162 - Біотехнології та біоінженерія

Промислова біотехнологія (Магістр)

Промислова біотехнологія – це спеціалізація спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія», що входить до галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія». Спеціалізація 162.1 «Промислова біотехнологія» орієнтована на отримання поглиблених знань з розробки технологій використання організмів-продуцентів у харчовій та бродильній промисловості, у промисловому виробництві біопалива, у виробництві фармацевтичних препаратів, у біосенсориці, у сільському господарстві, в екологічно-орієнтованих галузях переробки промислових та побутових відходів.

 

Спеціалізація «Промислова біотехнологія» (на відміну від більшості спеціалізацій, які орієнтовані на відносно вузьку галузь практичних застосувань) готує більш універсальних фахівців – ви отримаєте фахові знання з розробки технологій отримання біологічно активних речовин та продуктів шляхом біосинтезу та/або біотрансформації, а також їх інженерної реалізації. Програма включає фундаментальні та прикладні наукові основи промислового використання біосинтетичного потенціалу живих об’єктів для отримання корисних продуктів та створення біологічних агентів.

Шифр: 162.01M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 162.1 «Промислова біотехнологія»
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра «Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія»,

Адреса: НТУ «ХПІ», вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002.

Телефон: 057-707594

E-mail: biotech_ntu_khpi@ukr.net

Інтернет-сайт: https://sites.google.com/site/prokafedru/

Завідувач кафедри Доктор фізико-математичних наук, професор Огурцов Олександр Миколайович

https://sites.google.com/site/anogurtsov/

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр, Магістр, Доктор філософії (PhD)
Основні спеціальні навчальні дисципліни Біоматеріалознавство та інженерія біотканин

Біоінформатика та інформаційна біотехнологія

Основи наукових досліджень

Технології мікробного синтезу

Біосинергетика

Моделювання та оптимізація систем та процесів в біотехнології

Промислові технології біологічно активних речовин

Біонанотехнологія та нанобіофізика

Аналітичний контроль та сертифікація продукції промислової біотехнології

Біотехнологія білків та клітин тваринного та рослинного походження

Молекулярна біотехнологія та біоінженерія

Аналітичні методи науково-дослідної роботи в промисловій біотехнології

Характеристика спеціалізації Спеціалізація 162.1 «Промислова біотехнологія» готує фахівців у сфері інженерної та наукової діяльності в біотехнології та біоінженерії на базі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Об’єктами вивчення та діяльності магістра з біотехнології та біоінженерії є біотехнологічні процеси отримання біологічно активних речовин та продуктів шляхом біосинтезу та/або біотрансформації, а також їх інженерна реалізація. До складу «Промислової біотехнології» також входять агробіотехнологія, що розробляє біотехнології виробництва сільськогосподарських культур, виробництво кормових вітамінів, амінокислот та білків, силосних заквасок, пробіотиків, ентомопатогенних препаратів, бактеріальних добрив та компостів, а також екобіотехнологія, що розробляє біотехнології переробки промислових та побутових відходів, технології біоремедіації забруднених територій, вермикультивування, біологічної очистки газових викидів, збагачення повітря киснем, біодеградації нафтових забруднень.
Можливості працевлаштування Список підприємств та установ, на яких працюють випускники кафедри https://sites.google.com/site/prokafedru/info/employment
Медіаконтент: https://sites.google.com/site/prokafedru/kafedra/matriculant

https://sites.google.com/site/prokafedru/

https://sites.google.com/site/anogurtsov/

О специализации Промышленная биотехнология – это специализация специальности 162 «Биотехнологии и биоинженерия», которая входит в область знаний 16 «Химическая и биоинженерия». Специализация 162.1 «Промышленная биотехнология» ориентирована на получение углублённых знаний о разработке технологий использования организмов-продуцентов в пищевой и бродильной промышленности, в промышленном производстве биотоплива, в производстве фармацевтических препаратов, в биосенсорике, в сельском хозяйстве, в экологически-ориентированных отраслях переработки промышленных и бытовых отходов.
Короткое описание образовательной программы / специализации Специализация «Промышленная биотехнология» (в отличие от большинства специализаций, которые ориентированы на относительно узкую область практических применений) готовит более универсальных специалистов – вы получите профессиональные знания о разработке технологий получения биологически активных веществ и продуктов путём биосинтеза и/или биотрансформации, а также их инженерной реализации. Программа включает фундаментальные и прикладные научные основы промышленного использования биосинтетического потенциала живых объектов для получения полезных продуктов и создания биологических агентов.
Название образовательной программы / специализации 162.1 «Промышленная биотехнология»
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра «Биотехнология, биофизика и аналитическая химия»,

Адрес: НТУ «ХПИ», ул. Кирпичёва, 2, Харьков, 61002.

Телефон: 057-707594

E-mail: biotech_ntu_khpi@ukr.net

Интернет-сайт: https://sites.google.com/site/prokafedru/

Заведующий кафедрой Доктор физико-математических наук, профессор Огурцов Александр Николаевич

https://sites.google.com/site/anogurtsov/

Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр, Магистр, Доктор философии (PhD)
Основные специальные учебные дисциплины Биоматериаловедение и инженерия биотканей

Биоинформатика и информационная биотехнология

Основы научных исследований

Технологии микробного синтеза

Биосинергетика

Моделирование и оптимизация систем и процессов в биотехнологии

Промышленные технологии биологически активных веществ

Бионанотехнология и нанобиофизика

Аналитический контроль и сертификация продукции промышленной биотехнологии

Биотехнология белков и клеток животного и растительного происхождения

Молекулярная биотехнология и биоинженерия

Аналитические методы научно-исследовательской работы в промышленной биотехнологии

Характеристика специализации Специализация 162.1 «Промышленная биотехнология» готовит специалистов в сфере инженерной и научной деятельности в биотехнологии и биоинженерии на базе образовательно-квалификационного уровня бакалавр. Объектами изучения и деятельности магистра биотехнологии и биоинженерии являются биотехнологические процессы получения биологически активных веществ и продуктов путём биосинтеза и/или биотрансформации, а также их инженерная реализация. В состав «Промышленной биотехнологии» также входят агробиотехнология, которая разрабатывает биотехнологии производства сельскохозяйственных культур, производство кормовых витаминов, аминокислот и белков, силосных заквасок, пробиотиков, энтомопатогенных препаратов, бактериальных удобрений и компостов, а также экобиотехнология, которая разрабатывает биотехнологии переработки промышленных и бытовых отходов, технологии биоремедиации загрязнённых территорий, вермикультивирования, биологической очистки газовых выбросов, обогащения воздуха кислородом, биодеградации нефтяных загрязнений.
Возможности трудоустройства Список предприятий и организаций, на которых работают выпускники кафедры https://sites.google.com/site/prokafedru/info/employment
Медиаконтент https://sites.google.com/site/prokafedru/kafedra/matriculant

https://sites.google.com/site/prokafedru/

https://sites.google.com/site/anogurtsov/

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

16 Хімічна та біоінженерія

Спеціальність:

162 Біотехнології та біоінженерія

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра бiотехнологiї, біофізики та аналiтичної хiмiї

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Промислова біотехнологія (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *