144 - Теплоенергетика

Промислова та комунальна теплоенергетика (Магістр)

Теплоенергетика – це частина теплотехніки, яка займається питаннями розробки і застосування установок і систем, які  виробляють, трансформують, розподіляють і споживають теплову енергію.

Теплоенергетика – це фундаментальні інженерні знання. Теплоенергетика – життєва необхідність сучасного суспільства.

 

Наш світ розвивається завдяки глобальним викликам, і в 21 столітті ключовим питанням є забезпечення сталого розвитку цивілізації, що неможливо без достатньої кількості енергоресурсів. Для формування енергетики майбутнього необхідно вирішити питання створення принципово нових технологій генерації та споживання енергії. Таким чином, перспективи розвитку людства формуються новими ідеями, проектами й підходами в галузі теплоенергетики. Ми запрошуємо Вас стати творцями майбутнього!

Без теплоенергетики немає життя, без нас немає теплоенергетики

Шифр: 144.01M Галузь знань, Спеціальність: Вступ:

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 144-1 Промислова та комунальна теплоенергетика
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра теплотехніки та енергоефективних технологій,

(057)776-923

e-mail: kafedra.TTET@gmail.com

сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/teplo/

https://www.facebook.com/groups/316255508807886/

https://www.instagram.com/ttetkpi/

Завідувач кафедри д.т.н., професор Ганжа Антон  Миколайович

(057)7076-223

ganzha_371@ukr.net

 

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників магістр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Теплові та атомні електричні станції, проектування сучасних котлів та котелень, автоматизація теплоенергетичних процесів і установок, організація виробництва і маркетинг, енергоефективні теплотехнології і використання вторинних енергоресурсів, екологія енергетики, автономне та індивідуальне опалення, установки і системи з поновлюваними джерелами енергії
Характеристика спеціалізації Теплоенергетика – це одна з базових галузей промисловості. Теплоенергетики знаходять застосування своїм знанням і навичкам на підприємствах широкого спектру діяльності в промисловості, агропромисловому комплексі та житлово-комунальному секторі.

Магістри-теплоенергетики отримують поглиблену підготовку в галузі проектування, експлуатації та налагодження теплотехнічного обладнання, процесів виробництва теплової та електричної енергії, управління і автоматизації теплоенергетичних процесів і установок, природоохоронних технологій в енергетиці. Також велика увага приділяється розгляду питань використання поновлюваних і вторинних енергетичних ресурсів (енергетичних відходів різних виробництв), розробці та обґрунтуванню стратегій енергозбереження різних рівнів складності, включаючи створення безвідходних технологій, що вирішують не тільки проблеми ресурсозбереження, а й захисту навколишнього середовища.

Можливості працевлаштування Фундаментальні знання в області теплоенергетики дозволяють нашим випускникам працювати в проектних та інжинірингових установах і центрах, які займаються питаннями проектування і розробки нових енергоефективних технологій і устаткування, систем опалення, кондиціювання та холодозабезпечення;  у енергетичних службах підприємств, організацій та установ; у виробничо-технічних відділах теплопостачальних і енергогенеруючих організацій.

Магістри-теплоенергетики також можуть вибрати викладацьку або науково-дослідницьку діяльність, вступивши до аспірантури (в тому числі і при кафедрі).

Медіаконтент: Теплотехніка – абітурієнтам

 

 

О специализации Теплоэнергетика – это часть теплотехники, которая занимается вопросами разработки и применения установок и систем производства, трансформации, распределения и потребления тепловой энергии.

Теплоэнергетика – это фундаментальные инженерные знания. Теплоэнергетика – жизненная необходимость современного общества.

Короткое описание образовательной программы / специализации Наш мир развивается благодаря глобальным вызовам, и в 21 веке ключевым вопросом является обеспечение устойчивого развития цивилизации, что невозможно без достаточного количества энергоресурсов. Для формирования энергетики будущего необходимо создание принципиально новых технологий генерации и потребления энергии. Таким образом, перспективы развития человечества формируются новыми идеями, проектами и подходами в области теплоэнергетики. Мы приглашаем Вас стать творцами будущего!

Без теплоэнергетики нет жизни, нет теплоэнергетики без нас !

Название образовательной программы / специализации 144-1 Промышленная и коммунальная теплоэнергетика
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра теплотехники и энергоэффективных технологий,

(057)776-923

e-mail: kafedra.TTET@gmail.com

сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/teplo/

https://www.facebook.com/groups/316255508807886/

https://www.instagram.com/ttetkpi/

Заведующий кафедрой д.т.н., профессор Ганжа Антон  Николаевич

(057)7076-223

ganzha_371@ukr.net

 

Образовательно-квалификационные уровни выпускников магистр
Основные специальные учебные дисциплины Тепловые и атомные электрические станции, проектирование современных котлов и котельных, автоматизация теплоэнергетических процессов и установок, организация производства и маркетинг, энергоэффективные теплотехнологии и использования вторичных энергоресурсов, экология энергетики, автономное и индивидуальное отопление,  установки и системы с возобновляемыми источниками энергии
Характеристика специализации Теплоэнергетика – одна из базовых отраслей промышленности. Теплоэнергетики находят применение своим знаниям и навыкам на предприятиях широкого спектра деятельности в промышленности, агропромышленном комплексе и жилищно-коммунальном секторе.

Магистры-теплоэнергетики получают углубленную подготовку в области проектирования, эксплуатации и наладки теплотехнического оборудования, процессов производства тепловой и электрической энергии, управления и автоматизации теплоэнергетических процессов и установок, природоохранных технологий в энергетике. Также большое внимание уделяется рассмотрению вопросов использования возобновляемых и вторичных энергетических ресурсов (энергетических отходов различных производств), разработке и обоснованию стратегий энергосбережения различных уровней сложности, включая создание безотходных технологий, которые решают не только проблемы ресурсосбережения, но и защиты окружающей среды.

Возможности трудоустройства Фундаментальные знания в области теплоэнергетики позволяют нашим выпускникам работать в проектных и инжинирговых учреждениях и  центрах, занимающихся вопросами проектирования и разработки новых энергоэффективных технологий и оборудования, систем отопления, кондиционирования и холодообеспечения, в энергетических службах предприятий, организаций и учреждений; в производственно-технических отделах теплоснабжающих и энергогенерирующих организаций.

Магистры-теплоэнергетики также могут выбрать преподавательскую или научно-исследовательскую деятельность, поступив в аспирантуру (в том числе и при кафедре).

Медиаконтент Теплотехника – абитуриентам 

 

 

Specialization Heat-power engineering is a part of heat engineering, which deals with the development and application of plants and systems of production, transformation, distribution and consumption of thermal energy.

Thermal power engineering is a fundamental engineering knowledge. Heat power engineering is a vital necessity for modern society.

Brief description of the educational program / specialization Our world is developing thanks to global challenges, and in the 21st century, the key issue is to ensure the sustainable development of civilization, which is impossible without sufficient energy resources. To form the power engineering of the future, it is necessary to create fundamentally new technologies for energy generating and consuming. Thus, the prospects for the development of mankind are formed by new ideas, projects and approaches in the field of heat power engineering. We invite you to become the creators of the future!

Without heat power there is no life, there is no heat power without us!

Educational program / specialization 144-1 Industrial and municipal heat power engineering
Contacts Department of Heat Engineering and Energy Efficient Technologies

(057)776-923

e-mail: kafedra.TTET@gmail.com

site: http://web.kpi.kharkov.ua/teplo/

https://www.facebook.com/groups/316255508807886/

https://www.instagram.com/ttetkpi/

Head of the department Anton Ganzha,

Doctor of engineering sciences, full professor

(057)7076-223

ganzha_371@ukr.net

Educational and qualification levels of graduates Master’s degree
Main special educational disciplines Heat and nuclear power plants, design of modern boilers and boiler plants, automation of heat and power processes and units, production organization and marketing, energy efficient heat technologies and secondary energy resources, ecology of power engineering, self-contained and individual heating, installations and systems with renewable energy sources.
Additional characteristics of specialization Heat power engineering is one of the basic industries. Heat power engineers apply their knowledge and skills at enterprises of a wide range of activities in industry, agriculture and the municipal services.

Masters in heat power engineering receive in-depth training in the design, operation and adjustment of heat engineering equipment, heat and power generation processes, management and automation of heat and power processes and facilities, and environmental technologies in power engineering. Also, much attention is paid to renewable and secondary energy resources (energy waste at  various industries), the development and justification of energy conservation strategies of various levels of complexity, including the creation of wasteless technologies that solve resource saving and environmental protection problems.

Employment Opportunities Fundamental knowledge in heat power engineering allows our graduates to work in design and engineering institutions and centers engaged in the design and development of new energy efficient technologies and equipment, heating, air conditioning and cooling systems, in energy services of enterprises, organizations and institutions; in production and technical departments of heat supply and energy generating organizations.

Masters-heat power engineers can also choose teaching, research activities or postgraduate school (including that at the department).

 

Media: Heating engineering for applicants https://www.youtube.com/watch?v=6qJhArnaFWo

 

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Ступень вищої освіти:

Магістр (освітньо-професійний рівень)

Тривалість навчання:

1 рік 4 місяці

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Кафедра "Теплотехніки та енергоефективних технологій"

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Промислова та комунальна теплоенергетика (Магістр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *