123 - Комп'ютерна інженерія

Програмне забезпечення інформаційних технологій Інтернету речей (Магістр)

Інтернет речей (Internet of Things, скорочено IoT) – це глобальна мережа підключених до Інтернету фізичних пристроїв – «речей», оснащених сенсорами, датчиками і пристроями передачі інформації. Ці пристрої об’єднані за допомогою підключення до центрів контролю, управління і обробки інформації.

 

Кафедра готує висококваліфікованих фахівців у сфері Інтернет технологій. Наші випускники займаються проектуванням і розробкою web-додатків різного рівня складності, програмуванням додатків для мобільних пристроїв, розробкою додатків в сфері Інтернету речей як для користувача, так і виробничого рівня, проектуванням і розробкою систем аналізу і обробки даних з використанням хмарних технологій. Вони володіють всіма необхідними знаннями для десктопних розробників, інженерів QA, інженерів баз даних, системних адміністраторів та інших суміжних позицій в сфері ІТ.

Шифр: 123.06М Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 123-05 «Програмне забезпечення інформаційних технологій

інтернету речей»

Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Розподілені інформаційні системи та хмарні технології»

61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 79/2,

навчальний корпусі У-5, 1 поверх;

+380 (057) 70-76-628, +380 (057) 70-76-473,

e-mail: innavladi100@gmail.com

Завідувач кафедри Завідувач кафедри – доктор технічних наук,

професор РАСКІН Лев Григорович

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Тип програми: Освітньо-професійна;

Обсяг: 90/120 кредитів ЄКТС 1,5 / 2,0 роки;

Рівень вищої освіти: другий;

Кваліфікація: Магістр з комп’ютерних наук

Спеціалізація: Програмне забезпечення інформаційних технологій інтернету речей;

Ліцензія: Серія АВ № 498487 від 07.12.2009 р.;

Сертифікат: РД-ІV №219630 від 07.12.2009 р.

Основні спеціальні навчальні дисципліни Основи системного аналізу; Теорія та проектування алгоритмів; Алгоритмічні мови та об’єктно-орієнтоване програмування; Організація баз даних та знань; Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій; Системне програмування і операційні системи; Основи  автоматизованого проектування складних об’єктів та систем; Методи  та заходи захисту інформації.
Характеристика спеціалізації – розробка програм на мовах об’єктно-орієнтованого, логічного, функціонального програмування: С, С++, С#, Java;

– проектування інформаційних систем з застосуванням CASE-засобів;

– розробка Інтернет-додатків на базі технологій HTML, CSS та інших;

– розробка розподілених інформаційних систем;

-проектування та розробка експертних систем для прийняття науково-обґрунтованих рішень у різних галузях.

Можливості працевлаштування Випускники  можуть працювати в будь-якій сфері інформаційної діяльності в державних, спільних і малих підприємствах, банківських структурах, фірмах і компаніях, у яких використовуються сучасні інформаційні технології, засоби телекомунікації і комп’ютерна техніка. Випускникам, які мають схильність до науково-дослідної діяльності та які успішно закінчили навчання за фахом, надається можливість навчання при аспірантурі кафедри.
Медіаконтент: web-сайт: http://cts.kh.ua/ru/
О специализации Интернет вещей (Internet of Things, сокращенно IoT) – это глобальная сеть подключенных к Интернету физических устройств – «вещей», оснащенных сенсорами, датчиками и устройствами передачи информации. Эти устройства объединены посредством подключения к центрам контроля, управления и обработки информации.
Короткое описание образовательной программы / специализации Кафедра готовит высококвалифицированных специалистов в сфере Интернет технологий. Наши выпускники могут заниматься проектированием и разработкой web-приложений различного уровня сложности, программированием приложений для мобильных устройств, разработкой приложений в сфере Интернета вещей как пользовательского, так и производственного уровня, проектированием и разработкой систем анализа и обработки данных с использованием облачных технологий. Они обладают всеми необходимыми знаниями для десктопных разработчиков, инженеров QA, инженеров баз данных, системных администраторов и других смежных позиций в сфере ИТ.
Название образовательной программы / специализации  

123-05 «Программное обеспечение информационных технологий Интернета вещей»

Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Распределенные информационные системы и облачные технологии

61024, г. Харьков, ул. Пушкинская, 79/2,

учебный корпус У-5, 1 этаж;

+ 380 (057) 70-76-628, + 380 (057) 70-76-473,

e-mail: innavladi100@Gmail.com

Заведующий кафедрой Заведующий кафедрой – доктор технических наук, профессор Раскин Лев Григорьевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Тип програмы: Образовательно-профессиональная;

Объем: 90/120 кредитов ЄКТС 1,5 / 2,0 года;

Уровень высшего образования: второй;

Квалификация: Магистр компьютерных наук;

Специализация: Программное обеспечение нформационных технологий Интернета вещей

Лицензия: Серия АВ № 498487 от 07.12.2009 р.;

Сертификат: РД-ІV №219630 от 07.12.2009 р.

Основные специальные учебные дисциплины Основы системного анализа; Теория и проектирование алгоритмов; Алгоритмические языки и объектно-ориентированное программирование; Организация баз данних и знаний; Архитектуры компьютерных систем и сетей; Методы и средства компьютерных информацион-ных технологий; Алгоритмические языки систем искусственного интеллекта; Системное программирова-ние и операционные системы; Основы автоматизирован-ного проектирования сложных объектов и систем; Методы и средства защиты информации.
Характеристика специализации – разработка программ на языках объектно-ориентированного, логического, функционального программирования: C, C ++, C #, Java;

– проектирование информационных систем с использованием CASE-инструментов;

– разработка интернет приложений на базе технологий HTML , CSS и др.;

– разработка распределенных информационных систем;

– проектирование и разработка экспертных систем для принятия научно-обоснованных решений в различных отраслях

Возможности трудоустройства Выпускники могут работать в любой сфере инфор-мационной деятельности: в государственных, совместных и малых предприятиях, банковских структурах, фирмах и кампаниях, которые используют современные информа-ционные технологии, средства связи и компьютерную технику. Лицам, получившим диплом магистра по специальности, предоставляется возможность обучения в аспирантуре на кафедре
Медиаконтент:  

web-сайт: http:// cts.kh.ua/ru/

Specialization Internet of Things (IoT) is a global network of physical devices connected to the Internet – “things” that are equipped with sensors, sensors and data communication devices. These devices are united by connecting to the control, control and processing centers of the information.
Brief description of the educational program / specialization The department trains highly qualified specialists in the field of Internet technologies. Our graduates are involved in the design and development of web-applications of varying degrees of complexity, the programming of mobile applications, the development of applications in the Internet for things both for the user and the production level, the design and development of systems for analyzing and processing data using cloud-based technologies. They have all the necessary knowledge for desktop developers, QA engineers, database engineers, system administrators, and other related IT positions.
Educational program / specialization 123-05 «Software Information Technologies of Internet of Things»
Contacts Department “Distributed Information Systems and Cloud Technologies”

61024, Kharkiv, 61024, st. Pushkinskaya, 79/2

educational building U-5, room 102;

+380 (057) 70-76-628, +380 (057) 70-76-473,

e-mail: innavladi100@gmail.com

Head of the department Head of the Department – Doctor of Technical Sciences,

Professor RASKIN Lev Grigorievich

Educational and qualification levels of graduates Type of program: Educational-professional;

Volume: 90/120 ECTS credits 1,5 / 2,0 years;

Higher education: the second;

Qualifications: Master of Computer Science

Specialization: Internet Information Technology Software;

License: Series АВ No. 498487 dated December 7, 2009;

Certificate: RD-ІV №219630 dated December 7, 2009

Main special educational disciplines Fundamentals of system analysis; Theory and design of algorithms; Algorithmic languages ​​and object-oriented programming; Organization of databases and knowledge; Methods and means of computer information technologies; System programming and operating systems; Fundamentals of automated design of complex objects and systems; Methods and measures for the protection of information.
Additional characteristics of specialization – development of programs in languages ​​object-oriented, logical, functional programming: С, С ++, С #, Java;

– designing information systems using CASE-tools;

– development of Internet applications based on HTML, CSS and others;

– development of distributed information systems;

– Designing and developing expert systems for making scientifically-based solutions in various fields.

Employment Opportunities Graduates can work in any area of ​​information activity in state, joint and small enterprises, banking structures, firms and companies that use modern information technologies, telecommunication facilities and computer equipment. Graduates who have a tendency to research and who have successfully completed their studies in the specialty have the opportunity to study at the postgraduate course of the department.
Media: web-сайт: http://cts.kh.ua/ru/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

12 Інформаційні технології

Спеціальність:

123 Комп’ютерна інженерія

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра: "Розподілених інформаційних систем і хмарних технологій"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Програмне забезпечення інформаційних технологій Інтернету речей (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *