри проходять практику на старших курсах та працюють після випуску: в  IT-компаніях, таких як: «Intetics», «DataArt», «Nix Solutions», «Qualium Systems», «CHI Software», «Global logic», «EPAM Systems», «Miratech» та багатьох інших; науково-дослідних підрозділах фірм та підприємств, таких, як спільне українсько-американське підприємство ВЕСТРОН, НВП ХАРТРОН-АРКОС , Електроважмаш та інших.
Медіаконтент: https://www.facebook.com/official.cmps/videos/448856325529362/
О специализации Проектирование, создание и анализ компьютерных систем – это образовательная программа, предназначенная для подготовки профессионалов, которые проектируют и создают новое программное обеспечение. Содержание образования – научиться проектировать и разрабатывать новые программные комплексы и исследовать свойства сложных программных cистем.
Короткое описание образовательной программы / специализации Проектирование программного обеспечения и сложных компьютерных систем, которые используются в бизнесе и технике, – сложный творческий процесс. Его методы, подходы и этапы вместе с основными методологиями и технологиями создания программного обеспечения составляют основу образовательного процесса специализации. Применение специальных математических дисциплин дает возможность получить умения и навыки для комплексного анализа программных систем и продуктов.
Название образовательной программы / специализации Проектирование, создание и анализ компьютерных систем

 

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Компьютерное моделирование процессов и систем

Харьков, ул. Кирпичева, 2, математический корпус, 1 й этаж. Т. 057-7076454, 057-7076436, e-mail: cmpskhpi@gmail.com, brdm@kpi.kharkov.ua

web.kpi.kharkov.ua/cmps

fb.com/official.cmps

instagram.com/official_cmps

Заведующий кафедрой Доктор технических наук, профессор Д.В. Бреславский
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Магистр компьютерных наук
Основные специальные учебные дисциплины Наш учебный план построен таким образом, чтобы за проведенные 2 года учебы студент приобрел необходимые знания, умения и навыки, для того, чтобы он мог полностью оправдать ожидание работодателя. Среди основных учебных дисциплин можно выделить: современные компьютерные технологии, визуализацию данных, языки программирования С++, C#, Java, Python и др.; разработка приложений с помощью .NET, параллельное и распределенное программирование, программирование 3d графики, современные Web- технологии, программирование мобильных устройств, проектирование программных систем, тестирование программных систем.
Характеристика специализации Выпускник магистратуры владеет современными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для проектирования, разработки, внедрения и сопровождения систем обработки информации алгоритмическими методами с использованием компьютерной техники, математических методов и алгоритмов в разных областях науки и народного хозяйства.

Знает теорию программирования, языки программирования разных уровней и их преимущества для решения конкретных задач, современные методы разработки программного обеспечения компьютеризованных систем управления реального времени с использованием современных информационных технологий.

Обладает современными представлениями о теоретических основах организации и функционирования аппаратных средств современных компьютеризованных систем и сетей, их основные характеристики, возможности и применения в разных предметных областях.

Обладает пониманием общих принципов функционирования и архитектуры компьютерных систем и операционных систем реального времени.

Обладает навыками проектирования, наладки, тестирования и обслуживания системного программного обеспечения и операционных систем, установленных в современных учреждениях, предприятиях и фирмах.

Научно-прикладные исследования кафедры, в которых принимают участие и студенты специализации, сосредоточены на разработках специализированного высокотехнологичного программного обеспечения. Студенты кафедры принимают участие в стартапах, проходят стажировки в европейских университетах.

Возможности трудоустройства Выпускники кафедры проходят практику на старших курсах и работают после выпуска: в  IT-компаниях, таких как: «Intetics», «DataArt», «Nix Solutions», «Qualium Systems», «CHI Software», «Global logic», «EPAM Systems», «Miratech» и многих других; научно-исследовательских подразделениях фирм и предприятий, таких как общее украинско-американское предприятие   ВЕСТРОН, НВП ХАРТРОН-АРКОС , Электротяжмаш и других.
Медиаконтент: https://www.facebook.com/official.cmps/videos/448856325529362/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

122 Комп’ютерні науки

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Комп’ютерне моделювання процесів та систем"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Проектування, створення та аналіз комп’ютерних систем (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *