123 - Комп'ютерна інженерія

Програмне забезпечення інформаційних технологій Інтернету речей (Бакалавр)

Комп’ютерна інженерія – це поєднання високого рівня професійної підготовки в галузі інформаційних технологій з формуванням наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній та професійній сфері. Узагальненим об’єктом діяльності в галузі комп’ютерної інженерії є інфокомунікаційні системи і технології. Хмарні технології – це сукупність апаратно-програмних засобів, що забезпечують мережевий доступ до віддаленого загальним фондом конфігуруються ресурсів.

 

Навчальною програмою передбачається підготовка інженерних і наукових кадрів для роботи у різних галузях професійного використання сучасної обчислювальної техніки та мереж Internet, використання методів прийняття науково обґрунтованих рішень за допомогою експертних систем, використання новітніх інформаційних технологій, зокрема хмарних обчислень, та  проведення науково-дослідних робіт. Кафедра готує фахівців в області технологій використання обчислювальних ресурсів багатопроцесорних систем, гнучкого раціонального розподілу ресурсу хмар, програмного забезпечення віртуальної інфраструктури, адміністрування хмар, проектування і розробки програмного забезпечення розподіленої обробки неточних і неповних даних.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 123.06B Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 123 Комп’ютерна інженерія
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Розподілені інформаційні системи та хмарні технології»

61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2,

навчальний корпусі У-5, 1 поверх;

+380 (057) 70-76-628, +380 (057) 70-76-473,

e-mail: innavladi100@gmail.com

Завідувач кафедри Завідувач кафедри – доктор технічних наук,

професор РАСКІН Лев Григорович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Тип програми: Освітньо-професійна;

Обсяг: 240 кредитів ЄКТС 4,0 роки;

Рівень вищої освіти: перший;

Кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Спеціалізація: Програмне забезпечення інформаційних технологій інтернету речей;

Ліцензія: Серія АВ № 498487 від 07.12.2009 р.;

Сертифікат: РД-ІV №219630 від 07.12.2009 р.

Основні спеціальні навчальні дисципліни Основи системного аналізу; Теорія та проектування алгоритмів; Алгоритмічні мови та об’єктно-орієнтоване програмування; Організація баз даних та знань; Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій; Системне програмування і операційні системи; Основи  автоматизованого проектування складних об’єктів та систем; Методи  та заходи захисту інформації.
Характеристика спеціалізації – розробка програм на мовах об’єктно-орієнтованого, логічного, функціонального програмування: С, С++, С#, Java;

– проектування інформаційних систем з застосуванням CASE-засобів;

– розробка Інтернет-додатків на базі технологій HTML, CSS та інших;

– розробка розподілених інформаційних систем;

-проектування та розробка експертних систем для прийняття науково-обґрунтованих рішень у різних галузях.

Можливості працевлаштування Випускники  можуть працювати в будь-якій сфері інформаційної діяльності в державних, спільних і малих підприємствах, банківських структурах, фірмах і компаніях, у яких використовуються сучасні інформаційні технології, засоби телекомунікації і комп’ютерна техніка. Випускникам, які мають схильність до науково-дослідної діяльності та які успішно закінчили навчання за фахом, надається можливість навчання при аспірантурі кафедри.
Медіаконтент: web-сайт: http://cts.kh.ua/ru/
О специализации Компьютерная инженерия – это единение высокого уровня профессиональной подготовки в области информационных технологий с формированием научного мировоззрения и широкого кругозора в социальной, гуманитарной, фундаментальной и профессиональной сферах. Обобщенным объектом деятельности в области компьютерной инженерии являются инфокоммуникационные системы и технологии.
Короткое описание образовательной программы / специализации Учебной программой предусматривается подготовка инженерных и научных кадров для работы в различных отраслях профессионального использования современной вычислительной техники и сетей Internet, использование методов принятия научно обоснованных решений с помощью экспертных систем, использование новейших информационных технологий, в частности облачных вычислений и проведение научно-исследовательских работ. Кафедра готовит специалистов в области технологий использования вычислительных ресурсов многопроцессорных систем, гибкого рационального распределения ресурса облаков, программного обеспечения виртуальной инфраструктуры, администрирование облаков, проектирования и разработки программного обеспечения распределенной обработки неточных и неполных данных.
Название образовательной программы / специализации  

123-05 «Программное обеспечение информационных технологий Интернета вещей»

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Распределенные информационные системы и облачные технологии

61024, г. Харьков, ул. Пушкинская, 79/2,

учебный корпус У-5, 1 этаж;

+ 380 (057) 70-76-628, + 380 (057) 70-76-473,

e-mail: innavladi100@Gmail.com

Заведующий кафедрой Заведующий кафедрой – доктор технических наук, профессор Раскин Лев Григорьевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Тип програмы: Образовательно-профессиональная;

Объем: 90/120 кредитов ЄКТС 1,5 / 2,0 года;

Уровень высшего образования: второй;

Квалификация: Магистр компьютерных наук;

Специализация: Программное обеспечение информационных технологий Интернета вещей

Лицензия: Серия АВ № 498487 от 07.12.2009 р.;

Сертификат: РД-ІV №219630 от 07.12.2009 р.

Основные специальные учебные дисциплины Основы системного анализа; Теория и проектирование алгоритмов; Алгоритмические языки и объектно-ориентированное программирование; Организация баз данних и знаний; Архитектуры компьютерных систем и сетей; Методы и средства компьютерных информацион-ных технологий; Алгоритмические языки систем искусственного интеллекта; Системное программирова-ние и операционные системы; Основы автоматизирован-ного проектирования сложных объектов и систем; Методы и средства защиты информации.
Характеристика специализации – разработка программ на языках объектно-ориентированного, логического, функционального программирования: C, C ++, C #, Java;

– проектирование информационных систем с использованием CASE-инструментов;

– разработка интернет приложений на базе технологий HTML , CSS и др.;

– разработка распределенных информационных систем;

– проектирование и разработка экспертных систем для принятия научно-обоснованных решений в различных отраслях

Возможности трудоустройства Выпускники могут работать в любой сфере инфор-мационной деятельности: в государственных, совместных и малых предприятиях, банковских структурах, фирмах и кампаниях, которые используют современные информа-ционные технологии, средства связи и компьютерную технику. Лицам, получившим диплом магистра по специальности, предоставляется возможность обучения в аспирантуре на кафедре
Медиаконтент:  

web-сайт: http:// cts.kh.ua/ru/

Specialization Computer engineering is a combination of a high level of training in the field of information technology with the formation of a scientific outlook and providing a broad outlook in the social, humanitarian, fundamental and professional fields. The generalized object of activity in the field of computer engineering is infocommunication systems and technologies. Cloud technologies – a set of hardware and software that provides network access to the remote general fund configurable resources.
Brief description of the educational program / specialization The curriculum foresees the preparation of engineering and scientific personnel for work in various fields of professional use of modern computer technology and Internet networks, the use of methods for making scientifically sound solutions using expert systems, the use of advanced information technologies, in particular cloud computing, and conducting research. The department prepares specialists in the field of technologies of computing resources of multiprocessor systems, flexible rational distribution of cloud resources, virtual infrastructure software, cloud administration, design and development of software for distributed processing of inaccurate and incomplete data.
Educational program / specialization 123 Computer Engineering
Contacts Department “Distributed Information Systems and Cloud Technologies”

Kharkiv, 61024, st. Pushkinskaya, 79/2

educational building U-5, 1 floor;

+380 (057) 70-76-628, +380 (057) 70-76-473,

e-mail: innavladi100@gmail.com

Head of the department The head of the department is a doctor of technical sciences,

Professor RASKIN Lev Grigorievich

Educational and qualification levels of graduates Type of program: Educational-professional;

Volume: 240 ECTS credits 4,0 years;

Higher education: first;

Qualifications: Bachelor of Computer Science and Information Technology

Specialization: Internet Information Technology Software;

License: Series АВ No. 498487 dated December 7, 2009;

Certificate: RD-ІV №219630 dated December 7, 2009

Main special educational disciplines Fundamentals of system analysis; Theory and design of algorithms; Algorithmic languages and object-oriented programming; Organization of databases and knowledge; Methods and means of computer information technologies; System programming and operating systems; Fundamentals of automated design of complex objects and systems; Methods and measures for the protection of information.
Additional characteristics of specialization – development of programs in languages object-oriented, logical, functional programming: С, С ++, С #, Java;

– designing information systems using CASE-tools;

– development of Internet applications based on HTML, CSS and others;

– development of distributed information systems;

– Designing and developing expert systems for making scientifically-based solutions in various fields.

Employment Opportunities Graduates can work in any field of information activity in state, joint and small enterprises, banking structures, firms and companies that use modern information technologies, telecommunication facilities and computer equipment. Graduates who have a tendency to research and who have successfully completed their studies in the specialty have the opportunity to study at the postgraduate course of the department.
Media: web- site: http://cts.kh.ua/ru/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

123 Комп’ютерна інженерія

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Розподілених інформаційних систем і хмарних технологій"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Програмне забезпечення інформаційних технологій Інтернету речей (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *