171 - Електроніка

Промислова електроніка (Бакалавр)

Промислова електроніка – галузь науки і техніки, що займається засобами та методами передачі, обробки та зберігання інформації, проблемами силової електроніки, перетворювальної техніки.

В рамках підготовки за спеціалізацією «Промислова електроніка» студенти мають можливість вибору одного з напрямків підготовки: мікропроцесорні керуючі та інформаційні пристрої; силові електронні пристрої.

 

Напрямок «Промислова електроніка» бере свій початок з часів бурхливого розвитку напівпровідникової техніки та отримав подальшого розвитку в наш час – етап стрімкого розвитку цифрової техніки. В рамках спеціалізації «Промислова електроніка» виконується підготовка фахівців за двома напрямками:

 «Мікроелектронні і мікропроцесорні керуючі та інформаційні пристрої» – розділ промислової електроніки, який пов’язаний з пристроями передачі, обробки, зберігання і відображення інформації. Метою застосування мікроелектронної і мікропроцесорної техніки є інформатизація суспільства – забезпечення повсюдного використання автоматизованих методів обробки сигналів. Електронна пам’ять, арифметико-логічні пристрої, системи керування і передачі інформації, проектування електронних пристроїв та друкованих плат – це лише деякі з багатьох питань, які вивчають і впроваджують в експериментальні зразки наші студенти.

Предметом інтересу освітнього напрямку «Перетворювальна техніка» є електронні пристрої для перетворення параметрів електричного струму. В даний час 80% електроенергії, що генерується в світі, перетворюється за допомогою напівпровідникових перетворювачів. Енергоефективність – дуже актуальна проблема в усьому світі, а особливо в Україні, оскільки традиційні енергоресурси близькі до вичерпання і їх вартість неухильно зростає. Основними класами напівпровідникових перетворювачів є випрямлячі, інвертори, і перетворювачі частоти. За допомогою перетворювальної техніки можлива: інтеграція відновлювальних джерел електричної енергії,  генерація електричної енергії на змінному струмі підвищеної частоти, що дозволяє отримати малі розміри генераторів; передача енергії на постійному струмі високої напруги; споживання електроенергії на змінному струмі регульованої частоти, постійному струмі низької напруги і імпульсах різної форми. Реалізувати таку перспективу стало можливим в останні роки в зв’язку з розробкою нових типів напівпровідникових приладів з високою швидкістю перемикання.

Окремим науковим напрямком кафедри є перетворювачі для систем відновлювальної енергетики: сонячних та вітрових генераторів. Це викликано специфікою роботи системи у режимах пульсуючої потужності.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 171.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 171.01 – Промислова електроніка
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2

Електротехнічний корпус (ЕК), 3-й поверх, к. 301

http://web.kpi.kharkov.ua/pbme/

kafedrapbme@gmail.com

https://www.facebook.com/IBMEdep

т. (057) 707-60-44

т. (095) 595-70-16 (Viber)

Завідувач кафедри Д.т.н., проф. Жемеров Георгій Георгійович
Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників Бакалавр, магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Програмування вбудованих систем, програмне забезпечення мікроконтролерних систем, системи автоматизованого проектування, теорія електричних та електронних кіл, аналогова схемотехніка, цифрова схемотехніка, мікропроцесорна техніка, системи відображення інформації, перетворювачі сигналів і інтерфейси, комп’ютерне проектування електронних пристроїв, теорія інформації та кодування, мікроконтролери в пристроях інформаційної техніки, цифрова обробка сигналів, енергетична електроніка, енергозаощаджуючі перетворювачі, силові напівпровідникові прилади, джерела електроживлення, електричні машини і апарати, автономні перетворювачі, мікроконтролери в пристроях силової електроніки, перетворювачі для електропривода
Характеристика спеціалізації Сьогодні, в умовах переходу України на інноваційний шлях розвитку економіки, пріоритету високих технологій і наукомісткої продукції, основним фактором, що забезпечує успіх, є інтелект і освіченість нації. Завданням нашої кафедри, її вчених і викладачів, є забезпечення високого рівня підготовки фахівців в області електроніки і програмування; проведення наукових досліджень, які відповідають вимогам XXI століття.

Кафедра «Промислова і біомедична електроніка», що готує фахівців з промислової електроніки, несе повну відповідальність за остаточне формування освітнього рівня молодих фахівців і найбільшою мірою інформована про вимоги, що висуваються до них із боку промисловості. Виходячи з цього, кафедра має можливість впливати на зміст фундаментальних, професійно-орієнтованих, спеціальних, гуманітарних і соціально-економічних навчальних дисциплін, що вивчаються студентами за спеціальністю «Електроніка». Це дозволяє забезпечити більш повну координацію процесу навчання, перебороти міждисциплінарні бар’єри і направити зусилля всіх кафедр на досягнення єдиної мети – підготовку висококваліфікованого фахівця.

Основними споживачами напівпровідникових перетворювачів та мікропроцесорних систем керування в даний час є промисловість, побут, транспорт та енергетика. Крім Харкова, кафедра веде підготовку фахівців з електроніки для всього регіону східної і південної України, де вона є єдиною кафедрою за даним профілем. Велика увага приділяється також співпраці з підприємствами та навчальними закладами цього профілю в ближньому і далекому зарубіжжі.

Майбутній фахівець після навчання вміє:

проводити експериментальні дослідження об’єктів електроніки з метою їх модернізації або створення нових приладів; складати описи проведених досліджень, готувати дані для складання технічних звітів; виконувати математичне моделювання структур або приладів технологічних процесів з метою оптимізації їх параметрів;

брати участь в проектуванні, конструюванні та модернізації приладів і пристроїв електронної техніки на схемотехнічному і елементному рівні; визначати технічний стан і залишковий ресурс електронної апаратури, планувати технічне обслуговування і ремонт технологічного, діагностичного та електронного обладнання; брати участь в монтажі, налагодженні і регулюванні електронної апаратури, а також у випробуваннях і здачі в експлуатацію дослідних зразків електронної техніки;

Для успішного вирішення професійних завдань інженер повинен вміти застосовувати:

методи і комп’ютерні системи проектування і дослідження аналогових і цифрових вузлів пристроїв силової, електронної та мікроелектронної техніки; методи розробки, програмування і конструювання модулів; правила і методи монтажу, настройки та регулювання електронної апаратури, контролю її стану і правильним використанням;

Фахівець з промислової електроніки може працювати інженером-проектувальником; інженером-конструктором; інженером-дослідником; асистентом вищого навчального закладу; технологом проекту; начальником виробничого відділу; майстром виробництва; проектувальник систем керування для верстатів з ЧПК; розробник контрольно-вимірювальних установок і пристроїв; розробником програмного забезпечення для вбудованих систем а також  тестувальником програмного забезпечення.

Можливості працевлаштування Випускники кафедри мають навички в розробці та проектуванні пристроїв електронної техніки, розробці прогресивних технологій, огляді перспектив розвитку і модернізації електронної техніки, використанні електронної техніки і її обслуговування і успішно працюють на підприємствах різних форм власності:

ТОВ «ВО ОВЕН», НПО «Вертикаль», ГП «З-д ім. Малишева», КП «Харківський метрополітен», ВАТ «Хартрон», НДІ Радіовимірювань, МК «Енергозбереження», «Vodafone Ukraine», «Philip Morris», «Siemens Ukraine», «Global Logic» та ін.

Ми отримуємо регулярні звернення від цих та багатьох інших підприємств Харкова та області про потребу в фахівцях за галузями кафедри.

Медіаконтент: https://youtu.be/X8EA4xn1OPA

https://youtu.be/PKK6DNLnG1E

https://youtu.be/kBPHase8ahA

https://youtu.be/W9dOpUC9ZYw

О специализации Промышленная электроника – область науки и техники, занимающаяся средствами и методами передачи, обработки и хранения информации, проблемами силовой электроники, преобразовательной техники.

В рамках подготовки по специальности «Промышленная электроника» студенты имеют возможность выбора одного из направлений подготовки: микропроцессорные управляющие и информационные устройства; силовые электронные устройства.

Короткое описание образовательной программы / специализации Направление «Промышленная электроника» берет свое начало со времен бурного развития полупроводниковой техники и получило дальнейшее развитие в наше время – на этапе стремительного развития цифровой техники. В рамках специализации «Промышленная электроника» выполняется подготовка специалистов по двум направлениям:

«Микроэлектронные и микропроцессорные управляющие и информационные устройства» – раздел промышленной электроники, связанный с устройствами передачи, обработки, хранения и отображения информации. Целью применения микроэлектронной и микропроцессорной техники является информатизация общества – обеспечение повсеместного использования автоматизированных методов обработки сигналов. Электронная память, арифметико-логические устройства, системы управления и передачи информации, проектирование электронных устройств и печатных плат – это лишь некоторые из многих вопросов, которые изучают и внедряют в экспериментальные образцы наши студенты.

Предметом интереса образовательного направления «Преобразовательная техника» являются электронные устройства для преобразования параметров электрической энергии. В настоящее время 80% электроэнергии, генерируемой в мире, преобразовывается с помощью полупроводниковых преобразователей. Энергоэффективность – очень актуальная проблема во всем мире, а особенно в Украине, поскольку традиционные энергоресурсы близки к исчерпанию и их стоимость неуклонно растет. Основными классами полупроводниковых преобразователей является выпрямители, инверторы и преобразователи частоты. С помощью преобразовательной техники возможна: интеграция возобновляемых источников электрической энергии, генерация электроэнергии на переменном токе повышенной частоты позволяет получить малые размеры генераторов; передача энергии на постоянном токе высокого напряжения; потребление электроэнергии на переменном токе регулируемой частоты, постоянном токе низкого напряжения и импульсах различной формы. Реализовать такую ​​перспективу стало возможным в последние годы в связи с разработкой новых типов полупроводниковых приборов с высокой скоростью переключения.

Отдельным научным направлением кафедры является преобразователи для систем возобновляемой энергетики: солнечных и ветровых генераторов. Это вызвано спецификой работы системы в режимах пульсирующей мощности.

Название образовательной программы / специализации 171.01 – Промышленная электроника
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) 61002, г. Харьков, ул. Кирпичева, 2

Электротехнический корпус (ЭК), 3-й этаж, к. 301

http://web.kpi.kharkov.ua/pbme/

kafedrapbme@gmail.com

https://www.facebook.com/IBMEdep

т. (057) 707-60-44

т. (095) 595-70-16 (Viber)

Заведующий кафедрой Д.т.н., проф. Жемеров Георгий Георгиевич
Образовательно-квалификационные уровни выпускников Бакалавр, магистр
Основные специальные учебные дисциплины Программирование встроенных систем, программное обеспечение микроконтроллерных систем, системы автоматизированного проектирования, теория электрических и электронных цепей, аналоговая схемотехника, цифровая схемотехника, микропроцессорная техника, системы отображения информации, преобразователи сигналов и интерфейсы, компьютерное проектирование электронных устройств, теория информации и кодирования, микроконтроллеры в устройствах информационной техники, цифровая обработка сигналов, энергетическая электроника, энергосберегающие преобразователи, силовые полупроводниковые приборы, источники электропитания, электрические машины и аппараты, автономные преобразователи, микроконтроллеры в устройствах силовой электроники, преобразователи для электропривода
Характеристика специализации Сегодня, в условиях перехода Украины на инновационный путь развития экономики, приоритета высоких технологий и наукоемкой продукции, основным фактором, обеспечивающим успех, является интеллект и образованность нации. Задачей нашей кафедры, ее ученых и преподавателей, является обеспечение высокого уровня подготовки специалистов в области электроники и программирования; проведения научных исследований, отвечающие требованиям XXI века.

Кафедра «Промышленная и биомедицинская электроника», которая готовит специалистов по промышленной электронике, несет полную ответственность за окончательное формирование образовательного уровня молодых специалистов и в наибольшей степени осведомлена о требованиях, предъявляемых к ним со стороны промышленности. Исходя из этого, кафедра имеет возможность влиять на содержание фундаментальных, профессионально-ориентированных, специальных, гуманитарных и социально-экономических учебных дисциплин, изучаемых студентами по специальности «Электроника». Это позволяет обеспечить более полную координацию процесса обучения, преодолеть междисциплинарные барьеры и направить усилия всех кафедр на достижение единой цели – подготовку высококвалифицированного специалиста.

Основными потребителями полупроводниковых преобразователей и микропроцессорных систем управления в настоящее время является промышленность, быт, транспорт и энергетика. Кроме Харькова, кафедра ведет подготовку специалистов по электронике для всего региона восточной и южной Украины, где она является единственной кафедрой по данному профилю. Большое внимание уделяется также сотрудничеству с предприятиями и учебными заведениями этого профиля в ближнем и дальнем зарубежье.

Будущий специалист после обучения умеет:

проводить экспериментальные исследования объектов электроники с целью их модернизации или создания новых приборов; составлять описания проводимых исследований, готовить данные для составления технических отчетов выполнять математическое моделирование структур или приборов технологических процессов с целью оптимизации их параметров;

участвовать в проектировании, конструировании и модернизации приборов и устройств электронной техники на схемотехническом и элементном уровне; определять техническое состояние и остаточный ресурс электронной аппаратуры, планировать техническое обслуживание и ремонт технологического, диагностического и электронного оборудования; участвовать в монтаже, наладке и регулировании электронной аппаратуры, а также в испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов электронной техники;

Для успешного решения профессиональных задач инженер должен уметь применять:

методы и компьютерные системы проектирования и исследования аналоговых и цифровых узлов устройств силовой, электронной и микроэлектронной техники; методы разработки, программирования и конструирования модулей; правила и методы монтажа, настройки и регулирования электронной аппаратуры, контроля ее состояния и правильным использованием;

Специалист по промышленной электронике может работать инженером-проектировщиком; инженером-конструктором; инженером-исследователем; ассистентом высшего учебного заведения; технологом проекта; начальником производственного отдела; мастером производства; проектировщиком систем управления для станков с ЧПУ; разработчиком контрольно-измерительных установок и устройств; разработчиком программного обеспечения для встраиваемых систем а также тестировщиком программного обеспечения.

Возможности трудоустройства Выпускники кафедры имеют навыки в разработке и проектировании устройств электронной техники, разработке прогрессивных технологий, анализе перспектив развития и модернизации электронной техники, использовании электронной техники и ее обслуживании и успешно работают на предприятиях различных форм собственности:

ООО «ПО ОВЕН», НПО «Вертикаль», ГП «З-д им. Малышева », КП« Харьковский метрополитен », ОАО« Хартрон», НИИ Радиоизмерений, МК «Энергосбережение», «Vodafone Ukraine», «Philip Morris», «Siemens Ukraine», «Global Logic» и др.

Мы получаем регулярные обращения от этих и многих других предприятий Харькова и области о потребности в специалистах по отраслям кафедры.

Медиаконтент https://youtu.be/X8EA4xn1OPA

https://youtu.be/PKK6DNLnG1E

https://youtu.be/kBPHase8ahA

https://youtu.be/W9dOpUC9ZYw

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

17 Електроніка та телекомунікаці

Спеціальність:

171 Електроніка

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Промислова і біомедична електроніка

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Промислова електроніка (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *