144 - Теплоенергетика

Промислова та комунальна теплоенергетика (Бакалавр)

Теплоенергетика – це галузь енергетики, в центрі уваги якої знаходяться процеси перетворення теплоти в інші види енергії.

Теплоенергетика – непідвласна мінливій моді на професії

Теплоенергетика – це гарантоване працевлаштування

 

Наше життя з давніх часів визначається рівнем розвитку енергетики. Енергетика є фундаментом розвитку базових галузей промисловості, що визначають прогрес суспільного виробництва. Енергетика лежить в основі економічної безпеки держави, і визначає перспективи її розвитку. Теплоенергетика в даний час є пріоритетною галуззю не тільки в Україні, але і в більшості провідних країн світу. Теплоенергетики завжди затребувані в сучасних перспективних, престижних і добре оплачуваних сферах інженерної діяльності.

Посилання:

Дивіться актуальні спеціальності, освітні програми, конкурсні пропозиції та предмети ЗНО 2019 року

Вступ 2019
Шифр: 144.01B Галузь знань, Спеціальність: Вступ: ,

Оберіть спеціалізацію:

Назва освітньої програми / спеціалізації 144-1 Промислова та комунальна теплоенергетика
Контакти (кафедра, адреса, телефони, email та інші короткі посилання) Кафедра теплотехніки та енергоефективних технологій,

(057)776-923

e-mail: kafedra.TTET@gmail.com

сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/teplo/

https://www.facebook.com/groups/316255508807886/

https://www.instagram.com/ttetkpi/

Завідувач кафедри д.т.н., професор Ганжа Антон  Миколайович

(057)7076-223

ganzha_371@ukr.net

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників бакалавр
Основні спеціальні навчальні дисципліни Теплотехнічні процеси та установки промислових підприємств, системи теплопостачання та опалення, холодильні установки, кондиціонування повітря, теплові двигуни та нагнітачі, котельні установки, системи виробництва та розподілу енергоносіїв, основи енергозбереження
Характеристика спеціалізації Інженери-теплоенергетики є фахівцями в галузі проектування, монтажу та наладки теплоенергетичного обладнання.

Об’єктами теплоенергетики є всі комунальні та промислові установки і апарати, що забезпечують процеси нагрівання або охолодження: холодильні установки, системи теплопостачання, опалення та кондиціонування повітря, теплотехнологічні лінії і установки виробництва молочних, м’ясних та кондитерських виробів, цукру і соків, переробки і збереження зерна, фармацевтичних і парфумерних виробництв, промислові печі та котли, обладнання теплових електричних станції, системи охолодження різних установок і високотемпературних поверхонь з метою забезпечення їх довговічною і безпечної експлуатації.

Істотною є також роль теплоенергетиків в розробці заходів з енергозбереження та енергоефективності.

Можливості працевлаштування Базові знання в області теплоенергетики дозволяють нашим випускникам працювати на різних посадах енергетичних служб підприємств, організацій та установ; у виробничо-технічних відділах теплопостачальних і енергогенеруючих організацій; фахівцями з монтажу та наладки обладнання систем кондиціонування, вентиляції, опалення та холодопостачання будівель, в тому числі і великих торгових центрів та торгівельно-розважальних комплексів.
Медіаконтент: Теплотехніка – абітурієнтам

 

 

 

О специализации Теплоэнергетика – это отрасль энергетики, в центре внимания которой находятся процессы преобразования теплоты в другие виды энергии.

Теплоэнергетика – неподвластна меняющейся моде на профессии

Теплоэнергетика – это гарантированное трудоустройство

Короткое описание образовательной программы / специализации Наша жизнь с давних времен определяется уровнем развития энергетики. Энергетика является фундаментом развития базовых отраслей промышленности, определяющих прогресс общественного производства. Энергетика лежит в основе экономической безопасности государства, и определяет перспективы ее развития. Теплоэнергетика в настоящее время является приоритетной отраслью не только в Украине, но и в большинстве ведущих стран мира. Теплоэнергетики всегда востребованы в современных перспективных, престижных и хорошо оплачиваемых сферах инженерной деятельности.
Название образовательной программы / специализации 144-1 Промышленная и коммунальная теплоэнергетика
Контакты (кафедра, адрес, телефоны, email, ссылки) Кафедра теплотехники и энергоэффективных технологий,

(057)776-923

e-mail: kafedra.TTET@gmail.com

сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/teplo/

https://www.facebook.com/groups/316255508807886/

https://www.instagram.com/ttetkpi/

Заведующий кафедрой д.т.н., профессор Ганжа Антон  Николаевич

(057)7076-223

ganzha_371@ukr.net

Образовательно-квалификационные уровни выпускников бакалавр
Основные специальные учебные дисциплины Теплотехнические процессы и установки промышленных предприятий, системы теплоснабжения и отопления, холодильные установки, кондиционирования воздуха, тепловые двигатели и нагнетатели, котельные установки, системы производства и распределения энергоносителей, основы энергосбережения
Характеристика специализации Инженеры-теплоэнергетики являются специалистами в области проектирования, монтажа и наладки теплоэнергетического оборудования.

Объектами теплоэнергетики являются все коммунальные и промышленные установки и аппараты, обеспечивающие процессы нагревания или охлаждения: холодильные установки, системы теплоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха, теплотехнологические линии и установки производства молочных, мясных и кондитерских изделий, сахара и соков, переработки и хранения зерна, фармацевтических и парфюмерных производств, промышленные печи и котлы, оборудование тепловых электрических станции, системы охлаждения различных установок и высокотемпературных поверхностей с целью обеспечение их долговечной и безопасной эксплуатации.

Существенна также роль теплоэнергетиков в разработке мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.

Возможности трудоустройства Базовые знания в области теплоэнергетики позволяют нашим выпускникам работать на различных должностях энергетических служб предприятий, организаций и учреждений; в производственно-технических отделах теплоснабжающих и энергогенерирующих организаций; специалистами по монтажу и наладке оборудования систем кондиционирования, вентиляции, отопления и холодоснабжения зданий, в том числе и крупных торговых центров и торгово-развлекательных комплексов.
Медиаконтент Теплотехника – абитуриентам 

 

 

Specialization Heat-power engineering is a branch of power engineering that deals with conversion of heat into other types of energy.

Heat-power engineering is always in trend.

Heat power engineering is guaranteed employment

Brief description of the educational program / specialization Since ancient times the level of power engineering development affects people’s life. Power engineering is the foundation for main industries that determine the scientific and technical progress. Power engineering lies at the basis of the state’s economic security, and determines the prospects for its development. Today heat power engineering is a priority sector in most of the leading countries of the world. Heat power engineering is always in demand in modern perspective, prestigious and well paid spheres of engineering activity.
Educational program / specialization 144-1 Industrial and municipal heat power engineering

 

Contacts Department of Heat Engineering and Energy Efficient Technologies

(057)776-923

e-mail: kafedra.TTET@gmail.com

site: http://web.kpi.kharkov.ua/teplo/

https://www.facebook.com/groups/316255508807886/

https://www.instagram.com/ttetkpi/

Head of the department Anton Ganzha,

Doctor of engineering sciences, full professor

(057)7076-223

ganzha_371@ukr.net

Educational and qualification levels of graduates Bachelor’s degree
Main special educational disciplines Heat and technical processes and installations of industrial enterprises, heat supply and heating systems, refrigeration units, air conditioning, thermal engines and superchargers, boiler plants, energy production and distribution systems, fundamentals of energy conservation
Additional characteristics of specialization Heat power engineers are specialists in the design, installing and adjusting of heat and power equipment.

The objects of heat power engineering are all municipal and industrial units and devices that provide heating or cooling processes: refrigeration, heating, air conditioning systems, heat and technological lines and installations for the dairy, meat and confectionery products, sugar and juices, grain processing and storage, pharmaceutical and perfumery industries, industrial furnaces and boilers, thermal power plant equipment, cooling systems of various plants and high-temperature surfaces to ensure their longevity and safe operation.

Heat and power engineers also play a significant role in the development of measures for energy conservation and energy efficiency.

Employment Opportunities We prepare our graduates to work at various positions of energy services of enterprises, organizations and institutions; in production and technical departments of heat supply and energy generating organizations; as specialists in installation and adjustment of air conditioning, ventilation, heating and cooling systems for buildings, including large shopping and entertainment complexes.
Media: Heating engineering for applicants https://www.youtube.com/watch?v=6qJhArnaFWo

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут / Факультет:

Галузь знань:

14 Електрична інженерія

Спеціальність:

144 Теплоенергетика

Сертифікати ЗНО (для вступу на бюджет):

Іноземна мова, Математика, Українська мова та література, Фізика

Ступень вищої освіти:

Бакалавр

Тривалість навчання:

2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців

Форма навчання:

Денна, Заочна

Вид фінансування:

Бюджет, Контракт

Випускаюча кафедра:

Теплотехніки та енергоефективних технологій

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Будьте першим, хто залишив відгук “Промислова та комунальна теплоенергетика (Бакалавр)”

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *